2023Valné hromady RS ČUS, schůze VV RS ČUS a další aktuální informace:

 
 • 10. schůze VV RS ČUS Olomouc, konaná dne 13.12.2023 v Olomouci:
  Úvodem schůze byl schválen zápis z minulé schůze a byla provedena kontrola plnění úkolů a usnesení. VV RS projednal Plán práce VV RS ČUS Olomouc na I. Pol. 2024. Předseda předložil a okomentoval písemný materiál k tomuto bodu, který zahrnuje úkoly, termíny schůzí a termín VH RS ČUS Olomouc. Schůze VV RS se budou konat vždy ve středu  od 9,00 hodin. VV RS materiál schválil a pověřil předsedu RS operativním upřesněním pracovní náplně jednotlivých schůzí VV RS ČUS vždy po předchozí dohodě se členy VV RS, odpovědnými za přípravu podkladů a materiálů k projednávaným bodům programu.  V Aktuelních  informacích  členů VVRS a RK RS ČUS:  
  J. Odstrčilík  – podal informaci ve věci statistické šetření členské základny TJ/SK 2023
  J. Odstrčilík – podal informaci o současné stavu žádostí TJ/SK – Můj klub 2024
  J. Odstrčilík – podal informaci ve změnách uzavírání pracovních smluv DPP-DPČ
  J. Novák    -   podal informace  o přípravě vyhlášení sportovců NEJ 2023.
  VV RS vzal informace na vědomí.
   V bodu Různé Předseda RS ČUS J.Odstrčilík představil členům návrh organizační změny chodu kanceláře RS ČUS vzhledem k plánovanému ukončení pracovního poměru ekonomky J. Basistové k 31.12. 2023.
  Návrh předsedy je následující: předseda přejde na stálý pracovní poměr jako zaměstnanec účetnictví RS, svazů a TJ/SK převezme ing. Markéta Vinterová v rámci svého podnikání (služby), J. Basistová povede pokladnu RS 2 x týdně ( DPP). Předseda upozornil, že jeho pracovní poměr bude vyžadovat odvod sociálního a  zdravotního pojištění.Tato struktura bude finančně řešena s vedením ČUS – následně s Ivo Koubou, referentem OLKO  ČUS v rámci přípravy rozpočtu  RS na rok 2024. V případě, že se nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky, bude předložena náhradní varianta členům VV RS na schůzi v únoru 2024. Členové VV RS berou organizační změny chodu kanceláře RS ČUS na vědomí
  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČUS Josef Odstrčilík členům VV RS a členům RK za spolupráci v roce 2023  a popřál jim klidné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti v roce 2024.

 • 9. schůze VV RS ČUS Olomouc, konaná dne 15.11.2023 v Olomouci:
  Úvodem schůze byl tradičně projednán a schválen zápis z minulého jednání a provedena kontrola plnění úkolů a usnesení. Dalším bodem schůze pak byl Aktuální stav čerpání prostředků na údržbu od OLKO ČUS: Předseda předložil stav čerpání prostředků s tím, že k 15.11.2023 je čerpání ve výši 983.000 Kč, což je 100%. Také čerpání vlastních prostředků na údržbu ve výši 120.000 Kč je splněno na 100%. Uvedené čerpání a vyúčtování těchto prostředků bude předloženo OLKO ČUS Olomouc. VV RS bere informaci na vědomí. Čtvrtým bodem programu schůze bylo Čerpání rozpočtu RS ČUS k 30.9. 2023. Písemný materiál, který obdrželi členové VV RS a RK RS ČUS doplnil a okomentoval předseda RS. Příjmy jsou ve výši 1.555.550 Kč, výdaje činí 927.965 Kč. Na přebytku hospodaření ve výši 627.585 Kč se k 30.9. podílí nejvíce nedočerpání prostředků na provoz a údržbu od OLKO ČUS . Předseda upozornil, že v době konaní schůze jsou tyto prostředky již vyčerpány dle předchozího bodu schůze. VV RS ČUS Olomouc materiál schválil. V dalším bodě VV RS projednal Aktualizaci čl. základny, pasportu a fin. výkazů TJ/SK za rok 2023. Předseda RS seznámil členy VV RS s pokyny předsedy ČUS k uvedeným výkazům za rok 2023. Vše potřebné bude zasláno do TJ/SK a poskytnuta pomoc ze strany RS.VV RS ČUS Olomouc vzal informace na vědomí. Šestým bodem programu schůze bylo Vyhlášení „ NEJ 2023“. Písemný materiál k tomuto bodu jednání okomentoval místopředseda RS J. Novák. Již 58. ročník bude znovu pořádán ve spolupráci s vedením Olomoucké radnice. VV RS schválil postup příprav a organizační zajištění 58. ročníku „NEJ 2023“.Současně pověřuje předsedu a místopředsedu RS dalším jednáním k zajištění akce. Následovaly Aktuální informace členů VV a RK RS :
  • J. Odstrčilík – podal informaci z jednání komise pro sport Olomouckého kraje
  • J. Novák – pozvánka na vyhlášení nejlepších kanoistů „ Král divoké vody“
  • Drah.Dočkal – informace – 90 let založení olomoucké atletiky.
  • J. Novák – doplnění web stránek naší organizace
  VV RS ČUS Olomouc bere na vědomí. V závěrečném bodě programu Různé informoval předseda RS ČUS Josef Odstrčilík o dosud vypsaných dotačních programech na rok 2024.
  • NSA – Můj klub 2024
  • Olomoucký kraj : Celoroční sportovní činnost 2024 (Schválený dotační program 2024 )
  • Informace o připravených programech OK na rok 2024 (budou vyhlášeny v krátké době).
  VV RS ČUS Olomouc bere na vědomí

   Vyhlášení ankety NEJ... 2023 okresu Olomouc

  Vážení sportovní přátelé!

  Výkonný výbor Regionálního sdružení ČUS v Olomouci ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc vyhlašují 58. ročník ankety Nejlepších sportovců a sportovních kolektivů okresu Olomouc za rok 2023. Jako již tradičně oslovujeme tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní oddíly k podání návrhů svých úspěšných sportovců, kolektivů, trenérů a funkcionářů za sportovní výsledky roku 2023.
  Termín pro podání nominací je do 29. prosince 2023 na email: cstvol@iol.cz nebo jlnovaci@seznam.cz
  Kompletní informace k nominaci ke stažení >>ZDE<<

 • 8. schůze VV RS ČUS Olomouc, konaná dne 13.9.2023 v Olomouci:
  Tradičními úvodními body programu bylo schválení zápisu z minulé schůze a kontrola plnění úkolů a usnesení. Dalším bodem bylo  Čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za období 1. – 6. /2023 : - předseda RS ČUS Jos. Odstrčilík uvedl a okomentoval písemný materiál, zpracovaný ekonomkou  RS ČUS. Čerpání vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2023. Příjmy za toto pololetí činí 1.548,650,- Kč,  výdaje jsou ve výši Kč 568 .014,88 Kč . Výsledek hospodaření je tedy + 980.635,12 Kč a je způsoben nedočerpáním dotace na provoz a údržbu TVZ TJ/SK od Olomouckého kraje. Členové VV RS byli seznámeni s výdajovou stránkou jednotlivých položek. Byla okomentována položka Ostatní výdaje“. Ostatní příjmové položky jsou v souladu s rozpočtem. Členové VV RS čerpání za I. pololetí roku 2023 po diskusi schválili. Předseda dále okomentoval současný stav některých položek rozpočtu, zejména potom čerpání dotace na provoz a údržbu od OLKO ČUS Olomouc.
  VV RS provedl Zhodnocení přípravy a průběhu RVH ČUS Olomouc, která proběhla koncem června v RCO Olomouc. Pozitivně byla hodnocena dobrá účast TJ a SK ( 64% ) a aktivní účast  delegátů v diskusi. Bylo schváleno navýšení příspěvku TJ a SK o 100,- Kč na částku 300,- Kč a byl všemi hlasy schválen předložený rozpočet a usnesení RVH. Zápis i usnesení bylo zasláno do TJ/SK a je umístěno i na webových stránkách RS ČUS Olomouc.
  Dalším bodem  byly Aktuelní informace členů VV RS a RK ČUS :  předseda RS Jos. Odstrčilík: - -  podal informaci z NSA o vypsání 2.kola programu Můj klub 2023 a ze schůze Komise pro sport   Olomouckého kraje
  -       
  místopředseda RS Jar. Novák informoval o akci šachového klubu A64 Grygov Memoriál Jaroslava Fuksíka  a vydání brožury o činnosti tohoto klubu
  -       
  člen VV Drah. Dočkal podal informace z atletkého hnutí.

 • Zápis ze 33. valné hromady RS ČUS Olomouc konané dne 22.6. 2023 v RCO v sále ANDROMEDA Olomouc
  Kompletní zápis ke stažení ve formátu PDF >>ZDE<<
  Usnesení 33. RVH RS ČUS ke stažení ve formátu PDF >>ZDE<<

 • 7. schůze VV RS ČUS Olomouc, konaná dne 7.6.2023 v Olomouci:
  Schůzi zahájil a celou řídil předseda RS Jos. Odstrčilík. V úvodu byl schválen zápis z minulé schůze a prodevena kontrola plnění úkolů a usnesení. Hlavním bodem programu schůze byla Příprava a organizace 33. RVH ČUS Olomouc. Předseda J. Odstrčilík projednal se členy VV RS organizací  RVH, která se uskuteční dne 22.6. 2023  v sále Andromeda v RC Olomouc. VV RS projednal organizační zajištění 33. RVH s tím, že členové obdrželi materiály k RVH. Do TJ a SK budou neprodleně elektronicky zaslány podkladové materiály k jednání RVH. VV RS bere přípravu a organizační zajištění na vědomí. Dalším bodem programu byl Plán práce VV RS ČUS na II. Pol. 2023. Předseda RS ČUS předložil a okomentoval písemný materiál, s tím,že plán zahrnuje veškeré potřebné body pro práci VV RS a  časový harmonogram schůzí. VV RS materiál schválil. Dalším bodech progamu byly Aktuelní informace členů VV a RK RS ČUS :
  ·
           Jos. Odstrčilík :  podal informace zjednání Krajské komise pro sport
  ·
           J. Novák – zařazení  talentovaných sportovců v rámci programu OLKO ČUS
  ·
           D. Dočkal – podal informaci a to udělení Ceny města Olomouce Petře Kamínkové na návrh podaný RS ČUS Olomouc.
  V závěrečném bodě Různé   předložil předseda RS ČUS členům VV návrh na zrušení  členství v RS ČUS TJ a SK , které dlouhodobě neplní povinnosti vyplývající ze stanov RS. Jedná se o  subjekt : OA SPV Olomouc.  Po diskusi VV RS schvaluje zrušení členství OA SPV Olomouc. Návrh bude dle Stanov RS ČUS předložen  33.RVH RS ČUS ke schválení.

   P O Z V Á N K A

  na 33. regionální valnou hromadu České unie sportu Olomouc z.s., která se koná

  ve čtvrtek dne 22. června 2023  od 15,30 hod

  v sále ANDROMEDA v prvním poschodí Regionálního centra v Olomouci -RCO
  (výšková budova naproti vlakového nádraží )

  Prezentace účastníků bude možná již od 15,00 hodin.
  Místa u stolů budou označena pro delegáty  bez přesného zasedacího pořádku.

  Kompletní pozvánku si můžete stáhnout >>ZDE<<
   

 • 6. schůze VV RS ČUS Olomouc, konaná dne 17.5.2023 v Olomouci:
  Schůzi otevřely tradiční body – kontrola zápisu z minulé schůze a kontrola plnění úkolů a usnesení. Třetím bodem schůze byla Příprava a organizace 33. RVH ČUS Olomouc . Předseda J. Odstrčilík okomentoval  zajištění 33.RVH, která se uskuteční dne 22.6. 2023 v RCO Olomouc se začátkem v 15,30 hod. Předseda informoval o připravených  materiálech k VH, které budou zaslány do TJ/SK. Závěrečnou kontrolu přípravy  33.RVH provede VV RS na schůzi dne 7.6. 2023, bude také pozván řídící schůze ing. Švébiš. VV RS bere kontrolu na vědomí. Dalším bodem schůze bylo projednání Rámcového  rozpočtu  RS ČUS Olomouc na rok 2023. Předseda RS předložil návrh rámcového rozpočtu RS ČUS Olomouc na rok 2023.  Plánovaná dotace na činnost od ČUS je ve výši Kč 510 tis.Kč. Dále příjmy vycházejí ze znalostí roku 2022.  V příjmech zahrnuta částka na provoz a údržbu TVZ TJ/SK na rok 2023 ve výši Kč 893 tis.od OLKO ČUS a 120 tis. Kč z vlastních zdrojů RS.V oblasti výdajů jsou navrženy částky tak, aby pokryly náklady chodu kanceláře RS a vycházejí ze skutečností výdajů roku 2022. Částečně je navýšena částka  - Nájemné.  Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a to ve výši Kč 1.741. tis. Byla diskutována skutečnost,že v oblasti příjmů jsou zahrnuty vlastní zdroje RS ČUS  a z toho důvodu má být rozpočet sestaven jako schodkový ve výši  minus 120tis.Kč.  Po diskusi byl rámcový rozpočet členy VV RS schválen a bude předložen 33.RVH ke schválení.  V bodě Aktuelní informace členů VV a RK RS ČUS:
  ·
           J. Novák - – podal aktuální informace z konání VH OLKO ČUS
  ·
           J. Odstrčilík – informace o konání  porady okresů v Praze dne 6.6. 2023 před VH ČUS
  ·
           J. Odstrčilík – web stránky RS ČUS – byla diskutována problematika aktualizací webových stránek RS ČUS. Člen VV  RS dr. Dočkal přislíbil garanci a dohled, podkladové materiály pro aktualizace zajistí mpř. Jar. Novák.
  V závěrečném bodu schůze Různé   informoval předseda RS o stavu  odevzdání finančních výkazů TJ a SK za rok 2022. Po urgencích do  termínu neodevzdaly výkazy 4 TJ /SK.V případě neodevzdání výkazů  členové VV RS  doporučí postih  TJ/SK. Dále VV RS projednal na návrh předsedy možné ukončení členství TJ, která dlouhodobě neplní povinnosti vyplývající ze stanov RS – OA SPV Olomouc. Na červnové schůzi VV bude o situaci rozhodnuto s návrhem pro RVH.

 • 5. schůze VV RS ČUS Olomouc dne 12.4.2023 v Olomouci:
  Po tradičních úvodních bodech programu schůze - Kontrole a schválení zápisu z minulé schůze  a Kontrole plnění úkolů a usnesení byla dalším bodem programu Příprava a organizace 33. RVH ČUS Olomouc : Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s návrhem na svolání 33.RVH, která je plánována na čtvrtek  dne 22.6. 2023 v sále Andromeda v RCO Olomouc, začátek 15,30 hod. Řízením VH byl pověřen ing. Jar.Švébiš. Hlavní zprávu přednese předseda RS ČUS, na mandátovou komisi je navržen Mgr Jos. Ondroušek, na návrhovou komise pak Jar. Novák  . Ekonomické zprávy včetně rozpočtu na rok 2023 přednese J. Odstrčilík. Zprávu revizní komise přednese Jan Trávníček. Podkladové materiály budou  do TJ/SK zaslány elektronickou poštou a budou také k dispozici při presenci . Kancelář RS  připraví veškeré materiály k RVH. VV RS projednal a doporučil  navýšení členského  příspěvku TJ/SK na rok 2023 ze stávajících 200,- Kč nově na  300,-Kč. VV RS schvaluje postup přípravy a organizační zajištění 33.RVH.  V dalším bodě programu byl schválen delegát na  41. VH ČUS dne 21.6. 2023 – Nymburkpředseda RS Josef Odstrčilík a delegáti na  VH OLKO ČUS Olomouc  dne  15.5. 2023v Olomouci  - Josef Odstrčilík, Jaroslav Novák, Josef Ondroušek a Jan Trávníček – podklady k VH byly předány. V Aktuelních informacích  členů VV a RK RS ČUS :
  ·
           Jos. Odstrčilík – podal aktuální informace z jednání Krajské rady pro sport
  ·
           J. Novák – podal informaci o průběhu „57. Vyhlášení NEJ 2022“ ,které proběhlo  na radnici.
  V bodě Různé  informoval předseda RS o stavu zpracování účetních výkazů TJ/SK  za rok 2022. Do TJ /SK byla zaslána urgence - termín odevzdání je do 21.4. 2023. V případě neodevzdání výkazů  členové VV RS  doporučují postih  TJ a SK dle stanov RS ČUS Olomouc . VV RS ČUS dále projednal Přijetí nových subjektů do RS ČUS Olomouc :   - Rugby club Olomouc,z.s.      ---Plavecké sporty Šternberk,zs. Předseda předložil přihlášky těchto dvou subjektů, které splňují požadavky přijetí. VV RS  schvaluje přijetí spolků Rugby club Olomouc,z.s. a Plaveckých sportů Šternberk do RS ČUS Olomouc,z.s. od 12.4. 2023     Závěrečným bodem schůze bylo Rozdělení fin. prostředků na provoz a údržbu  TVZ od OLKO ČUS na rok 2023.   Písemný materiál okomentoval předseda komise TVZ Drahoslav Dočkal. Prostředky od OLKO ČUS byly navýšeny o vlastní prostředky RS ČUS  ve výši 120.000 Kč. Do TJ a SK bylo celkem rozděleno  1.103.000,-Kč.VV RS schválil rozdělení fin. prostředků dle předloženého materiálů. Pro : 4 , zdržel se 1.
   

 • 4. schůze VV RS ČUS Olomouc – 15.2.2023 – výjezdní v klubovně FK Nové Sady:
  V úvodu výjezdního zasedání se VV RS seznámil s historií fotbalu na Nových Sadech prostřednictvím video snímku, který okomentoval předseda TJ Josef Ondroušek. Členové VV pak jmenovanému pořáli k jeho životnímu výročí pevné zdraví a mnoho osobní pohody. V úvodních bodech programu schůze byl schválen zápis z minulého jednání a provedena kontrola plnění úkolů a usnesení. V dalším bodě schůze byl projednán Rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za rok 2022 : - písemný materiál uvedl a komentoval Josef Odstrčilík, předseda RS ČUS. Na straně příjmů je skutečnost ve výši  1.822.174 Kč a na straně výdajů je částka ve výši 1.788.303 Kč, což představuje přebytek za rok 2022 ve výši 33.870 Kč. Dále předseda podrobně zdůvodnil jak příjmové položky, tak i výdajové položky rozpočtu . Po diskusi členů bylo čerpání schváleno a bude předloženo na VH RS ČUS. Zůstatek na účtu RS k 31.12. 2022 činí  824.286 Kč, z toho svazové prostředky jsou ve výši  225.723 Kč.  Předseda RS Josef Odstrčilík předložil výsledky  Statistického šetření členské základny za rok 2022 v porovnáním s rokem 2021 v rámci Informačního systému ČUS. ROK 2021 / ROK 2022 Počet TJ/SK : 73/67 Počet členů TJ/SK : 19.481/ 20.419 Počet dospělých: 11.430 / 11.508 Počet mládeže:8.051 / 8.911 Statistické šetření za uvedený rok vykazuje zvýšení počtu dospělých o 78 členů a u mládeže je navýšení členů o 860. Počet TJ/SK 67 což je o 6 méně. V bodě Aktuelní informace členů VV RS a RK RS ČUSJ. Novák – podal podrobnou informaci k tradiční akci  „ 57. Vyhlášení NEJ 2022“. Akce proběhne dne 13.3. 2023 na olomoucké  radnici. Členové dostanou pozvánky. • J. Novák informoval o výsledcích 10. Zimní olympiády dětí a mládeže 2022 z pohledu reprezentantů Olomouckého kraje.   V závěrečném bodě programu Různé : o J. Odstrčilík – podal informaci o nutnosti TJ/SK provést finanční vyúčtování za rok 2022, tedy Rozvaha a Výsledovka v systému IS ČUS. o J. Odstrčilík - podal informaci o nominaci ČUS na  Ceny města Olomouce - byli navrženi Jaroslav Novák a Petra Kamínková.

 • 3. schůze VV RS ČUS Olomouc – 15.12. 2022 v Olomouci:
  Úvodem schůze byl schválen zápis ze 2. schůze VV RS a provedena kontrola plnění úkolů a usnesení. VV RS byl předložen Plán práce VV RS ČUS Olomouc na 1. pol. 2023. Předseda předložil a okomentoval písemný materiál k tomuto bodu jednání, který zahrnuje úkoly a termíny schůzí - nově se schůze budou konat vždy ve středu se zahájením v 9,00 hodin ( 15.2., 12.4., 17.5. 7.6. ). Termín RVH RS ČUS Olomouc je stanoven na čtvrtek 22. 6. 2023 v RCO Olomouc.   VV RS materiál schvaluje.  V dalším programu schůze bylo projednáno  Vyhlášení 57. ročníku „ NEJ 2022“ : Písemný materiál okomentoval místopředseda RS ČUS J. Novák. Akce proběhne ve spolupráci s Městem Olomouc. Písemně byly osloveny TJ, SK, oddíly a sportovní novináři k podání nominací sportovců, kolektivů, funkcionářů ve vypsaných kategoriích. Slavnostní vyhlášení se předpokládá v reprezentačních prostorách olomoucké radnice. Temín bude vypsán ve spolupráci s kluby a magistrátem. Po diskuzi členů VV RS byl postup  příprav 57. ročníku „ NEJ 2022“ schválen.
  V Aktuelních  informacích  členů VVRS a RK RS ČUS :
  ·        
  J. Odstrčilík  – podal informaci o vypsání sportovních grantů  Města Olomouce na rok 2023.
  ·        
  J. Odstrčilík – podal informaci o současném stavu z NSA – provoz a údržba 2023 TJ/SK.
  TJ a SK sdružené v RS dostávají tyto zprávy e-mailovou poštou.
  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČUS Josef Odstrčilík členům VV RS a členům RK za spolupráci v roce 2022  a popřál jim klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, pohody a spokojenosti v roce 2023.

 • 2. schůze VV RS ČUS Olomouc – 10.11. 2022 v Olomouci:
  Po schválení zápisu z 1. schůze VV a kontrole plnění usnesení projednal VV Aktuelní stav čerpání prostředků na údržbu od OLKO ČUS“ : Předseda předložil čerpání uvedených prostředků s tím, že k 10.11.2023 je čerpání ve výši 895.000 Kč. Zbývá čerpat 301.000 Kč. TJ/SK budou ze strany RS urgovány, aby provedly vyúčtování co nejdříve. Termín vyúčtování je stanoven na 15.11. 2022. VV RS vzal na vědomí. Dalším bodem programu bylo Čerpání rozpočtu RS ČUS k 30.9. 2022. Písemný materiál, který obdrželi členové VV RS a  RK RS ČUS, doplnil a okomentoval předseda RS. Příjmy jsou ve výši 1.705 400 Kč což 94 %, výdaje činí 873.591  Kč, což je 48%. Je nutné konstatovat, že na čerpání výdajů se podílí nedočerpané prostředky na provoz a údržbu TVZ od OLKO ČUS. VV RS materiál schvaluje. Dále byla projednána Aktualizace čl. základny, pasportu  a fin. výkazů TJ/SK za rok 2022. Předseda RS  seznámil členy VV RS s pokyny předsedy ČUS k uvedeným výkazům za rok 2022 . Vše potřebné bude zasláno do TJ/SK a poskytnuta pomoc ze strany kanceláře RS.VV RS ČUS Olomouc bere na vědomí. V bodě  Aktuelní informace členů VV a RK RS :
  ·        
  J. Odstrčilík – podal informaci z jednání  komise pro sport Olomouckého kraje
  ·        
  J. Novák  – byl pověřen ověřit na Magistrátu města Olomouce zájem o „Vyhlášení NEJ 2022“
  ·        
  Dr. Dočkal  – navrhl prověření  možnosti zřízení spořící účtu.
  V závěrečném bodě schůze Různé  informoval předseda RS o vyhlášených dotačních programech na rok 2023 : - NSA – Můj klub 2023, NSA – Pohyb a zdraví 2023. Olomoucký kraj : Celoroční sportovní činnost 2023, Schválené dotační programy 2023  ( písemný materiál). Předseda podal k jednotlivým dotačním programům  členům VV RS podrobné informace, do TJ/SK jsou zasílány informace na vyhlášené programy s nabídkou pomoci pro jejich vyplnění.


  Vyhlášení ankety NEJ... 2022 okresu Olomouc:

  Vážení sportovní přátelé !

                        V návaznosti na dlouholetou tradici (56.ročníků) se opět blíží závěr roku a s ním tradiční termín pro vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc za rok 2022. 
  V roce 2021  RS ČUS Olomouc ve spolupráci s Městem Olomouc po dvou letech improvizace v obtížných kovidových opatřeních uspořádalo 56. ročník NEJ...2021 opět v reprezentačních prostorách olomoucké radnice. Návrat do roky prověřených prostor se osvědčil a akce měla reprezentativní a důstojný  průběh. Proto i pro další, již 57. ročník,  je uvažováno zůstat u tohoto osvědčeného modelu včetně níže uvedených kategorií: 
  Jako již tradičně  Vás tímto oslovujeme s žádostí, abyste za své jednoty, kluby a oddíly podali návrhy pro tyto vyhlašované kategorie za sportovní výsledky roku 2022 pro 57. ročník NEJ... :

  Termín nominace:  do 30. prosince 2022 na email: cstvol@iol.cz nebo jlnovaci@seznam.cz

  Kompletní informace k nominaci ke stažení >>ZDE<<
   

 • 1. schůze VV RS ČUS Olomouc – 15.9. 2022 v Olomouci:
  První schůzi po volební RVH zahájil předseda RS Josef Odstrčilík. Bez připomínek byl schválen program schůze a proběhla kontrola a schválení zápisu z minulé schůze a kontrola plnění úkolů a usnesení. V úvodu schůze proběhla Volba místopředsedy RS ČUS Olomouc:  Předseda RS ČUS Olomouc přednesl návrh na volbu  místopředsedy RS ČUS  Olomouc : Jaroslav Novák.  Členové VV předložený návrh schválili všemi hlasy. Dále VV RS projednal Návrh na ustavení odborných komisí VV RS ČUS Olomouc :  - předseda RS ČUS Olomouc Josef Odstrčilík předložil členům návrh na ustavení a personální obsazení odborných komisí VV RS ČUS Olomouc.
  Ustavení odborných komisí VV RS ČUS Olomouc :  hospodářské - předseda ing. Jaroslav Jurik ( členové – Odstrčilík,  Dr.J. Trávníček), provozu a údržby TVZ - předseda RNDr. Drahoslav Dočkal (členové – Odstrčilík, ing. Švébiš), organizačně – manažerské předseda Jaroslav Novák ( členové – Odstrčilík,J. Ondroušek).  VV RS návrh schvaluje a ukládá komisím zahájit činnost v návaznosti na schválený plán práce.
  V Různém:
  ·
           Volba předsedy RK RS ČUS – na 1. schůzi RK bude zvolen předseda – nutný zápis
  ·
           Své postřehy a náměty z  32.RVH přednesl předseda a  členové VV RS.
  ·
           J. Odstrčilík – informace z NSA – 2.kolo „Můj klub“, provoz a údržba 2022
  ·
           J. Novák – podal informaci z konání LODM , doplnil D. Dočkal
  ·         J. Odstrčilík – úkol informovat TJ/SK o zřízení datových schránek v návaznosti na NSA

 • 26. schůze VV RS ČUS Olomouc – 9.6.2022 v Olomouci:
  Úvodem schůze proběhla kontrola a schválení zápisu z minulé schůze a kontrola plnění úkolů a usnesení. Dalším bodem programu schůze byla  Příprava a organizace 32. RVH ČUS Olomouc. Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s organizací RVH, která se uskuteční dne 23.6. 2022. VV RS projednal veškeré organizační zajištění  RVH. Členové VV obdrželi materiály RVH, do TJ a SK budou materiály zaslány. VV RS bere informace na vědomí a konstatuje, že RVH je řádně připravena. Ve 4. bodě programu schůze byl předložen   Plán práce VV RS ČUS na II. Pol. 2022. Předseda RS ČUS k tomuto bodu předložil písemný materiál, který okomentoval s tím, že plán zahrnuje veškeré potřebné body pro práci VV RS a časový harmonogram schůzí. VV RS po diskusi plán práce na 2. pololetí 2022 schválil. Následovaly  Aktuelní informace členů VV a RK RS ČUS .
  Jos. Odstrčilík :  podal informace zjednání Krajské komise pro sport.
  J. Novák –
  podal informaci z VH OLKO ČUS Olomouc
  J. Jurík – podal informaci o konání fotbalové akce pro nmládež  Ondrášovka cup v Uničově.
  V závěrečném bodě schůze – Různé  předseda RS předložil návrh na zrušení členství TJ a SK, které
  dlouhodobě neplní povinnosti vyplývající   ze Stanov RS ČUS Olomouc. Jedná se o tyto subjekty: TJ Sokol Velký Týnec, Klub  lyžařů Olomouc, TJ olomouc-město, BC Olomouc.   VV RS po diskusi schvaluje zrušení členství uvedeným TJ/SK a předložení  32.VH RS ČUS návrh na zrušení  členství dle stanov.

 • Usnesení z 32. Regionální valné hromady ČUS Olomouc – 24.6.2021 v Olomouci:
  Usnesení ke stažení ve formátu PDF >>ZDE<<

 • 25. schůze VV RS ČUS Olomouc, konaná dne 15. 5. 2022 v Olomouci:
  Úvodem schůze byl schválen zápis z minulého jednání a provedena kontrola plnění úkolů a usnesení. Hlavním bodem schůze byla Příprava a organizace 32. RVH ČUS Olomouc :Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s organizací  RVH, která se uskuteční ve čtvrtek dne 23.6. 2022 se začátkem v 15,30 hodin v Regionálním centru Olomouc. Předseda informoval členy o  přípravě  materiálů k  RVH. Dále předložil volební návrhy z TJ/SK  na předsedu RS, členy VV RS a členy RK Vzhledem k tomu ,že odezva a návrhy z TJ/SK jsou velmi malé, rozhodl VV RS  projednat nominace do orgánů RS na příští schůzi VV RS. Prozatím návrhy přišly z TJ Milo Olomouc, AK Olomouc, Jachting Olomouc, Golf club Olomouc  a TJ Sokol Dub nad Moravou. Materiály k RVH budou umístěny na webu RS Olomouc a v předstihu budou zaslány do sdružených subjektů. Dále VV RS projednal Rámcový rozpočet RS ČUS Olomouc na rok 2022. Předseda RS předložil a okomentoval  návrh rozpočtu RS ČUS Olomouc na rok 2022 . Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný částkou 1.823.000 Kč. Příjmy předpokládají především dotaci od ČUS ve výši Kč 500 tis. Dále příjmy vycházejí ze skutečností minulého roku. V příjmech zahrnuta částka na provoz a údržbu TVZ v TJ/SK na rok 2022 ve výši 1.196 000 Kč  od Olomouckého kraje.V oblasti výdajů jsou navrženy částky tak, aby pokryly náklady chodu kanceláře RS a vycházejí se skutečností výdajů roku 2021. Po diskusi byl rozpočet členy VV RS schválen a bude předložen 32.RVH.
  V návaznosti na příspěvek od OK zpracovala komise TVZ Rozdělení finančních  prostředků na provoz a údržbu od  na rok 2022. Písemný materiál předložil předseda komise TVZ ing.Švébiš. Dotace je o 57tis Kč nižší než v roce 2021 a je v  celkové výši 1.196.000 Kč.  Komise na své schůzi dne 28.4. 2022 provedla rozdělení těchto prostředků s tím,že byly nepatrně kráceny velké TJ/SK . Celkem je zahrnuto do rozdělení 34 TJ/SK. Členové VV RS po diskusi a vysvětlení dotazů schvalují toto rozdělení  a schválili  administrativní poplatek ve výši 5% z přidělené částky TJ/SK. V dalším byla provedena Nominace  delegátů na VH OLKO ČUS Olomouc dne 24.5. 2022 , které se zúčastní J. Odstrčilík, J. Novák, J. Švébiš, J. Trávníček. 
  V bodě Aktuelní informace členů VV a RK RS ČUS :
  ·
           J. Novák – podal  informaci o 20. ročníku SOK za rok 2021 – Olomoucký kraj
  ·
           J. Novák – podal informaci z atletického mítinku Velká cena Olomouce
  ·
           J. Jurík – informoval o pořadatelství SK Uničov:   Finále Ondrášovka cupu ve fotbale.
  V závěrečném bodě schůze Různé  informoval předseda J.Odstrčilík o aktuelním stavu odevzdání finančních výkazů TJ a SK za rok 2021. Do TJ/SK  byla zaslána urgence. Termín pro odevzdání byl  do 22.4. 2022. Do tohoto termínu neodevzdalo výkazy 8 TJ /SK.V případě neodevzdání výkazů  členové VV RS  doporučují postih  TJ/SK. Dále VV RS projednal na návrh předsedy možné ukončení členství TJ/SK, které dlouhodobě neplní povinnosti vyplývající ze stanov RS. Konečné stanovisko v této záležitosti bude přijato na příští schůzi VV RS. Bude se rozhodovat  o ukončení členství těchto TJ/SK, návrh bude předložen delegátům  32. RVH.


  Regionální sdružení ČUS Olomouci,z.s.

   P O Z V Á N K A

   na 32. regionální valnou hromadu České unie sportu Olomouc z.s., která se koná

  ve čtvrtek dne 23. června 2022  od 15,30 hod
  v sále ANDROMEDA v prvním poschodí Regionálního centra v Olomouci -RCO
  (výšková budova naproti vlakového nádraží )

  Prezentace účastníků bude možná již od 15,00 hodin.
  Místa u stolů budou označena pro delegáty  bez přesného zasedacího pořádku.

  Pozvánka a program 32. RVH ČUS - >>PDF<<
  Volební řád 32. RVH ČUS - >>PDF<<
  Jednací řás 32. RVH ČUS - >>PDF<<
   

 • 24.schůze VV RS ČUS Olomouc, konaná dne 14.4. 2022 v Olomouci:
  Po tradičních úvodních bodech programu – schválení zápisu a kontrole plnění úkolů a usnesení byla hlavním bodem schůze  Příprava a organizace 32. RVH ČUS Olomouc . Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s návrhem na svolání 32.RVH, která by se měla konat ve čtvrtek dne 23.6. 2022 jako volební se  začátkem v 15,30 hod. Řízením VH byl pověřen ing. Švébiš,  hlavní zprávu přednese předseda RS ČUS. Mandátovou komisi povede J. Jurík, návrhovou komise povede J. Ondroušek a volební komisi povede J. Novák. Ekonomické zprávy včetně rozpočtu na rok 2022 přednese J. Odstrčilík. Zprávu revizní komise přednese Jan Trávníček. Podkladové materiály budou  do TJ/SK zaslány elektronickou poštou a budou také k dispozici při presenci . Do TJ a SK  budou zaslány materiály na nominace na předsedu RS ČUS, členy VV RS a členy revizní komise pro volební období 2022-2026 - termín do 12.5. 2022.  Dále budou  zveřejněny na web stránkách sdružení. VV RS ČUS po diskusi předložené organizační zabezpečení RVH schvaluje.
  V dalším byla projednána 40. VH ČUS dne 22.6. 2022 – Nymburk. Předseda  podal informaci  včetně pozvánky na 40. VH ČUS, která uskuteční se dne 22.6. 2022 v Nymburku. Členové VV RS delegovali na tuto VH za  RS předsedu J. Odstrčilíka.
  V bodě Aktuelní informace členů VV a RK RS ČUS :
  ·
           Jos. Odstrčilík – podal informace z jednání Krajské rady pro sport a také informoval o schválené částce na provoz a údržbu od Olomouckého kraje na rok 2022
  ·
           J. Novák – podal informaci o uspořádání „ Vyhlášení NEJ 2021“, které se uskutečnilo 16.3. v reprezentačních prostorách olomoucké radnice. Na akci byli přítomni vítězové všech vyhlašovaných kategorii, ocenění předávali primátor města M.Žbánek a náměstci primátora.
  V závěrečném bodě programu schůze Různé informoval předseda J.Odstrčilík o aktuelním stavu odevzdání finančních výkazů TJ a SK za rok 2021 -  byla zaslána urgence. Termín odevzdání je do 22.4. 2022 V případě neodevzdání výkazů  členové VV RS  doporučí postih  TJ a SK dle stanov RS ČUS Olomouc. Dále pak předseda RS informoval  o přípravě rozpočtu na rok 2022. Tento bude předložen k projednání ve VV RS na schůzi dne 12.5. 2022. Podané informace bere VV RS ČUS  na vědomí.

 • 23. schůze VV RS ČUS Olomouc - 17.2. 2022 v Olomouci:
  V úvodu schůze proběhly tradiční body – schválení zápisu z minulé schůze a kontrola plnění úkolů a usnesení. Dalším bodem  byl Rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za rok 2021 :   - písemný materiál uvedl a komentoval Josef Odstrčilík, předseda RS ČUS. Na straně příjmů je skutečnost ve výši  1.925.819 Kč,  na straně výdajů je částka ve výši 1.878.918,32 Kč , což představuje přebytek za rok 2021 ve výši 46.900,68 Kč. Dále předseda podrobně zdůvodnil jak příjmové, tak i výdajové položky rozpočtu .  Po diskusi členů byl rozbor čerpání schválen a bude předložen na VH RS ČUS. V dalším průběhu schůze byla informace o  Statistickém šetření členské základny za rok 2021 – předseda RS ČUS předložil členům výsledky statistického šetření členské základny v TJ a SK za rok 2021 v rámci  Informačního systému ČUS.
  ROK 2020 
                                                             ROK 2021
  Počet TJ/SK:           71                                          Počet TJ/SK:           73
  Počet členů TJ/SK:  19.900                                    Počet členů TJ/SK:  20.113
  Počet  dospělých:    11.755                                    Počet dospělých:    12.024
  Počet mládeže:        8.145                                     Počet mládeže:        8.089
  Statistické šetření za uvedený rok vykazuje zvýšení počtu dospělých o 269 členů, u mládeže  je úbytek členů ve výši 56. Počet TJ/SK  73. VV RS bere informaci na vědomí. V Aktuelních  informacích členů VV a RK RS ČUS:
  ·        
  J. Odstrčilík – podal informaci z jednání Komise pro sport Olomouckého kraje a informace o vyhlášených programech na rok 2022. Zejména seznámil členy VV RS  s dotací na provoz a údržbu TVZ 2022.
  ·        
  J. Novák – podal podrobnou informaci  „ Vyhlášení NEJ 2021“. Akce proběhne dne 16.3. 2022 v reprezentačních prostorách olomoucké radnice. Členové VV RS dostanou pozvánky.
  ·        
  J. Jurík – změny ve vedení SK Uničov – je nutné opravit v IS ČUS.      
  V závěrečném bodě schůze v Různém  J. Odstrčilík – podal informaci o povinnosti  TJ/SK provést  finanční vyúčtování za rok 2021 - Rozvaha a Výsledovka v systému IS ČUS, VV bere na vědomí.

 • 22.schůze VV RS ČUS Olomouc – 16.12.2021 v Olomouci:
  Úvodem schůze byly tradiční body programu – schválení zápisu z minulé schůze a kontrola plnění úkolů a usnesení. VV RS ČUS projednal Plán práce VV RS ČUS Olomouc na I. pol. 2022 . Předseda předložil a okomentoval písemný materiál k tomuto bodu jednání, který zahrnuje úkoly, termíny schůzí a termín volební VH RS ČUS Olomouc. Po diskusi byl plán práce schválen. Dalším bodem programu byly Aktuelní informace členů VV a RK RS ČUS :  Předseda RS J. Odstrčilík – podal informaci o jednání komise pro sport Olomouckého kraje a také o již schválených dotačních programech na rok 2022.
  Místopředseda RS J. Novák informoval o postupu příprav vyhlášení „NEJ 2021“ a o své účasti na 20. ročníku vyhlášení  „ Krále divoké vody“. V dalším bodě Různé  předseda RS J. Odstrčilík  – hovořil o žádostech programu NSA „Můj klub 2022“. Informoval o statistickém šetření členské základny za rok 2021  v rámci pokynu předsedy ČUS – všechny TJ/SK, sdružené v naší organizaci, dostaly potřebné informace. Dále podal informaci ve věci finančních výkazů TJ/SK za rok 2021 a vyúčtování dotací, které RS ČUS dostala v roce 2021 – vše vyúčtováno. VV RS bere na vědomí. Posledním bodě programu schůze bylo Přijetí nového subjektu do RS ČUS Olomouc,z.s.
  Předseda RS předložil členům VV přihlášku do RS ČUS Olomouc a to subjektu : Spider box Club Olomouc,z.s. VV RS schválil  přijetí spolku Spider box Club Olomouc,z.s. do RS ČUS Olomouc od 3.1. 2022.

  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČUS Josef Odstrčilík členům VV RS a členům RK za spolupráci v roce 2021  a popřál jim klidné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, pohody a spokojenosti v roce 2022.


  Vyhlášení ankety NEJ... 2021 okresu Olomouc:

  I pro rok 2021 je RS ČUS Olomouc pověřeno připravit  nominace sportovců , kolektivů a dalších kategorií. Opět ve spolupráci Městem Olomouc budeme připravovat ocenění úspěšných sportovců našeho regionu. V této chvíli  ale  není zcela jasné, jak se bude vyvíjet možnost případného slavnostního vyhlášení někdy počátkem roku 2022. Přesto ale oslovujeme Vás -  sportovní subjekty regionu - k návrhu nominací do jednotlivých kategorií tak, abychom byli připraveni je předat případným organizátorům slavnostního vyhlášení 56. ročníku NEJ..2021. Současně bude tento návrh použit pro nominaci našich úspěšných sportovců pro  další  ročník akce Sportovec Olomouckého kraje  2021.

  Termín nominace:  do 15. prosince 2021 na email: cstvol@iol.cz nebo jlnovaci@seznam.cz

  Kompletní infromace ke stažení >>ZDE<<
   

 • 21. schůze VV RS ČUS Olomouc - 18.11. 2021 v Olomouci:
  Po tradičních úvodních bodech programu schůze – schválení zápisu a kontrole plnění úkolů a usnesení bylo projednáno Vyhlášení 56. ročníku „NEJ 2021“ : Místopředseda  RS J. Novák okomentoval písemný materiál, který byl konzultován se spolupořadatelem -  Městem Olomouc a zahrnuje potřebné kroky související s touto akcí. K podání návrhů budou osloveny sdružené subjekty RS ČUS Olomouc a sportovní novináři olomouckého regionu. Viz příloha.  Dalším bodem programu schůze bylo Čerpání rozpočtu RS ČUS za III. čtvrtletí 2021  : - předseda RS ČUS Josef Odstrčilík uvedl a okomentoval předložený písemný materiál. Hospodaření skončilo přebytkem ve výši 1.100.989,97 Kč s tím, že na tomto přebytku zůstávají nevyčerpané prostředky na údržbu a provoz od OLKO ČUS. Příjmy jsou ve výši 1.857.500,- Kč, výdaje činí 756.510,03 Kč. Předseda okomentoval jak příjmové položky, tak i výdajové položky a zodpověděl dotazy členů VV RS. Následně byl VV RS informován  o  Aktuálním stavu čerpání prostředků na údržbu od OLKO ČUS 2021 . Předseda RS informoval členy, že v současné době chybí čerpat 40 tis. Kč, které budou vyúčtovány během týdne. Celková částka čerpání je 1.253.000,-- Kč a bude předložena k vyúčtování na Olomoucký kraj prostřednictvím OLKO ČUS. VV RS dále projednal a schválil Vnitřní pokyn  č. 1/ 2021 pro užívání referentského vozidla, který stanoví záležitosti používání služebního vozidla.
  Předseda RS  seznámil členy VV RS s pokyny předsedy ČUS k Aktualizaci členské  základny TJ/SK, pasportu TVZ  a finančních  výkazů TJ/SK za rok 2021.   Potřebné informace budou zaslány do TJ/SK a poskytnuta pomoc ze strany RS. V bodě Aktuální informace členů VV a RK RS ČUS :  Jar. Novák – podal informaci ve věci webových stránek našeho sdružení, Jos. Ondroušek- podal informaci z dění ve fotbale a hovořil o grantech Města Olomouce, J. Odstrčilík – podal informaci z jednání Komise pro sport Olomouckého kraje. V bodě Různé  předseda RS Jos.
  Odstrčilík předložil přihlášku do RS ČUS Olomouc nového subjektu – Spider box Club Olomouc, z.s. Projednání bude uzavřeno na dalším jednání VV RS.

 • 20. schůze VV RS ČUS Olomouc - 16. 9. 2021 v Olomouci:
  V úvodu schůze členové VV popřáli Jaroslavu Novákovi k jeho životnímu výročí 75 let pevné zdraví a pohodu do dalších roků, předseda poděkoval za práci ve VV RS  a  předal  dárkový balíček. Po tradiční kontrole zápisu z minulé schůze a kontrole plnění úkolů a usnesení  Bylo projednáno Čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za období 1. – 6. /2021 : - předseda RS ČUS Jos. Odstrčilík uvedl a okomentoval písemný materiál, zpracovaný ekonomkou  RS ČUS. Čerpání rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2021. Příjmy za toto pololetí činí 1.644,700,- Kč a výdaje jsou ve výši  438 .861,90 Kč . Výsledek hospodaření je tedy + 1.205.838,10 Kč a je způsoben nedočerpáním dotace na provoz a údržbu TVZ TJ/SK od Olomouckého kraje. Členové VV RS byli seznámeni s výdajovou stránkou jednotlivých položek. Byla okomentována položka Ostatní výdaje“. Ostatní příjmové položky jsou v souladu s rozpočtem. Členové VV RS schválili uvedené čerpání za I. pololetí roku 2021. Předseda dále okomentoval aktuelní  stav některých položek rozpočtu zejména potom čerpání dotace na provoz a údržbu od OLKO ČUS Olomouc. Dalším bodem programu schůze byly  Aktuelní informace členů VV RS a RK ČUS : Jos. Odstrčilík – informace o dotaci na provoz a údržbu od OLKO ČUS na rok 2022. Dále podal informaci z jednání komise pro sport Olomouckého kraje a informoval  o doporučení investice TJ Sigma Lutín na MŠMT. Jan Trávníček informoval  o úmrtí dlouholetého trenéra volejbalistek SK UP Olomouc Jirky Teplého, mj. nositele Ceny města Olomouce a Ceny Drahoše Válka. V bodě Různé   byla zhodnocena  31.RVH, která  proběhla dle schváleného programu a účast TJ/SK byla dobrá . Bude nutné se zaměřit na povinnosti, které vyplývají ze stanov RS ČUS Olomouc pro sdružené subjekty, které budou zohledněny při rozdělování dotací na provoz a údržbu. Dále byl VV RS informován o přidělení nového služebního auta formou smlouvy s ČUS. Na základě toho bylo odprodáno staré služební vozidlo za cenu 8000,- Kč, která byla stanovena znaleckým posudkem – VV RS schvaluje. V závěru schůze  byla projednána přihláška a schváleno přijetí  nového subjektu do RS ČUS Olomouc  spolku FRKOT frisbee Olomouc.

 • 19. schůze VV RS ČUS Olomouc – 10.6.2021 v Olomouci:
  Úvodem schůze byla provedena kontrola a schválení zápisu z minulé schůze a kontrola plnění úkolů a usnesení. Hlavním bodem schůze byla Příprava a organizace 31. RVH ČUS Olomouc : Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s organizací  31. RVH, která se uskuteční dne 24.6. 2021 Předseda znovu projednal veškeré organizační zajištění uvedené  RVH s tím, že s přítomní členové obdrželi materiály k této VH. Do TJ a SK budou zaslány podkladové materiály k jednání VH. Rozpočet na rok 2021 bude předán při prezenci. VV RS  vzal přípravu 31.RVH na vědomí. Dalším bodem programu schůze byl Plán práce VV RS ČUS na II. Pol. 2021. Předseda RS ČUS k tomuto bodu předložil písemný materiál, který také okomentoval s tím, že plán zahrnuje veškeré potřebné body pro práci VV RS a také časový harmonogram schůzí. Viz příloha.  V Aktuelních informacích   informoval předseda RS o poradě, která se konala před 39.VH ČUS. Byly podány potřebné informace dle programu jednání. Dále byla podána informace z NSA a také výhled rozpočtu této organizace na rok 2022 v rámci státního rozpočtu. V závěru předseda ČUS Jansta informoval o stále probíhajícím soudu v rámci kauzy dotací. Předseda RS podal informace zjednání Krajské komise pro sport. V bodě Různé  byla projednána žádost o přijetí nového subjektu do RS ČUS Olomouc, kterou  podal spolek FRKOT frisbee Olomouc. Vzhledem k tomu, že 39.VH ČUS bude mimo jiné projednávat přijetí Frisbee do ČUS rozhodli přítomní členové, aby se tato žádost projednala až na základě rozhodnutí 39.VH ČUS.


  Informace pro sdružené subjekty RS ČUS Olomouc:

  31. regionální valná hromada České unie sportu Olomouc se uskuteční ve čtvrtek 24. června 2021  od 15,30 hodin v zasedací místnosti Regionálního centra Olomouc ( výšková budova proti hlavnímu nádraží). Delegační lístky s dalšími materiály budou do TJ/SK zaslány v předstihu elektronickou poštou a budou zvěřejněny i na webových stránkách RS ČUS Olomouc.

  Pozvánka ke stažení >>ZDE<<
   

 • 18. schůze VV RS ČUS Olomouc - 13.5. 2021 v Olomouci:
  V úvodu schůze byl schválen zápis z minulé schůze VV a provedena kontrola plnění úkolů a usnesení. V dalším bodě byla projednána Příprava a organizace 31. RVH ČUS Olomouc : Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s organizací   31. RVH, která se uskuteční dne 24.6. 2021, se začátkem v 15,30 hod. Předseda informoval členy, že jsou již připraveny materiály k této VH. Řízením VH byl pověřen ing. Švébiš, hlavní zprávu přednese předseda RS ČUS. Mandátovou komisi povede Mgr. J. Ondroušek, návrhovou komise povede J. Novák.  Ekonomické zprávy včetně rozpočtu na rok 2021 přednese J. Odstrčilík. Podkladové materiály budou  do TJ/SK zaslány elektronickou poštou a budou také k dispozici při presenci . Dále budou  zveřejněny na webových stránkách sdružení. VV RS předložené  informace  schvaluje. V další bodě programu schůze byla provedena  Volba delegátů na VH OLKO ČUS Olomouc dne 18.5. 2021. Předseda RS ČUS předložil návrh delegátů: J. Odstrčilík, J. Novák, J. Švébiš, J. Jurík.  VH OLKO ČUS se bude konat per rollam. Hlasování proběhne z mailu předsedy RS ČUS Olomouc. VV RS ČUS delegáty schvaluje.  Dalším bodem schůze byly  Aktuelní informace členů VV a RK RS ČUS :
  ·
           J. Novák – informoval o průběhu předávání ocenění sportovcům a funkcionářům  NEJ 2020
  ·
           J. Ondroušek – podal informaci o ukončení nižších fotbalových soutěží
  ·
           J. Odstrčilík – podal informaci o konání porady předsedů v  Nymburce dne 8.6. 2021
  VV RS bere předložené informace na vědomí.  V bodě Různé  byla projednána situace s odevzdáním finančních výkazů TJ a SK za rok 2020. Po  urgencích do konečného termínu 20.4. 2021 neodevzdalo výkazy 9 TJ /SK -   členové VV RS  doporučují postih  TJ/SK. Dále VV RS rozhodl ukončit členství v RS ČUS Olomouc pro  TJ Sport pro všechny Nová ulice Olomouc a TJ Box klub GAMBARE Olomouc  pro dlouhodobé neplnění Stanov RS ČUS Olomouc. Toto usnesení  bude  předloženo na 31. VH RS ČUS Olomouc ke schválení.

 • 17. schůze VV RS ČUS Olomouc – 22.4. 2021 v Olomouci:
  Po schválení zápisu z minulé schůze a kontrole plnění úkolů a usnesení byla projednána Příprava a organizace 31. RVH ČUS Olomouc . Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s návrhem na svolání 31.RVH, která je plánovaná na 24.6. 2021, začátek 15,30 hod. Řízením VH byl pověřen ing. Švébiš. Hlavní zprávu přednese předseda RS ČUS, mandátovou komisi povede Mgr. J. Ondroušek. Návrhovou komise povede J. Novák. Ekonomické zprávy včetně rozpočtu na rok 2021 přednese J. Odstrčilík. Podkladové materiály budou  do TJ/SK zaslány elektronickou a poštou a budou také k dispozici při presenci . Dále budou  zveřejněny na webových  stránkách sdružení. VV RS přeložený materiál schválil. Dalším bodem programu byl návrh  Rozpočtu RS ČUS Olomouc na rok 2021. Předseda RS ČUS předložil návrh rozpočtu RS ČUS Olomouc na rok 2021, který je na straně příjmů i výdajů vyrovnán v celkové částce 1.852.000,--Kč. Na straně výdajů jsou položky, které zajišťují chod kanceláře RS ČUS. Příjmy vycházejí zatím se  známých dotací. Po diskusi a vysvětlení položek členové VV RS rozpočet schválili a doporučují k předložení na 31.RVH. Na 39. VH ČUS dne 23.6. 2021 v  Nymburce  VV RS delegoval  za  RS předsedu J. Odstrčilíka.  V bodě programu Aktuelní informace členů VV a RK RS ČUS Josef  Odstrčilík – podal aktuální informace z jednání Krajské rady pro sport a Josef  Ondroušek – podal informaci o konání VH OFS a KFS Olomouc. V závěru schůze v bodě Různé  informoval předseda RS o stavu  odevzdání finančních výkazů TJ a SK za rok 2020  - byla zaslána urgence. Termín odevzdání je do 20.4. 2021 V případě neodevzdání výkazů  členové VV RS  doporučili a schválili  postih těch  TJ a SK,  které neodevzdají ekonomické výkazy za rok 2020  a dlouhodobě neplní povinnosti vyplývající ze stanov RS ČUS Olomouc. Na závěr schůze VV RS ČUS schválil nominaci do KR OLKO ČUS na období 2021 až 2025 za RS ČUS Olomouc  Josefa Odstrčilíka a Jaroslava Nováka.

 • 16. schůze VV RS ČUS Olomouc – 18.2.2021 v Olomouci:
  V úvodu  schůze byl předán dar a bylo blahopřáno dlouholetému členu VV RS a předsedovi komise TVZ ing. Jaroslavu  Švébišovi k jeho životnímu výročí 80. let. Po kontrole zápisu z minulé schůze a kontrole plnění úkolů a usnesení byl projednán Rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za rok 2020 . Písemný materiál uvedl a komentoval Josef Odstrčilík, předseda RS ČUS. Na straně příjmů je skutečnost ve výši  1.721.930,- Kč,  na straně výdajů je částka ve výši  1.687.753,49 Kč, což představuje přebytek za rok 2020 ve výši 34.176,51 Kč. Dále předseda podrobně zdůvodnil jak příjmové položky, tak i výdajové položky rozpočtu .  Po diskusi členů byl rozbor čerpání schválen a bude předložen na VH RS ČUS.  Dalším bodem programu byly výsledky Statistického šetření členské základny za rok 2020.  Předseda RS ČUS informoval  členy VV o výsledcích  statistického šetření členské základny v TJ a SK za rok 2020 v rámci  Informačního systému ČUS.
  ROK 2020
                                                              ROK 2019
  Počet TJ/SK:   71                                                Počet TJ/SK: 71
  Počet členů TJ/SK:  19.900                                  Počet členů TJ/SK: 18.441
  Počet  dospělých:  11.755                                    Počet dospělých: 11.531
  Počet mládeže:  8.145                                         Počet mládeže:   6.910

  Statistické šetření za uvedený rok vykazuje zvýšení počtu dospělých o 224 členů a u mládeže o 1.235 členů. Počet TJ/SK zůstal nezměněn – tedy 71.   Pátým bodem programu schůze bylo Rozdělení finančních prostředků od Olomouckého kraje  na provoz a údržbu TVZ TJ/SK 2021.  Písemný materiál okomentoval předseda komise TVZ ing. Švébiš s tím,že komise provedla rozdělení na svém jednání dne 3.2. 2021 . Doporučuje navýšení minimální částky dotace na  20.000,- Kč. V návrhu je rozdělena částka ve výši 1.253.000,- Kč, což je o 187.000,-- více než  v roce 2020. V rezervě pro RS ČUS je částka 13.000,- Kč. Členové VV RS po diskusi rozdělení schvalují vč.  administrativního  poplatku pro TJ/SK ve výši 5% z přidělené dotace.  V Aktuelních  informacích a Různém  předseda Josef  Odstrčilík podal informaci z jednání Komise pro sport Olomouckého kraje -  informace o vyhlášených programech na rok 2021 a o ročním odložení pořadateství  10. letní olympiády dětí a mládeže v OK. Dále předseda informoval o povinnosti  TJ/SK provést finanční vyúčtování za rok 2020 , tedy Rozvaha a Výsledovka v systému IS ČUS. Místopředseda RS Jar. Novák   informoval členy VV RS o probíhajích přípravách vyhlášení 55. ročníku tradiční ankety NEJ .. za rok 2020. Předání ocenění bude probíhat formou osobních návštěv úspěšných a oceněných sportovců na prvních třech místech v kategoriích dospělých a juniorů. Na závěr schůze byla projednána žádost o přijetí do RS ČUS Olomouc nového  subjektu: Sportovní centrum Boxing Olomouc,z.s. Přihláška splňuje všechny požadavky a VV RS ČUS Olomouc přijetí schválil.

 • 55. ročník NEJ... 2020:
  Vážení sportovní přátelé!
  Regionální sdružení ČUS v Olomouci v minulosti uspořádalo 50. ročníků vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc. Od 51. ročníku se pořadatelství ujalo Statutární město Olomouc a naší  spoluúčastí na této akci  je  garance nominace sportovců, kolektivů a dalších osobností v níže  vypsaných kategorií . V letošním zcela mimořádném roce prozatím není jasné, zda a jakým způsobem 55. ročník  bude uspořádán.
  Přesto Vás tímto oslovujeme s žádostí, abyste za své jednoty, kluby a oddíly podali návrhy pro tyto vyhlašované kategorie za sportovní výsledky roku 2020 pro 55. ročník NEJ...:
  Celé znění výzvy ke stažení >> ZDE <<

 • S bolestí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil Josef Skopal, dlouholetý člen VV RS ČSTV a ČUS Olomouc ve funkci předsedy ekonomické komise VV RS

 • 14. schůze VV RS ČUS Olomouc, konaná dne 17. září 2020 v Olomouci:
  Po úvodních bodech programu – kontrole a schválení zápisu z minulé schůze a kontrole plnění úkolů a usnesení – bylo projednáno Čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za období 1. – 6. /2020 : - předseda RS ČUS Jos. Odstrčilík uvedl a okomentoval písemný materiál, zpracovaný ekonomkou RS ČUS. Čerpání vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2020. Příjmy za toto pololetí činí 1.429,500,- Kč a výdaje jsou ve výši Kč 613.358,46 Kč . Výsledek hospodaření je tedy Kč +816.141,54 Kč a je způsoben nedočerpáním dotace na provoz a údržbu TVZ TJ/SK od Olomouckého kraje. Členové VV RS byli seznámeni s výdajovou stránkou jednotlivých položek. Byla okomentována položka „Ostatní výdaje“. Další příjmové položky jsou v souladu s rozpočtem. Členové VV RS po diskusi schválili čerpání za I. pololetí roku 2020. Předseda dále okomentoval aktuelní stav některých položek rozpočtu, zejména potom čerpání dotace na provoz a údržbu od OLKO ČUS Olomouc. V Aktuálních informacích a Různém byl VV RS seznámen s jednáním komise pro sport Olomouckého kraje. Dále bylo projednáno Zhodnocení 30.RVH RS ČUS Olomouc, která se uskutečnila dne 25.června 2020. Předseda RS ČUS J.Odstrčilík konstatoval, že VH proběhla dle schváleného programu. Účast TJ/SK a sportovních svazů byla dobrá. Bude nutné se zaměřit na povinnosti, které vyplývají ze stanov RS ČUS Olomouc pro sdružené subjekty. VV RS a komise bude přihlížet při rozdělování dotací na provoz a údržbu k účasti TJ/SK na RVH. V závěru schůze byli schváleni delegáti na 19. VH OLKO ČUS Olomouc - Josef Odstrčilík, Jaroslav Novák, Jana Basistová, Jan Trávníček.

 • Zápis a usnesení z 30. regionální valné hromady ČUS Olomouc z.s.:
  Zápis z 30. RVH ČUS Olomouce - zde
  Usnesení 30. RVH ČUS Olomouc - zde
  Upozornění na povinnost TJ/SK  vkládat  do spolkového rejstříku aktuální informace - >>zde<<

 • 13. schůze VV RS ČUS Olomouc, konaná dne 11. června 2020 v Olomouci:
  Po tradičních úvodních bodech jednání byla projednána  Příprava a organizace 30. RVH ČUS Olomouc .
  Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s organizací  30. RVH, která se uskuteční dne 25.6. 2020 v RCO Olomouc. Bylo projednána příprava a  organizační zajištění 30. RVH, členové VV RS obdrželi písemné materiály. Do TJ a SK budou zaslány podkladové materiály k jednání VH mailovou poštou. Rozpočet na rok 2020 bude předán při prezenci. VV RS konstatoval, že 30.RVH je řádně připravena. Dalším bodem programu byl návrh  Plánu práce VV RS ČUS na II. Pol. 2020. Předseda RS ČUS k tomuto bodu předložil písemný materiál, který také okomentoval s tím,že plán zahrnuje veškeré potřebné body pro práci VV RS a také časový harmonogram schůzí. Plán byl bez doplňků a připomínek schválen. V bodě Aktuelní informace členů VV a RK RS ČUS :

  ·        
  Jar. Novák: -  podal informaci – podpora talentované mládeže a finanční krytí z prostředků OLKO ČUS a Olomouckého kraje
  ·        
  Jos. Odstrčilík :  podal informaci o konání porady předsedů OS a RS v Nymburku před VH ČUS, která se uskuteční dne 24.6. 2020 v Nymburku.
  V bodě Různé  -  VV RS v souladu se Stanovami RS ČUS Olomouc  kooptoval do Revizní komise RS ČUS Olomouc Magdu Chytilovou,Wurmova č. 2. Olomouc. Tato kooptace byla provedena na základě úmrtí člena RK  Miroslava Hrabala. RVH bude informována v projevu předsedy RS.

 • Pozvánka na 30. regionální valnou hromadu České unie sportu Olomouc z.s.:
  30. RVH ČUS Olomouc se bude konat ve čtvrtek 25.6.2020 od 15:30 hodin v sále ANDROMEDA v 1. poschodí Regionální centra Olomouc - RCO.
  Pozvánka a program RVH ke stažení - >>zde<<.

 • 12. schůze VV RS ČUS Olomouc, konaná dne 21.5.2020 v Olomouci:
  Po více jak tříměsíční přestávce se sešel VV RS ČUS Olomouc na řádném zasedání. V úvodu schůze členové VV RS uctili památku náhle zemřelého člena Revizní komise RS ČUS Olomouc a dlouholetého spolupracovníka mgr. Miroslava Hrabala.  Po tradičních úvodních bodech programu předložil předseda RS Josef Odstrčilík návrh Přípravy a organizace 30. RVH ČUS Olomouc, která se uskuteční ve čtvrtek  dne 25.6. 2020, začátek 15,30 hodin v Regionálním centru Olomouc. Řízením VH byl pověřen ing. Švébiš, hlavní zprávu přednese předseda RS ČUS Josef Odstrčilík. Mandátovou komisi povede Mgr. Josef Ondroušek, návrhovou komise povede Jaroslav  Novák.  Ekonomické zprávy včetně rozpočtu na rok 2020 přednese J. Odstrčilík. Podkladové materiály budou  do TJ/SK zaslány elektronickou a poštou a budou také k dispozici při presenci . Dále budou  zveřejněny na webových stránkách sdružení. VV RS organizační opatření k přípravě RVH schvaluje a pověřuje její přípravou předseda RS J.Odstrčilíka.   V dalším bodě  schůze byl projednán Rozpočet RS ČUS Olomouc na rok 2020.  Předseda RS ČUS předložil návrh, který je na straně příjmů i výdajů vyrovnám v celkové částce 1.665.000,--Kč. Na straně  výdajů jsou položky, které zajišťují chod kanceláře RS ČUS. Příjmy vycházejí zatím se  známých dotací .  Po diskusi a vysvětlení položek členové VV RS rozpočet schválili a doporučují k předložení na 30.RVH. Předseda komise TVZ ing. Jaroslav Švébiš předložil ke schválení  Návrh rozdělení finančních  prostředků na provoz a údržbu TJ/SK na rok 2020. Písemný materiál byl zaslán členům VV RS v předstihu s tím,že byl jednotlivými členy schválen. Byla rozdělena  celková částka ve výši  1.066.000,--Kč, což je o  138.000,--Kč méně jako v roce 2019. Z této částky je přiděleno kanceláři RS ČUS částka ve výši 36.000,--Kč. Pro TJ a SK byla rozdělena částka ve výši 1.030.000,--Kč. Předseda RS ČUS informoval VV RS o přípravě 38. VH ČUS, která bude volební a uskuteční se ve středu  dne 24.6. 2020 v  Nymburku. Členové VV RS delegovali na tuto VH  předsedu J. Odstrčilíka. Dále členové VV RS doporučují  návrh  na předsedu ČUS  JUDr. Miroslava Janstu.  V Aktuelních informacích předseda RS informoval o  aktuálních záležitostech z prostředí ČUS v době Kovid 19. Místopředseda RS J. Ondroušek podal informaci o přípravách  VH FAČR, která se uskuteční v Olomouci. V bodě Různé informoval předseda RS o stavu předkládání finančních výkazů TJ a SK za rok 2019. Do TJ a SK byla zaslána urgence. Termín odevzdání je do 30.5. 2020. V případě neodevzdání výkazů  členové VV RS  doporučí postih těch  TJ a SK, které obdržely dotaci na provoz a údržbu na rok 2020. Dále doporučí také postih těch TJ a SK, které se bez řádné omluvy nezúčastní 30.RVH okresu. V závěru schůze bylo předán dárkový balíček a gratulace dr. Ladislavu Bankovi, členovi RK RS ČUS, který slaví životní výročí 80 let.

 • Zemřel Miroslav Hrabal:
  Dne 21.4.2020 nedoběhl svůj poslední závod Mirek Hrabal, atlet duší i srdcem a skvělý člověk, který celý svůj život zasvětil atletice.

  Zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 69 let. Dlouholetý předseda Atletického klubu Olomouc, předseda krajského atletického svazu a čestný člen Českého atletického svazu byl pilířem atletiky v Olomouci i olomouckém kraji a jeho bohaté atletické zkušenosti a věčný optimismus nám všem budou moc chybět.

  Miroslav Hrabal začal s atletikou ve svých 16-ti letech v Lokomotivě Olomouc jako člen sprinterské skupiny trenéra Vituly. 
  V rámci svého studia na UP Olomouc získal medaile na soutěžích Universiády a reprezentoval Českou republiku na ME železničářů. Současně absolvoval kurzy rozhodčích a trenérů. Po roční vojenské službě v Dukle Praha se plně začal věnovat trénování a funkcionaření, mj. připravoval talentované sprintery Romana Lacka a Romana Zruna. Aktivně pracoval ve výboru atletického klubu a od roku 1991 se stal jeho dlouholetým předsedou. Povodně v roce 1997, které zcela zničily atletickou škvárovou dráhu a sektory, byly pro klub prubířským kamenem. Mirkovi se ale podařilo vytvořit akceschopný tým, který dokázal vybudovat umělou atletickou dráhu a nastartovat tak novou éru olomoucké atletiky, pořádající každoročně několik významných domácích i mezinárodních akcí. V letech 1998 až 2002 byl členem předsednictva  Českého atletického svazu a předsedal komisi pro kluby a oddíly.
  Významně se také zasloužil o vznik sekce handicapovaných atletů a stál u zrodu Mezinárodních závodů v atletice handicapovaných CZECH OPEN pořádaných v Olomouci pravidelně již od roku 2006. Po vzniku samosprávných celků byl zvolen do funkce předsedy Krajského atletického svazu, kterou vykonával až do roku 2017 a byl rovněž členem Krajské rady Olomoucké krajské organizace ČSTV a ČUS. V roce 2018 byl uveden do Síně slávy Českého atletického svazu a jmenován jeho čestným členem.
  Dlouholetý předseda Atletického klubu Olomouc byl pilířem atletiky v Olomouci i olomouckém kraji a jeho bohaté atletické zkušenosti a věčný optimismus nám všem budou moc chybět.
  Poslední rozloučení proběhne v úterý 28.dubna v 11:20 ve smuteční síni olomouckého krematoria.
  S bolestí v srdci,  zarmoucená rodina a členové AK Olomouc

 • MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - COVID 19 ‼
  S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 a mimořádné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR upozorňuje Česká unie sportu na mimořádná opatření ve vztahu ke konání sportovních a spolkových akcí.
  Aktuální informace o MIMOŘÁDNÉM OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR naleznete v odkaze ZDE.
  Rozhodnutí, jestli budou sportovní utkání odložena, nebo se odehrají bez diváků je aktuálně na pořadateli soutěží nebo jednotlivých akcí.
  Pořadatel je povinnen zajistit, že sportovní akce se zúčastní ve stejném čase maximálně 100 osob.
  ČUS doporučuje vzhledem k možnému vývoji situace sledovat aktuální informace Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. S případnými dotazy doporučujeme se obracet na oficiální úřady - nonstop infolinky Vlády ČRKrajské hygienické stanice, popřípadě Státní hygienický ústav.

 • 11. schůze VV RS ČUS Olomouc – 13. 2. 2020 v Olomouci:
  Na první schůzi VV RS ČUS v roce 2020 po úvodních  bodech programu byl projednán  Rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za rok 2019 .  Písemný materiál uvedl a komentoval Josef Odstrčilík, předseda RS ČUS. Na straně příjmů je skutečnost ve výši 1.449.298,- Kč,  na straně výdajů je částka ve výši 1.423.823,26 Kč, což představuje přebytek za rok 2019 ve výši 25.474,74 Kč. Předseda zdůraznil,že v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 byly účtovány náklady kanceláře  na účet RS SCS ČUS dle pokynů ČUS Praha. Dále předseda podrobně zdůvodnil jak příjmové, tak výdajové položky rozpočtu. Bude vypracován postup, jak VH RS přehledně informovat o rozpočtu a jeho účtování  v návaznosti činnost  RS SCS .  Po diskusi členů byl rozbor čerpání schválen a uloženo  předložení  VH RS ČUS. Dalším bodem programu schůze byly výsledky Statistického šetření členské základny za rok 2019.  Předseda RS ČUS informoval o výsledcích šetření v rámci  Informačního systému ČUS.
  ROK 2019 
                                                              ROK 2018
  Počet TJ/SK:            71                                         Počet TJ/SK:           71
  Počet členů TJ/SK:   18.441                                   Počet členů TJ/SK:  18.059
  Počet  dospělých:     11.531                                   Počet dospělých:     11.392
  Počet mládeže :        6.910                                    Počet mládeže:        6.667
  Statistické šetření za uvedený rok vykazuje zvýšení  počtu dospělých o 139 členů a u mládeže o 243 členů. Počet TJ/SK zůstal nezměněn – tedy 71. VV RS bere informaci na vědomí.
  V Aktuálních
  informacích místopředseda RS Jar. Novák podal informaci o průběhu a výsledcích  IX. Zimní Olympiády dětí a mládeže,která proběhla v Karlovarském kraji  a o první fázi příprav na X. Letní olympiádu dětí a mládeže která se uskteční v roce 2021 v Olomouckém kraji. Místopředseda Jos. Ondroušek přednesl doporučující návrh ke grantovým programům OK – velké TJ s několika sportovišti by měly mít možnost požádat o grantovou podporu na více projektů.
  Předseda RS J. Odstrčilík  podal informaci o rozdělení finančních prostředků na provoz a údržbu od OLKO ČUS Olomouc na rok 2020  s tím,že celková dotace činí 1.066.000,- Kč, což je o 138.000,-Kč méně než v roce 2019. Bude svolána komise TVZ, která provede rozdělení a předloží ke schválení VV RS ČUS Olomouc. 
  V Různém
    Jar. Novák informoval o přípravách slavnostního vyhlášení 54.ročníku ankety„NEJ 2019“, které se uskuteční ve středu 26. února 2020 od 17,00 hodin v reprezentačním sále olomouckého Arcibiskupství. Členům VV RS byly předány pozvánky.

  Předseda RS  Jos. Odstrčilík  podal informaci o povinnosti  TJ/SK provést finanční vyúčtování za rok 2019,  tedy Rozvaha a Výsledovka v systému IS ČUS.

 • 10. schůze VV RS ČUS Olomouc, konaná dne 12. prosince 2019 v Olomouci:
  Po schválení zápisu z minulé schůze a kontrole plnění úkolů a usnesení  projednal VV Návrh  plánu práce VV RS ČUS Olomouc na 1.pololetí 2020 : - předseda RS ČUS Josef Odstrčilík uvedl a okomentoval předložený písemný materiál..Úkolem VV RS bude zajistit nezbytné administrativní záležitosti – statistiku členů, účetní uzávěrky v TJ/SK  a okresu – vše za rok 2019. Zajistit vyúčtování a čerpání rozpočtu RS ČUS za rok 2019, připravit  rozpočet RS ČUS 2020, připravit 30.RVH ČUS Olomouc v červnu 2020. Dále se podílet na  vyhlášení NEJ 2019. V oblasti údržby zajistit rozdělení dotace od Olomouckého kraje pro TJ/SK. Po diskusi VV RS termínový i obsahový plán schválil. Místopřededa  RS  Jar. Novák podal informaci o přípravě 54. ročníku NEJ 2019 – termín je stanoven na středu 26. února 2020 od 17,00 hodin v Arcibiskupském paláci v Olomouci.  Město Olomouc přizvalo ke spolupráci agenturu TK Plus.
  Předseda RS Jos. Odstrčilík  -
   informoval o své účasti  vyhlášení  nejlepších atletů AK Šternberk za rok 2019.  
  - hovořil o statistickém šetření členské základny za rok 2019 v rámci pokynu předsedy ČUS – všechny TJ/SK sdružené v naší organizaci dostaly potřebné informace.

  - informoval o vyhlášení grantů  na podporu sportu na rok 2020 – Olomoucký kraj, magistrát města Olomouce
  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČUS Josef Odstrčilík členům VV RS a členům RK za spolupráci v roce 2019 a popřál jim klidné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, pohody a spokojenosti v roce 2020.

 • Vyúčtování MŮJ KLUB 2019
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo MANUÁL k vyúčtování neinvestiční dotace a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 pro dotaci MŮJ KLUB 2019.
  Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019 - MŮJ KLUB 2019 je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS-SPORT. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2019 - poslední den pro podání vyúčtování a vypořádání je 15. únor 2020.
  Manuál a formulář pro vypořádání najdete ZDE.
  Členům TJ/SK ČUS pracovníci RS A SCS rádi pomohou a poradí se zpracováním vyúčtování.

 • 9. schůze VV RS ČUS Olomouc dne 14.11 2019   v zařízení TJ Sokola Dub nad Moravou:
  Listopadová schůze VV RS ČUS Olomouc se konala jako výjezdní v rekonstruovaném zařízení fotbalového klubu Sokola Dub nad Moravou. V úvodu schůze byl schválen zápis z minulé schůze a provedena kontrola plnění úkolů a usnesení. Dalším bodem schůze byl Rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS k 30.9. 2019. Předseda předložil členům VV RS písemný materiál k tomuto bodu jednání. Okomentoval příjmovou část rozpočtu s tím, že příjmy jsou ve výši 1.379.700,--Kč. Výdajové položky rozpočtu s porovnáním se skutečností vykazují úspory. Nedočerpaná je položka „ Dotace na provoz na údržbu od Ol. kraje ve výši 699.000,--Kč“. Stav k 14.11.2019 již vykazuje pouze částku 10.000,-- a celková částka bude vyčerpána. Ostatní výdajové položky jsou čerpány v souladu s rozpočtem. Výdaje činí Kč 623.455,27. Čerpání rozpočtu vykazuje k 30.9.2019 přebytek ve výši Kč 756.244,73. Předseda v této souvislosti informoval členy VV RS, že výdaje spojené s činností kanceláře přesouvají z velké části na pobočný spolek SCS  ČUS  Olomouc. Po diskusi členové VV RS schvalují uvedené čerpání. V části Aktuální informace  předseda RS J.Odstrčilík informoval o úpravě a aktualizaci  webových stránek a  podal informace z porady předsedů v Praze  - úkoly nové Agentury pro sport. Místopředseda J.Novák informoval o schůzi Krajské rady OLKO ČUS.
  V bodě Různé předseda RS Jos. Odstrčilík: - informoval o probíhajícím vyúčtování prostředků na provoz a údržbu TJ/SK od OLKO ČUS Olomouc za rok 2019.
  – informoval o vyhlášených dotačních programech Olomouckého kraje na rok 2020 a o programu „ Můj klub 2020 MŠMT“. Všem TJ a SK byla poskytnuta součinnost a pomoc při podávání žádostí.
  Místopředseda J. Novák
  – předložil materiál Organizační zajištění vyhlášení ankety NEJ 2019 okresu Olomouc. Úkolem RS ČUS je připravit návrhy jednotlivých kategorií sportovců k vyhodnocení. Byl zaslán v této věci dopis do TJ/SK a informace je i na webu RS.  Město zvažuje, jakým způsobem bude vyhlášení probíhat a doposud nepadlo rozhodnutí.
  Po skončení schůze si členové VV RS ČUS Olomouc a hosté prohlédli zrekonstruované šatny kopané TJ Sokola Dub nad Moravou ,z.s.

  Anketa NEJ... 2019

  Vážení sportovní přátelé !
  Regionální sdružení ČUS v Olomouci v minulosti uspořádalo 50. ročníků vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc. Od 51. ročníku se pořadatelství ujalo Statutární město Olomouc a i v tomto roce se počítá s uspořádáním této tradiční sportovně společenské akce v jejím 54. ročníku. Naší spoluúčastí na této akci je garance nominace sportovců, kolektivů a dalších osobností v níže vypsaných kategorií .
  Proto Vás tímto oslovujeme s žádostí, abyste za své jednoty, kluby a oddíly podali návrhy pro tyto vyhlašované kategorie za sportovní výsledky roku 2019 pro 54. ročník NEJ...
  Celý dokument je ke stažení zde

   

 • Evidence údajů o skutečných majitelích u spolků:
  Sportovní spolky mají povinnost do 1.1.2021 zapsat u rejstříkového soudu skutečného majitele. U spolků se ve většině případů bude zapisovat buď jen předseda (v případě individuálního statutárního orgánu) nebo všichni členové výkonného výboru (v případě, že statutární orgán je kolektivní). Zápis se provádí přes tzv. inteligentní formulář (https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular) u rejstříkového soudu. U spolků není zápis údajů zpoplatněn. Rejstříkový soud o zápisu spolek nikterak nevyrozumí, je však možno vyplnit ve formuláři email, na který je zaslána vygenerovaná zpráva o zápisu. Pokud zápis není možný, obdrží spolek zprávu s důvody, proč k zápisu nedošlo. Evidence skutečných majitelů není veřejná a nelze do ní nahlížet !!!

 • Můj klub 2020:
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Výzvu MŮJ KLUB 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let. - Pro SK/TJ, kde pravidelně sportuje nejméně 12 mladých sportovců r. narození 1997 a mladších.
  Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT - systém byl aktivován v pátek 4. října 2019 - poslední den pro podání žádosti je 18. listopad 2019. Výzvu a další podrobnosti najdete ZDE a v IS-SPORTu. Se zpracováním žádostí poradí a pomohou pracovníci kanceláře Regionálního sdružení a Servisního centra sportu ČUS Olomouc.

 • Sportuj s námi 2020:
  Projekt „ČUS – Sportuj s námi“ bude pokračovat i v roce 2020. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek. Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku (formulář) Přihláška bude aktivní až od 1. 11. 2019!
  Přihlášení do projektu pro rok 2020 bude probíhat v termínu od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019.
  Podmínky pro zařazení akce do projektu:
  - organizátor musí být členským subjektem ČUS;
  - akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
  - minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);
  - akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;
  - akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
  - dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
  - nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;
  - termín konání akcí je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

 • POZOR ZMĚNA !!! Od 1.2. 2019 nově úrazové pojištění u pojišťovny VZP, a.s.:
  Více informací o pojištění
  Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci pojišťovny Kooperativa.

 • 8. schůze VV RS ČUS Olomouc – 12. září 2019 v Olomouci:
  Na první poprázdninové schůzi VV RS nejprve schválil zápis z minulé schůze a provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení. Dalším bodem programu byla informace o Čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za období 1. – 6. /2019 : - předseda RS ČUS Jos. Odstrčilík uvedl a okomentoval písemný materiál, zpracovaný ekonomkou  RS ČUS. Čerpání rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2019. Příjmy za toto pololetí činí 1.366.800,- Kč a výdaje jsou ve výši Kč 186.256,40 Kč . Výsledek hospodaření je tedy Kč 1.180.543,60 Kč a je způsoben zatímním  nedočerpáním dotace na provoz a údržbu TVZ TJ/SK od Olomouckého kraje. Členové VV RS byli seznámeni s výdajovou stránkou jednotlivých položek. Byla okomentována položka Ostatní výdaje“. Ostatní příjmové položky jsou v souladu s rozpočtem. Po diskusi VV RS schválil čerpání  za I. pololetí roku 2019. Předseda dále okomentoval aktuelní stav některých položek rozpočtu, zejména potom čerpání dotace na provoz a údržbu od OLKO ČUS Olomouc. Další bodem schůze byly Aktuelní informace členů VV RS a RK ČUS :
  o
       Jar. Novák –  informace z LODM v Liberci. Bodové umístění kraje - 11, medailové – 6.
  o
       Jar. Novák –  informace z porady na Ol. kraji – pořádání LODM 2021 a ZODM  2024
  o
       Jos. Odstrčilík – informace  o rozpočtu SCS RS ČUS Olomouc na rok 2019
  o
       Jos. Odstrčilík – podal informaci z jednání komise pro sport Olomouckého kraje  
  V závěrečném bodě Různé : Předseda RS ČUS zhodnotil 29.RVH, která se uskutečnila dne 20.6. 2019. RVH proběhla dle schváleného programu, ale účast TJ/SK byla velmi slabá. Bude nutné se zaměřit na povinnosti, které vyplývají ze stanov RS ČUS Olomouc pro sdružené subjekty.  VV RS projedná postup  při přidělování dotací na provoz a údržbu TVZ v návaznosti na účast TJ/SK  na RVH, případně na plnění dalších povinností sdružených subjektů (evidence členské základny a ekonomické výkaznictví v IS ČUS). Naopak pozitivní byla účast sportovních svazů - z  5ti pozvaných  byly přítomny  4.

 • 29. regionální valná hromada ČUS Olomouc dne 20. června 2019:
  Usnesení 29. RVH ČUS Olomouc - PDF
  Zápis z 29. RVH ČUS Olomouc - PDF

 • 7. schůze VV RS ČUS Olomouc . 6. června 2019 v Olomouci:
  Program schůze zahájily dva tradiční body – schválení zápisu z minulé schůze a kontrola plnění úkolů a usnesení. Dalším bodem programu schůze byla Příprava a organizace 29. RVH ČUS Olomouc: Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s organizačním zajištěním 29.RVH, která se uskuteční dne 20.6. 2019 v zasedací místnosti RCO. Členové VV obdrželi materiály k VH, do TJ a SK byly materiály zaslány na elektronické adresy. Rozpočet na rok 2019 bude delegátům RVH předán při prezenci. VV RS konstatuje, že VH je řádně připravena. Dále VV RS projednal  Plán práce VV RS ČUS na 2.pololetí 2019. Předseda RS ČUS k tomuto bodu předložil písemný materiál, který okomentoval s tím,že plán zahrnuje veškeré potřebné body pro práci VV RS a také časový harmonogram schůzí. Plán práce byl bez doplňků a připomínek schválen.  V bodě  Aktuální informace členů VV a RK:
  Jaroslav  Novák
  : -  podal informaci z jednání VH OLKO ČUS Olomouc
  Josef Ondroušek
   nespokojenost s časovou prodlevou dotace z MŠMT „ Můj klub 2019“
  Josef Odstrčilík
    -  podal informaci o konání porady předsedů OS a RS v Praze před VH ČUS
  Jos. Odstrčilík
  – podal informace z jednání komise pro sport Olomouckého kraje 4.6. 2019

  POZVÁNKA

  na 29. regionální valnou hromadu České unie sportu Olomouc z.s., která se koná
  ve čtvrtek dne 20. června 2019  od 15,30 hod

  v sále ANDROMEDA v prvním poschodí Regionálního centra v Olomouci -RCO

  - Pozvánka na 29. VH RS ČUS
  - Jednací řád
  - Delegační list

   

 • 6. schůze VV RS ČUS Olomouc – 16. 5. 2019 v Olomouci:
  V úvodu květnové schůze proběhla tradiční kontrola a schválení zápisu z minulé schůze a kontrola plnění úkolů a usnesení. Hlavním bodem programu schůze byla  Příprava a organizace 29. RVH ČUS Olomouc. Předseda RS Josef Odstrčilík seznámil členy VV RS s organizací  RVH, která se uskuteční dne 20.6. 2019 začátek 15,30 hod. Řízením VH byl pověřen člen VV ing. Švébiš . Hlavní zprávu přednese předseda RS ČUS, mandátovou komisi povede místopředseda RS Mgr. J. Ondroušek. Návrhovou komise povede místopředseda RS J. Novák.  Ekonomické zprávy za rok 2018 a návrh  rozpočtu na rok 2019 přednese J. Odstrčilík. Podkladové materiály budou  do TJ/SK zaslány elektronickou  poštou. Rozpočet roku 2019 bude předán  při presenci . Dále budou  zveřejněny na web stránkách sdružení na odkazech  Pozvánka ,   Delegační list,  Jednací řád.   Dále VV RS projednal Návrh rozpočtu RS ČUS Olomouc na rok 2019. Předseda RS předložil návrh rozpočtu RS ČUS Olomouc na rok 2019, který je na straně příjmů i výdajů vyrovnán v celkové částce 1.443.000,--Kč. Na straně výdajů jsou položky, které zajišťují chod kanceláře RS ČUS. Příjmy vycházejí z již známých dotací .  Veškeré ostatní výdaje, které budou přesahovat tento rozpočet, budou hrazeny z prostředků regionálního SCS Olomouc. Po diskusi a vysvětlení položek členové VV RS rozpočet schválili a doporučují k předložení na 29.RVH. VV RS dále projednal Návrh rozdělení fin. prostředků na provoz a údržbu TJ/SK na rok 2019 od Olomouckého kraje. Písemný materiál okomentoval předseda komise TVZ ing. Švébiš s tím, že se rozděluje celková částka ve výši Kč 1.204.000,-- což je o 126.000,--Kč více jako v roce 2018. Z této částky je přiděleno kanceláři RS ČUS částka ve výši 50.000 Kč.  Pro TJ a SK byla rozdělena částka ve výši 1.154.000,-- Kč.
  Předseda RS informoval VV o stavu zpracování finančních výkazů TJ a SK za rok 2018, s tím, že  výkazy odevzdalo  68 TJ a SK z celkového počtu  71.  
  V závěru schůze byli schváleni delegáti na 18. VU OLKO ČUS -  J. Odstrčilík, J. Novák,  ing.J. Švébiš a RNDr. J. Trávníček

 • 5. schůze VV RS ČUS Olomouc – 11.dubna 2019 v areálu TJ MILO Olomouc – Nové sady:
  V úvodu schůze vystoupil místopředseda RS Mgr. J. Ondroušek -  předseda TJ Milo Olomouc - seznámil členy VV RS s činností TJ a s  výstavbou fotbalového areálu, který k tréninkům využívá Regionální fotbalová akademie Olomouckého kraje.  Po tradičních úvodních bodech programu - kontrole a schválení zápisu č.4 ze dne 14. 2. 2019 a  kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých schůzí VV RS   předložil předseda RS ČUS J.Odstrčilík písemný materiál  Návrh na svolání 29.RVH ČUS Olomouc, který řeší obsahovou i organizační přípravu. Předběžný termín 20. června 2019 bude upřesněn po objednání sálu v RCO Olomouc. Veškeré potřebné materiály dle programu této VH budou zaslány do TJ-SK elektronickou poštou a vyvěšeny na webových stránkách RS ČUS. Rozpočet  RS ČUS na rok 2019 bude předán delegátům při presenci. VV RS obsahovou a organizační příprav u schválil.  37.VH ČUS – Nymburk 19.6. 2019 – předseda informoval   VV RS o  pozvánce  na 37.VH ČUS – Nymburk 19.6. 2019. VV RS delegoval předsedu RS ČUS Josefa Odstrčilíka.V bodě   Aktuelní informace členů VV RS a RK ČUS  předseda RS J. Odstrčilík – podal informaci z komise pro sport Olomouckého kraje, dále ze schůze Krajské rady OLKO ČUS – údržba na rok 2019 – rozdělení finančních prostředků do okresů a hovořil o rozpočtu RS ČUS na rok 2019 v návaznosti na SCS RS ČUS Olomouc. Místopředseda Jar.  Novák  informoval o přípravách Olympiády dětí a mládeže 2019 v Liberci. Místopředseda Jos. Ondroušek pak podal informaci o VH FAČR 24.5.2019 v Nymburku.  V bodě Různé předseda J. Odstrčilík hovořil o zadávání finančních výkazů TJ a SK za rok 2018 do Informačního systému ČUS.
  Po skončení programu schůze se uskutečnila prohlídka zrekonstruovaných prostor fotbalového areálu – šaten a zázemí pro sportovce.

 • 4. schůze VV RS ČUS Olomouc – 14. února 2019 v Olomouci:
  Po  kontrole a schválení zápisu z minulé schůze VV RS a  kontrole plnění úkolů a usnesení byl dalším bodem programu schůze Rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za rok 2018. Písemný materiál uvedl a komentoval Josef Odstrčilík, předseda RS ČUS. Na straně příjmů je skutečnost ve výši 1.669.643,-- Kč a na straně výdajů je částka ve výši 1.549.840,73 Kč, což představuje přebytek za rok 2018 ve výši 119.802,27 Kč. Předseda zdůraznil, že v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 byly přeúčtovány náklady kanceláře za  IV. čtvrt.2018 na účet RS SCS ČUS dle pokynů ČUS Praha. Dále předseda podrobně zdůvodnil jak příjmové položky tak i výdajové položky rozpočtu. Bude nutné vypracovat postup, jak na VH RS srozumitelně předložit delegátům tento postup účtování  rozpočtu 2018. Po diskusi bylo čerpání rozpočtu schváleno a bude předloženo VH RS ČUS. VV RS byl dále informován u výsledcích Statistického šetření členské základny za rok 2018 – předseda RS ČUS předložil členům výsledky statistického šetření členské základny v TJ a SK za rok 2018 v rámci  Informačního systému ČUS. Níže v tabulce porovnání s předcházejícím rokem 2017.
  Rok 2018:Rok 2019:
  Počet TJ/SK71Počet TJ/SK71
  Počet členů TJ/SK18.059 Počet členů TJ/SK18.605
  Počet  dospělých 11.392Počet  dospělých 11.787
  Počet mládeže6.667 Počet mládeže6.818

  Statistické šetření za uvedený rok vykazuje snížení počtu dospělých o 395 členů a u mládeže o 151 členů. Počet TJ/SK zůstal nezměněn – tedy 71. 
  V Aktuelních informacích členů VV a DR:
  J. Odstrčilík
  – podal informaci z jednání Krajské rady ČUS Olomouc, která doporučí VH OLKO ČUS  z rezervního fondu uvolnit celkem 600tis.Kč, z toho 50% pro RS a OS ČUS a 50% pro svazy. J. Ondroušek – informoval o mimořádné VH FAČR a o výstavbě sociálního zařízení TJ Nové Sady pro potřeby fotbalové akademie  FAČR a pozval VV na slavnostní kolaudaci zařízení  28.3.2019. Jar. Novák – podal informaci o přípravách OK na 9. Letní Olympiádu dětí a mládeže, která proběhne v Libereckém kraji v termínu 23.6. až 28.6.2019.
  V Různém  pak VV RS pozitivně hodnotil 53. ročník vyhlášení Nejlepších sportovců a kolektivů Olomoucka za rok 2018, které se konalo 7. února 2019 v reprezentačních prostorách olomoucké radnice. Přínosem bylo ocenění trenéra Karla Brückner Evropskou cenou fair-play, které zajistilo akci mimořádnou mediální sledovanost. V závěru schůze předseda RS J. Odstrčilík  podal informaci o povinnosti TJ/SK provést finanční vyúčtování za rok 2018 -  Rozvaha a Výsledovka v IS ČUS.

  Příští schůze VV RS se bude konat jako výjezdní  dne 11.4. 2019 v zařízení fotbalového stadionu FK Nové Sady.

 • 3. schůze VV RS ČUS Olomouc – 13. prosince 2018 v Olomouci:
  Po pravidelných úvodních bodech schůze – schválení zápisu a kontrole plnění úkolů a usnesení – byl projednán  Návrh  plánu práce VV RS ČUS Olomouc na 1.pololetí 2019 : - předseda RS ČUS Josef Odstrčilík uvedl a okomentoval předložený písemný materiál..Úkolem VV RS bude zajistit nezbytné administrativní záležitosti –  statistiku členů, účetní uzávěrky v TJ/SK  okresu – vše za rok 2018. Zajistit vyúčtování a čerpání rozpočtu RS ČUS za rok 2018, připravit  rozpočet RS ČUS 2019, připravit 29.RVH ČUS Olomouc v červnu 2019. Dále se podílet na  vyhlášení NEJ 2018. V oblasti údržby zajistit rozdělení dotace od Olomouckého kraje pro TJ/SK. V termínovém plánu operativně upřesnit termíny doposud neznámých akcí. Po diskusi VVRS plán práce schválil. V Aktuelních  informacích  členů VV a RK RS ČUS:
  ·        
  J. Novák – podal informaci o akci „NEJ 2018“. Termín vyhlášení je 7.2. 2019 - radnice
  ·        
  J. Novák – podal informaci o účasti na vyhlášení „Nejlepší kanoista roku 2018“ a na  oslavách 85 let atletiky  v Olomouci
  ·        
  Ing. Švébiš – informoval o  vypsání grantů pro sport na rok 2019 města Olomouce
  ·        
  J. Odstrčilík – účast na vyhlášení  nejlepších atletů AK Šternberk za rok 2018
  V  Různém předseda RS  J. Odstrčilík  – hovořil o statistickém šetření členské základny za rok 2018 v rámci pokynu předsedy ČUS – všechny TJ/SK sdružené v naší organizaci dostaly potřebné informace. Dále seznámil členy VV RS  s odpovědí MgM Olomouce, že do komise sportu města Olomouce nebyl nominován zástupce ČUS – VV RS navrhoval místopředsedu  J. Ondrouška.
  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČUS Josef Odstrčilík členům VV RS a členům RK za spolupráci v roce 2018 a popřál jim klidné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví,pohody a spokojenosti v roce 2019.

 • 2. schůze VV RS ČUS Olomouc – 8. listopadu 2018 v Olomouci:
  Úvodem listopadové schůze VV RS byl schválen zápis z minulé schůze a provedena kontrola plnění úkolů a usnesení. Dalším bodem schůze byl Rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS k 30.9. 2018  : Předseda RS předložil  písemný materiál k tomuto bodu jednání. Okomentoval příjmovou část rozpočtu v návaznosti na rozpočet  s tím,že  dotace od ČUS na rok 2018 činí 505.000,--Kč. Výdajové položky rozpočtu v  porovnáním se skutečností vykazují úspory. Nedočerpaná je položka „ Dotace na provoz na údržbu od Ol. kraje ve výši 465.000,--Kč“. Dotaci čerpají TJ-SK do konce října a je předpoklad vyčerpání celé částky z toho důvodu čerpání rozpočtu vykazuje k 30.9. 2018 přebytek ve výši 498.702,83 Kč. Předseda v této souvislosti informoval členy VV RS,že od 1.9. 2018 se výdaje spojené s činností kanceláře přesouvají na pobočný spolek ČUS a to na Servisní centrum sportu ČUS Olomouc. Také vysvětlil důvody této změny. Po diskusi členové VV RS schvalují uvedené čerpání. V  Aktuelních  informacích členů VV a DR RS ČUS:  místopředseda Jar. Novák podal informaci o ocenění trenérů a funkcionářů  které proběhlo 8.11. v prostorách  Olomouckého  kraje. Dále doporučil kontaktovat nové vedení MgM Olomouce v souvislosti s přípravou 53. ročníku vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc NEJ... 2018.  dr. Jan  Trávníček informoval  o schůzi revizní komise, na které byl zvolen za předsedu.  Místopředseda Jos. Ondroušek  podal aktuální informace  z KFS  Olomouc. Předseda Jos. Odstrčilík  znovu prodrobně vysvětlil  propojení a návaznosti RS ČUS a SCS ČUS Olomouc. V bodě  Různé  doporučil VV RS do nové  Komise mládeže a sportu při MgM Olomouce  místopředsedu mgr. Josefa Ondrouška – předseda RS je pověřen tento návrh písemně zaslat na MgM Olomouce.  Předseda RS znovu předložil návrh na přijetí nového subjektu Sportovní akademie Olomouc,z.s. Žádost byla ověřena a projednána s žadatelem a VV RS schvaluje přijetí do RS ČUS Olomouc od 1.1. 2019 - potřebné náležitostí zajistí  předseda RS ČUS. V závěru schůze předseda RS Jos. Odstrčilík informoval o vyúčtování prostředků na provoz a údržbu od OLKO ČUS za rok 2018 a o vyhlášení programů na podporu sportu Olomouckým krajem na rok 2019 - TJ a SK byly včas informovány s časovou osou a s termíny podávání žádostí.

 

  53. ročník NEJ... 2017

  Vážení sportovní přátelé !

                         Regionální sdružení ČUS v Olomouci v minulosti uspořádalo 50. ročníků vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc. Od 51. ročníku se pořadatelství ujalo Statutární město Olomouc a i v tomto roce se počítá  s uspořádáním této tradiční sportovně společenské akce  v jejím 53. ročníku.  Naší  spoluúčastí na této akci  je  garance nominace sportovců, kolektivů a dalších osobností v níže  vypsaných kategorií .   

       Proto Vás tímto oslovujeme s žádostí, abyste za své jednoty, kluby a oddíly podali návrhy pro tyto vyhlašované kategorie za sportovní výsledky roku 2018 pro 53. ročník NEJ...

  Celý dokument s vyhlašovanými kategoriemi ke stažení: PDF
   


 • Výzva MŮJ KLUB 2019 zveřejněna
  Ve čtvrtek 27.9.2018 byla zveřejněna výzva MŮJ KLUB na rok 2019.
  Výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (SK/TJ) na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže, které evidují min. 12 členů ve věku do 23 let a vybírají členské příspěvky min. 100 Kč/osobu za rok.
  SK/TJ podávají žádosti prostřednictvím systému IS-SPORT, který najdete na webu 
  http://is-sport.msmt.cz.
  Termín pro podání žádostí je stanoven na 31. října 2018.
  Pro zjednodušení a zrychlení administrace programu je doporučeno, aby žadatelé před vyplněním žádosti použili 
  KALKULAČKU MŮJ KLUB – tedy tabulku, která žadatelům pomůže na základě údajů o členské základně určit maximální výši dotace, kterou mohou získat.
  V případě potřeby poradenství kontaktuje RS ČUS Olomouc – předseda J.Odstrčilík.

  Více informací najdete ve vyhlášení a přílohách:
   
  VYHLÁŠENÍ „MŮJ KLUB 2019
  Příloha č. 1 – Rozpočet
  Příloha č. 2 – Avizo vratky
  Zdroj: MŠMT - http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019

 • 1. schůze VV RS ČUS Olomouc – 20. září 2018 v Olomouci:
  Na své první schůzi po volební Regionální valné hromadě se sešel VV RS ČUS. Předseda RS ČUS Josef Odstrčilík přivítal členy VV RS a RK RS a vyslovil potěšení nad skutečností, že po volební VH se schází VV RS ČUS ve složení, které odpovídá volbám. Úvodním bodem programu byla Volba místopředsedů RS ČUS Olomouc.  Předseda RS ČUS Olomouc přednesl návrh na volbu dvou místopředsedů RS ČUS  Olomouc :
  ·
           - 1. místopředseda:Jaroslav Novák – oblast komory TJ_SK
  ·
           - 2. místopředseda: Mgr. Josef  Ondroušek – oblast komory svazů
  VV RS  ČUS Olomouc předložený návrh jednomyslně schválil.
  Dalším bodem programu schůze byl Návrh na ustavení odborných komisí VV RS ČUS Olomouc   - předseda RS ČUS Olomouc Josef Odstrčilík předložil členům návrh na ustavení a personální obsazení odborných komisí VV RS ČUS Olomouc.
  hospodářské - předseda ing. Jaroslav Jurik ( členové – Odstrčilík,Dr. Bank)
  provozu a údržby TVZ - předseda ing. Jaroslav Švébiš(členové – Odstrčilík,Trávníček)
  organizačně manažerské – předseda  Jaroslav Novák( členové – Odstrčilík,Hrabal M).
  VV RS ČSTV Olomouc předložený návrh schválil a uložil  zahájit činnost komisí  dle plánu práce.
  V Různém dále VV RS projednal :
  ·
          - Volba předsedy RK RS ČUS – na 1. schůzi RK bude zvolen předseda –nutný zápis
  ·
          - Své postřehy a náměty z  28.RVH přednesl předseda a také členové VV RS.
  ·
          - Mgr. J. Ondroušek doporučen do městské komise pro sport v novém volebním období za RS ČUS Olomouc – pokud bude nabídka z Magistrátu města Olomouce
  Přijetí nového subjektu – Sportovní akademie Olomouc,z.s. - nutno prověřit činnost daného subjektu a na příští schůzi VV RS rozhodnou o přijetí či ne  Odpovídají: J. Odstrčilík,J. Novák

 • 28. valná hromada RS ČUS Olomouc  - 16. června 2018 v Olomouci:
  Zápis z 28. RVH ČUS Olomouc - PDF
  Usnesení 28. RVH ČUS Olomouc - PDF

 • 28. schůze VV RS ČUS Olomouc  - 7. června 2018 v Olomouci:
  Hlavním bodem programu schůze byla  Příprava a organizace 28. RVH ČUS Olomouc : Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s přípravou  28. RVH, která se uskuteční dne 14.6. 2018. Předseda znovu projednal veškeré organizační zajištění uvedené VH s tím, že seznámil přítomné členy s nominacemi do VV RS ČUS Olomouc na období 2018 – 2022. , Na předsedu byl nominován Josef. Odstrčilík , do VV RS byli nominováni Jaroslav Novák, Jaroslav Švébiš , Josef  Ondroušek  a Jaroslav Jurik. Do RK RS ČUS byli nominováni  : Jan Trávníček, Ladislav Bank, Miroslav Hrabal. Nominace  od TJ/SK a svazů budou předány volební komisi. Do TJ a SK byly zaslány podkladové materiály k jednání VH. Rozpočet na rok 2018 bude předán při prezenci. Uvedené in formace vzal VV RS na vědomí a konstatoval, že volební RVH je řádně připravena. Předesda RS Josef Odstrčilík dále předložil k projednání Rámcový rozpočet RS ČUS Olomouc na rok 2018 s tím,že je na straně příjmů i výdajů vyrovnán a to v částce Kč 1.735.000,--. Po diskusi byl tento rozpočet schválen a bude předložen 28.RVH ČUS Olomouc  projednání. Dále VV RS projednal  Plán práce VV RS ČUS na II. pol. 2018 . Předložiložený  písemný materiál, okomentoval předseda RS s tím, že plán zahrnuje veškeré potřebné body pro práci VV RS a také časový harmonogram schůzí. Po diskusi byl předložený materiál schválen. VV RS ČUS Olomouc dále projednal Návrh na rozdělení finančních prostředků na provoz a údržbu na rok 2018 od Olomouckého kraje. Předseda komise TVZ ing. Švébiš uvedl písemný materiál, který obdrželi členové VV. Rozdělovaná částka je oproti roku 2017  nižší téměř o 300.000,--Kč s tím, že 100.000,--Kč, které byly každým rokem přiděleny do rozpočtu kanceláře zůstaly v rámci rozdělení do TJ/SK. Celková částka je ve výši Kč 1.078.000,-- a byla rozdělena do 32 SK/TJ. VV RS návrh rozdělení fin. prostředků na provoz a údržbu TJ/SK od OLKO ČUS na rok 2018 schválil dle předloženého písemného materiálu a stanovil poplatek za administraci těchto prostředků od TJ/SK ve výši 5% z přidělené částky.
  V Aktuelních  informacích  členů VV a RK RS ČUS :

  - Jar. Novák: -  podal informaci o rozdělení fin. prostředků CISKO 2018  a podal informaci o rozdělení  finančních prostředků Olomouckého kraje na reprezentaci dle vyhlášeného grantu, který částečně nahradil prostředky rozdělované CISKEM v minulých letech
  - Josef Ondroušek – podal informaci o konané VH FAČR a rozdělování finančních prostředku do  fotbalových klubů,kde jsou nevysněna pravidla ze strany MŠMT.
  - Jos. Odstrčilík :  podal informaci, že v rámci  vyhodnocení trenérů a funkcionářů Olomouckým kraje byla navržena Miroslava Vyvlečková a Jaroslav Novák.
  - Mgr. Jan Trávníček –  podal informaci z jednání Revizní komise RS ČUS a o úspěchu volejbalových kadetek Šternberka
  VV RS ČUS Olomouc vzal informace na vědomí.

 • 27.schůze VV RS ČUS Olomouc – 17.5. 2018 v Olomouci:
  Hlavním bodem květnové schůze VV RS ČUS byla  Příprava a organizace 28. RVH ČUS Olomouc. Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s organizací  této RVH, která se uskuteční ve čtvrtek dne 14.6. 2018   se začátkem v  15,30 hod. Řízením VH byl pověřen  ing. Švébiš,který má dlouholeté zkušenosti. Hlavní zprávu přednese předseda RS ČUS, mandátovou komisi povede Mgr. J. Ondroušek. Návrhovou komise povede J. Novák. Volební komisi povede po dohodě členů VV ing. Tomáš Růžička – tajemník TJ Milo Olomouc. Ekonomické zprávy včetně rozpočtu na rok 2018 přednese J. Odstrčilík. Podkladové materiály budou  do TJ/SK zaslány elektronickou a poštou a budou také k dispozici při presenci . Dále budou  zveřejněny na webových stránkách sdružení. V této souvislosti předseda informoval členy, že byl zaslán dopis a tiskopis pro návrhy od sdružených subjektů na předsedu, členy VV RS a RK RS. Termín odevzdání návrhů je 25.5. 2018. Předseda informoval, že jsou připraveny veškeré materiály k této volební VH. Dalším bodem programu schůze byly Aktuelní informace členů VV a RK RS ČUS :
  -        
  Jar. Novák: -  podal informaci z VH OLKO ČUS dne 16.5. 2018 a k situaci CISKO
  -        
  Jos. Odstrčilík – podal aktuální informace GDPR,které byly zaslány do TJ a SK
  -        
  Jos. Odstrčilík  - podal informaci k ustavení pobočných spolků SCS RS ČUS Olomouc
  -        
  Jos. Odstrčilík -  podal informaci o stavu žádostí MŠMT „ Můj klub 2018“
  -        
  Jos. Odstrčilík – informoval, o termínu a programu  schůze Sportovní komise  Ol. Kraje
  -        
  V rámci odevzdání finančních výkazů TJ a SK za rok 2017 odevzdalo 62 ze 71TJ/SK.
  VV RS ČUS vzal tyto informace na vědomí.

 • Svolání 28. volební valné hromady Regionálního sdružení ČUS Olomouc na den 14. června 2018:
  Výkonný výbor RS ČUS  Olomouc ve svém plánu práce na 1. pololetí 2018 plánuje uskuteční 28. Regionální valné hromady ČUS okresu Olomouc s  termínem konání ve čtvrtek dne 14. června 2018.  Touto RVH končí čtyřleté funkční období současných orgánů RS ČUS – tj. předsedy, výkonného výboru, revizní komise a odborných komisí, které bylo vymezeno obdobím let 2014 až 2018. V souladu se Stanovami RS ČUS Olomouc, z.s. bude tedy  28. RVH 2018 volební.
  Příprava voleb orgánů RS ČUS Olomouc - PDF - MS Word
  Pozvánka na RVH ČUS Olomouc - PDF - MS Word
  Návrh na kandidáty do orgánů RS ČUS Olomouc - PDF - MS Word

 • 26.schůze VV RS ČUS Olomouc – 12. dubna 2018 v Olomouci:
  Po pravidelných bodech schůze VV RS – Kontrole zápisu z minulé schůze a Kontrole plnění úkolů a usnesení byl hlavním bodem dubnové schůze Návrh na svolání 28. RVH ČUS Olomouc dne 14.6. 2018  – předseda RS ČUS předložil písemný materiál „ Návrh na svolání 28.RVH ČUS Olomouc“, který řeší obsahovou i organizační přípravu. Veškeré potřebné materiály dle programu této VH budou zaslány do TJ-SK elektronickou poštou a vyvěšeny na webových stránkách RS ČUS. Rozpočet  RS ČUS na rok 2018 bude předán delegátům při prezenci. Jedná se  volební VH – TJ/SK a svazy budou osloveny k podaní návrhů kandidátů  do VV a RK  RS ČUS Olomouc na funkční období 2019-2022. Po diskusi a jmenování členů VV  do komisí valné hromady byl materiál schválen.
  VV RS byl informován o svolání 36. VH ČUS dne  20.6.2018 v Nymburku. VV RS  nominoval jako delegáta na tuto VH ČUS předsedu RS ČUS Olomouc.
  V Aktuelních informacích  členů VV RS a RK ČUS
   předseda RS Olomouc J. Odstrčilík – podal informaci ve věci splnění informační povinnosti vůči členům a zajištění souhlasu se zpracováním osobních údajů členů sportovních spolků (GDPR ).  Podrobný materiál připravuje VV ČUS.
  Dále informoval ve věci finančních výkazů za rok 2017 TJ/SK a jejich vložení do IS ČUS.

  Informace ve věci schvalování pobočných spolků SCS RS ČUS Olomouc dle schválených stanov ČUS. V závěru schůze byli na 17. VH OLKO ČUS Olomouc dne 16.5. 2018  za RS ČUS nominováni : J. Odstrčilík,J. Novák , ing.J. Švébiš a RNDr. J. Trávníček.

 • 25. schůze VV RS ČUS Olomouc - 22.2.2018 v Olomouci:
  Kompletní zápis z 25. schůze VV RS ČUS Olomouc ke stažení ve formátu PDF

 • Pozvánka na vyhlášení ankety NEJ 2017:
  Vyhlášení ankety nejlepších sportovců okresu Olomouc proběhne
  ve čtvrtek 8. 2. 2018 v 15:00 hodin v aule Pedagogické faktulty UP Olomouc, Žižkovo náměstí.
  Pozvánka ve formátu PDF ke stažení zde.

 • 24. schůze VV RS ČUS Olomouc – 12.12.2017 v Olomouci:
  Po schválení zápisu z minulé schůze a kontrole plnění úkolů a usnesení projednal VV RS na poslední schůzi roku 2017 Plán práce na 1. pololetí roku 2018. Úkolem VV RS bude zajistit nezbytné administrativní záležitosti –  statistiku členů, účetní uzávěrky v TJ/SK  okresu – vše za rok 2017. Zajistit vyúčtování a čerpání rozpočtu RS ČUS za rok 2017, připravit  rozpočet RS ČUS 2018, připravit 28.RVH ČUS Olomouc v červnu 2018. Dále se podílet na  vyhlášení NEJ 2017. V oblasti údržby zajistit rozdělení dotace od Olomouckého kraje pro TJ/SK. Po připomínkách a úpravě navržených termínů byl plán práce schválen ( viz příloha ). V Aktuelních  informacích členů VV a RK RS ČUS :
  ·        
  J. Odstrčilík – podal informaci o programu VIII.MŠMT na rok 2018.Termín předložení žádostí 29.12. 2017 na MŠMT..
  ·        
  J. Novák – podal informaci o akci „NEJ 2017“. Termín slavnostního vyhlášení je 8.2. 2018
  ·        
  J. Novák – podal informaci o projektu CISKO krajské organizace ČUS
  ·        
  J. Novák – podal informaci o konání VIII.Zimní olympiády dětí a mládeže od 28.1.-2.2. 2018
  ·        
  J. Novák – navrhl podat žádost na město Olomouc – grant pro svazy RS ČUS na rok 2018
  V  Různém:
  předseda RS J. Odstrčilík informoval  o statistickém šetření členské základny za rok 2017 v rámci pokynu předsedy ČUS – všechny TJ/SK sdružené v naší organizaci dostaly potřebné informace a dále seznámil členy VV  se stavem  vyúčtováním dotací a grantů, které získalo RS ČUS v roce 2017. Zůstává vyúčtovat částka 520 tis.Kč od MŠMT – zatím nejsou podklady k tomuto vyúčtování.
  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČUS Josef Odstrčilík členům VV RS a členům RK za spolupráci v roce 2017 a popřál jim klidné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, pohody a spokojenosti v roce 2018.

 • 23. schůze VV RS ČUS Olomouc – 16. listopadu 2017 v Olomouci:
  Po úvodních bodech schůze – schválení zápisu z minulého jednání a kontrole plnění úkolů a usnesení projednal VV Rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS k 30.9. 2017. Předseda Josef Odstrčilík předložil členům VV RS písemný materiál k tomuto bodu jednání. Okomentoval příjmovou část rozpočtu, která byla   navýšena o mimořádnou dotaci  od ČUS o 100.000,--Kč.Výdajové položky rozpočtu s porovnáním se skutečností vykazují úspory až na položku  „Ostatní výdaje“, která je překročena o 5.607,--Kč. Toto překročení bylo zdůvodněno . Nedočerpaná je položka „ Dotace na provoz na údržbu od Ol. kraje ve výši 368.000,--Kč“. Dotaci čerpají TJ-SK do konce listopadu a je předpoklad vyčerpání celé částky. Čerpání rozpočtu vykazuje k 30.9. 2017 přebytek ve výši Kč 468.476,90. Po diskusi členové VV RS schvalují uvedené čerpání. V  Aktuelních  informacích  členů VV  Jar. Novák podal informaci z jednání Sportovní komise města, která se uskutečnila v TJ Lokomotiva Olomouc   a   o vyhlášení 52. ročníku „NEJ 2017“. RS ČUS bude garantovat nominace sportovců, kolektivů a funkcionářů do vypsaných kategorií – za tím účelem budou osloveny  dopisem   TJ, SK a oddíly k nahlášení nominací. Slavnostní vyhlášení proběhne v režii Města Olomouce. Jos. Odstrčilík  podal informace o poradě okresů a krajů v Praze dne 6.11. 2017 za účasti předsedy JUDr. Jansty   a z jednání Komise pro sport Olomouckého kraje, která schválila první příspěvky krajských grantů na rok 2018 a projednala vyhlášení dalších dotačních  programů pro oblast sportu a volného času Olomouckého kraje na rok 2018. Jos. Ondroušek podal informaci z KFS  Olomouc a s tím,  že na VH FAČR bude za Moravu navržen na místopředsedu FAČR náměstek Ol. kraje pan Jura. Termín prosincové schůze VV RS byl z organizačních důvodů pozměněn na úterý 12.12. od 10,00 hodin.

  52. ročník NEJ... 2017

  Vážení sportovní přátelé !

  Regionální sdružení ČUS v Olomouci v minulosti uspořádalo 50. ročníků vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc. Od loňského 51. ročníku se pořadatelství ujalo Statutární město Olomouc a i v tomto roce bude tato tradiční sportovně společenská akce uspořádána  ve svém 52. ročníku.  Naší  spoluúčastí na této akci  je  garance nominace sportovců, kolektivů a dalších osobností v níže vypsaných kategorií .

       Proto Vás tímto oslovujeme s žádostí, abyste za své jednoty, kluby a oddíly podali návrhy pro tyto vyhlašované kategorie za sportovní výsledky roku 2017 pro 52. ročník NEJ...

  Celý text s vyhlašovanými kategoriemi ke stažení: PDF
   

 • 22. schůze VV RS ČUS Olomouc - 14. září 2017 v Olomouci:
  Na úvodní poprázdninové schůzi se sešel VV RS v kompletním složení a v úvodu schválil zápis z minulé schůze a provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení. Hlavním bodem programu schůze bylo Čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za období 1. – 6. /2017. Předseda RS ČUS Jos. Odstrčilík uvedl a okomentoval písemný materiál, zpracovaný ekonomkou  RS ČUS. Čerpání rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2017. Příjmy za toto pololetí činí 1.653.600,- Kč a výdaje jsou ve výši Kč 388.987,50 Kč . Výsledek hospodaření je tedy Kč 1.264.612,50 Kč a přebytek je způsoben nedočerpáním dotace na provoz a údržbu TVZ TJ/SK od Olomouckého kraje. Členové VV RS byli seznámeni s výdajovou stránkou jednotlivých položek. Byla okomentována položka Ostatní výdaje“.  Předseda RS informoval, že bude pravděpodobně naplněna a  překročena  plánovaná dotace od ČUS Praha a to cca o 100.000,-Kč. Ostatní příjmové položky jsou v souladu s rozpočtem. Členové VV RS schválili uvedené čerpání za I. pololetí roku 2017. Předseda dále okomentoval současný stav některých položek rozpočtu, zejména potom čerpání dotace na provoz a údržbu od OLKO ČUS Olomouc.  VV RS dále provedl hodnocení 27. RVH, která se uskutečnila dne 22.6. 2017. VH proběhla dle schváleného programu a také účast TJ/SK byla poměrně vysoká. Naopak z pozvaných 7 sportovních svazů se VH zúčastnily jen 2. Zápis i usnesení z 27. RVH bylo všem sdruženým subjektům zasláno.  V Aktuelních informacích  Jos. Odstrčilík – informoval  o poradě krajů a okresů v Praze, která byla zaměřena na aktuální ekonomickou situaci v návaznosti na MŠMT. Jar. Novák – informoval o neoficiální zprávě  o možném ukončení finanční podpory  CISKA Olomouckým krajem vzhledem k plánovanému novému programu na rok 2018 „Podpora reprezentace“. V návaznosti pak předseda RS Jos. Odstrčilík informoval o jednání Komise pro sport Olomouckého kraje a seznámil VV RS s programy, které bude vyhlašovat Olomoucký kraj na rok 2018.  V závěru schůze místopředseda RS Jar. Novák upozornil na blížící se termín pro  vyhlášení 52. ročníku „NEJ 2017“. Předseda RS Jos. Odstrčilík projedná záležitost s primátorem města.

 • 27. valná hromada regionálního sdružení ČUS Olomouc:
  Zápis z 27. RVH RS ČUS Olomouc - PDF
  Usnesení 27. RVH RS ČUS Olomouc - PDF

   

  Tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a okresní sportovní svazy sdružené v RS ČUS Olomouc 

  Vážení sportovní přátelé, zasíláme Vám pozvánku a podkladové materiály pro jednání  27. VH RS ČUS Olomouc, která se uskuteční dne 22.6. 2017 v RCO Olomouc sál  ANDROMEDA 1. poschodí s tím, že rozpočet na rok 2017 bude delegátům předán při prezenci. VH RS ČUS byla svolána na základě usnesení VV RS ze dne 18.5. 2017.
  Věříme,že se zástupci Vaší TJ nebo SK zúčastní  a tak splní povinnost vyplývající ze stanov RS ČUS Olomouc.
   
  Podle stanov RS ČUS Olomouc,z.s. má právo účastnit se jednání VH jeden delegát za každou sdruženou TJ/SK a jeden delegát za každý sportovní svaz. Delegační list je v příloze této pozvánky s tím,že číslo bude dopsáno při prezenci  !!!
   
  S pozdravem !   Josef Odstrčilík – předseda RS ČUS Olomouc,z.s.

  - Pozvánka na 27. VH RS ČUS
  - Jednací řád
  - Delegační list
  - Kontrola plnění usnesení 26. VH RS ČUS
  - Čerpání rozpočtu 2016
   

 • 21. schůze VV RS ČUS Olomouc – 6. června 2017 v Olomouci:
  Hlavním bodem červnové schůze VV RS byla příprava 27. valné hromady RS ČUS Olomouc, která se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 od 15,30 hodin v sále Andromeda, 1. patro budovy RC Olomouc. Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s organizační přípravou valné hromady. Řízením VH byl pověřen člen VV  ing. Švébiš hlavní zprávu přednese předseda RS J.Odstrčilík. Mandátovou komisi povede člen VV Mgr. J. Ondroušek, příp. tajemník TJ Milo Olomouc Tomáš Růžička. Ekonomické zprávy včetně rozpočtu na rok 2017 přednese člen VV  ing.J. Skopal. Návrhovou komisi povede místopředseda  Jar.  Novák. Podkladové materiály budou  do TJ/SK zaslány elektronickou poštou a budou také k dispozici při presenci. Dále budou  zveřejněny na webových  stránkách sdružení. Dalším bodem programu byl  Plán práce VV RS ČUS na II. pol. 2017 .  Předseda RS ČUS k tomuto bodu předložil písemný materiál, který také okomentoval s tím,že plán zahrnuje veškeré potřebné body pro práci VV RS a časový harmonogram schůzí VV.
  V Aktuelní  informace  členů VV a RK RS ČUS :
  Jar. Novák:
  -  podal informaci z VH OLKO ČUS dne 18.5. 2017. DO Krajské rady byli zvoleni  J. Odstrčilík a J. Novák, který byl zvolen za místopředsedu za TJ/SK.
  Jos. Odstrčilík:
  informoval o proběhlém  hodnocení okresních sdružení ČUS s cílem  jejich zařazení do kategorií  A,B,C
  Mgr. Jan Trávníček:
  – informoval o svolání  schůze  RK před VH RS ČUS.

   

  V souladu se Stanovami RS ČUS Olomouc a  plánem práce VV RS ČUS Olomouc na 1. pololetí 2017 je navrhováno svolat v návaznosti na 34. VH ČUS 

  27. regionální valnou hromadu ČUS okresu Olomouc  

  Datum konání :           čtvrtek 22. června 2017   
  Místo konání :
               sál ANDROMEDA  1. poschodí–RCO Olomouc ,výšková budova u vlak. nádraží
  Čas zahájení RVH :
       15,30 hodin
  Program :

  1. Zahájení, schválení jednacího řádu 27. RVH

  2. Schválení programu 27. RVH, volba pracovního předsednictva

  3. Volba mandátové a návrhové komise  

  4. Zpráva VV RS ČUS Olomouc o činnosti od 26 .RVH ČUS okresu Olomouc, zpráva o průběhu  a závěrech 34.VH ČUS včetně kontroly plnění usnesení.

  5. Zpráva o hospodaření RS ČUS Olomouc za rok 2016

  6. Zpráva revizní komise RS ČUS Olomouc za rok 2016

  7. Stanovení výše členského příspěvku TJ-SK na rok 2017  

  8. Návrh rozpočtu RS ČUS Olomouc na rok 2017  

  9. Zpráva mandátové komise

  10. DISKUSE k předneseným zprávám

  11. Zpráva návrhové komise – schválení usnesení 27.RVH ČUS Olomouc

  12. Závěr

   

 • 20. schůze VV RS ČUS Olomouc – 18. května 2017 v Olomouci:
  Po pravidelných bodech úvodu schůze VV RS následovala informace o průběhu a závěrech 34. valné hromady ČUS, konané  13. května v Nymburce. Ivo Kuba, který na VH zastoupil předsedu RS J.Odstrčilíka, podrobně seznámil  členy VV s programem a jednáním  VH ČUS a především hovořil o zprávě předsedy ČUS Dr. Jansty. Zpráva obsahovala zejména aktuelní informaci o dění na MŠMT v důsledku uvalení vazby na předsedu FAČRU  a s tím souvisejícími  dotačními  programy pro svazy a organizace ČUS pro rok 2017. Investiční program MŠMT byl zrušen a bude znovu vyhlášen, ostatní programy včetně  programu VIII. – sportovní činnost TJ/SK budou zachovány. Dále VH projednávala standardní body, mj. také zprávu o majetku ČUS. VV RS vzal informaci na vědomí. Dalším bodem programu byl Návrh na svolání 27. RVH ČUS Olomouc dne 22.6. 2017  – předseda RS ČUS předložil a okomentoval písemný materiál, který řeší obsahovou i organizační přípravu. Veškeré potřebné materiály k programu  VH budou zaslány do TJ-SK elektronickou poštou a vyvěšeny na webových stránkách RS ČUS. Rozpočet  RS ČUS na rok 2017 bude předán delegátům při presenci.  VV RS materiál schválil.  V aktuelních  informacích členů VV RS a RK ČUS : - předseda RS J.Odstrčilík :    – podal informaci o vyjádření předsedy ČUS Dr. Jansty k současné situaci na MŠMT a také Usnesení Národní rady pro sport

  -        podal informaci o licenčním řízení, které proběhlo na RS ČUS a na základě kterého bude náš okres zařazen do systému SCS a  také finančně ohodnocen. Jedná se o skupiny A,B,C. Nejvíce peněz dostanou ty okresy, které budou zařazeny do A, nejméně finančních prostředků budou mít ve skupině C. Na hodnocení pracoval předseda RS a  hodnotiteli je OLKO ČUS Olomouc v zastoupení Ivo Kuby a předsedy L. Šimíčka

  -        předložil upravený rozpočet organizace na rok 2017. Jedná se o navýšení částky 7.000,-- Kč v nákladech nájemného, které bylo navýšeno dodatkem smlouvy s OLKO ČUS Olomouc. Upravenyý rozpočet vykazuje částku na straně příjmů i výdajů ve výši 2.004.000,- Kč.

  V závěru schůze byli na  VH OLKO ČUS za RS ČUS Olomouc nominováni  J.Odstrčilík, J. Novák,  RNDr. J. Trávníček a Ivo Kuba.

 • 19. schůze VV RS ČUS Olomouc – 20. dubna 2017 v Olomouci:
  Předseda  RS ČUS Olomouc Josef Odstrčilík v úvodu přivítal hosta Davida Aleše, který se představil jako kandidát na předsedu OLKO ČUS v rámci volební 16. VH krajské organizace. Seznámil přítomné se svoji koncepcí práce v OLKO ČUS. Přítomní členové VV RS  jeho kandidaturu podporují a RS ČUS Olomouc  podá nominaci p. Davida Aleše na funkci předsedy OLKO ČUS.  V dalším průběhu schůze byl schválen zápis z minulé schůze VV a provedena kontrola plnění úkolů a usnesení. VV dále projednal  Návrh na rozdělení finančních prostředků na provoz a údržbu od Olomouckého kraje na rok 2017 . Materiál uvedl a komentoval ing. Švébiš, předseda komise TVZ. K rozdělení byla stejná částka jako v roce 2016, tedy 1.373.000,--Kč, z toho 100.000,--Kč na zajištění administrativy, spojené s rozdělením a vyúčtováním těchto prostředků. Dále předseda informoval, že do tohoto rozdělení byly zahrnuty TJ/SK, které splnily v roce 2016 veškeré požadavky ze strany RS ČUS. Navýšení dotace je u TJ Milo Olomouc o 20.000,-Kč .Po diskusi členů bylo rozdělení finančních prostředků schváleno. VV dále projednal Návrh rozpočtu RS ČUS Olomouc, z.s. na rok 2017.  Materiál okomentoval předseda J. Odstrčilík s tím, že rozpočet vychází se skutečností roku 2016 a předpokládaných příjmů na rok 2017. Rozpočet je na straně příjmů a výdajů vyrovnán v částce 1.997.000,--Kč. Výdajové částky kryjí činnost kanceláře RS ČUS a činnost svazů . Předseda upozornil na skutečnost,že v rámci příjmů bude záležet na dotaci od ČUS Praha. Členové VV RS rozpočet schválil a bude předložen na 27.RVH ČUS Olomouc, z.s. 34. VH ČUS  se uskuteční 13.5. 2017 v Nymburku . Delegátem na tuto VH byl schválen předseda RS ČUS J. Odstrčilík.VV RS dále projednal  Návrhy kandidátů do orgánů OLKO ČUS na 16. volební VH – RS ČUS Olomouc má možnost   navrhnout 2 kandidáty do Krajské rady OLKO. Po  diskusi byli  navržení Josef Odstrčilík a Jaroslav Novák, kteří byli v KR OLKO i v uplynulém období. V Aktuelních  informacích členů VV a DR RS ČUS  informoval předseda RS Josef Odstrčilík  o chystané poradě okresů v Praze dne 25.4. 2017, dále  o chystané poradě v Ostravě, na které budou podány   informace o Licenčním řízení ČUS Praha, ze kterého vzejdou 3 kategorie okresů a to: ABC s tím, že jednotlivé kategorie budou rozdílně finančně zajištěny ze strany ČUS Praha. Dále podal  informaci o stavu  uzávěrek  hospodaření TJ-SK za rok 2016 (rozvaha a hospodaření). Uvedl, že do dnešního dne i po urgencích výkazy do systému IS ČUS nevložily tyto subjekty : Slavonín, Štěpánov, ŠK 64 Grygov, Klub lyžařů Olomouc, SPV Nová Ulice a Gambare Olomouc. V závěru informoval Jar. Novák o podpisu smluv s Městem Olomouc v rámci grantů pro CISKO a Okresní svazy ČUS Olomouc.

 • 18. schůze VV RS ČUS Olomouc – 16. února 2017 v Olomouci:
  V úvodu první schůze roku 2017 byl schválen zápis z minulé schůze a provedena kontrola plnění úkolů a usnesení. Hlavním bodem programu bylo projednání Rozboru čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za rok 2016. Materiál uvedl a komentoval Josef Odstrčilík, předseda RS ČUS. Na straně příjmů je skutečnost ve výši  2.097.707 Kč a na straně výdajů je částka ve výši 1.963.064 Kč,což představuje přebytek za rok 2016 ve výši 134.642 Kč. Překročení položky ostatní výdaje se jedná zejména o nákup kancelářské techniky a kancelářských potřeb. Ostatní položky ve výdajích jsou v relaci s rozpočtem na rok 2016. Příjmy vycházejí v návaznosti na schválený rozpočet. Zde byla navýšena položka „dotace od OLKO ČUS“ ve výši 25.000 a 20.657Kč, tj. dotace VV ČUS Praha. Ostatní položky jsou v relaci s rozpočtem. Po diskusi  byl rozbor čerpání schválen a bude předložen na VH RS ČUS. Předseda RS ČUS předložil VV výsledky statistického šetření členské základny v TJ a SK za rok 2016 v rámci nového Informačního systému ČUS. Počet TJ/SK : 70, počet členů TJ/SK  :  18.100, počet  dospělých: 11.637, počet mládeže : 6.463. Statistické šetření za uvedený rok vykazuje nárůst mládeže o 2.295, což je pozitivní, počet subjektů sdružených v RS se zvýšil o 6. VV bere  statistiku na vědomí . Aktuelní informace členů VV a RK RS ČUS :
  J. Odstrčilík –
  stal se členem komise pro mládež a sport Olomouckého kraje a informoval o první schůzi komise, která schvalovala finanční příspěvky z rozpočtu OK na rok 2017
  J. Odstrčilík
  – podal informaci ve věci finančních výkazů TJ/SK za rok 2016
  J. Odstrčilík
  – informoval členy VV o platbě členských příspěvku TJ/SK za rok 2016 a skutečnosti,že změnu názvu na Krajském soudu neprovedlo zatím 5 TJ/SK
  J. Odstrčilík
  – podal informaci o výstavě 60. let jachtingu v Olomouckém kraji
  J. Novák
  – podal informaci z komise pro mládež a sport města Olomouce, která na své schůzi rovněž schvalovala příspěvky pro TJ/SK na rok 2017  a z jednání Krajské rady ČUS
  J. Ondroušek
  – informoval o konaní VH OFS Olomouc a chystané VH OKFS

  V bodě programu Různé  informoval Jar. Novák o průběhu 51. ročníku NEJ 2016, která proběhla 2.  února 2017 v aule PdF UP Olomouc. VV konstatoval, že akce byla úspěšná a v novém formátu lze i v dalších ročnících pokračovat. 
  J. Odstrčilík předložil VV RS žádost nových subjektů o přijetí do RS ČUS Olomouc :
   - žádost Moravský veslařský klub Haná,z.s.
   - žádost Volejbalová akademie mládeže Olomouc,z.s.
   - žádost Ski klub Olomouc,z.s.

  VV RS schválil přijetí MVK Haná a Ski klubu Olomouc, žádost Volejbalové akademie byla pozastavena pro doplnění dalších údajů o subjektu.

 • Vyhlášení ankety NEJ... 2016
  Dne 2. února 2017 se uskutečnilo v aule pedagogické fakulty UP Olomouc  slavnostní vyhlášení 51. ročníku NEJ.. 2016. Oceněni byli nejlepší sportovci, kolektivy, trenéři a funkcionáři olomouckého regionu za výsledky a práci v roce 2016.
  Po jednapadesáté byli oceněni nejlepší sportovci z Olomouce a okolí. Tradiční akci hostila aula Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Ceny se udělovaly v deseti kategoriích a podle předpokladů slavili největší úspěch hokejisté. Zástupci HC Olomouc převzali hned tři ocenění.
  Kategorii mladých sportovců do 21 let ovládl veslař Eduard Bezděk, mistr světa juniorů z Rotterdamu. Nejlepším mládežnickým kolektivem se staly starší dorostenky DHK Zora Olomouc, mistryně republiky. Pro cenu ve sledované kategorii objev roku si přišla judistka Renata Zachová. Anketa tradičně oceňuje rovněž zdravotně postižené sportovce. Mezi seniory uspěla atletka Miroslava Obrová a tenista Petr Utíkal, juniorskou věkovou kategorii zastupovala atletka Adéla Sekyrová.
  „Všem patří poděkování a velké uznání. Sport je velká dřina a až na jejím konci může být úspěch. Vám se to podařilo a toto si vážíme. Výborně jste v loňském roce a věřím, že další výborné výkony a výsledky přidáte i v tom letošním,“ popřál všem vítězům primátor Olomouce Antonín Staněk.
  Nejsledovanějšími kategoriemi jsou ty seniorské a trenérské. Tentokrát je ovládli zástupci HC Olomouc. Extraligový celek vyhrál kategorii seniorských kolektivů a trenérem roku se stal Zdeněk Venera. Mezi jednotlivci dominoval brankář Kohoutů Branislav Konrád. Loni jsem byl objevem roku, letos už je z toho hlavní cena. To je docela velký progres,“ usmíval se Konrád. „Myslím, že bude docela fuška se ještě někam posunout. Ale pokusím se,“ slíbila hokejová opora.
  Denu Drahoše Válka získala Hana Vrbová, trenérka gymnastiky a mimořádného ocenění se dočkala atletka Eva Kacanu. Funkcionářskou osobností byl vyhlášený Miloslav Čermák z Ligy stovkařů, propagátor běžeckého sportu.
  Pořadatelství 51. ročníku se nově ujajo Statutární město Olomouc za podpory dalších měst olomouckého regionu. Regionální sdružení ČUS v Olomouci zůstalo partnerem akce a zajišťovalo nominace sportovců, kolektivů, trenérů a funkcionářů pro slavnostní vyhodnocení.
  Články o anketě NEJ.. 2016: zdroj: www.olomouc.eu , olomoucky.denik.cz

 • Zápis č. 17 ze schůze VV RS ČUS Olomouc dne 8. prosince 2016 v Olomouci:
  Poslední schůzi VV RS v roce 2016 uvedly stálé body programu – schválení zápisu z minulé schůze a kontrola plnění úkolů a usnesení. Předseda RS ČUS Josef Odstrčilík předložil a okomentoval Návrh  plánu práce VV RS ČUS Olomouc na 1.pololetí 2017. Úkolem VV RS bude zajistit nezbytné administrativní záležitosti –  statistiku členů, účetní uzávěrky v TJ/SK  okresu – vše za rok 2016. Zajistit vyúčtování a čerpání rozpočtu RS ČUS za rok 2016, připravit  rozpočet RS ČUS 2017, připravit 27.RVH ČUS Olomouc v červnu 2017. Dále se podílet na  vyhlášení NEJ 2016. V oblasti údržby zajistit rozdělení dotace od Olomouckého kraje pro TJ/SK. Termíny schůzí VV v r. 2017: 16. února, 13.dubna, 18. května 8. června, návrh termínu 27.RVH ČUS Olomouc 22.června.  VV RS předložený materiál schválil.  V Aktuelních  informacích  J. Odstrčilík informoval o programu VIII. MŠMT na rok 2017-2019.Termín předložení žádostí byl prodloužen do 15.12. 2016.  J. Novák informoval  o jednání  Komise pro sport města Olomouce, které se uskutečnilo na Gymnáziu Čajkovského,  informoval o doplnění a aktualizaci webových stránek RS ČUS Olomouc (www.olomouc.cuscz.cz) a o grantových programech, vyhlášených Městem Olomouc na rok 2017 s termínem podání žádostí od 9. prosince 2016 do 15. ledna 2017. VV RS byl dále informován  o přípravě a zajištění vyhlášení 51. ročníku  NEJ 2016...Proběhla schůzka s primátorem města Olomouce dne 28.11. 2016,  kde byla dohodnuta spolupráce s tím,že město bude organizátorem této akce a RS ČUS připraví podklady sportovců pro vyhodnocení.  Uvažované termíny 26.1.2017 nebo 2.2. 2017. Další přípravy budou probíhat ve spolupráci s vedoucím odboru vnějších vztahů a informací panem PhDr. Bohumilem Šípem. V závěru schůze poděkoval předseda RS ČUS Josef Odstrčilík členům VV RS a členům RK za spolupráci v roce 2016 a popřál jim klidné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, pohody a spokojenosti v roce 2017.

 • Zápis č. 16. ze schůze VV RS ČUS Olomouc dne 10. listopadu 2016 v Olomouci:
  Po kontrole a schválení zápisu  z poslední schůze VV a kontrole plnění úkolů a usnesení projednal VV RS ČUS Rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS k 30.9. 2016. Předseda J. Odtsrčilík okomentoval písemný materiál k tomuto bodu jednání.  Příjmová část rozpočtu se rýsuje pozitivně a je předpoklad, že  hospodářský výsledek  RS ČUS skončí v přebytku.Výdajové položky rozpočtu s porovnáním se skutečností vykazují úspory až na položku  „Ostatní výdaje“, která je překročena o 1.215,--Kč a překročení bylo zdůvodněno . Nedočerpaná je položka „ Dotace na provoz na údržbu od Ol. kraje ve výši 730.000,--Kč“. Dotaci čerpají TJ-SK do konce října a je předpoklad vyčerpání celé částky. Čerpání rozpočtu vykazuje ke 30.9. 2016 přebytek ve výši Kč 735.236,82. Po diskusi členové VV RS schvalují uvedené čerpání. V další části schůze se VV RS zabýval 51. ročníkem vyhlášení „ NEJ... 2016 “. Místopředseda RS ČUS Jar.Novák  uvedl tento bod jednání s tím,že při minulém 50.ročníku bylo oficiálně sděleno, že další ročníky této sportovně –společenské akce již nemáme sil a  ani prostředků pořádat ve vlastní režii.  Zájem projevilo město Olomouc a byli osloveni další potenciální pořadatelé. Avšak do dnešního dne  se ani jedna strana závazně a souhlasně nevyjádřila. RS ČUS se zcela nezříká spoluúčasti a je připraveno  nadále prováděl výběr a nominace sportovců, kolektivů a dalších vypsaných kategorií. V této fázi je tedy nutné oslovit primátora Olomouce a dohodnout další kroky. J. Odstrčilík dohodne schůzku.  V Aktuelní informacích  členů VV a DR RS ČUS  předseda Jos. Odstrčilík - podal informaci o poradě krajů a okresů na ČUS Praha dne 25.10.2016,    -  o vyhlášení programů 3,4 a 8 MŠMT na rok 2017 pro TJ/SK, - informoval  o postupu  vyúčtování dotací za rok 2016.  Místopředseda  Jar. Novák  - informoval o výsledku výběrového řízení, na základě kterého Město Olomouc získala titul Evropského města sportu 2017. Předseda revizní komise dr.J. Trávníček – informoval o schůzi Revizní komise RS ČUS dne 13.10. 2016. Zápis předán předsedovi RS ČUS.

 • Zápis č. 15 ze schůze VV RS ČUS Olomouc dne 15.9. 2016 v Olomouci:
  Po pravidelných bodech – kontrole zápisu z minulé schůze a kontrole plnění úkolů a usnesení byla hlavním bodem schůze informace o  čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za období 1. – 6. /2016. Předseda RS ČUS Jos. Odstrčilík uvedl a okomentoval písemný materiál, zpracovaný ekonomkou  RS ČUS. Čerpání vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2016. Příjmy za toto pololetí činí 1.739.450,- Kč a výdaje jsou ve výši Kč 561.583,02 . Výsledek hospodaření je tedy  + 1.177.866,98 Kč a je způsoben nedočerpáním dotace na provoz a údržbu TVZ TJ/SK od Olomouckého kraje. Členové VV RS byli seznámeni s výdajovou stránkou jednotlivých položek. Byla okomentována položka Ostatní výdaje. V této souvislosti uvedl předseda RS, že bude zřejmě naplněna položka  plánovaná dotace od ČUS Praha. Ostatní příjmové položky jsou v souladu s rozpočtem.Členové VV RS schválili uvedené čerpání za I. pololetí roku 2016.  V aktuelních informacích místopředseda  Jar. Novák  informoval o činnosti CISKA - je uzavřeno 145 smluv s mladými sportovci, kteří mohou čerpat na svou přípravu částku cca 1,5 mil.Kč. Dále informoval o námětu ze strany primátora Olomouce ve věci Chodníku slávy, kde by měli být prezentováni olomoučtí medailisté  z OH a  MS. Na tento požadavek bylo reagováno a vyžádána schůzka k upřesnění tohoto záměru. Jos. Odstrčilík  informoval o vyhlášení programu MŠMT č. VIII. na rok 2017 a s tím související poradě v Ostravě. Tento program je vyhlášen výhradně pro TJ a SK.  Jos. Skopal podal informaci o vybudování tartanové atletické dráhy v areálu TJ Uničov jako investice MŠMT.

 • 26. regionální valnoá hromada České unie sportu Olomouc:
  - Usnesení 26. RVH ČUS Olomouc - PDF
  - Zápis ze 26. RVH ČUS Olomouc - PDF

 • 26. regionální valnou hromadu České unie sportu Olomouc:
  - Pozvánka na 26. RVH ČUS Olomouc - PDF
  - Jednací řád 26. RVH ČUS Olomouc - PDF
  - Delegační list TJ/SK a sport. svazů na 26. RVH ČUS Olomouc -
  PDF
  - Kontrola plnění usnesení z 25. RVH ČUS Olomouc -
  PDF
  - Čerpání rámcového rozpočtu RS ČUS za rok 2015 -
  PDF
  -
  Rámcový rozpočet RS ČUS Olomouc na rok 2016 - PDF

 • 14. schůze VV RS ČUS Olomouc – 8. června 2016 v Olomouci:
  Hlavním bodem programu červnové schůze byla příprava a organizace 26. RVH ČUS Olomouc. Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s organizací  26. RVH, která se uskuteční dne 23.6. 2016, začátek 15,30 hodin v zasedacím sále PERSEUS v 1. patře RCO. Řízením VH byl pověřen  ing. Švébiš, hlavní zprávu přednese předseda RS ČUS, mandátovou komisi povede Mgr. J. Ondroušek – pokud by se nemohl zúčastnit bude navržen tajemník TJ Milo Olomouc Tomáš Růžička. Ekonomické zprávy včetně rozpočtu na rok 2016 přednese ing.J. Skopal. Návrhovou komisi povede J.Novák. Podkladové materiály budou  do TJ/SK zaslány elektronickou a poštou a budou také k dispozici při presenci. Dále budou  zveřejněny na webových  stránkách sdružení. V dalším bodě scghůze byl projednán a schválen „Plán práce VV RS ČUS na II. Pol. 2016“.   Předseda RS ČUS k tomuto bodu předložil písemný materiál, který okomentoval s tím, že plán zahrnuje veškeré potřebné body pro práci VV RS a také časový harmonogram schůzí. V aktuelní informace členů VV a RK RS ČUS Jar. Novák informoval o schůzích městské komise pro sport, které se uskutečnily na TJ Milo Olomouc a SK Chválkovice, Jos. Odstrčilík  informoval o chodu kanceláře RS v návaznosti na úkoly, které je nutné zabezpečit a Mgr. Jan Trávníček  podal informaci o konání Světového poháru ve volejbale.
  Zápis ze 14. schůze VV RS ČUS Olomouc -
  PDF

 • 13. schůze VV RS ČUS Olomouc – 12.5.2016 – výjezdní v TJ MILO Olomouc:
  Květnová schůze VV RS ČUS Olomouc se uskutečnila jako výjezdní  na pozvání TJ MILO Olomouc v klubovně FK Nové Sady. V úvodu schůze byl VV RS informován předsedou TJ Josefem Ondrouškem a tajemníkem TJ Tomášem Růžičkou  o činnosti, aktivitách a plánech tradiční olomoucké jednoty a prohlédl si areál TJ – rekonstruovaný víceúčelový sál, fotbalový areál se dvěma travnatými a dvěma umělými hřišti a nově budovanou třetí travnatou plochu.V dalším programu předseda RS ČUS J. Odstrčilík  podal podrobnou informaci ze 33.VH ČUS, konané v Nymburku 23.4. 2016. Jednotlivé body programu jednání byly velmi dobře připravené. Poprvé v historii konání VH ČUS byl přítomen předseda vlády Sobotka a ministryně MŠMT Valachová. Oba ve svém vystoupení hovořili o financování sportu pro příští období  s tím,že na rok 2017 počítají v rozpočtu na sport se  6 miliardami Kč. Ze standardních bodů programu VH byl projednáno a schváleno hospodaření ČUS za rok 2015, rozpočet na rok 2016 s tím,že pro okresy a kraje je plánovaná částka ve výši 60 mil.Kč. Byla schválena koncepce ČUS pro příští období  a bude usilováno o zřízení ministerstva sportu ČR.   Dalším bodem schůze VV  byl návrh na svolání 26. RVH ČUS Olomouc dne 23.6. 2016  – předseda RS ČUS předložil písemný materiál, který řeší obsahovou i organizační přípravu. Veškeré potřebné materiály dle programu této RVH budou zaslány do TJ-SK elektronickou poštou a vyvěšeny na webových stránkách RS ČUS. Rozpočet  RS ČUS na rok 2016 bude předán delegátům při presenci. V aktuelních informacích Jar. Novák  informoval o projednání oprav a doplňků webových stránek RS ČUS ,  J. Odstrčilík  informoval  o výsledcích uzávěrek hospodaření TJ /SK za rok 2015 v rámci nového informačního sytému -  Sumáře za okres a to rozvaha a výsledovka. V bodu programu schůze Různé ing.Švébiš, předseda komise TVZ, předložil členům VV RS návrh na přerozdělení finanční. částky ve výši Kč 20.000,- na provoz a údržbu od Olomouckého kraje pro TJ Milo Olomouc v důsledku nečerpání této dotace TJ Ski klub Lokomotiva Olomouc.
  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČUS J. Ondrouškovi za přijetí a pohoštění na této schůzi.

 • 12. schůze VV RS ČUS Olomouc – 14.4.2016  v Olomouci:
  Po tradičních úvodních bodech programu – schválení zápisu z minulé schůze a kontrole plnění úkolů a usnesení projednal VV RS Návrh na rozdělení fin. prostředků na provoz a údržbu od Ol.kraje 2016. Písemný materiál uvedl a komentoval ing. Švébiš, předseda komise TVZ. K rozdělení byla stejná částka jako v roce 2015, tedy 1.373.000,--Kč, z toho 100.000,--Kč na zajištění administrativy spojené s rozdělením a vyúčtováním těchto prostředků. Dále předseda informoval, že do tohoto rozdělení již nebyly zahrnuty ty TJ/SK, které nejsou sdruženy v organizaci ČUS. Naopak do tohoto rozdělení jsou zahrnuty TJ/SK, které vykazují majetek o který se dobře starají. Po diskusi členů bylo následně rozdělení finančních prostředků na provoz a údržbu od Ol. kraje na rok 2016 schváleno. Dalším bodem programu pak byl Rozpočet RS ČUS Olomouc, z.s. na rok 2016. Písemný materiál okomentoval předseda J. Odstrčilík s tím, že rozpočet vychází se skutečností roku 2015 a příjmů na rok 2016, které jsou již známy. Rozpočet je na straně příjmů a výdajů vyrovnán v částce 2.035.000,--Kč. Výdajové částky kryjí činnost kanceláře RS ČUS a činnost svazů . Předseda upozornil na skutečnost, že v rámci příjmů bude záležet na výši dotace od ČUS Praha. Členové VV RS rozpočet schválili a bude předložen na 26.RVH ČUS Olomouc, z.s. Dále předseda RS J.Odstrčilík předseda informoval o přípravě  33. VH ČUS, která se uskuteční dne 23.4. 2016 v Nymburku. Delegátem na tuto VH byl schválen předseda RS ČUS J. Odstrčilík. V aktuelních informacích: J. Novák -podal informaci o podpisu smluv s magistrátem města Olomouce na činnost svazů a vyhlášení „NEJ 2015“. V rámci OLKO ČUS podepsal smlouvu na provoz údržbu TVZ TJ/SK na rok 2016. Mgr. J. Ondroušek -  podal informace z činnosti TJ Milo Olomouc a o zřízení fotbalová akademie FAČR. J. Odstrčilík – podal informaci ve věci finančních výkazů TJ/SK za rok 2015 – IS ČUS. Na závěr schůze byly projednáy a schváleny přihlášky sportovních subjektů do RS ČUS Olomouc , z.s. a to : TJ Dukla Olomouc-Box,z.s., TJ Sokol Drahanovice, Sportovní klub policie Olomouc,z.s.a  Basketbalové centrum Olomouc,spolek.

 • 11. schůze VV RS ČUS Olomouc – 17. února 2016 v Olomouci:
  V úvodu byl schválen zápis z minulé schůze a provedena kontrola plnění úkolů a usnesení. Dalším bodem programu byl rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za rok 2015. Písemný materiál uvedl a komentoval Josef Odstrčilík, předseda RS ČUS. Na straně příjmů je skutečnost ve výši 2.057.186,- Kč, na straně výdajů je částka ve výši 1.971.371,96 Kč, což představuje přebytek za rok 2015 ve výši  85.814,04 Kč. Překročení položky Ostatní výdaje se jedná zejména o zaúčtování čl. příspěvků za náš okres na ČUS za rok 2015 ve výši Kč 28.464-. Ostatní položky ve výdajích jsou v relaci s rozpočtem na rok 2015. Příjmy vycházejí v návaznosti na schválený rozpočet. Zde byla navýšena položka „Dotace od OLKO ČUS“ ve výši 53.636,- Kč.  Nebyla naplněna položka „ Ostatní příjmy“ ve výši  64.-000,-Kč. Po diskusi členů VV RS ČUS byl rozbor hospodaření schválen a bude předložen VH RS ČUS k projednání. Dále předseda RS ČUS předložil členům výsledky statistického šetření členské základny v TJ a SK za rok 2015 v rámci nového Informačního systému ČUS. Počet TJ/SK : 64, počet  členů TJ/SK  :  17.089, z toho počet  dospělých: 13.335,  počet mládeže : 3.754. Statistické šetření za uvedený rok nelze s rovnávat s rokem 2014 vzhledem k tomu, že v rámci přihlášení TJ/SK do RS ČUS Olomouc ubylo 118 TJ/SK, které neobnovily členství v naší organizaci. Předseda informoval členy VV RS o proběhlé 32. VH ČUS Nymburk 30.1. 2016, která měla na programu volby do orgánů ČUS. Předsedou byl opět zvolen JUDr. Miroslav Jansta, místopředsedy pak Miroslav Pelta a Marek Hájek.  RNDr. Jan Trávníček, předseda RK  podal informaci o proběhlé kontrole plnění rozpočtu a hospodaření za rok 2015. Tato zpráva bude předložena na 26. RVH okresu Olomouc. Místopředseda RS  Jaroslav Novák informoval a zhodnotil průběh  50. ročníku „ NEJ 2015“, který se uskutečnil dne 4.2. 2016 ve slavnostních prostorách olomoucké radnice. Akce byla reprezentativně navštívena vedením Města Olomouce i vyhodnocenými a oceněnými sportovci a kolektivy. Bylo předloženo i vyrovnané finanční vypořádání akce. V aktuelních informacích  Jar. Novák  informoval o návrhu rozdělení finančních  prostředků městské komise pro sport na granty pro  rok 2016,  Josef Odstrčilík  podal informaci ve věci finančních výkazů TJ/SK za rok 2015. V závěru schůze  byl schválen návrh na udělení vyznamenání ČUS  Jaroslavu Novákovi – medaile ČUS k životnímu výročí v roce 2016.  

 • 10. schůze VV RS ČUS Olomouc – 10. 12.2015 v Olomouci:
  V úvodu schůze schválil VV RS zápis z minulého jednání a provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení. Předseda RS ČUS Josef Odstrčilík uvedl a okomentoval návrh plánu práce VV na 1.pololetí roku 2016. Úkolem VV RS bude zajistit nezbytné administrativní záležitosti –  statistiku členů, účetní uzávěrky v TJ/SK  okresu – vše za rok 2015, připravit  rozpočet RS ČUS 2016 a 26.RVH ČUS Olomouc v červnu 2016.V oblasti legislativní a organizační zajistit pomoc pro TJ/SK v návaznosti přechodu na nový Občanský zákoník. V oblasti údržby TVZ zajistit rozdělení a vyúčtování dotace od Olomouckého kraje pro TJ/SK. V termínovém plánu je i zajištění 50. ročníku NEJ..2015. Všechny tyto úkoly lze plnit za předpokladu zajištění finančních prostředků na provoz kanceláře RS ČUS. Aktuelně pak J. Odstrčilík informoval o zavedení a spuštění nového IS ČUS v návaznosti na šetření členské základny a pasportu TVZ za rok 2015. Místopředseda Jar. Novák pod informaci o přípravě a zajištění vyhlášení 50. ročníku NEJ 2015. Proběhla schůzka s primátorem města Olomouce, kde byla dohodnuta spolupráce a termín akce 4.2. 2016 v prostorách radnice. Tradičně budou oslovena města a sponzoři, bude podána žádost na zajištění akce v rámci vypsaných městských grantů. Dále  pak informoval o účasti na vyhlášení „ Atlet roku 2015“, kterou pořádal AK Olomouc a o vyhlášení grantových programů  města Olomouce pro oblast sportu na rok 2016. TJ/SK budou informovány na webových stránkách RS ČUS Olomouc. V této souvislosti byla konstatována nutnost provedení aktualizace stránek z důvodu zápisu RS ČUS do obchodního rejstříku a zásadní  úpravy seznamu sdružených subjektů.  Na závěr byla projednána a schválena  žádost  o přijetí do RS ČUS Olomouc  Badmintonového klubu OMEGA OLOMOUC. V závěru schůze poděkoval předseda RS ČUS Josef Odstrčilík členům VV RS a členům RK za spolupráci v roce 2015 a popřál jim klidné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, pohody a spokojenosti v roce 2016.

  Informace pro TJ a SK působící na území Města Olomouce:

  Statutární město Olomouc vyhlásilo program dotační podpory pro oblast sportu a tělěsné kultury na rok 2016 – Program 2. Pro rok 2016 dochází k zásadním změnám v poskytování finančních podpor pro všechny oblasti, tedy i pro sport a tělovýchovu. Nadále již není možné poskytovat přímé podpory z rozpočtu města, jako tomu bylo v minulosti např. u tvz. „vlajkových lodí“.  Do budoucna je proto nutno na všechny poskytované podpory podávat žádosti a k tomu účelu jsou pro sportovní subjekty vypsány 3 podprogramy  :

  ·         Podprogram 2/1 – Sportovní akce (alokována částka 3 mil.Kč)

  ·         Podprogram 2/2 – Celoroční sportovní činnost sport. organizací (alokovaná částka 6 mil.Kč)

  ·         Podprogram 2/3 – Zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže (alokovaná   částka 14 mil.Kč

  Veškeré informace k podávání žádostí najdete na webové stránce Města Olomouce na adrese:
  www.olomouc.eu – Úřad on-line – Dotace – Dotace v oblasti sportu

  Termín pro podávání žádostí je od 7.12.2015 do 15.1.2016 včetně !!!!

  V případě nejasností či dotazů možno kontaktovat:  vojtech.hala@olomouc.eu  tel. 585513480
   

  Výzva pro TJ, SK a oddíly:

  RS ČUS Olomouc připravuje jubilejní 50.ročník vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů za rok 2015.
  Dopis s výzvou pro nominace sportovců, kolektivů a funkcionářů si můžete stáhnout zde.
   

 • 9. schůze VV RS ČUS Olomouc – 22.10. 2015 v Olomouci:
  Vedle pravidelných bodů programu – schválení posledního zápisu z 8. schůze VV  a kontroly plnění úkolů a usnesení byl projednán rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS k 30.9. 2015. Předseda předložil členům VV RS písemný materiál k tomuto bodu jednání. Okomentoval příjmovou část rozpočtu v návaznosti na rozpočet s tím,že pokud se příjmy naplní, mělo by skončit hospodaření RS ČUS v přebytku cca 50.000,--Kč.
  Výdajové položky rozpočtu v porovnání se skutečností vykazují úspory. Nedočerpaná je položka „ Dotace na provoz na údržbu od Ol. kraje ve výši 439.730,--Kč“. Dotaci čerpají TJ-SK do konce října a je předpoklad vyčerpání celé částky. Čerpání rozpočtu vykazuje k 30.9. 2015 přebytek ve výši Kč 888.475,70. Po diskusi členové VV RS uvedený materiál schválili.
  Dále VV RS projednal Vyhlášení „ NEJ 2015 “. Místopředseda RS ČUS Jar.Novák  uvedl tento bod jednání s tím,že se bude jednat o 50. ročník této ankety. V první fázi je nutné připravit jednání s primátorem města Olomouce a dohodnout termín vyhlášení. Bylo dohodnuto,že vyhlášení se uskuteční opět na radnici . Dále je nutné oslovit TJ/SK, aby provedly nominaci sportovců , trenérů a funkcionářů . Členové VV RS  také hovořili o možnosti vydat k tomuto výročí brožuru. Po diskusi bylo od tohoto upuštěno a to především z toho důvodu, že všechny ročníky této ankety včetně fotografií jsou na Web stránkách naší organizace. V příloze výzva pro TJ,SK a oddíly pro nominaci.  V dalším bodě programu předseda RS ČUS seznámil přítomné členy se zaváděním Nového informačního systému ČUS do TJ/SK našeho okresu. TJ a SK obdržely přihlašovací e-mail a heslo do tohoto systému, který obsahuje tyto základní údaje : členská základna, účetnictví a pasport TVZ. Nový informační systém začne fungovat od 1. listopadu 2015 a TJ/SK obdržely podrobný manuál, který vysvětluje jednotlivé postupy práce s tímto systémem.V případě nejasností se mohou obrátit na RS ČUS či ČUS Praha. Členové VV RS byli dále aktuelně informováni předsedou RS J.Odstrčilíkem:

  • o počtu přihlášených subjektů,  tedy TJ a SK do RS ČUS Olomouc,z.s. Přihlásilo se celkem 62 TJ a SK. Členové VV RS dostali jmenovitý seznam těchto TJ. Úbytek TJ a SK v naší organizaci představuje 118 subjektů. (seznam viz příloha)

  • podal informaci   o konání Krajské veřejné konference na téma „ Financování sportu v ČR a regionech. Konference se uskuteční dne 10.11. 2015 v Olomouci a zúčastní se jí za naši organizaci předseda.

  • podal informaci  o vyhlášených programech MŠMT na rok 2016 a to Program IV. - Provoz a údržba TVZ a Program VIII.- Sportovní činnost v TJ/SK.V této souvislosti seznámil členy VV RS s textem otevřeného dopisu ministryni  školství mládeže a tělovýchovy.

  Místopředseda RS Jar. Novák podal informace o rozdělení prostředků z mimořádného grantu Ol.kraje ( prostředky od  Českého olympijského výboru) a o připravovaných nových grantových  systémech na programy podpory sportu od Olomouckého kraje a města Olomouce. Jos. Ondroušek. J. Trávníček  podal informaci o konání akce na Krajské úřadu, kde bylo vyhodnocení zasloužilých trenérů ze sportovního prostředí. k informoval členy VV RS o novém nadačním fondu pro fotbalovou mládež hrající krajské soutěže. V závěru schůze projednal VV RS  přihlášky FC Sigma Hodolany  a V.I.P. SPORT CLUB OLOMOUC do RS ČUS Olomouc,z.s. - VV RS ČUS schválil vstup uvedených subjektů do RS ČUS Olomouc.

  UPOZORNĚNÍ

  Vážení sportovní přátelé ! 

  Ve zpravodaji ZP ČUS 7/2015 jsou vyhlášeny výzvy MŠMTV na finanční příspěvky pro TJ/SK na rok 2016 (body 10 a 11 zpravodaje).
   

  Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v  RS ČUS Olomouc

  Vážení sportovní přátelé ! 

  Na základě schválených stanov Regionálního sdružení ČUS Olomouc na 25. Valné hromadě dne 18.6. 2015, které mění název na „zapsaný spolek“,  Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme „Přihlášku do České unie sportu“ dosud sdružených TJ/SK v RS ČUS Olomouc. 

  V návaznosti na tuto přihlášku Vás Výkonný výbor RS ČUS Olomouc žádá, abyste velmi pečlivě a důkladně projednali ve svých zvolených orgánech zda je pro Vaši organizaci přínosem přihlásit se ke sdružení do RS ČUS Olomouc z.s. nebo toto členství již neobnovit...

  Celý dopis ke stažení zde.
  Přihláška ke stažení - MS Excel - PDF
   

Ze zápisů a materiálů průběžně zpracovává: Jaroslav Novák, předseda RS ČSTV Olomouc