ARCHIVValné hromady RS ČSTV, schůze VV RS ČSTV a další aktuální informace:

ARCHIV 2002-2015

 

 • 9. schůze VV RS ČUS Olomouc – 22.10. 2015 v Olomouci:
  Vedle pravidelných bodů programu – schválení posledního zápisu z 8. schůze VV  a kontroly plnění úkolů a usnesení byl projednán rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS k 30.9. 2015. Předseda předložil členům VV RS písemný materiál k tomuto bodu jednání. Okomentoval příjmovou část rozpočtu v návaznosti na rozpočet s tím,že pokud se příjmy naplní, mělo by skončit hospodaření RS ČUS v přebytku cca 50.000,--Kč.
  Výdajové položky rozpočtu v porovnání se skutečností vykazují úspory. Nedočerpaná je položka „ Dotace na provoz na údržbu od Ol. kraje ve výši 439.730,--Kč“. Dotaci čerpají TJ-SK do konce října a je předpoklad vyčerpání celé částky. Čerpání rozpočtu vykazuje k 30.9. 2015 přebytek ve výši Kč 888.475,70. Po diskusi členové VV RS uvedený materiál schválili.
  Dále VV RS projednal Vyhlášení „ NEJ 2015 “. Místopředseda RS ČUS Jar.Novák  uvedl tento bod jednání s tím,že se bude jednat o 50. ročník této ankety. V první fázi je nutné připravit jednání s primátorem města Olomouce a dohodnout termín vyhlášení. Bylo dohodnuto,že vyhlášení se uskuteční opět na radnici . Dále je nutné oslovit TJ/SK, aby provedly nominaci sportovců , trenérů a funkcionářů . Členové VV RS  také hovořili o možnosti vydat k tomuto výročí brožuru. Po diskusi bylo od tohoto upuštěno a to především z toho důvodu, že všechny ročníky této ankety včetně fotografií jsou na Web stránkách naší organizace. V příloze výzva pro TJ,SK a oddíly pro nominaci.  V dalším bodě programu předseda RS ČUS seznámil přítomné členy se zaváděním Nového informačního systému ČUS do TJ/SK našeho okresu. TJ a SK obdržely přihlašovací e-mail a heslo do tohoto systému, který obsahuje tyto základní údaje : členská základna, účetnictví a pasport TVZ. Nový informační systém začne fungovat od 1. listopadu 2015 a TJ/SK obdržely podrobný manuál, který vysvětluje jednotlivé postupy práce s tímto systémem.V případě nejasností se mohou obrátit na RS ČUS či ČUS Praha. Členové VV RS byli dále aktuelně informováni předsedou RS J.Odstrčilíkem:

  • o počtu přihlášených subjektů,  tedy TJ a SK do RS ČUS Olomouc,z.s. Přihlásilo se celkem 62 TJ a SK. Členové VV RS dostali jmenovitý seznam těchto TJ. Úbytek TJ a SK v naší organizaci představuje 118 subjektů. (seznam viz příloha)

  • podal informaci   o konání Krajské veřejné konference na téma „ Financování sportu v ČR a regionech. Konference se uskuteční dne 10.11. 2015 v Olomouci a zúčastní se jí za naši organizaci předseda.

  • podal informaci  o vyhlášených programech MŠMT na rok 2016 a to Program IV. - Provoz a údržba TVZ a Program VIII.- Sportovní činnost v TJ/SK.V této souvislosti seznámil členy VV RS s textem otevřeného dopisu ministryni  školství mládeže a tělovýchovy.

  Místopředseda RS Jar. Novák podal informace o rozdělení prostředků z mimořádného grantu Ol.kraje ( prostředky od  Českého olympijského výboru) a o připravovaných nových grantových  systémech na programy podpory sportu od Olomouckého kraje a města Olomouce. Jos. Ondroušek. J. Trávníček  podal informaci o konání akce na Krajské úřadu, kde bylo vyhodnocení zasloužilých trenérů ze sportovního prostředí. k informoval členy VV RS o novém nadačním fondu pro fotbalovou mládež hrající krajské soutěže. V závěru schůze projednal VV RS  přihlášky FC Sigma Hodolany  a V.I.P. SPORT CLUB OLOMOUC do RS ČUS Olomouc,z.s. - VV RS ČUS schválil vstup uvedených subjektů do RS ČUS Olomouc.

  UPOZORNĚNÍ

  Vážení sportovní přátelé ! 

  Ve zpravodaji ZP ČUS 7/2015 jsou vyhlášeny výzvy MŠMTV na finanční příspěvky pro TJ/SK na rok 2016 (body 10 a 11 zpravodaje).
   

  Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby sdružené v  RS ČUS Olomouc

  Vážení sportovní přátelé ! 

  Na základě schválených stanov Regionálního sdružení ČUS Olomouc na 25. Valné hromadě dne 18.6. 2015, které mění název na „zapsaný spolek“,  Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme „Přihlášku do České unie sportu“ dosud sdružených TJ/SK v RS ČUS Olomouc. 

  V návaznosti na tuto přihlášku Vás Výkonný výbor RS ČUS Olomouc žádá, abyste velmi pečlivě a důkladně projednali ve svých zvolených orgánech zda je pro Vaši organizaci přínosem přihlásit se ke sdružení do RS ČUS Olomouc z.s. nebo toto členství již neobnovit...

  Celý dopis ke stažení zde.
  Přihláška ke stažení - MS Excel - PDF
   

 • 25. regionální valná hromada  ČUS okresu Olomouc - 18.6.2015:
  Usnesení 25. RVH ČUS Olomouc - PDF
  Zápis 25. RVH ČUS Olomouc - PDF

 • 8. schůze VV RS ČUS Olomouc – 6. června 2015 v Olomouci:
  Červnová schůze VV RS ČUS se věnovala přípravě a organizaci 25. RVH ČUS Olomouc, která se uskuteční dne 18.6. 2015 od 15,30 hod. v RCO.Vzhledem k tomu, že ing. Švébiš se této VH nemůže zúčastnit z důvodu nemoci, bude řídícím schůze  Jaroslav Novák – místopředseda RS. Dále se členové VV RS navrhli  do mandátové komise tajemníka TJ Milo Olomouc Tomáše Růžičku a do návrhové komise RNDr. Ladislava    Banka, člen RK.  Hlavní zprávu přednese předseda RS,ekonomické záležitosti  ing. Skopal a zprávu RK předseda dr. Trávníček. Podkladové materiály byly do TJ/SK zaslány elektronickou a poštou a budou také k dispozici při presenci. Dále byly zveřejněny na webových stránkách sdružení. V dalším programu byl projednán a schválen Plán práce VV RS ČUS na II.pol. 2015.   Plán zahrnuje veškeré potřebné body pro práci VV RS a  časový harmonogram schůzí. Místopředseda  Jar. Novák  informoval o schůzce představitelů OLKO ČUS Olomouc s hejtmanem a náměstkem pro sport Olomouckého kraje a o  13. VH OLKO ČUS Olomouckého kraje. V závěru schůze předseda RS  Jos. Odstrčilík oznámil ukončení hlavního pracovního poměru k 21.8. 2015 vzhledem k  dovršení  důchodového věku.  VV RS po dohodě schvaluje ukončení pracovního poměru k 31.8. 2015. Od 1.9. 2015 bude J. Odstrčilík vykonávat pracovní činnost předsedy RS ČUS Olomouc na základě „ Dohody o provedení práce“. Činnost kanceláře a její chod bude zabezpečen ve stávajícím rozsahu.

 • 7. schůze VV RS ČUS Olomouc dne 14. května 2015 v Olomouci:
  V úvodním bodě programu schůze předseda RS ČUS J.Odstrčilík  podal podrobnou informaci ze 31. VH ČUS. Jednotlivé body programu jednání byly velmi dobře připraveny.Vedle standardních bodů VH bylo projednáno a schváleno hospodaření ČUS za rok 2014, rozpočet na rok 2015 s tím, že pro okresy a kraje je plánovaná částka ve výši 42 mil.Kč. Byla schválena novela stanov ČUS dle NOZ a byla provedena dodatečná volba nového člena VV ČUS. Jednání se zúčastnil ministr MŠMT p. Chládek, který nastínil spolupráci s ČUS a  hovořil o finančním zajištění sportu v roce 2016 a dále.  Dalším bodem schůze VV RS bylo projednání návrhu rozpočtu RS ČUS Olomouc na rok 2015   - písemný materiál předložil předseda RS. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný ve výši Kč 2.118.000. Dotace od ČUS vychází ze schváleného rozpočtu na 31.VH ČUS. Zajištění chodu kanceláře v rámci tohoto rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2014  a představuje částku  626.000,--Kč. Po diskusi členové VV RS schvalují uvedený rozpočet a doporučují jeho projednání a schválení na 25.RVH ČUS Olomouc. V následujícím bodě programu schůze projednal VV návrh na svolání 25.RVH ČUS Olomouc dne 18.6. 2015. Předseda RS ČUS předložil a komentoval písemný materiál, který řeší obsahovou i organizační přípravu. Veškeré potřebné materiály dle programu této VH budou zaslány do TJ-SK elektronickou poštou a vyvěšeny na webových stránkách RS ČUS. Rozpočet  RS ČUS na rok 2015 bude předán delegátům při presenci. V této souvislosti navrhuje VV RS výši členských příspěvků sdružených subjektů ve výši Kč 200,-- na rok 2015 .  Dále se VV RS zabýval návrhem změny stanov RS ČUS Olomouc dle nového OZ – písemný návrh novely stanov RS ČUS Olomouc vychází z nového Občanského zákoníku a zahrnuje všechny potřebné změny této právní normy. Předseda RS ČUS k jednotlivým kapitolám stanov podal vysvětlení a zodpověděl dotazy členů VV RS. Návrh bude opět předložen k projednání a schválení 25. VH RS ČUS. Aktuelně byl VV informován  o zavádění nového informačního systému ČUS do praxe. Školení na toto téma proběhlo dne 11.5. 2015 za účasti představitele ČUS. Je mnoho nejasností, které musí být odstraněny,aby systém fungoval v TJ/SK.  Dále kancelář RS zpracovala a předložila VV RS seznam TJ/SK, které si dlouhodobě neplní povinnosti vůči RS ČUS, vyplývajících ze stanov. Další postup v této věci je plně v kompetenci členů VV RS a znovu se k této problematice vrátí na dalším zasedání VV RS. V závěru schůze byli zvoleni delegáti na 14.VH OLKO ČUS, která se uskuteční dne 19.5. 2015  - J. Novák, ing. J. Švébiš, RNDr. J. Trávníček a J.. Odstrčilík.

 • 6. schůze VV RS ČUS Olomouc dne 16. dubna 2015 v Olomouci:
  Předseda RS ČUS J.Odstrčilík předložil členům VV RS materiály  organizačního zajištění 31.VH ČUS včetně jejího programu, který obsahuje 16 bodů. Tato VH bude řešit hospodaření ČUS za rok 2014, rozpočet na rok 2015, změnu stanov ČUS dle nového OZ . Dále budou projednány  majetkoprávní záležitosti ČUS a dovolba nového člena VV ČUS. Členové VV RS ČUS po diskusi schválili delegátem na tuto VH  předsedu J. Odstrčilíka. Dalšík bodem schůze byl návrh rozdělení fin. prostředků na provoz a údržbu TVZ TJ-SK od OLKO ČUS. Předseda  komise TVZ RS ČUS ing. Švébiš uvedl předložený písemný materiál, který zpracovala komise TVZ RS ČUS na své schůzi dne 10.3. 2015 .Vysvětlil postup rozdělení v návaznosti na výši majetku TJ-SK. Bylo rozděleno celkem 1.373.000,--Kč z toho 100.000,-- Kč bylo určeno pro administraci kanceláře RS ČUS dle schválené smlouvy mezi OKOL ČUS Olomouc a RS ČUS Olomouc.  Po diskusi  a provedených změnách VV RS ČUS toto rozdělení schválil s tím,že TJ/SK, kterým byla dotace přidělena, uhradí 5% ze schválené částky na administraci a vyúčtování tohoto programu pro OK kanceláři RS ČUS Olomouc na pokrytí souvisejících nákladů. Předseda RS ČUS připraví potřebné materiály pro TJ-SK v návaznosti na schválené dotace.  V dalším bodě schůze předseda RS ČUS informoval členy VV o provedené kontrole RK ČUS Praha v Regionálním sdružení ČUS Olomouc dne  17.3. 2015 . Kontrola byla zaměřena na dvě části a to : A – Využití a vyúčtování dotačního programu MŠMT č. V pro činnost RS ČUS Olomouc. K tomuto bodu závěrečná zpráva uvádí, že nebyly zjištěny žádné nedostatky a předložené doklady jsou v souladu s poskytnutou dotací. B -  Administrace využití a vyúčtování dotačního programu MŠMT č. IV v rámci TJ/SK.K tomuto budu byly kontrolovány doklady v rámci využití údržby a provozu TVZ TJ/SK, kterým byly přiděleny prostředky od ČUS a FAČRU v roce 2014. Zde komise při realizaci zjistila u TJ Granitolu Moravský Beroun nedostatek a to,že u 2 faktur nebyl přiložen rozpis prací. Závěr opatření je, by uvedená TJ předložila tento rozpis prací do 30.6. 2015 na RS ČUS. VV RS bere informaci na vědomí a uložil zajistit nápravu zjištěného nedostatku.  Dále byly podány informace  o  poradě okresů a krajů v Praze dne 14.4. 2015  s výhledem financování sportu v roce 2015 v návaznosti na SCS okresů a krajů, o přípravě nového Informačním systému ČUS a jeho zavedení do TJ/SK. Předseda ČUS Jansta informoval poradu o přípravě  Koncepce státní podpory sportu a jeho financování v budoucím období a diskutovalo se k  problematice  nového Občanského zákoníku v návaznosti na jeho aplikaci do TJ a SK. Místopředseda RS Jar. Novák informoval o výsledku statistického šetření členské základny za rok 2014 v okrese.Doplnil písemný materiál a s tím,že náš okres má 28.464 z toho 6.539 mládeže a 179 TJ/SK. Úbytek je u mládeže oproti roku 2013 a to o389 členů. V závěru schůze vzal VV RS na vědomí informaci o materiálech a termínech pro zápis TJ a SK do obchodního rejstříku dle nového OZ – subjekty byly písemně informovány a materiály jsou k dispozici na webu RS ČUS. VV RS vzal na vědomí oznámení o ukončení činnosti TJ AGRO Bohuňovice.

  Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku

  Vážení sportovní přátelé, v souvislosti s účinností zákona č. 89/201 Sb.,občanský zákoník je povinností TJ/SK provést tyto změny :

  1. Do 1.1. 2016 přizpůsobit název TJ/SK na "spolek" nebo "zapsaný spolek" z.s.
  2. Do 1.1. 2017 přizpůsobit znění stanov novému občanskému zákoníku.

  Na základě těchto skutečností Vám RS ČUS Olomouc v přílohách zasílá potřebné informace k zapsání nových stanov spolku do spolkového rejstříku. Uvádíme internetové odkazy,které obsahují přiložený soubor s názvem:

  Zápis do spolkové rejstříku - pokyny  (příloha 1 - příloha 2 - příloha 3)

  http://vdp.cuzk.cz
  https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
  https://or.justice.cz/ias/iform/index.html1?0  ( zde doplňujeme pro případ pomoci s používáním internetové aplikace veřejného rejstříku a zejména inteligentních formulářů telefonní číslo : 241 020 703

  Soubor s názvem : Vzorové stanovy

  Vzhledem k náročnosti této změny Výkonný výbor RS ČUS Olomouc projednal právní pomoc pro TJ/SK u JUDr. Tomáše Klimka,Ph.D. adresa: Novosadský dvůr 765/6,779 00 Olomouc, kontakt : e-mail: judr.klimek@quick.cz , mobil : 775 715 254. Upozorňujeme,že tuto právní pomoc si hradí výhradně TJ/SK.

   Pokud budete mít k dané problematice další dotazy volejte nebo zasílejte elektronickou poštou.( odstrcilik.josef@seznam.cz
  Josef Odstrčilík - předseda RS ČUS Olomouc

 • 5. schůze VV RS ČUS Olomouc dne 12. února 2015 v Olomouci:
  Tradičními body úvodu první schůze v roce 2015 byla  kontrola a schválení zápisu č. 4 ze dne 11.12. 2014 a kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých schůzí  VV RS ČUS.  Dále VV projednal rozbor čerpání rozpočtu RS ČUS Olomouc za rok 2014. Písemný materiál uvedl a komentoval Josef Odstrčilík, předseda RS ČUS. Na straně příjmů je skutečnost ve výši Kč 1.992.879,67 a na straně výdajů je částka ve výši Kč 2.166.873,99,  což představuje ztrátu za rok 2014 ve výši Kč 173.994,32. Na uvedené ztrátě se podílí skutečnost,že v příjmové části není zahrnut zůstatek roku 2013 ve výši 180.000,--Kč. Překročení položky - Ostatní výdaje - se jedná zejména o zaúčtování čl. příspěvků za náš okres na ČUS ve výši Kč 28.818,-. Navýšení položky „Vyhlášení NEJ 2013“ bylo vysvětleno. Ostatní položky ve výdajích jsou v relaci s rozpočtem na rok 2014. Příjmy vycházejí v návaznosti na schválený rozpočet. Zde nebyla naplněna položka „Dotace od OLKO ČUS“ ve výši 39.758,--.Dále nebyla naplněna položka „ Ostatní příjmy“a to ve výši Kč 33.363,- Po diskusi členů VV RS ČUS byl rozbor hospodaření schválen a bude předložen VH RS ČUS k projednání.  Místopředseda RS Jar.Novák  podal informaci o nově složené komisi pro sport města Olomouce a rozdělení finančních prostředků v rámci grantů na rok 2015. Byla podepsána smlouva mezi OLKO ČUS a Olomouckým krajem, kterou se schvalují prostředky na provoz a údržbu TJ/SK na rok 2015. Současně byla podepsána smlouvu mezi Olomouckým krajem a CISKEM o.s., která zajišťuje finanční prostředky pro mladé talentované sportovce.   Předseda RS Jos. Odstrčilík  informoval o svolání  31. VH ČUS, která se uskteční v termínu  25.4. 2015 . Dále pak informoval o schůzce s JUDr.Tomášem Klimkem, který bude spolupracovat s TJ/SK při  vypracování nových stanov pro potřeby registrace subjektů dle nového Občanského zákoníku. TJ/SK budou s touto dohodnutou spoluprací  seznámeny.  VV RS byl informován o průběhu 49. ročníku NEJ..2014 včetně finančního zajištění akce, o průběžném výsledku statistického šetření v TJ a SK a vzal na vědomí ukončení činnosti hokejového klubu AHC Droždín k 1.1.2015.  V závěru schůze byl VV RS informován o aktuelní neutěšené finanční situaci, ve které se RS ČUS Olomouc nachází.

  Kontrola údajů TJ a SK v katastru nemovitostí:

  Dopisem z vedení České unie sportu jsme byli vyzváni, abychom informovali naše TJ a SK v následující záležitosti :
  Na základě informací doručených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) bylo zjištěno, že v evidenci katastrů nemovitostí stále existují na listech vlastnictví zápisy identifikačních údajů sdružených TJ/SK (název, sídlo, IČO), které neodpovídají skutečně registrovaným údajům jednotlivých TJ/SK ve spolkovém rejstříku, základnímu registru osob a registru ekonomických subjektů. Na základě této skutečnosti přikládáme v příloze informaci s doporučeným postupem pro TJ/SK, jako vlastníků, k provedení kontroly správnosti zápisu údajů evidovaných v katastru nemovitostí (KN). Součástí přílohy je i seznam TJ/SK, u kterých byly ČÚZK rozdíly v identifikačních údajích zjištěny.
  Vzhledem k tomu, že rozdíly mezi evidencí katastrálních úřadů a evidencí v ostatních registrech mohly vzniknout nejen z důvodu nedokončené delimitace majetku bývalého ČSTV, ale i na základě jiných skutečností ( např. změna názvu nebo sídla TJ/SK), doporučujeme o nutnosti provedení kontrol zápisu v KN a případného zajištění nápravy informovat vhodným způsobem i všechny ostatní TJ/SK, které jsou v KN evidovány jako vlastníci nemovitostí.
  Žádáme Okresní sdružení ČUS, aby provedla kontrolu v tomto seznamu a přednostně informovala o nutnosti provedení změn ty TJ/SK v jejich působnosti, které jsou v seznamu uvedeny. Pokud jednotlivá OS zjistí, že subjekt evidovaný v seznamu zanikl a nemá právního nástupce je nutné, aby o takové skutečnosti informovala odbor vnitřní ekonomiky ČUS, ke stanovení dalšího postupu. Zároveň žádáme, aby jednotlivá okresní sdružení umístila informace spolu se seznamem na své webové stránky ( viz 2x příloha – Kontrola zápisu v KN, Seznam chybných identifikací).

  Děkujeme za spolupráci.

  Stanislav Janouš,
  vedoucí odboru vnitřní ekonomiky
  Česká unie sportu
  Zátopkova 100/2, PO Box 40
  160 17 Praha 6 - Břevnov
  e-mail: janous@cuscz.cz
  tel: 233 017 340
  mobil: 603 515 023
  www.cuscz.cz

  Členský příspěvek za rok 2014 - urgence

  Vážení sportovní přátelé, kontrolou výběru členských příspěvků za rok 2014 u  TJ a SK, sdružených v RS ČUS Olomouc, bylo zjištěno, že řada TJ/SK členský příspěvek ve výši 200,--Kč, schválený na 24.VH RS ČUS Olomouc, dosud neuhradila.

  Výkonný výbor upozorňuje,že nezaplacením uvedného příspěvku dochází k porušení  stanov a na 25. RVH ČUS Olomouc, která je plánována na červen tohoto roku, bude předložen návrh na ukončení členství v naší organizaci těm subjektům, které uvedený příspěvek nezaplatí nebo dlouhodobě  neplní základní povinnosti vůči RS ČUS Olomouc ( např. statistické hlášení členské základny, zpracování výkazů hospodaření).

  Uvedený členský příspěvek ve výši Kč 200,-- lze uhradit na účet číslo :  3735811/0100 , VS číslo TJ/SK 3805.... nebo osobně v kanceláři RS ČUS Olomouc.

  Za VV RS ČUS Olomouc : Josef Odstrčilík - předsed
 • Plán práce VV RS ČUS Olomouc na I. pololetí 2015
  Ke stažení ve formátu PDF zde.

 • 4. schůze VV RS ČUS Olomouc – 11. prosince 2014 v Olomouci:
  Na poslední schůzi roku 2014 VV RS projednal a schválil plán práce na 1. pololetí 2015 ( v příloze). Úkolem VV RS bude zajistit nezbytné administrativní záležitosti –  statistiku členů, účetní uzávěrky v TJ/SK a okresu – vše za rok 2014. Navázat kontakty  s nově zvolenými zastupitelstvy ve městech a obcích.  Připravit rozpočet RS ČUS 2015, připravit 25.RVH ČUS Olomouc v červnu 2015. Dále zajistit vyhlášení NEJ 2014. V oblasti legislativní a organizační zajistit pomoc pro TJ/SK v návaznosti na nový Občanský zákoník. V oblasti údržby zajistit rozdělení dotace od Olomouckého kraje pro TJ/SK. Všechny tyto úkoly lze plnit za předpokladu zajištění finančních prostředků na provoz kanceláře RS ČUS.  Místopředseda RS Jar. Novák informoval VV o probíhajícím statistickém šetření členské základny v TJ a SK a o přípravách 49. ročníku vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc za rok 2014, které se uskuteční ve čtvrtek 22. ledna 2015 v reprezentačních prostorách olomoucké radnice.  Předseda RS Josef Odstrčilík informoval VV o zprovoznění informačního systému Google disk, které umožňuje in-line propojední sítě ČUS. Předseda dále informoval o stavu plateb povinného příspěvku TJ-SK, schváleného RVH 2014 – k termínu schůze uhradilo částku 200,- Kč celkem 61 TJ a SK. Následně byla podána informace o stavu financí kanceláře RS ČUS Olomouce. Po vyplacení mezd za 12.měsíc 2014 bude účet kanceláře v mínusu cca 17tis. Kč. Tato skutečnost bude mít za následek utlumení činnosti kanceláře v roce 2015. Předseda RS má platnou pracovní smlouvu a v lednu 2015 se rozhodne, zda půjde na Úřad práce, nebo bude tato situace řešena jiným způsobem. Současně bude informován  manažer OLKO ČUS Olomouc s tím,že požadované práce v rámci SCS nebudou vykonávány a budou zajišťovány jen nezbytné administrativní práce v rámci kompetencí VV RS ČUS Olomouc. V závěru schůze poděkoval předseda RS ČUS  Josef Odstrčilík členům VV a RK  za spolupráci v roce 2014  a popřál jim klidné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví , pohody a spokojenosti do Nového roku 2015.

  Finanční podpora z rozpočtu Statutárního města Olomouc:

  Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby působící na území Města Olomouce mají opět možnost požádat o příspěvek z rozpočtu Města Olomouce – Sportovní granty 2015. Jsou vypsány do 3 oblastí – a) Podpora celoroční činnosti  b) Podpora významných akcí  c) Údržba a rozvoj sportovních areálů. Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete na webové adrese Města Olomouc   www.olomouc.eu/urad-online/grantovy-formular

  Na téže adrese jsou i Pravidla pro poskytování podpory … str. 26 -  SPORT.

  Termín přijímání žádostí je od 1.12.2014 do 5.1.2015 !!!

  Případné další informace lze získat na Odboru vnějších vztahů MgMOl – Bc. Vojtěch Hala, tel. 585513480, mobil 606743680.
 • 3. schůze VV RS ČUS Olomouc – 13. listopadu 2014 v Olomouci:
  Vedle standardních bodů programu – kontroly zápisu z minulé schůze a kontroly plnění usnesení – byl projednán písemný materiál organizačního zajištění 49. ročníku vyhlášení nejlepších sportovců okresu za rok 2014.Vyhlášení bude dle rozhodnutí VV RS ČUS opět na olomoucké radnici v termínu do 15.1. 2015. V této souvislosti byl zaslán dopis do TJ/SK, aby nominovaly své sportovce do této ankety. Toto organizační zajištění počítá s celkovým rozpočtem na akci ve výši 100.000 ,--Kč na straně příjmů i výdajů. Je nutné dohodnout přesný termín s primátorem města a dále oslovit sponzory . Předseda RS ČUS Jos. Odstrčilík podal informaci o zavedení nového počítačového programu Google disk, ve kterém bude RS ČUS pracovat v návaznostech s OLKO a ČUS Praha. V této souvislosti  schválil VV RS  zakoupení skeneru. Dále pak předseda RS  podal informaci   z porady v Praze dne 4.11. 2014 a informoval o vyúčtování prostředků na údržbu FAČR a ČUS 2014. Dále informoval členy VV RS o  stavu finančních prostředků kanceláře RS. Členské příspěvky, schválené na VH ve výši 200,--Kč, zatím zaplatilo 47 TJ/SK. V závěru schůze pak byly podány informace související se zpracováním statistiky členské základny a pasportu za rok 2014, která byla vyhlášena Směrnicí  předsedy ČUS. Místopředseda J. Novák ve spolupráci s předsedou zajistí vše potřebné tak, aby byly splněny termíny uvedené ve směrnici a o zajištění ekonomického šetření – Výkazy hospodaření TJ/SK za rok 2014.

  Statistické šetření členské základny v TJ/SK za rok 2014

  Vážení sportovní přátelé !

  Tak jako každoročně, proběhne i v letošním roce pravidelná aktualizace evidence členské základny a pasportu TVZ našich TJ a SK.  ČUS Praha vydala Pokyny předsedy ČUS  k této záležitosti, který upřesňuje postup a termíny – viz Zpravodaj ČUS – TP č. 8 z listopadu   2014   - str. 17-21 (viz www.cuscz.cz/služby-servis/evidence ...)  nebo www.olomouc.cuscz.cz )

  Celý dokument s informacemi ke stažení zde.

  49. ročník ankety NEJ... 2014

                 Jak je již dlouholetou tradicí, připravuje RS ČUS Olomouc již 49. ročník vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů okresu Olomouc za uplynulý rok 2014. Tento ročník  se opět  vrátí do dříve osvědčených reprezentačních prostor olomoucké radnice. Termín akce  není ještě přesně stanoven a bude dojednán v krátké době s novým vedením olomoucké radnice tak, abychom Vás mohli včas a v předstihu informovat.

  Celý dokument s informacemi o anketě ke stažení zde.

  Všem TJ a SK sdružených v RS ČUS Olomouc !

  Vážení sportovní přátelé, na základě usnesení 24. regionální valné hromady ČUS Olomouc ze dne 12.6. 2014 a na základě stanov byl schválen členský příspěvek na rok 2014 ve výši Kč 200,-- za každou TJ a SK, které jsou sdruženy v RS ČUS Olomouc.

  Výběr tohoto členského příspěvku je nezbytným předpokladem k tomu, aby RS ČUS Olomouc mohlo žádat a získat dotace z programů vypsaných MŠMT. Tento členský příspěvek bude použit na krytí nákladů spojených s chodem kanceláře RS ČUS Olomouc a servisu pro TJ a SK.

  Uvedený příspěvek zašlete na účet číslo: 3735-811/0100
  variabilní symbol: číslo Vaší TJ/SK(seznam zasíláme v příloze) bude vždy začínat 3805 .....a následuje číslo TJ/SK.

  Dále můžete tento příspěvek uhradit osobně v kanceláři RS ČUS Olomouc po telefonickém dohovoru.
  Členský příspěvek musí být uhrazen do 15.12. 2014 !!!!!!!!
  V případě, že tento příspěvek nebude uhrazen Výkonný výbor RS ČUS bude nucen postupovat dle schválených stanov. Pevně věříme,že pochopíte tuto skutečnost za což Vám děkujeme.

  Seznam TJ/SK ke stažení zde.

  Josef Odstrčilík - předseda RS ČUS

  Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty mohou žádat o příspěvky na svoji činnost na rok 2015

  O dotaci na podporu celoroční sportovní činnosti a pořádání sportovních akcí regionálního charakteru mohou žádat sportovní kluby a tělovýchovné jednoty pro rok 2015.Olomoucký kraj chce i pro rok 2015 vyčlenit z rozpočtu přibličně stejnou částku jako v tomto roce ( 11,2 mil.Kč). Dle změněných pravidel vyhlašovaného grantu je možno žádat již od 1. října 2014 do 5. ledna 2015. Žadatelé musí stejně jako v tomto roce kromě samotné žádosti doručit čestné prohlášení o bezdlužnosti a čestné prohlášení o nezměněné identifikaci. Při hodnocení žádostí se posuzuje přínos a efektivita sportovních aktivit pro kraj a jeho obyvatele, struktura členské základny žadatele nebo úroveň soutěží jednotlivých týmů. Jednou z podmínek přidělení dotace je vícezdrojové financování projektu.

  Více na webu OK :  www.kr-olomoucky.cz/příspěvky-granty-dotace/krajské příspěvky/příspěvky v oblasti sportu

  nebo u mgr. Miloslava Machálka ,tel. 585508376 , mail: m.machalek@kr-olomoucky.cz 

 • 2. schůze VV RS ČUS Olomouc – 18.9.2014 v Olomouci:
  Po prázdninové přestávce se sešel VV RS na plánované zářijové schůzi. Úvodním bodem programu byla zpráva o čerpání rozpočtu RS ČUS za 1.pololetí 2014.  Předseda RS ČUS Jos. Odstrčilík uvedl a okomentoval písemný materiál, zpracovaný ekonomkou  RS ČUS. Čerpání rozpočtu vychází z přijatých příjmů v tomto období. Příjmy za toto pololetí činí 1.748.037,67 Kč a výdaje jsou ve výši Kč 934.028,25. Výsledek hospodaření je tedy Kč + 814.009,42 a je způsoben nedočerpáním dotace na provoz a údržbu TVZ TJ/SK od Olomouckého kraje. Členové VV RS byli seznámeni s výdajovou stránkou jednotlivých položek.V této souvislosti uvedl předseda RS, že pokud nebude naplněna plánovaná dotace od ČUS Praha, bude následkem utlumení činnosti kanceláře RS ČUS Olomouc. Členové VV RS  zprávu o čerpání rozpočtu  za I. pololetí roku 2014 schválili. Dále předseda RS ČUS seznámil členy VV RS s konáním 30.VH ČUS, která se uskuteční dne 27.9. 2014 v areálu Nymburk. Na VH bude kromě procedurálních záležitostí pouze jeden bod programu - Řešení majetkových vztahů v areálu Strahov – II. etapa. Po diskusi členové VV RS nominovali na tuto VH  Josefa Odstrčilíka, předsedu RS. V aktuelních informacích Jos. Odstrčilík informoval o poradě okresů Olomouckého kraje dne 20.8. 2014  za účasti člena VV RS ČUS p.Holuba a poradce předsedy ČUS Dr. Malého. Z uvedené porady vyplynulo, že plánovaní dotace od ČUS pro rok 2014 nebude naplněna. Práce a schůze VV RS ČUS musí být dotována z prostředků, které si zajistí samo RS. Porada dále řešila nevyjasněné podmínky programu MŠMT č. III na rok 2015 – činnost TJ-SK. Dále porada řešila nové zavedení a instalaci programu Google. Je nutné konstatovat,že vedení ČUS jde jen o zajištění Servisních center sportu a o práci VV RS nema zájem. Dále předseda informoval o zpracování žádostí TJ/SK v programu MŠMT č. III. a IV. na rok 2015 – činnost TJ/SK a údržba sportovních zařízení. Místopředseda Jar. Novák informoval o změně pravidel pro podávání žádostí na grantové programy pro podporu sportu Olomouckého kraje – žádosti na rok 2015 je možno podávat od 1.10.2014 do 5.1.2015. Tato informace bude zaslána do TJ a SK a na web RS ČUS Olomouc. Místopředseda RS Josef Ondroušek pak informoval VV RS o projektu „Bezpečné branky které vyhlásil OKFS a OFS Olomouc a o provedené výměně sekretáře OKFS. V závěru schůze místopředseda RS ČUS J. Novák předložil členům VV návrh ve věci pořádání již 49. ročníku ankety vyhlášení Nejlepších sportovců okresu Olomouc za rok 2014 ve dvou variantách: ad1) ve spojení s agenturou SPORT ACTION s.r.o. ad 2) přímo na radnici bez účasti této agentury. Po diskusi členové VV RS doporučují provést tuto akci na radnici bez účasti uvedené agentury.

  Informace pro TJ a SK okresu Olomouc:

  Na webové stránce ČUS (www.cuscz.cz )  na odkaze NOVINKY jsou uveřejněny informace pro podání žádostí o finanční příspěvky na rok 2015 :

   ČUS – podávání žádostí MŠMT – program III – Činnost sportovních organizací na rok 2015
   ČUS – podávání žádostí MŠMT – program IV – Provoz a údržba TVZ na rok 2015.

   Na uvedených odkazech jsou informace, žádosti a vzory vyplnění potřebných tiskopisů.

  Žádosti se všemi vypsanými přílohami je třeba podat výhradně prostřednictví Regionálního sdružení ČUS Olomouc v termínu do 4. září 2014. V případě, že máte zájem o podání žádostí, kontaktujte předsedu RS ČUS Olomouc p. Josefa Odstrčilíka – tel. 723050140

 • Usnesení ze 24.RVH
  Ke stažení v plném znění ve formátu PDF

 • Zápis ze 24.RVH
  Ke stažení v plném znění ve formátu PDF

 • 1. schůze VV RS ČUS Olomouc – 19. června 2014 v Olomouci:
  Na první schůzi VV RS po 24. valné hromadě byly provedeny volby místopředsedů RS - 1. místopředseda:Jaroslav Novák – oblast komory TJ a SK, 2. místopředseda: Mgr. Josef  Ondroušek – oblast komory svazů. Dále byly ustaveny odborné komise VV RS ČUS Olomouc: hospodářská - předseda ing. Josef Skopal ( členové – Odstrčilík,Římský), provozu a údržby TVZ - předseda ing. Jaroslav Švébiš(členové – Odstrčilík,Trávníček),organizačně–manažerská - předseda Jaroslav Novák ( členové – Ondroušek, M.Hrabal). Volba předsedy RK RS ČUS –  ihned po ukončení 24.RVH se sešla revizní komise, která zvolila za předsedu RNDr. Jana Trávníčka. V závěru první schůze byl schválen plán práce VV RS ČUS Olomouc na 2. pololetí 2014 a současně pověřen předseda RS ČUS Olomouc operativním upřesněním pracovní náplně jednotlivých schůzí VV RS ČUS  vždy po předchozí dohodě se členy VV RS, odpovědnými za přípravu podkladů a materiálů k projednávaným bodům.

 • 38. schůze VV RS ČUS Olomouc – 5.června 2014 v Olomouci:
  Poslední schůze volebního období  byla věnována přípravě  a organizaci 24. RVH ČUS Olomouc. Předseda J. Odstrčilík seznámil členy VV RS s organizací  této RVH, která se uskuteční dne 12.6. 2014, začátek 15,30 hod. Vzhledem k tomu, že tato RVH je volební, předseda RS předložil došlé návrhy do orgánů RS ČUS Olomouc a to na předsedu, VV RS a RK VV RS. TJ a SK byly osloveny dne 12.5.2014  k zaslání návrhů kandidátů na jednotlivé funkce. Termín dodání návrhů kandidátů byl určen do 31.5. 2014. K tomuto datu přišly tyto návrhy : na předsedu byl nominován  Josef Odstrčilík z  těchto subjektů – TJ Sokol Dub nad Moravou, SK Sigma MŽ Olomouc, KRS Uničov, Golf klub Olomouc a TJ Sokol Věrovany. Do VV RS byli navrženi tito : Jaroslav Novák Golf klub Olomouc, Mgr. Josef Ondroušek – OFS Olomouc, ing. Josef Skopal – TJ Uničov a SK Uničov, ing. Jaroslav Švébiš – Ski klub Loko. Olomouc. Do revizní komise RS ČUS Olomouc byli navrženi tito : ing. Vít Ratajský – okresní svaz stolního tenisu, Ladislav Římský – SK Sigma MŽ Olomouc, RNDr Jan Trávníček – okresní svaz volejbalu, Golf klub Olomouc. Členové VV RS ČUS Olomouc konstatují, že o práci v orgánech RS není téměř žádný zájem. Dále byly upřesněny jednotlivé úkoly členů VV a RK na této RVH.

  24. regionální valná hromada České unie sportu Olomouc

  čtvrtek 12. června 2014 , velký sál CENTAURUS, výšková budova RCO u vlakového nádraží, začátek v 15,30 hodin.

  Výkonný výbor RS ČUS Olomouc svolává dle plánu práce na rok 2014 a v souladu se Stanovami RS ČUS Olomouc 24. RVH ČUS Olomouc, na které končí čtyřleté volební období stávajících orgánů RS ČUS. Vedle standardního programu VH budou tedy součástí programu i volby na období 2014 až 2018. VV RS vyzývá sdružené subjekty k podání návrhů kandidátů do volených funkcí ve VV RS ČUS, případně do nevolených funkcí v komisích VV.

  Zde jsou ke stažení základní materiály:
  Program 24. RVH
  Jednací řád
  Volební řád
  Tiskopis pro návrh kandidátů pro volené funkce.

  Kompletní soubory materiálů pro 24.RVH ČUS Olomouc budou TJ, SK a okresním svazům zaslány poštou včetně delegačních lístků. VV RS ČUS Olomouc věří, že sdružené subjekty využijí svého práva a zúčastní se volební valné hromady v hojném počtu.

   

 • 37. schůze VV RS ČUS Olomouc – 15. května 2014 v Olomouci:
  Předseda RS ČUS J.Odstrčilík podal podrobnou informaci ze 29. VH ČUS, která  se konala 26.4. v Nymburce. Vedle standardních bodů programu VH bylo projednáno a schváleno vložení majetku ČUS do vznikajících Národních center sportu.V rámci rozpočtu na rok 2014 je plánovaná částka pro zajištění chodu krajů a okresu (Servisní centra sportu) ve výši 40 mil. Dále  je nutné řešit otázku financování TJ/SK. Dle předsedy ČUS nastala doba se velmi intenzivně touto záležitostí zabývat. Kompletní materiály ze 29.VH ČUS jsou obsaženy ve Zpravodaji č. 4. Dalším bodem jednání VV RS byl návrh rozpočtu RS ČUS Olomouc na rok 2014. Písemný materiál předložil a komentoval předseda RS J. Odstrčilík. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný ve výši 2.226.000,- Kč. Dotace od ČUS vychází ze schváleného rozpočtu na 29.VH ČUS. Zajištění chodu kanceláře v rámci tohoto rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2013 a představuje částku  747.000,- Kč. Po diskusi členové VV RS schvalují uvedený rozpočet a doporučují jeho projednání a schválení na 24.RVH ČUS Olomouc. Dále se VV RS zabýval přípravou 24.RVH ČUS Olomouc. Předseda RS ČUS předložil písemný materiál „ Návrh na svolání 24.RVH ČUS Olomouc“, který řeší obsahovou i organizační přípravu s termínem konání dle plánu práce – čtvrtek 12.6. 2014. Veškeré potřebné materiály dle programu této VH budou zaslány do TJ-SK nebo přímo předány delegátům na místě. Do TJ-SK byl zaslán požadavek na návrhy kandidátů do orgánů RS ČUS Olomouc s termínem odevzdání 31.5. 2014. Dále VV RS projednal a RVH doporučí schválení  členských příspěvků na rok 2014 od TJ/SK ve výši Kč 200,- na subjekt sdružený v RS ČUS Olomouc. Místopředseda RS J. Novák podal informace z výjezdního zasedání komise pro sport města Olomouc a o připravovaném setkání „ Kulatý stůl o sportu „ v rámci předvolebních akcí na úrovni Města Olomouce.   Dr. Jan Trávníček, předseda RK,  podal informaci o proběhlé kontrole hospodaření RS ČUS za rok 2013. V závěru schůze byli na 13. VH OLKO ČUS delegováni J.Novák, J.Švébiš a J.Trávníček.

 • 36. schůze VV RS ČUS Olomouc – 10. dubna 2014 v Olomouci:
  Předseda RS ČUS J.Odstrčilík předložil členům VV RS informaci o organizačním zajištění 29.VH ČUS (koná se 26.4. v Nymburku) včetně  programu, který obsahuje 17 bodů.  VH bude řešit mj. hospodaření ČUS za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 . Dále budou projednány  majetkoprávní záležitosti ČUS. Členové VV RS ČUS po diskusi schválili jako delegáta  za RS Olomouc   předsedu J. Odstrčilíka. Dalším bodem programu schůze bylo rozdělení fin. prostředků na provoz a údržbu TVZ v TJ-SK od OLKO ČUS. Předseda  komise TVZ RS ČUS ing. Švébiš uvedl předložený písemný materiál,který zpracovala komise TVZ RS ČUS na své schůzi dne 27.3. 2014 .Vysvětlil postup rozdělení v návaznosti na výši majetku TJ-SK. Bylo rozděleno celkem 1.354.000,--Kč z toho 100.000,-- Kč bylo určeno pro administraci kanceláře RS ČUS dle schválené smlouvy mezi OKOL ČUS Olomouc a RS ČUS Olomouc. Celkem pro TJ-SK byla rozdělena částka ve výši 1.254.000,--Kč. Po diskusi VV RS ČUS toto rozdělení schválil. Předseda RS ČUS připraví potřebné materiály pro TJ-SK v návaznosti na schválené dotace.  Místopředseda J. Novák uvedl písemný materiál, který obsahuje statistické šetření členské základny za rok 2013. Celkem má  RS Olomouc 28.818 členů, z toho mládeže 6.928, počet TJ/SK je 180. Celkový pokles členů oproti roku 2012 je 760 a 5 TJ/SK. Je nutné konstatovat,že členskou základnu aktualizovalo pouze cca 50% subjektů. Výkazy hospodaření TJ-SK za rok 2013 odevzdalo 97 jednot. Předseda RS ČUS provedl rozbor  majetku a závazků TJ-SK a také rozbor zisků a ztrát TJ –SK za rok 2013. Sumář za celý okres byl zaslán do Prahy na ČUS.  Předseda RS J.Odstrčilík dále informoval členy VV RS o připravované poradě okresů a krajů v Praze dne 14.4. 2014 . Po této poradě bude následovat seminář k novému občanskému zákoníku pro sportovní spolky. Dále podal informaci o proběhlé kontrole dokladů provozu a údržby TVZ TJ-SK, které obdržely v roce 2013 od FAČR a také ČUS. V závěru schůze pak VV RS projednal přípravu 24. RVH ČUS Olomouc, která se uskuteční dle plánu práce 12.6. 2014. Na příští schůzi bude projednána přesná organizace a zajištění této RVH, která je volební.

 • 35. schůze VV RS ČUS Olomouc – 13. 2. 2014 v Olomouci:
  Hlavním bodem  únorové schůze VV RS ČUS bylo projednání hospodaření RS ČUS Olomouc za rok 2013 . Písemný materiál uvedl a komentoval Josef Odstrčilík, předseda RS ČUS. Na straně příjmů je skutečnost ve výši 2.253.075 Kč a na straně výdajů je částka ve výši 2.312.299 Kč, což představuje ztrátu za rok 2013 ve výši 59.223 Kč Na uvedené ztrátě se nejvíce podílí tzv. ostatní výdaje. Jedná se o zaúčtování členských příspěvků za náš okres na ČUS ve výši 29.500 Kč. Dále je částečně překročena položka mezd a s tím související odvod sociálního a zdravotního pojištění. Ostatní položky ve výdajích jsou v relaci s rozpočtem na rok 2013. Příjmy vycházejí v návaznosti na schválený rozpočet. Navýšením  příjmů a dotace od města Olomouce mohla být zajištěna provozuschopnost kancelář RS ČUS. Po diskusi členů VV RS ČUS byl rozbor hospodaření schválen a bude předložen VH RS ČUS k projednání. Místopředseda RS Jar. Novák podal informaci o šetření čl. základny a pasportu za rok 2013 s tím, že výkazy odevzdalo 55 TJ-SK. Proběhne ještě jedno kolo této aktualizace. TJ-SK byly opět upozorněny na dodání tohoto výkazu. Dále pak informoval VV o rozdělení finančních prostředků od města Olomouce pro TJ-SK na rok 2014 a o skutečnosti, že je připravena k podpisu smlouva s Olomouckým krajem  na provoz a údržbu pro TJ/SK na rok 2014. VV přijal informaci o zajištění  48. ročníku vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu za rok 2013. Akce je zajištěna ve spolupráci s  agenturou ČOK CZ a uskuteční se dne 21.2. 2014 v sále REDUTY. Předseda RS J.Odstrčilík podal informaci o termínu konání 29. VH ČUS dne 26.4. 2014,  o změně adresy sídla RS ČUS - nová adresa je : Na střelnici 41. Místo je nezměněno, jedná se pouze o administrativní změnu zápisu v katastru, a konečně informoval o zpracování výkazů hospodaření TJ/SK za rok 2013. Místopředseda Jos. Ondroušek pak informoval o chystaném výběrovém řízení na sekretáře OKFS. VV RS vzal na vědomí oznámení TJ DPMO, Junior golf klub Olomouc a FK Lužice o ukončení členství v naší organizaci. V závěru schůze pak předseda RS  Josef Odstrčilík podal podrobnou informaci a rozbor stavu financí RS ČUS k 1.2. 2014.

  48. ročník slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů okresu Olomouc za rok 2013

  Uskuteční se v pátek dne 21. února 2014 od 17,00 hodin v sále olomoucké REDUTY. Organizátorem je Regionální sdružení ČUS Olomouc za spolupráce měst olomouckého regionu. V programu, který zajišťuje agentura ČOK CZ, vystoupí zpěvák Josef Vágner a skupina Bek Ofice, moderuje komentátor Eurosportu Ondřej Krátoška. Tradiční sportovně – společenská akce je volně přístupná veřejnosti, vstupenky lze bezplatně získat v Informačním středisku Města Olomouce v podloubí radnice, v redakci Olomouckého deníku a v kanceláři Regionálního sdružení ČUS Olomouc, Legionářská 12.  Pořadatelé srdečně zvou sportovní veřejnost k účasti na této akci.

   

 • 34. schůze VV RS ČUS Olomouc – 12. prosince 2013 v Olomouci:
  Na pravidelné schůzi VV RS byl vedle pravidelných bodů jednání projednán plán práce VV RS ČUS Olomouc na 1. pololetí roku 2014. Úkolem VV RS bude zajistit nezbytné administrativní záležitosti – statistiku členů, účetní uzávěrky v TJ/SK a okresu – vše za rok 2013,  připravit  rozpočet RS ČUS 2014, připravit volební 24. RVH ČUS Olomouc v červnu 2014. Zajištěn bude 48. ročník vyhlášení NEJ 2013. V oblasti legislativní a organizační zajistit pomoc pro TJ/SK v návaznosti na nový Občanský zákoník. V oblasti údržby zajistit rozdělení dotace od Olomouckého kraje pro TJ/SK.  Všechny tyto úkoly lze plnit za předpokladu zajištění finančních prostředků na provoz kanceláře RS ČUS. Místopředseda RS J.Novák podal informace k písemnému materiálu organizačního zajištění vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2013  v návaznosti na spolupráci s agenturou ČOK.s.r.o. a vedením města Olomouce. Aktuálně se uzavírá širší nominace sportovců a kolektivů z návrhů jednot a klubů, konečnou nominaci provede organizačně-manažerská komise RS ČUS. Na termín slavnostního vyhlášení – pátek 21. února 2014 je zajištěn sál olomoucké REDUTY a termín agentury ČOK.    Dále byl VV informován o zajištění statistického šetření členské základny a pasportu za rok 2013 a  o zasedání Městské sportovní komise. Předseda RS J.Odstrčilík informoval o zajištění zpracování účetních výsledků hospodaření TJ/SK za rok 2013. Členové VV RS se jako hosté zúčastníli slavnostního vyhlášení Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje za rok 2013 v  AK Šternberk, slavnostní schůze TK Šternberk k 80. výročí založení a vyhlášení Nejlepších kanoistů ČR za rok 2013. VV RS vzal na vědomí ukončení činnosti a členství v RS ČUS Olomouc SK Fit centrum Ilona Litovel a schválil  návrh na udělení Čestného uznání ČUS pro  Stanislava Bureše  z TJ Dukla Olomouc- box k životnímu výročí 70 let.
  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČUS Josef Odstrčilík členům VV a DR  za spolupráci v roce 2013 a popřál jim klidné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví , pohody a spokojenosti do Nového roku 2014.

  Úprava termínu pro podání žádostí o granty  na Město Olomouc :

  Rada města Olomouce dne 27. 11. 2013 schválila změnu „Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce“ (dále jen „Pravidla“).

  Uvedená změna spočívá ve změně termínu pro podávání žádostí na rok 2014, a to následovně:

  Původní stav:
  Obecný termín pro podávání žádostí je od 1. prosince předchozího kalendářního roku do 5. ledna roku, kdy má být projekt uskutečněn.

  Nový stav:
  Obecný termín pro podávání žádostí je od 5. prosince předchozího kalendářního roku do 9. ledna roku, kdy má být projekt uskutečněn.

  Při tomto posunu termínu zůstává celkový počet kalendářních dnů (tj. 36) pro podání žádostí zachován.

  Grantové programy na podporu sportu na rok 2014

  Olomoucký kraj: 
  Grantový program na rok je již vypsán a veškeré informace a žádosti najdete na webové adrese Olomouckého kraje:
  www.kr-olomoucky.cz/příspěvky,grantyadotace/příspěvkyvoblastisportu/
  Na této adrese najdete Pravidla po poskytování příspěvků, žádosti o Program 1 a Program 2 a další potřebné tiskopisy k podání žádostí.
  Termín pro podání žádostí : od 2.10.2013 do 6.1.2014 !!!!!!

  Statutární Město Olomouc:
  Grantový program bude vypsán pro subjekty, působící na území Města Olomouce od 1.12.2013  a bude zveřejněn na webové adrese Města Olomouce:
  www.olomouc.eu/žádostiagranty/grantynasport/
  Na této adrese budou všechny potřebné tiskopisy k podání žádosti – tyto se budou podávat pouze v elektronické formě !!!
  Termín pro podání žádostí:  od 1.12.2013 do 5.1.2014 !!!!!! 

  Statistické šetření členské základny v TJ/SK za rok 2013

  Vážení sportovní přátelé !

           Tak jako každoročně, proběhne i v letošním roce pravidelná aktualizace evidence členské základny a pasportu TVZ našich TJ a SK.  ČUS Praha vydala Pokyny předsedy ČUS  k této záležitosti, který upřesňuje postup a termíny – viz Zpravodaj ČUS – TP č. 7 z listopadu 2013 - Příloha (viz. www.cus.cz  nebo www.cstv.cz/olomouc )
   

  TERMÍNY ZPRACOVÁNÍ A ODEVZDÁNÍ:

  ·         Aktualizace členské základny TJ/SK  se zpracovává k datu 31.12.2013

  ·         Údaje o TJ/SK(funkcionáři,adresy,kontakty...) dle aktuelního stavu k 31.12.2013

  ·   Veškeré aktualizované údaje je třeba dodat (možno osobně, poštou, mailem) na RS ČUS Olomouc (zpracovává místopředseda RS Jar. Novák) do 28.1.2013 !!!!

  ·         Adresy :  RS ČUS Olomouc, Legionářská 12, 772 OO OLOMOUC

  o       cstvol@iol.cz    nebo   olkr.cstv@quick.cz  

  Celý dopis ke stažení zde.

 • 33. schůze VV RS ČUS Olomouc – 14. listopadu 2013 v Olomouci:
  Na první schůzi VV RS ČUS po 23. RVH byl zkontrolován a schválen zápis a usnesení  RVH. Dále předseda RS J.Odstrčilík provedl zhodnocení příprav a průběhu  RVH. Konstatoval malou účast zástupců TJ a SK. Jinak byla VH velmi dobře organizačně připravena včetně vyhovujícího sálu v RCO Olomouc. Zprávy byly připraveny kvalitně a také diskuse byla poměrně široká. 23. RVH v rámci usnesení přijala změnu   stanov a nový název organizace – Regionální sdružení České unie sportu Olomouc.  V dalším programu schůze bylo diskutováno vyhlášení 48. ročníku NEJ..2013. VV RS schválil uskutečnění tradiční akce  a pověřil předsedu RS J.Odstrčilíka a místopředsedu RS J.Nováka dalším jednáním. VV RS bude podrobně informován na příští schůzi. VV RS dále projednal plnění rozpočtu RS na rok 2013. Předseda J. Odstrčilík předložil písemný materiál k tomuto bodu jednání  a  okomentoval  příjmové i výdajové položky rozpočtu. Přebytek ve výši Kč 531.131 Kč je z velké části tvořen nečerpáním dotace TJ / SK na provoz a údržbu TVZ od Olomouckého kraje. Tyto prostředky budou ale včas vyčerpány. Dále předseda uvedl, že celý rozpočet za rok 2013 by měl skončit mírným přebytkem. V této souvislosti informoval členy VV RS o celkové situaci a výhledu zajištění chodu kanceláře RS ČUS. Prostředky jsou zhruba zajištěny do 1. čtvrtletí 2014. Po diskusi a vysvětlení některých dotazů členové VV RS schvalují čerpání rozpočtu k 30.9. 2013. VV RS byl aktuelně informován o čerpání a vyúčtování prostředků na provoz a údržbu, které  byly TJ/SK přiděleny Fotbalovým svazem a ČUS a o čerpání prostředků na provoz a údržbu od Olomouckého kraje. Předseda RS J.Odstrčilík dále podal informaci o poradě zástupců a pracovníků okresních sdružení a krajských organizací, která se uskutečnila dne 5.11. 2013 v Praze za účasti představitelů ČUS. Na  poradě byly projednány zejména ekonomické otázky zajištění chodu Servisních center sportu (SCS) a také informace ke změnám vyplývajícím z nového občanského zákoníku. Místopředseda J.Novák informoval o Pokynu předsedy ČUS ke  statistickému šetření členské základny TJ a SK za rok 2013. TJ a SK budou vyzvány standardním postupem k zajištění tohoto úkolu. V závěru schůze vzal VV RS na vědomí informaci a  zápis o ukončení členství SK Zora Olomouc v RS ČUS Olomouc.

  Vyhlášení ankety NEJ... 2013

  Vážení sportovní přátelé !

                 Jak je již dlouholetou tradicí, připravuje RS ČUS Olomouc již 48. ročník vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů okresu Olomouc za uplynulý rok 2013. O formě  slavnostní vyhlášení  48. ročníku NEJ 2013… není ještě přesně rozhodnuto, zda proběhne podobně jako v roce 2013 s účastí agentury ČOK nebo se vrátí do dříve osvědčených prostor olomoucké radnice. Termín akce je směřován na 1.polovinu února 2014, o termínu, formě a místě vyhlášení budete v předstihu a včas informováni.
  Celý dopis ke stažení
  zde.
 • 23. regionální valná hromada ČSTV okresu Olomouc:
  Usnesení 23. RVH RS ČSTV Olomouc zde
  Zápis 23. RVH RS ČSTV Olomouc zde

 • 32. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 12. září 2013 v Olomouci:
  Na záříjové schůzi se VV RS zabýval přípravou 23. regionální valné hromady ČSTV okresu Olomouc. VH se bude konat dne 26.9. 2013 ve velkém sále CENTAURUS –RCO Olomouc. Začátek 15,30 hodin. Písemné materiály včetně delegačních lístků budou zaslány TJ/SK a svazům písemně. Elektronicky dostanou TJ/SK a svazy -  Návrh změn stanov RS ČSTV včetně změny názvu organizace. Dalším bodem schůze byla informace o čerpání rozpočtu RS ČSTV Olomouc za období 1. – 6. /2013. Předseda RS ČSTV Jos. Odstrčilík uvedl a okomentoval písemný materiál, zpracovaný ekonomkou  RS ČSTV. Čerpání rozpočtu vychází z přijatých příjmů v tomto období. Příjmy za 1.pololetí činí 1.746.983,60 a výdaje jsou ve výši Kč 941.802,80. Výsledek hospodaření je tedy Kč + 805.180,80 a je způsoben nedočerpáním dotace na provoz a údržbu TVZ TJ/SK od Olomouckého kraje. Členové VV RS byli seznámeni s výdajovou stránkou jednotlivých položek. VV RS schválili  čerpání rozpočtu za I. pololetí roku 2013. Předseda RS Jos. Odstrčilík  informoval o  plnění smlouvy s FAČR -  pro TJ a SK  zpracoval požadavky TJ/SK na provoz a údržbu pro 2014 a provádí vyúčtování prostředků na provoz a údržbu TJ/SK za rok 2013, kterým byly přiděleny finanční prostředky. Dále  informoval  o stavu žádostí TJ/SK na provoz a údržbu na rok 2014 přes střešní organizaci ČUS.  Jar. Novák  informoval  o výsledcích 6. Letní olympiády dětí a mládeže, která se uskutečnila v Uherském Hradišti v červnu 2013. V závěru schůze předseda RS ČSTV informoval o poradě zástupců OS RS ČSTV dne 27.8. 2013 za účasti člena VV p. Holuba a p. Malého, který je poradcem předsedy ČUS.

  Upozornění pro TS/SK a okresní sportovní svazy okresu Olomouc:

  VV RS ČSTV Olomouc svolává na čtvrtek dne 26. září 2013 od 15,30 hodin 23. regionální valnou hromadu ČSTV okresu Olomouc. Jednání RVH se koná ve velkém sále CENTAURUS - Regionálního centra Olomouc (výšková budova proti hlavnímu nádraží v Olomouci). Sdružené subjekty - TJ, SK a okresní sportovní svazy - vyšlou na tuto RVH po jednom svém zástupci. Písemné podklady pro jednání obdrží sdružené subjekty v písemné podobě poštou.

  - pozvánka na 23. RVH ČSTV okresu Olomouc
  - návrh změny Stanov RS ČSTV Olomouc vč. změny názvu organizace

  Mimořádný zpravodaj ČUS

  Ke stažení ve formátu PDF zde.

  Úrazové pojištění pro rok 2013

  Vážení sportovní přátelé,

  úrazové pojištění pro rok 2013 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než dosud, ale ve stejném rozsahu a se stejnými parametry, jako v roce 2012. Opět se vztahuje na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČSTV. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČSTV a další střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor.
  Celý dopis ke stažení zde (PDF).

 • 31. schůze VV RS ČSTV – 20. června 2013 v Olomouci:
  Po pravidelných bodech jednání – schválení zápisu a z minulé schůze a kontrole plnění úkolů a usnesení - seznámil předseda J. Odstrčilík členy VV RS s návrhem termínu  23. RVH - čtvrtek  dne 26.9. 2013 , začátek 15,30 hod. Dále seznámil přítomné s programem VH, kde bude stěžejní bod a to návrh novely stanov RS ČSTV Olomouc vč. změny názvu organizace. Je navrhováno, aby nový název zněl Okresní sdružení České unie sportu Olomouc. Během prázdnin budou stanovy připraveny tak, aby byly zaslány do TJ/SK spolu s materiály na 23. RVH. Členům VV RS budou zaslány k připomínkování. V dalším programu schválil VV RS ČSTV plán práce na 2. pololetí 2013. Předseda J.Odstrčilík  informoval o stavu finančních prostředků na zajištění chodu kanceláře RS a to : 98.000,-- Kč od OLKO ČUS, 150.000,--Kč od ČUS Praha a 150.000,-Kč od města Olomouce. Dále jsou již zasílány příspěvky od TJ/SK, které obdržely dotace na provoz a údržbu od Olomouckého kraje. Současně předseda RS informoval o smlouvě s FAČR a ČUS na zajištění administrace provozu a údržby TVZ pro rok 2013.
  Závěrem schůze byl VV RS informován o přípravách dětské reprezentace na 6.letní olympiádu dětí ve Zlínském kraji (Jar.Novák) a o provedené kontrole hospodaření revizní komisí RS (J.Trávníček).

 • 30. schůze VV RS ČSTV – 16. května 2013 v Olomouci:
  Předseda RS ČSTV J.Odstrčilík podal podrobnou informaci z 28. VH ČSTV v Nymburku, která byla velmi dobře připravena a také ji živě přenášela ČT. Zastoupení hostů bylo na vysoké úrovni - poprvé v historii ČSTV se této VH zúčastnil prezident republiky pan Miloš Zeman. V projevu zdůraznil význam sportu a jeho ekonomické zajištění v rámci rozpočtu ČR. Jednotlivé body programu jednání byly díky dobré přípravě projednány be problémů. Zásadní bod jednání byla novela stanov ČSTV včetně nového názvu, který byl přijat většinou delegátů – nový název Česká unie sportu. Pro okresy a regiony je v rozpočtu plánována částka ve výši 25 mil Kč na pokrytí SCS, avšak zatím tyto prostředky od MŠMT nejsou k dispozici. Dalším bodem jednání VV RS ČSTV bylo rozdělení prostředků na provoz a údržbu  na rok 2013 od Olomouckého kraje prostřednictvím OLKO ČSTV.Písemný návrh rozdělení těchto prostředků uvedl předseda komise TVZ ing. Švébiš, který vysvětlil postup rozdělení v návaznosti na výši majetku TJ-SK. Bylo celkem rozděleno 1.373.500,--Kč mezi 34 TJ-SK. Členové VV RS ČSTV doporučují přijmout návrh komise TVZ, která doporučuje, aby z přidělené částky pro jednotlivé TJ/SK byla účtována částka ve výši 5% na zajištění, čerpání a vyúčtování této dotace.Tato částka bude použita na minimální pokrytí nákladů na chod  kanceláře RS ČSTV. Po diskusi všech členů byl návrh přijat. Předseda RS připraví dopis do TJ/SK, který osvětlí potřebu tohoto rozhodnutí.  Dále VV RS projednal přípravu 23.RVH ČSTV Olomouc – předseda RS ČSTV uvedl tento bod programu s tím,že je nutné reagovat na nové stanovy a nový název organizace. Dále pořád není vyjasněná finanční situace zajištění chodu kanceláře a tak termín 23.RVH, stanovený dle plánu práce na 30.května je nereálný. Po diskusi a všech okolnostech VV RS ČSTV doporučuje uskutečnit tuto VH v měsíci září 2013. Předseda RS ČSTV bude takto informovat TJ/SK. V závěru pak VV RS zvolil delegáty na 12. VH OLKO ČUS a nominoval své zástupce do krajské rady OLKO ČUS na  období 2013-2017  a to   J. Odstrčilíka  a J. Nováka.

 • 29. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 18. 4. 2013 v Olomouci :
  Po dvouměsíční přestávce se VV RS ČSTV sešel na plánované dubnové schůzi. Předseda J. Odstrčilík přednesl návrh na svolání 23. regionální  VH, která se má dle plánu práce uskutečnit 30.5. 2013. Písemný materiál a organizační zajištění bude projednáno na zasedání VV RS ČSTV dne 16.5. 2013. Tato 23. RVH bude reagovat na  výsledky jednání 28.VH ČSTV, která se uskuteční 27.4. 2013. Členové VV RS  po diskusi souhlasí s uskutečněním 23. RVH ČSTV Olomouc dne 30.5. 2013 s  tradičním místem konání v Domě odborových služeb, Palackého ul. Dále J.Odstrčilík informoval VV RS o organizačním zajištění 28.VH ČSTV včetně jejího programu, který obsahuje 18 bodů.  VH bude projednávat hospodaření ČSTV za rok 2012, rozpočet na rok 2013, projednány budou nové stanovy včetně změny názvu organizace( návrh - Česká unie sportu). Členové VV RS ČSTV po diskusi schválili delegáta za  RS Olomouc  na  VH -  předsedu J. Odstrčilíka. Předseda RS ČSTV dále  uvedl písemný materiál sumáře hospodaření TJ-SK za rok 2012, který obsahuje ekonomické údaje  z jednotlivých subjektů. Celkový majetek TJ/SK je 714.474 tis. Kč a závazky jsou ve výši 790 tis. Kč. Hospodaření TJ-SK skončilo celkovým schodkem ve výši Kč 1.925 tis. Kč. Diskuse členů VV RS byla zaměřena především na oblast zajištění chodu a provozu TVZ TJ-SK. Celkem bylo odevzdáno 158 výkazů, neodevzdalo 27 TJ/SK. Místopředseda J. Novák uvedl písemný materiál, který obsahuje statistické šetření čl. základny za rok 2012. Materiál obsahuje členskou základnu  v TJ/SK a ve svazech. Celkem má naše organizace 29.578 členů z toho mládeže 7.043 což je o 316 méně než v roce 2011. Celkem TJ/SK je 185. Celkový pokles členů oproti roku 2011 je 816. Celkový počet svazů ve kterých sportují naši členové je 56.   Jar. Novák informoval  VV RS o konečném vyúčtování NEJ 2012 , které skončilo kladným výsledkem 5.394,-Kč.  Dr. Jan Trávníček, předseda DR RS ČSTV, podal informaci o provedené kontrole hospodaření RS za rok 2012.  Jos.  Odstrčilík informoval o  přidělení dotace od OLKO ČSTV na provoz a údržbu TVZ v TJ/SK  2013  ve výši 1.373.500,- Kč. HK RS ČSTV zpracuje návrh na její rozdělení do sdružených subjektů.
  V závěru schůze byl VV RS obsáhle informován  o celkové finanční situaci RS s tím,že pokud nebudou zajištěny prostředky z centra, je zabezpečen chod kanceláře do konce května. Předseda RS naznačil možné zdroje pro financování kanceláře pro rok 2013 s tím,že po jednání na s primátorem města Olomouce byla přislíbena finanční pomoc ve výši 200 tis. Kč, dále jsou avizované zdroje z MŠMT a také zdroje od jednotlivých sportovních svazů, které budou využívat služeb RS ČSTV. Dále  předložil  členům VV RS návrh , aby za zprostředkování administrativy a vyúčtování dotace na údržbu od Olomouckého kraje byla TJ/SK, které obdrží tuto dotaci, fakturována určitá část finančních prostředků za tuto službu. Komise TVZ při rozdělování těchto prostředků zpracuje návrh  ceníku za tuto službu.

 • 28. schůze VV RS ČSTV konaná dne 24. ledna 2013 v Olomouci:
  Na první schůzi v roce 2013 VV RS ČSTV v úvodu schválil zápis z minulé schůze a provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení. Hlavním bodem programu schůze bylo projednání hospodaření  RS ČSTV za rok 2012. Písemný materiál uvedl a   komentoval Josef Odstrčilík, předseda RS ČSTV. Na straně příjmů : - byly naplněny jen tyto položky : dotace od svazů, dotace od sponzorů a měst, ostatní příjmy a příspěvek na opravy a údržbu TVZ TJ-SK od Olomouckého kraje. Celkové příjmy činí Kč 1.816.287,25. Výdaje v rozpočtu jsou uvedeny pod bodem A – rozpočet VV RS ČSTV, které představují částku ve výši Kč 634.694,40 a zahrnují v sobě výdaje spojené s chodem kanceláře RS. Dále pod bodem D- jsou uvedeny výdaje spojené s pronájmem sportovišť pro LH a atletiku ve výši Kč 85.452,--.Dále pod bodem E – vyhlášení Nejlepších sportovců okresu je uvedena částka Kč 87.324. Bod F – dotace TJ-SK na provoz a údržbu TVZ ve výši Kč 1.397.200,--.Celkové výdaje činí Kč 2.204.670,40. Celý rozpočet za rok 2012 vykazuje ztrátu Kč 388.383,15 a tato ztráta je hrazena ze zůstatku roku 2011. Zůstatek finančních prostředků na krytí nákladů chodu kanceláře RS ČSTV na rok 2013 představuje 236.842,--Kč, tedy zhruba do konce dubna 2013 je zajištěn chod kanceláře.  Pokud do této doby nebudou zajištěny finanční prostředky z centra, je zřejmé, že bude činnost RS ČSTV utlumena nebo ukončena. Vše by měla rozhodnout 28.VH ČSTV, která se uskuteční 27.dubna 2013. VV RS ČSTV Olomouc schválil hospodaření RS ČSTV za rok 2012 a uložil předložit ho RVH ČSTV okresu Olomouc. Dále byl VV RS informován o organizačním zajištění 47. ročníku vyhlášení  „Nejlepší sportovec okresu za rok 2012“ , které se uskuteční dne 25.ledna 2013 v sále Reduty Olomouc a o konaní  VH OFS Olomouc dne 24.ledna 2013.  VV RS ČSTV prodiskutoval námět 27.VH ČSTV na změnu názvu naší organizace a  shodl se na stanovisku ponechat stávající název ČSTV.

  Úrazové pojištění pro rok 2013

  Vážení sportovní přátelé,

  úrazové pojištění pro rok 2013 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než dosud, ale ve stejném rozsahu a se stejnými parametry, jako v roce 2012. Opět se vztahuje na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČSTV. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČSTV a další střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor.
  Celý dopis ke stažení zde (PDF).

  Vyhlášení ankety NEJ... 2012

  Vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího sportovce roku 2012 okresu Olomouc proběhne 25. ledna 2013 ve velkém sále Reduty Olomouc.
  Pozvánka k nahlédnutí zde.
  Volné vstupenky si můžete vyzvednout od 14. ledna 2013:
  - na sekretariátu RS ČSTV Olomouc, Legionářská 12
  - v informačním centru MgM Ol v  podloubí radnice
  - v redakci Olomouckého deníku

  Příspěvky Olomouckého kraje v oblasti sportu v roce 2013

  Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program Příspěvky v oblasti sportu v roce 2013, který je zaměřen na podporu sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji.

  V rámci tohoto dotačního titulu mohou zájemci žádat o příspěvek na podporu celoroční sportovní činnosti subjektů (v Programu I) a na podporu sportovních akcí regionálního charakteru (v Programu II).

  Termín pro podávání žádostí je stanoven od 22. 12. 2012 do 18. 1. 2013 do 14:00 hodin.

  Žádosti a ostatní informace k problematice poskytování příspěvků v oblasti sportu naleznou zájemci na webu Olomouckého kraje na adrese: http://www.kr-olomoucky.cz/prispevky-v-oblasti-sportu-cl-684.html
 • 27. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 13.12.2012 v Olomouci:
  Na prosincové schůzi VV RS ČSTV byl po pravidelných bodech jednání – schválení zápisu z minulé schůze a kontroly plnění úkolů a usnesení – projednán plán práce RS ČSTV na 1.pololetí roku 2013. Úkolem VV RS bude zajistit nezbytné administrativní záležitosti –  statistiku členů, účetní uzávěrky v TJ/SK a okresu – vše za rok 2012   a připravit rozpočtové provizorium a  rozpočet RS ČSTV 2013 a valnou hromadu RS ČSTV Olomouc v květnu 2013. Tradičním úkolem bude zajištění 47. ročníku vyhlášení NEJ 2012 . Všechny tyto a případně další operativní úkoly lze plnit za předpokladu zajištění finančních prostředků na provoz kanceláře RS ČSTV. Předseda RS ČSTV byl pověřen operativním upřesněním pracovní náplně jednotlivých schůzí VV RS ČSTV vždy po předchozí dohodě se členy VV RS, odpovědnými za přípravu podkladů a materiálů k projednávaným bodům programu.
  Předseda RS ČSTV J.Odstrčilík podal podrobnou informaci z jednání a průběhu 27.VH ČSTV, která se uskutečnila dne 1.12. 2012  v Nymburku. Úkolem této VH, vyplývajícím z programu, bylo provést a schválit prodej nemovitého majetku ČSTV Fotbalové asociaci ČR a svazu atletiky. Další zásadní bod jednání, a to novelizace stanov, byl odložen na dubnovou VH ČSTV v roce 2013. Delegáti si vyslechli zprávu předsedy ČSTV v návaznosti na zajištění prostředků pro činnost celého sportovního prostředí a také jakým směrem se bude ČSTV v příštím roce ubírat v návaznosti na připravované  zastřešení sportovního prostředí pod ČOV. Doporučil delegátům hlasovat pro odprodej majetku ČSTV pro FAČR a svaz atletiky tak, jak byl tento prodej připraven v materiálu pro VH. K tomuto bodu také vystoupil předseda FAČRU pan Pelta, předseda ČOV pan Kejval a předseda svazu tenisu pan Kaderka. Pro prodej majetku byla drtivá většina delegátů VH. Cena za odprodej činí cca 129. mil Kč, které budou použity na splácení dluhů ČSTV. V závěru VH vystoupil opět předseda ČSTV a požádal o doplnění programu o prodej akcií (staré) SAZKY, které mají nulovou hodnotu, současným majitelům. Ti naopak za tento odprodej v rámci sponzorství dají prostřednictvím ČOV ČSTV 29 mil.Kč. Delegáti tento prodej schválili. Mimo program 27.VH ČSTV vystoupil také poslanec pan Josef Dobeš, který seznámil delegáty s přípravou státního rozpočtu, ve kterém bude zahrnuto 800 mil. Kč pro sport. V průběhu celé VH byla minimální diskuse, delegáti byli vyzváni, aby v regionech a  v národních svazech prodiskutovali návrh na nový název organizace nebo zda  ponechat současný název. Jar. Novák  aktuelně informoval VV RS o postupu zajištění 47. vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2012  ve  spolupráci s agenturou ČOK.s.r.o., které se uskuteční 25. ledna 2013 v Redutě, dále o zajištění statistického šetření členské  základny TJ / SK  a pasportu TVZ  za rok 2012  a o zajištění šetření účetních výsledků hospodaření TJ/SK za rok 2012.  Místopředseda RS  Josef Ondroušek informoval o slavnostní schůzi OFS a o připravách  voleb na všech úrovních Fotbalové asociace ČR v roce 2013.
  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČSTV Josef Odstrčilík členům VV a DR  za spolupráci v roce 2012 a popřál jim klidné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví , pohody a spokojenosti do Nového roku 2013.

 • 26. schůze VV RS ČSTV Olomouc -  29. listopadu 2012 v Olomouci:
  Na pravidelné schůzi VV RS ČSTV byla podána informace o přípravě 27. VH ČSTV dne 1.12.2012 v Nymburce. Na programu bude  řešení majetkoprávních vztahů v areálu Strahov. O budovy a pozemky má zájem FAČR s tím,že nabídl cenu dle odhadu ve výši Kč cca 129 mil. K tomuto prodeji se negativně vyjadřují zástupci Iniciativa 2012, která vystupuje za TJ/SK a RS či OS ČSTV. Druhým důležitým bodem jednání měla být Novelizace stanov ČSTV v návaznosti na ČOV. Vzhledem k tomu,že ČOV zatím neprovedl svoji novelizaci stanov, VV ČSTV v podkladech k této VH doporučuje delegátům pozastavit tuto novelizaci.V diskusi se členové VV RS ČSTV  k jednotlivým bodům vyjádřili a po diskusi rozhodli, aby delegát za RS ČSTV hlasoval pro případný prodej či neprodej až na základě diskuse delegátů k tomuto bodu na VH. Výkonný výbor RS ČSTV schválil delegáta na 27. VH ČSTV a to předsedu Josefa Odstrčilíka.
  Místopředseda RS ČSTV Jar.Novák předložil členům VV RS k projednání a schválení organizační zajištění akce Vyhlášení sportovců  a kolektivů okresu za rok 2012. Bude se jednat o 47. ročník. Na základě rozhodnutí VV RS ČSTV se toto vyhlášení uskuteční ve spolupráci s agenturou ČOK CZ. s.r.o.Tradiční spolupráce s Magistrátem města Olomouce a dalšími městy se nemění.Dále budou osloveni další partneři a sponzoři. Termín akce je v pátek dne 25. ledna 2013 v sále olomoucké REDUTY.
  VV RS byl dále informován předsedou RS J.Odstrčilíkem o čerpání a vyúčtování prostředků na provoz a údržbu TJ/SK, které jim byly přiděleny Fotbalovým svazem a RS ČSTV bylo administrátorem vyúčtování. Celkem bylo rozděleno na základě smluv 810.000,--Kč pro 10 TJ/SK našeho okresu a o čerpání prostředků na provoz a údržbu od Olomouckého kraje. Prostředky ve výši Kč 1.379.200,-- byly řádně vyúčtovány prostřednictvím OLKO ČSTV.  Místopředseda RS J.Novák informoval o schůzi sportovní komise Města Olomouce a předpokladech financování sportu v roce 2013 z prostředků Města Olomouc a Olomouckého kraje. Granty jsou vyhlášeny v Olomouci s termínem podání od 1.12.2012 do 5.1.2013. Místopředseda RS J.Ondroušek podal informaci o konání slavnostní schůze OFS k 110. výročí založení fotbalu v Čechách a na Moravě a k 50. výročí založení OFS Olomouc.

  Statistické šetření členské základny v TJ/SK za rok 2012

  Vážení sportovní přátelé !

           Tak jako každoročně, proběhne i v letošním roce pravidelná aktualizace evidence členské základny a paspartu TVZ našich TJ a SK. ČSTV Praha vydal Pokyny předsedy ČSTV  k této záležitosti, který upřesňuje postup a termíny – viz Zpravodaj ČSTV – TP č. 8 z listopadu   2012  strany 12 - 16.  (viz www.cstv.cz  nebo www.cstv.cz/olomouc )

  Celý dopis ke stažení zde.

  Určeno pro TJ a SK na území Města Olomouce !!!

  Město Olomouc vyhlašuje grantový program pro rok 2013 !!!    

  Stejně jako v minulých letech vyhlašuje Město Olomouc granty pro oblast SPORTU pro rok 2013. Termín pro podání žádostí je od 1. prosince 2012 do 5. ledna 2013. Administrátorem pro oblast SPORTU je Magistrát Města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací, Dolní nám. 47, telefon 585 513 434 ( p.Vojtěch Hala ), mail:  odb.vvi@olomouc.eu. Novinkou letošní roku je možnost ověření žadatele u administrátora žádostí (viz výše) – žadatel pak již nemusí předkládat žádost v písemné podobě, stačí pouze elektronická forma. Žadatelé z předchozích let se nemusí znovu registrovat, přihlašují se pomocí svého platného uživatelského jména a hesla jako v předchozích letech.

  Bližší informace a formulář grantové přihlášky jsou na adrese: www.olomouc.eu/verejna-podpora

 

  Příspěvky Olomouckého kraje v oblasti sportu v roce 2013

  Olomoucký kraj vyhlašuje dotační program Příspěvky v oblasti sportu v roce 2013, který je zaměřen na podporu sportovní činnosti oddílů nebo klubů sídlících v Olomouckém kraji.

  V rámci tohoto dotačního titulu mohou zájemci žádat o příspěvek na podporu celoroční sportovní činnosti subjektů (v Programu I) a na podporu sportovních akcí regionálního charakteru (v Programu II).

  Termín pro podávání žádostí je stanoven od 22. 12. 2012 do 18. 1. 2013 do 14:00 hodin.

  Žádosti a ostatní informace k problematice poskytování příspěvků v oblasti sportu naleznou zájemci na webu Olomouckého kraje na adrese: http://www.kr-olomoucky.cz/prispevky-v-oblasti-sportu-cl-684.html
 • 27. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 13.12.2012 v Olomouci:
  Na prosincové schůzi VV RS ČSTV byl po pravidelných bodech jednání – schválení zápisu z minulé schůze a kontroly plnění úkolů a usnesení – projednán plán práce RS ČSTV na 1.pololetí roku 2013. Úkolem VV RS bude zajistit nezbytné administrativní záležitosti –  statistiku členů, účetní uzávěrky v TJ/SK a okresu – vše za rok 2012   a připravit rozpočtové provizorium a  rozpočet RS ČSTV 2013 a valnou hromadu RS ČSTV Olomouc v květnu 2013. Tradičním úkolem bude zajištění 47. ročníku vyhlášení NEJ 2012 . Všechny tyto a případně další operativní úkoly lze plnit za předpokladu zajištění finančních prostředků na provoz kanceláře RS ČSTV. Předseda RS ČSTV byl pověřen operativním upřesněním pracovní náplně jednotlivých schůzí VV RS ČSTV vždy po předchozí dohodě se členy VV RS, odpovědnými za přípravu podkladů a materiálů k projednávaným bodům programu.
  Předseda RS ČSTV J.Odstrčilík podal podrobnou informaci z jednání a průběhu 27.VH ČSTV, která se uskutečnila dne 1.12. 2012  v Nymburku. Úkolem této VH, vyplývajícím z programu, bylo provést a schválit prodej nemovitého majetku ČSTV Fotbalové asociaci ČR a svazu atletiky. Další zásadní bod jednání, a to novelizace stanov, byl odložen na dubnovou VH ČSTV v roce 2013. Delegáti si vyslechli zprávu předsedy ČSTV v návaznosti na zajištění prostředků pro činnost celého sportovního prostředí a také jakým směrem se bude ČSTV v příštím roce ubírat v návaznosti na připravované  zastřešení sportovního prostředí pod ČOV. Doporučil delegátům hlasovat pro odprodej majetku ČSTV pro FAČR a svaz atletiky tak, jak byl tento prodej připraven v materiálu pro VH. K tomuto bodu také vystoupil předseda FAČRU pan Pelta, předseda ČOV pan Kejval a předseda svazu tenisu pan Kaderka. Pro prodej majetku byla drtivá většina delegátů VH. Cena za odprodej činí cca 129. mil Kč, které budou použity na splácení dluhů ČSTV. V závěru VH vystoupil opět předseda ČSTV a požádal o doplnění programu o prodej akcií (staré) SAZKY, které mají nulovou hodnotu, současným majitelům. Ti naopak za tento odprodej v rámci sponzorství dají prostřednictvím ČOV ČSTV 29 mil.Kč. Delegáti tento prodej schválili. Mimo program 27.VH ČSTV vystoupil také poslanec pan Josef Dobeš, který seznámil delegáty s přípravou státního rozpočtu, ve kterém bude zahrnuto 800 mil. Kč pro sport. V průběhu celé VH byla minimální diskuse, delegáti byli vyzváni, aby v regionech a  v národních svazech prodiskutovali návrh na nový název organizace nebo zda  ponechat současný název. Jar. Novák  aktuelně informoval VV RS o postupu zajištění 47. vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2012  ve  spolupráci s agenturou ČOK.s.r.o., které se uskuteční 25. ledna 2013 v Redutě, dále o zajištění statistického šetření členské  základny TJ / SK  a pasportu TVZ  za rok 2012  a o zajištění šetření účetních výsledků hospodaření TJ/SK za rok 2012.  Místopředseda RS  Josef Ondroušek informoval o slavnostní schůzi OFS a o připravách  voleb na všech úrovních Fotbalové asociace ČR v roce 2013.
  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČSTV Josef Odstrčilík členům VV a DR  za spolupráci v roce 2012 a popřál jim klidné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví , pohody a spokojenosti do Nového roku 2013.

 • 26. schůze VV RS ČSTV Olomouc -  29. listopadu 2012 v Olomouci:
  Na pravidelné schůzi VV RS ČSTV byla podána informace o přípravě 27. VH ČSTV dne 1.12.2012 v Nymburce. Na programu bude  řešení majetkoprávních vztahů v areálu Strahov. O budovy a pozemky má zájem FAČR s tím,že nabídl cenu dle odhadu ve výši Kč cca 129 mil. K tomuto prodeji se negativně vyjadřují zástupci Iniciativa 2012, která vystupuje za TJ/SK a RS či OS ČSTV. Druhým důležitým bodem jednání měla být Novelizace stanov ČSTV v návaznosti na ČOV. Vzhledem k tomu,že ČOV zatím neprovedl svoji novelizaci stanov, VV ČSTV v podkladech k této VH doporučuje delegátům pozastavit tuto novelizaci.V diskusi se členové VV RS ČSTV  k jednotlivým bodům vyjádřili a po diskusi rozhodli, aby delegát za RS ČSTV hlasoval pro případný prodej či neprodej až na základě diskuse delegátů k tomuto bodu na VH. Výkonný výbor RS ČSTV schválil delegáta na 27. VH ČSTV a to předsedu Josefa Odstrčilíka.
  Místopředseda RS ČSTV Jar.Novák předložil členům VV RS k projednání a schválení organizační zajištění akce Vyhlášení sportovců  a kolektivů okresu za rok 2012. Bude se jednat o 47. ročník. Na základě rozhodnutí VV RS ČSTV se toto vyhlášení uskuteční ve spolupráci s agenturou ČOK CZ. s.r.o.Tradiční spolupráce s Magistrátem města Olomouce a dalšími městy se nemění.Dále budou osloveni další partneři a sponzoři. Termín akce je v pátek dne 25. ledna 2013 v sále olomoucké REDUTY.
  VV RS byl dále informován předsedou RS J.Odstrčilíkem o čerpání a vyúčtování prostředků na provoz a údržbu TJ/SK, které jim byly přiděleny Fotbalovým svazem a RS ČSTV bylo administrátorem vyúčtování. Celkem bylo rozděleno na základě smluv 810.000,--Kč pro 10 TJ/SK našeho okresu a o čerpání prostředků na provoz a údržbu od Olomouckého kraje. Prostředky ve výši Kč 1.379.200,-- byly řádně vyúčtovány prostřednictvím OLKO ČSTV.  Místopředseda RS J.Novák informoval o schůzi sportovní komise Města Olomouce a předpokladech financování sportu v roce 2013 z prostředků Města Olomouc a Olomouckého kraje. Granty jsou vyhlášeny v Olomouci s termínem podání od 1.12.2012 do 5.1.2013. Místopředseda RS J.Ondroušek podal informaci o konání slavnostní schůze OFS k 110. výročí založení fotbalu v Čechách a na Moravě a k 50. výročí založení OFS Olomouc.

  Statistické šetření členské základny v TJ/SK za rok 2012

  Vážení sportovní přátelé !

           Tak jako každoročně, proběhne i v letošním roce pravidelná aktualizace evidence členské základny a paspartu TVZ našich TJ a SK. ČSTV Praha vydal Pokyny předsedy ČSTV  k této záležitosti, který upřesňuje postup a termíny – viz Zpravodaj ČSTV – TP č. 8 z listopadu   2012  strany 12 - 16.  (viz www.cstv.cz  nebo www.cstv.cz/olomouc )

  Celý dopis ke stažení zde.

  Určeno pro TJ a SK na území Města Olomouce !!!

  Město Olomouc vyhlašuje grantový program pro rok 2013 !!!    

  Stejně jako v minulých letech vyhlašuje Město Olomouc granty pro oblast SPORTU pro rok 2013. Termín pro podání žádostí je od 1. prosince 2012 do 5. ledna 2013. Administrátorem pro oblast SPORTU je Magistrát Města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací, Dolní nám. 47, telefon 585 513 434 ( p.Vojtěch Hala ), mail:  odb.vvi@olomouc.eu. Novinkou letošní roku je možnost ověření žadatele u administrátora žádostí (viz výše) – žadatel pak již nemusí předkládat žádost v písemné podobě, stačí pouze elektronická forma. Žadatelé z předchozích let se nemusí znovu registrovat, přihlašují se pomocí svého platného uživatelského jména a hesla jako v předchozích letech.

  Bližší informace a formulář grantové přihlášky jsou na adrese: www.olomouc.eu/verejna-podpora

 • 25. schůze VV RS ČSTV Olomouc dne 18. října 2012 v Olomouci:
  Na pravidelné říjnové schůzi VV RS ČSTV Olomouc bylo projednáno čerpání rozpočtu RS ČSTV za 3. čtvrtletí 2012. VV RS a DR dostali podrobný písemný materiál a dále rozbor stavu finančních prostředků na účtu RS s výhledem do konce roku 2012. Čerpání za ¾ 2012 vykazuje částku ve výdajích ve výši  534.307,30 což představuje oproti plánu 71%. Ve všech výdajových položkách jsou úspory a nedochází k překročení. Stav financí na účtu RS vykazuje dle rozboru zůstatek pro činnost aparátu do konce roku ve výši Kč 235.672,24. Dále je nutné k tomuto zůstatku přičíst dotaci od Olomouckého kraje ve výši 100.000,- Kč a 30.000,-Kč  také od FAČR. Dle propočtu tak pro chod sekretariátu zůstává částka Kč cca 365.000,-. Po diskusi členů VV RS bylo čerpání i rozbor stavu financí RS ČSTV schváleno. Místopředseda RS ČSTV J. Novák  předložil členům VV RS k projednání písemný materiál akce Vyhlášení sportovců okresu a kolektivů  za rok 2012 – „NEJ 2012“. Jedná se o již 47. ročník.Písemný materiál obsahuje 2 varianty či formy vyhlášení a to : forma č. 1) pokračovat v modelu minulých let, forma č. 2 –přijmout nabídku produkční agentury a zorganizovat vyhlášení formou veřejně přístupné akce. Po diskusi členové VV RS schvalují formu č. 2 vyhlášení „NEJ 2012“. Proto je nutné zajistit setkání agentury ČOK.s.r.o. s vedením RS ČSTV a města. Předseda J. Odstrčilík předložil a okomentoval návrh novely Stanov ČSTV s tím,že připomínkoval některá ustanovení této novely, zejména potom zřízení SCS na úrovni okresu a následné kompetence vůči VV RS ČSTV. Dále není z této novely jasné financování jak SCS tak RS či OS ČSTV.  Více neobjasnily ani porady v Opavě, která se konala především k novele stanov ČSTV a zajištění a zřízení SCS popřípadě chodu kanceláří RS a OS ČSTV , ani celorepubliková porada  předsedů okresů a regionů, kterou svolal VV ČSTV  do Prahy.

 • 24. schůze VV RS ČSTV Olomouc dne 20. září 2012 v Olomouci:
  Po dvouměsíčních prázdninách na pravidelné zářijové schůzi bylo projednáno čerpání rozpočtu RS ČSTV Olomouc za 1.pololetí 2012. Předseda RS ČSTV Jos. Odstrčilík uvedl a okomentoval písemný materiál, zpracovaný ekonomkou  RS ČSTV. Čerpání rozpočtu vychází se schváleného rozpočtového provizoria RS ČSTV na I. Pololetí 2012, které bylo schváleno ve výši Kč 379.000,--. Celkové čerpání za I. pololetí činí 340.568,20 Kč což je 90%.Úspora tedy činí Kč 38.341,80. Členové VV RS byli seznámeni s výdajovou stránkou jednotlivých položek. V této souvislosti členové VV RS schválili uvedené čerpání za I. pololetí roku 2012 a doporučili provést detailní rozbor  finančních prostředků RS ČSTV zejména v příjmové části tak, aby bylo zřejmé další financování kanceláře RS do konce roku 2012. Dále byla podána informace o plnění smlouvy s FAČR pro TJ-SK, kterým byly přiděleny finanční prostředky na provoz a údržbu. Jedná se 5 TJ/SK našeho okresu a to : Sigma MŽ, Holice- Hodolany, Uničov, Černovír, Slavonín. Jedná se administraci a vyúčtování těchto prostředků v rámci smlouvy mezi FAČR a ČSTV. Další informace je k žádostem TJ/SK na provoz a údržbu na rok 2013. Zde bylo zpracováno pro FAČR 5 žádostí a  2 pro  ČSTV. Jar. Novák informoval o konání posledního zasedání komise pro sport kraje Olomouc v návaznosti na konání voleb. Městská komise pro sport se sešla 2x a projednávala rozdělení finančních prostředků z výtěžku loteriích a her. Z celkových takto získaných peněz by mělo jít do sportu 70%.  Ing. Skopal  podal informaci, že i město Uničov již rozdělovalo získané prostředky z loterií a her. RNDr. Jan Trávníček informoval o provedené kontrole hospodaření RS ČSTV za 1. pololetí 2012  dozorčí radou RS ČSTV Olomouc.  V závěru pak předseda RS ČSTV hovořil o stále nejasném budoucím postavení RS ČSTV v návaznosti na připravované zřízení Servisních center sportu.

  47. ročník NEJ 2012

  Vážení sportovní přátelé !

                 Jak je již dlouholetou tradicí, připravuje RS ČSTV Olomouc již 47. ročník vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů okresu Olomouc za uplynulý rok 2012. Slavnostní vyhlášení  letošního 47. ročník NEJ 2012… se uskuteční  v průběhu měsíce  leden 2012 a dle rozhodnutí našeho VV se partnerem vedle měst olomouckého regionu stane i agentura ČOK s.r.o. Vyhlášení tedy proběhne formou veřejnosti přístupného programu s účastí profesionálních umělců (např. Bohuš Matuš, Olga Lounová..) a profesionálního moderátora ( předběžně Štěpán Škorpil ).Termín akce je směřován na 1.polovinu ledna 2013 do sálu olomoucké Reduty.
  Celý dopis ke stažení zde.

  Aktuální informace pro TJ a SK na území Statutárního města Olomouce :

  V návaznosti na novelu loterijního zákona získalo Statutární město Olomouc mimořádné finanční prostředky, z nichž se Komisi  pro mládež a sport RMO  podařilo získat podstatnou část na mimořádnou podporu sportovních aktivit. Postup je již schválen Radou i Zastupitelstvem s tímto výsledkem :

  • Sportovní subjekty , které obdržely grantové příspěvky v roce 2012 na činnost (program 1 ) , dostanou navýšení tohoto příspěvku o 50 %. Toto bude provedeno formou dodatku ke smlouvě, který připraví pracovníci magistrátu a vyzvou subjekty k podpisu tohoto dodatku. Vyúčtování takto navýšeného příspěvku bude k termínu 30.3.2013.
    

  • Nově je na webu města na úvodní straně v Aktualitách (www.olomouc.eu ) zveřejněna výzva k podání mimořádných žádostí o příspěvky na období listopad 2012 až březen 2013. Termín pro podání těchto žádostí je od 1.10. do 12.10.2012 , komise je bude projednávat a doporučovat 17.10.2012. Na tyto příspěvky je nutno podat novou žádost dle uvedených podmínek. Žádosti je opět možno podat na oba programy – na činnost sportovních organizací  a na podporu významných sportovních akcí a aktivit v regionu.

  Informace pro Sportovní kluby a Tělovýchovné jednoty sdružené v Českém svazu tělesné výchovy   (ČSTV) k podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu MŠMT

  č. IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení na rok 2013.

   V souvislosti s uveřejněním podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro podávání žádostí o dotace na r. 2013, informujeme sdružené SK/TJ o možnosti podání žádosti o neinvestiční dotaci z programu MŠMT č. IV. – Údržba  a provoz sportovních zařízení prostřednictvím ČSTV.
  Celý dokument si můžete stáhnout zde.

  INFORMACE O DOTACÍCH 2013

  Vážení,

  informujeme Vás, že na níže uvedených stránkách MŠMT byly uveřejněny podmínky pro podávání žádostí o investiční i neinvestiční dotace pro rok 2013.
  http://www.msmt.cz/sport/odkazy

  Základní informace jsou uvedeny zde:
  http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/informace_dotace_2013.pdf

  Pro SK/TJ jsou v této chvíli významné především informace týkající se podávání žádostí o investiční dotace v programu 133510 ( jak jste byli již dříve informováni je nutné, aby SK/TJ podávaly své žádosti o investiční dotace ve stanoveném termínu přímo na MŠMT) Podmínky pro podávání žádostí SK/TJ o neinvestiční dotace v programu IV. - údržba a provoz sportovních zařízení, budou v následném období upřesněny národními sportovními svazy, případně ČSTV, jejichž prostřednictvím bude možné žádosti o neinvestiční dotace na provoz a údržbu pro rok 2013 podávat.

 

  Zrušení Investičního programu ČSTV na rok 2013

  Z důvodů změny metodiky MŠMT při podávání žádostí a přidělování investičních dotací ze státního rozpočtu, programu 133510, uplatňované pro rok 2012 a předpokládané pro rok 2013, rozhodl VV ČSTV svým usnesením dne 15.5.2012, že ČSTV nebude pro rok 2013 sestavovat Investiční program ČSTV.

  Každý žadatel z řad SK/TJ tak musí svou žádost o investiční dotaci doručit v určeném termínu a se stanovenou dokumentací přímo na MŠMT.  Zveřejnění podmínek pro rok 2013 ze strany MŠMT se očekává v červenci tohoto roku. ČSTV bude v této oblasti i nadále poskytovat pro sdružené subjekty poradenskou činnost.

  Mgr.Jan Boháč
  generální sekretář
  Český svaz tělesné výchovy

  Zátopkova 100/2
  160 17 Praha 6 - Břevnov
  bohacj@cstv.cz
  tel. 233 017 302
  www.cstv.cz
 • 23. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 14. června 2012 v Olomouci:
  VV RS ČSTV projednal plán práce na 2. pololetí 2012. Úkolem VV RS bude zajistit nezbytné administrativní záležitosti – vyúčtování přidělených prostředků, statistiku členů, účetní uzávěrky v TJ/SK a okresu – vše za rok 2012,  připravit 23.RVH ČSTV okresu Olomouc včetně rozpočtu na rok 2012 a zajistit vyhlášení 47. ročníku ankety NEJ 2012. Dále VV RS ČSTV projednal výzvu všem RS a OS ČSTV, kterou vydalo RS ČSTV Přerov. Materiál  byl předán členům VV RS ČSTV k posouzení a vyjádření. Po obsáhlé debatě se členové VV shodli na tom, že text výzvy přesně vystihuje současný stav ČSTV v návaznosti na komoru TJ-SK. Výzva uvádí naprosto pravdivá vyjádření ve vztahu VV Praha  - okresy – TJ/SK. Přítomní členové  však shodně konstatují, že bez předběžného jednání  s politickou garniturou (poslanci, senátoři) a bez  projednání a podpory  státních orgánů (MŠMT,MF) a zejména bez zajištění finančních prostředků nelze uvedené odtržení komory TJ/SK od ČSTV v této době provést. Místopředseda VV Jar. Novák informoval VV o jednání sportovní komise Olomouckého kraje, která podpořila účast na 6.LODM 2013 ve Zlínském kraji. Předseda RS ČSTV J.Odstrčilík informoval o smlouvě s FAČR na zajištění administrace provozu a údržby TVZ TJ/SK za rok 2012 . Za tuto činnost obdrží RS ČSTV 150.000,--Kč. Závěrečnou  informací bylo sdělení ČSTV o zrušení investičního programu ČSTV na rok 2013 -  pro sdružené subjekty bude informace zveřejněna na webové stránce RS ČSTV.

 • Ošetření dětí se souhlasem rodičů:
  Od 1. dubna 2012 je účinný zákon o zdravotních službách, na jehož základě zdravotní zařízení zaČala požadovat písemné souhlasy rodičů dětí, a to prakticky u každého ošetření (kromě případů, kdy jde o tzv. neodkladnou péči). To může být výrazný problém v případech, kdy bude třeba nechat ošetřit nezletilého účastníka sportovní akce (zejména při soustředění, kdy nemusí být jednoduché rodiče sehnat apod.). Z tohoto důvodu je třeba doporučit, aby se organizátoři sportovních akcí (zejména těch dlouhodobějších) vybavili Zmocněním a určením osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách (viz vzor), které by mohlo situaci usnadnit. I když je třeba konstatovat, že nikoli stoprocentně, neboť ohledně výkladu daného zákona panuje řada nejasností a ne každé zdravotnické zařízení bude takové prohlášení považovat za dostatečné. Vzhledem k tomu, že uvedená právní úprava je problematická z pohledu jak zdravotnických zařízení, tak i ze strany mnoha organizací (např. Česká rada dětí a mládeže), je již iniciována novelizace zákona.
  Mgr. Gabriela Petrusová
  Legislativně právní odbor ČSTV

 • 22. schůze VV RS ČSTV -  10. května 2012 v Olomouci:
  Na pravidelné květnové schůzi byl VV RS ČSTV  předsedou RS ČSTV J.Odstrčilíkem  informován o průběhu a závěrech 26. VH ČSTV dne 28.4.2012 v Nymburku. VH  byla dobře připravena a její část  přenášela  ČT živě. Zastoupení hostů bylo na vysoké úrovni včetně bývalého ministra školství  p. Dobeše. Valná hromada probíhala dle schváleného programu, který obsahoval zhodnocení práce nového VV, hospodaření za rok 2011, rozpočet na rok 2012, zprávu o majetku, transformaci ČSTV v návaznosti na vytvořené pracovní skupiny. Zásadní vystoupení k pádu a ztrátě SAZKY měl předseda ČSTV Jansta. K tomuto bodu jednání byl připraven písemný materiál, který obsahoval výčet kroků které vedly ke ztrátě SAZKY. Závěr tohoto bodu vyústil v to, že delegáti schválili podání žaloby na JUDr. Hušáka,bývalého generálního ředitele. Co se týče VH v návaznosti na další činnost krajů a okresů,  vystoupil místopředseda ČSTV Marek Hájek, který představil novou koncepci zajišťování servisní činnosti krajů a okresů. Avšak financování této činnosti je pořád nevyjasněné a tak další činnost RS a OS ČSTV je pořád nejistá. V této souvislosti byla také předložena nová koncepce financování a zastřešení celého sportu.Toto zastřešení by měl mít Olympijský výbor. Je nutné říci,že k žádnému bodu jednání v diskusi nikdo nevystoupil což je zarážející. Závěrem lze říci ,že i tato VH nepřinesla  žádné konkrétní k roky v další činnosti okresních sdružení ČSTV a tak tato komora TJ-SK nezná svoji budoucnost.  V dalším průběhu schůze VV RS ČSTV schválil návrh na rozdělení finančních prostředků z Olomoucké kraje na provoz a údržbu TVZ, připravený komisí TVZ v celkové výši 1.397.200 Kč a byl informován o schůzích sportovní komise Města Olomouce, která rozdělila do TJ/SK rezervu 500.000 Kč. V závěru pak VV RS projednal obsah Zpravodaje pro sdružené subjekty RS ČSTV Olomouc , který bude rozeslán do konce května 2012.
  Zpravodaj RS ČSTV Olomouc - download PDF

 • 21. schůze VV RS ČSTV – 19. dubna 2012 v Olomouci:
  Na pravidelné dubnové schůzi vedle stálých bodů programu – kontroly a schválení zápisu a kontroly plnění úkolů a usnesení projednal VV RS ČSTV návrh na svolání 23. RVH ČSTV okresu Olomouc. Písemný materiál uvedl  Josef Odstrčilík, předseda RS ČSTV Olomouc. Navrhovaný termín RVH dne 31.5. 2012 nelze dodržet vzhledem k tomu, že Velký sál odborových služeb je  v rekonstrukci, kterou provádí nový majitel. Dále předseda RS navrhl, aby se 23.RVH konala až v podzimním termínu vzhledem k tomu, že současná celková ekonomická situace v zajištění finančních prostředků je velmi nejistá a ČSTV není schopno zajistit prostředky na chod  RS ČSTV a situace se bude řešit na 26.VH ČSTV. Po diskusi všech členů VV RS ČSTV bylo schváleno odložení 23.RVH ČSTV Olomouc a vydání Zpravodaje RS ČSTV Olomouc , který bude informovat TJ-SK o situaci RS ČSTV za rok 2011 a postavení RS ČSTV v roce 2012 . Zpravodaj bude obsahovat základní informace o celkovém dění v ČSTV v návaznosti na  Valné hromady ČSTV. VV RS ČSTV delegoval na 26.VH ČSTV předsedu Josefa Odstrčilíka. Dalším bodem programu schůze byla informace o výsledku hospodaření TJ-SK za rok 2011. Předseda RS ČSTV J. Odstrčilík uvedl předložený písemný materiál sumáře hospodaření TJ-SK za rok 2011, který obsahuje ekonomické údaje  z jednotlivých subjektů. Celkový majetek TJ/SK je  735.939 tis. Kč a závazky jsou ve výši 663.048 tis. Kč. Hospodaření TJ-SK skončilo celkovým přebytkem 12.444 tis. Kč. Diskuse členů VV RS byla zaměřena především na oblast zajištění chodu a provozu TVZ v TJ-SK. Celkem bylo odevzdáno 144 výkazů, neodevzdalo 40 TJ/SK. Místopředseda Jar.Novák  informace ve věci nového zákona o loteriích, který by měl přinést větší  prostředky na města a obce, které by je měly přerozdělit do sportu. Je nutná koordinace požadavků ze strany TJ-SK. V této souvislosti předseda  J.Odstčilík napsal dopis primátorovi města Olomouce a informoval představitele TJ-SK ve větších městech, aby se kontaktovali na radnicích a podali jim v této věci vysvětlení. VV RS by informován o přidělení dotace od OLKS ČSTV na provoz a údržbu TVZ  2012  ve výši Kč 1.379.200,  z toho 100 tis Kč je určeno na provoz kanceláře RS ČSTV. Komise TVZ připraví na dalších schůzi VV RS ČSTV návrh na rozdělení těchto prostředků.

 • 20. schůze VV RS ČSTV Olomouc dne 15. 3. 2012  v  Olomouci :
  Na plánované březnové schůzi byl VV RS informován místopředsedou Jar.Novákem o výsledcích statistického šetření členské základny TJ/SK za rok 2011. K výsledkům:

  Rok: Členů celkem: Dospělí: Mládež: Počet TJ/SK:
  2011 30.394 23.035 7.359 184
  2010 30.419 22.404 8.015 182
    -  25 +  631 - 656 + 2

  Největší subjekty :  SFM Olomouc 3760,  SK UP Olomouc 1280,  SK Sigma Olomouc 897, AK Olomouc 801,  GOLF club Olomouc 760, Milo Olomouc 716, Hokejbal Olomouc 676, Tatran Litovel  664,  KRS Uničov 600, FBS Olomouc 549, DHK Olomouc 388, TJ Uničov 491..Přijaty dva nové subjekty a to : Judo Lutín, Capoeira Olomouc.. Nárůst dospělých a naopak úbytek  mládeže. Výsledků statistiky bude využito pro informaci na 23.RVH ČSTV okresu Olomouc. Místopředseda J. Novák dále informoval o tom, že byla podepsána smlouva na Olomouckém kraji ve výši Kč 4 mil na zajištění údržby a provozu TVZ TJ/SK a dále na částečné zajištění chodu OS a RS ČSTV v roce 2012. Rada OLKS zajistí rozdělení těchto prostředků do okresů.
  Předseda RS J.Odstrčilík podal podrobnou informaci o poradě předsedů a odpovědných pracovníků regionálních sdružení ČSTV v Opavě za účasti místopředsedy ČSTV Marka Hájka. Porada měla téma a to : ekonomické zajištění chodu OS a RS ČSTV v roce 2012, informace o chystané poradě předseda OS  RS ČSTV v Praze dne 28.3.2012 , informace pro TJ-SK v návaznosti na novelu zákona č. 202/199  o loteriích a jiných hrách. Nutno  o této záležitosti informovat subjekty  a kontaktovat města a obce s cílem získání finančních prostředků pro sport.  V závěru schůze zamítl VV RS žádost Olomouckého krajského šachového svazu o převod zůstatku peněžních prostředků Okresního  šachového svazu na  účet OKŠS a schválil přijetí nového subjektu do RS ČSTV – Atletické přípravky Olomouc.

 • Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování českého sportu
  Memorandum ke stažení ve formátu PDF zde.

 • Financování sportu - výtěžky z loterií směřují do obcí, kolik do Vaší?
  Český sport se nachází na historické křižovatce. Od základu se mění jeho financování. Na sklonku minulého roku přijal Parlament České republiky novelu tzv. loterijního zákona. Odvody z hazardu již nesměřují do sportu. Většina těchto prostředků je nově přidělena do rozpočtu obcí. Podle odhadu Ministerstva financí ČR se jedná až o 6,1 miliardy Kč, což v porovnání s rokem 2011 znamená navýšení ve prospěch obcí o 4,3 miliardy Kč.
  Celý článek zde.

 • 19. schůze VV RS ČSTV Olomouc dne 16.2. 2012 v Olomouci:
  Na únorové schůzi projednal VV RS ČSTV rozpočtové provizorium na 1. pololetí roku 2012, které vychází se skutečně vynaložených nákladů za rok 2011 v návaznosti na úsporná opatření pro rok 2012. Na straně výdajů jsou uvedeny položky, které přímo souvisejí s chodem kanceláře RS ČSTV a zajišťují servis pro TJ-SK a okresní svazy. Výdaje do 30.6. 2012 představují částku ve výši 379.000 Kč. Pro rok 2012 je nutno počítat s celkovou částkou ve výši 758.000 Kč. Úspora oproti roku 2011 je vyčíslena na 424.000 Kč. Předseda RS zdůraznil, že výše nákladů je na nejnižší možné úrovni a další snižování již není možné. Na straně příjmů je částka ve výši  506.000Kč, což je zůstatek roku 2011. Další příjem se jeví z OLKS ČSTV a není dořešeno financování  RS ČSTV ze strany VV ČSTV Praha. Pokud příjmy nebudou naplněny, rozhodne VV RS ČSTV o další činnosti sekretariátu. Členové VV RS ČSTV se postupně vyjádřili k tomuto problému a uvedený materiál schválili. Dále VV RS vyslechl informace z 25.VH ČSTV, konané v  Nymburku 28.1. 2012. Informaci podal předseda RS ČSTV Josef Odstrčilík, který se této VH zúčastnil. Celá VH proběhla dle schváleného programu a nevyskytly se žádné problémy. Byl schválen jednací i volební řád.  Novým  předsedou ČSTV byl zvolen JUDr.Jansta, ze severomoravského koše byl zvolen do VV Marek Hájek z Opavy, který se také stal místopředsedou ČSTV za TJ-SK. Dále byl VV RS informován o výsledku 1. verze statistického šetření v TJ-SK, o průběhu 46. ročníku vyhlášení NEJ..2011, které se  uskutečnilo 6. února na olomoucké radnici,  o výsledcích 5. Zimní olympiády dětí konané v Moravsko-slezském kraji a o schůzi sportovní komise Rady města Olomouc, která projednala grantové příspěvky pro sportovní organizace na rok 2012.

  Statistika TJ/SK

  • Upozorňujeme TJ a SK, že nadále probíhá aktualizace údajů o členské základně, údajích o TJ/SK(aktuelní adresáře) a pasportu TVZ  za rok 2011 (stav ke 31.12.2011).

  • TJ a SK, které dosud aktualizaci neprovedly , mají možnost údaje odeslat do 5. března 2012 na adresy :  cstvol@iol.cz  nebo olkr.cstv@quick.cz.

  • Bližší podrobnosti a pokyny jsou na adrese : www.cstv.cz/olomouc - aktuality - 2011 

 • Usnesení 25. valné hromady ČSTV
  25. mimořádná valná hromada ČSTV se konala 28. ledna 2012 v Nymburku. Na programu byla volba nového předsednictva ČSTV a projev nového předsedy ČSTV dr. Jansty.
  Usnesení 25. VH ČSTV ke stažení zde.
  Projev předsedy ČSTV dr. Jansty ke stažení zde.

 • 18. schůze VV RS ČSTV Olomouc dne 19. 1. 2012 v Olomouci:
  První schůze VV RS ČSTV  roku 2012 projednala hospodaření RS ČSTV Olomouc za rok 2011. Písemný materiál uvedl a komentoval Josef Odstrčilík, předseda RS ČSTV. Na straně příjmů : - nebyly naplněny tzv. vlastní příjmy na činnost (příspěvek od ČSTV) ve výši Kč 339.000,- což výrazně ovlivnilo celý rozpočet roku 2011. Zbývající příjmové položky byly naplněny dle plánu a tak celkové příjmy představují částku ve výši Kč 3.970.020,98 což je 95 % plánovaného rozpočtu.  Na straně výdajů : - rozpočet VV RS byl nedočerpán  o 161.752,--Kč v důsledku úsporných opatření zejména v oblasti nájmu kanceláře, který byl uhrazen z prostředků Olomouckého kraje. Celkové výdaje jsou ve výši Kč 4.026.948,20. Hospodářský výsledek za rok 2011 je schodkový ve výši Kč 56.927,22. Státní prostředky byly řádně vyúčtovány a totéž platí o prostředcích z Olomouckého kraje. Dále byl VV RS informováno přípravách  25. VH ČSTV, která se uskuteční dne 28.1. 2012 v Nymburce a je volební. Na poradách předsedů dne 12.1. a 17.1. 2012 byly projednány základní materiály, tj. jednací a volební řád VH. Bude se volit předseda ČSTV a výkonný výbor v počtu 16 -  z TJ/SK 8, národní svazy 8. Delegáti TJ/SK budou volit v jednotlivých koších.  Za náš koš jsou zatím známé dvě nominace a to z OS Opavy a OS Bruntálu. Na základě možnosti podání kandidatury rozhodl VV RS ČSTV, aby  náš okres podal kandidaturu do VV ČSTV předsedy Josefa Odstrčilíka, což bylo následně všemi členy schváleno. Dále VV RS byl informován o schůzích krajské a městské sportovní komise, které projednávaly granty do oblasti sportu pro rok 2012 a o  organizačním zajištění 26. ročníku vyhlášení „NEJ 2011“, které se uskuteční dne 6.února 2012 v reprezentačních prostorách olomoucké radnice. V závěru předseda RS informoval  o jednání na půdě Olomouckého kraje za účasti hejtmana  ing. Tesaříka, náměstků Dr. Kosatíka a Mgr. Rošťáka a ze strany ČSTV Vlad. Šimíčka a Ivo Kuby ve věci financování  RS a OLKS ČSTV v roce 2012.

  Moderní sportovní klub – poradce pro dobrovolníky působící v SK a TJ

  Pravděpodobně nejhmatatelnějším výstupem Evropského roku dobrovolnictví bude pro dobrovolníky ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách publikace Moderní sportovní klub. Za finanční podpory MŠMT vznikla téměř padesáti stránková publikace přinášející rady, doporučení a nezávazné návody k aktivitám, které klub v dnešní době potřebuje zajišťovat, aby se mohl rozvíjet (vedení členských schůzí, plánování, hospodaření, marketing, sponzorství, pořádání akcí, péče o dobrovolníky). Jsou zde také shrnuty základní povinnosti, které občanská sdružení z titulu své existence mají. Publikace je k dispozici v tištěné a elektronické podobě (http://www.cstv.cz/informaceprovas/publikace/moderni_sportovni_klub.pdf). Tištěnou verzi můžete získat pro svůj klub prostřednictvím svého okresního sdružení ČSTV (http://www.cstv.cz/regionalni_sdruzeni-kraje.htm), po zaslání názvu klubu a evidenčního čísla ČSTV na adresu kovar@cstv.cz.

 • 17. schůze VV RS ČSTV – 15. 12. 2011 v Olomouci:
  Na poslední schůzi VV RS v roce 2011 projednal VV čerpání státního příspěvku na údržbu TVZ v TJ/SK za rok 2011. Předseda RS ČSTV J.Odstrčilík  v zastoupení předsedy komise TVZ ing. Švébiše informoval o schůzi komise, která  se uskutečnila dne 6.12. 2011 . Tato komise provedla kontrolu čerpání prostředků a navrhla přerozdělit nevyčerpané fin. prostředky do TJ-SK dle jejich požadavků. Z celkové částky  1.265.300,-Kč  bylo vyčerpáno 1.232.246,-Kč , zůstatek 33.054,--Kč navrhla komise rozdělit do 6 TJ částkami po 5 tis.Kč. VV RS ČSTV schválil informaci komise TVZ a návrh rozdělení zůstatku finančních prostředků za rok 2011. Dále VV projednal a schválil návrh plánu práce na 1.pololetí 2012. Úkolem VV RS bude zajistit nezbytné administrativní záležitosti – vyúčtování státních prostředků, statistiku členů, účetní uzávěrky v TJ/SK a okresu – vše za rok 2011  a připravit rozpočtové provizorium, rozpočet RS ČSTV 2012 a valnou hromadu RS ČSTV Olomouc v květnu 2012.  Předseda RS ČSTV J.Odstrčilík podal podrobnou informaci z jednání a průběhu 24.VH ČSTV, která se uskutečnila dne 26.11.2011 v Nymburku. Byl přijat zásadní dokument - nové stanovy ČSTV, které sjednocují obě komory - komoru svazů a TJ-SK při hlasování. Nebyl přijat návrh na změnu názvu organizace. Stanovy řeší jednotlivé články organizace tj. TJ-SK – okresy – kraje – národní svazy. V souladu s touto změnou stanov bude nutné upravit název našeho RS ČSTV na Okresní organizaci ČSTV. Dále předseda informoval o skutečnosti, že VH odvolala stávající vedení ČSTV - Výkonný výbor  a pověřila ho přípravou volební VH ČSTV, která se uskuteční dne 28.1. 2012 opět v Nymburku. VV RS se dále zabýval přípravou 46. ročníku NEJ 2011, které se uskuteční dne 6. února 2012 na olomoucké radnici,  zajištěním statistického šetření členské základny a pasportu TJ/SK za rok 2011, přípravěou na  zajištění účetních výkazů od TJ-SK za rok 2011 a schválil snížení pracovního úvazku ekonomky RS ČSTV na 16 hodin týdně od 1.1.2012.
  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČSTV Josef Odstrčilík členům VV, DR a pracovníkům sekretariátu RS ČSTV za spolupráci v roce 2011a popřál jim klidné prožití Vánočních svátků 2011 a hodně zdraví , pohody a spokojenosti do Nového roku 2012.

  ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO ROK 2012:

  Vážení sportovní přátelé,
  dovolte nám Vás informovat, že pro členy Českého svazu tělesné výchovy je pro rok 2012 uzavřena smlouva o úrazovém pojištění v nezměněném rozsahu, jako v roce 2011 a předchozích letech. Současně je uzavřena i smlouva o pojištění odpovědnosti za činnost trenérů a cvičitelů ČSTV. Pojištění platí do 31.12.2012.

  DOWNLOADS:
  úrazové_pojištění_2012.pdf
  pojištění_odpovědnosti_2012.pdf

 • Běžecké trasy v Nové Vsi:
  V pátek 9.12.2011 zahájilo provoz středisko lyžařského běžeckého sportu na Nové Vsi u Rýmařova. Členové oddílu lyžování SKP Olomouc začali upravovat sněžným skútrem běžecké okruhy v délkách od 1 do 5 km a v návaznosti na ně dalších 10 km tras směr hotel Avalanche - Dolní Moravice a Hamříkova stáj. Stopy na okruzích jsou upraveny jak pro klasický styl tak také pro bruslení. Sněhová pokrývka je 20 cm a teplota kolem nuly přes den, ráno s přímrazkem. Ve večerních hodinách lze běhat na osvětlené trase v délce 1500 metrů po dohodě se správcem areálu.
  Ideální den byla neděle, kdy stopy byly vymrzlé a na tratích se prohánělo na 150 lyžařů. Upravené parkoviště je 400 m od lyžařského stadionku a občerstvení po sportovním výkonu je možné v útulné horské restauraci " Na vyhlídce". Očekáváme koncem týdne další sněžení a běžecké trasy budou dál trvale upravovány.
  Za lyžaře SKP Olomouc Jan Pečínka ( 731 059 298)

 • 16. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 16. listopadu 2011 v Olomouci:
  Hlavním bodem  pravidelné  listopadové schůze VV RS ČSTV bylo projednání aktuelního čerpání prostředků od Olomouckého kraje na provoz a údržbu TVZ v TJ a SK. Dotace na provoz a údržbu od Olomouckého kraje ve výši Kč 1.503.300 je téměř vyčerpána –chybí čerpat 15.000,--Kč ( Klub lyžařů Olomouc). Do plánu bylo zahrnuto 32 TJ-SK. V tomto plánu je zahrnuta nově i částka pro RS ČSTV na pokrytí nájemného za rok 2011 Tyto prostředky podléhají vyúčtování dle pravidel Olomouckého kraje, které bude předáno na OLKS ČSTV v požadovaném termínu. Dále byla projednána aktuelní informace o přípravě mimořádné 24. VH ČSTV, která bude mít na programu kromě jiného zásadní přeměnu ČSTV  a to v návaznosti na připravované nové stanovy organizace včetně změny názvu, který by měl znít Asociace sportu ČR(ASČR). Zásadní změna stanov počítá již jen z jednokomorovým uspořádáním. Základní články organizace jsou TJ-SK a národní sportovní svazy s tím,že počet delegátů za svazy i TJ-SK musí být vždy shodný. Nové stanovy také řeší postavení okresních a regionálních sdružení a také postavení krajských sdružení. Pokud budou stanovy přijaty, musí se RS ČSTV přejmenovat na Okresní sdružení ASČR Olomouc dle čl. IV. Dále na programu VH je také odvolání stávajícího VV ČSTV. Po diskusi členů VV RS ČSTV a vysvětlení dotazů členové VV RS delegovali na jednání 24.VH ČSTV předsedu Josefa Odstrčilíka. VV RS ČSTV schválil uspořádání 46: ročníku vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc za rok 2011, které se uskuteční v počátku roku 2012. Akce bude uspořádána v úsporné variantě za spolupráce Statutárního města Olomouce. VV RS ČSTV byl informován  ing. Ondrouškem o jednání  Okresního fotbalového svazu ve vztahu na konání VH FAČR, která bude volit svého předsedu. V závěru schůze pak projednal VV RS činnost aparátu RS  na rok 2012 a pověřil předseda RS J.Odstrčilíka  řešením pracovního úvazku ekonomky.

 

  ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO ROK 2012:

  Vážení sportovní přátelé,
  dovolte nám Vás informovat, že pro členy Českého svazu tělesné výchovy je pro rok 2012 uzavřena smlouva o úrazovém pojištění v nezměněném rozsahu, jako v roce 2011 a předchozích letech. Současně je uzavřena i smlouva o pojištění odpovědnosti za činnost trenérů a cvičitelů ČSTV. Pojištění platí do 31.12.2012.

  DOWNLOADS:
  úrazové_pojištění_2012.pdf
  pojištění_odpovědnosti_2012.pdf

 • Běžecké trasy v Nové Vsi:
  V pátek 9.12.2011 zahájilo provoz středisko lyžařského běžeckého sportu na Nové Vsi u Rýmařova. Členové oddílu lyžování SKP Olomouc začali upravovat sněžným skútrem běžecké okruhy v délkách od 1 do 5 km a v návaznosti na ně dalších 10 km tras směr hotel Avalanche - Dolní Moravice a Hamříkova stáj. Stopy na okruzích jsou upraveny jak pro klasický styl tak také pro bruslení. Sněhová pokrývka je 20 cm a teplota kolem nuly přes den, ráno s přímrazkem. Ve večerních hodinách lze běhat na osvětlené trase v délce 1500 metrů po dohodě se správcem areálu.
  Ideální den byla neděle, kdy stopy byly vymrzlé a na tratích se prohánělo na 150 lyžařů. Upravené parkoviště je 400 m od lyžařského stadionku a občerstvení po sportovním výkonu je možné v útulné horské restauraci " Na vyhlídce". Očekáváme koncem týdne další sněžení a běžecké trasy budou dál trvale upravovány.
  Za lyžaře SKP Olomouc Jan Pečínka ( 731 059 298)

 • 16. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 16. listopadu 2011 v Olomouci:
  Hlavním bodem  pravidelné  listopadové schůze VV RS ČSTV bylo projednání aktuelního čerpání prostředků od Olomouckého kraje na provoz a údržbu TVZ v TJ a SK. Dotace na provoz a údržbu od Olomouckého kraje ve výši Kč 1.503.300 je téměř vyčerpána –chybí čerpat 15.000,--Kč ( Klub lyžařů Olomouc). Do plánu bylo zahrnuto 32 TJ-SK. V tomto plánu je zahrnuta nově i částka pro RS ČSTV na pokrytí nájemného za rok 2011 Tyto prostředky podléhají vyúčtování dle pravidel Olomouckého kraje, které bude předáno na OLKS ČSTV v požadovaném termínu. Dále byla projednána aktuelní informace o přípravě mimořádné 24. VH ČSTV, která bude mít na programu kromě jiného zásadní přeměnu ČSTV  a to v návaznosti na připravované nové stanovy organizace včetně změny názvu, který by měl znít Asociace sportu ČR(ASČR). Zásadní změna stanov počítá již jen z jednokomorovým uspořádáním. Základní články organizace jsou TJ-SK a národní sportovní svazy s tím,že počet delegátů za svazy i TJ-SK musí být vždy shodný. Nové stanovy také řeší postavení okresních a regionálních sdružení a také postavení krajských sdružení. Pokud budou stanovy přijaty, musí se RS ČSTV přejmenovat na Okresní sdružení ASČR Olomouc dle čl. IV. Dále na programu VH je také odvolání stávajícího VV ČSTV. Po diskusi členů VV RS ČSTV a vysvětlení dotazů členové VV RS delegovali na jednání 24.VH ČSTV předsedu Josefa Odstrčilíka. VV RS ČSTV schválil uspořádání 46: ročníku vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc za rok 2011, které se uskuteční v počátku roku 2012. Akce bude uspořádána v úsporné variantě za spolupráce Statutárního města Olomouce. VV RS ČSTV byl informován  ing. Ondrouškem o jednání  Okresního fotbalového svazu ve vztahu na konání VH FAČR, která bude volit svého předsedu. V závěru schůze pak projednal VV RS činnost aparátu RS  na rok 2012 a pověřil předseda RS J.Odstrčilíka  řešením pracovního úvazku ekonomky.


 •  

  GRANTY MĚSTA OLOMOUCE NA ROK 2012 PRO OBLAST SPORTU:

  Statutární město Olomouc vypsalo tradiční grantový program z rozpočtu města pro sportovní subjekty na rok 2012. Granty jsou vypsány do dvou oblastí – A) Podpora celoroční sportovní činnosti subjektů,  – B) Podpora sportovních akcí.

               Podrobné informace jsou na webové stránce Města Olomouce na adrese :

  ·     www.olomouc.eu – žádosti a formuláře ( pravý sloupec na titulní straně v dolní části), kde najdete Formulář žádosti o podporu z rozpočtu SMOl. A Pravidla .. viz odst.17 strana 22.

  ·     Žádosti nutno podat v termínu od 1.12.2011 do 5.1.2012 a zaslat na adresu Magistrátu města Olomouce, odbor vnějších vztahů – Vojtěch Hala (tel. 585513434).

  STATISTIKA ČLENSKÉ ZÁKLADNY A PASPORTU ZA ROK 2011:

  Přes zatím nejasnou budoucnost organizace ČSTV rozhodl VV ČSTV Praha o provedení tradičních úkolů v závěru roku – aktualizaci členské základny v TJ/SK ke dni 31.12.2011 a  aktualizaci pasportu TVZ. Ke stažení dopis VV RS ČSTV Olomouc s informacemi o provedení této akce. 

  Mimořádná VH ČSTV dne 26.11.2011 v Nymburku  nastartovala proces změn ve vedení a postavení  ČSTV , jehož cílem je vrátit naší organizaci důvěryhodnost vládních a politických představitelů a nastavit nový model financování sportovního prostředí. Věřme, že se tyto kroky setkají s pozitivním ohlasem a že regionální sport nezanikne.

  Vyhlášení ankety NEJ ... 2011

  Vážení sportovní přátelé !

                 Jak je již dlouholetou tradicí, připravuje RS ČSTV Olomouc již 46. ročník vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů okresu Olomouc za uplynulý rok 2011.  Letošní 46. ročník NEJ 2011… se uskuteční z organizačních a ekonomických důvodů tentokráte až v průběhu měsíce  leden 2012.

                Jménem organizátorů Vás tímto oslovuji s žádostí, abyste za své jednoty, kluby a oddíly podali návrhy pro vyhlašované kategorie :

  Více informací naleznete v přiloženém dokumentu ke stažení zde.

   

  Granty Olomouckého kraje pro rok 2012 na podporu sportu

  Olomoucký kraj vyhlásil grantový program na podporu sportu v roce 2012. Granty je možno podávat do dvou oblastí – Program I : Celoroční sportovní činnost subjektů v roce 2012   a Program II : Podpora sportovních akcí regionálních charakteru v roce 2012.

            Zásady a tiskopisy žádostí vč. doplňujících potvrzení jsou k dispozici na webu Olomouckého kraje na adrese :

  http://www.kr-olomoucky.cz/prispevky-v-oblasti-sportu-cl-684.html
  nebo
  http://www.cstv.cz/olomouc/dokumenty.htm

            Příspěvky je možno podávat v termínu od 1.11.2011 do 21.12.2011 !!!

 • 15. schůze VV RS ČSTV Olomouc -  20. října 2011 v Olomouci:
  Na říjnové pravidelné schůzi VV RS ČSTV byla hlavním bodem programu aktuelní informace o čerpání rozpočtu RS ČSTV za 3. čtvrtletí 2011 a stavu financování roku 2011.  Předseda RS ČSTV Jos. Odstrčilík uvedl a okomentoval podrobný písemný materiál, zpracovaný ekonomickým oddělením RS ČSTV.  Členové VV RS byli seznámeni s příjmovou i výdajovou stránkou rozpočtu a také se stavem finančních prostředků RS.V této souvislosti předseda RS seznámil přítomné s výhledem další činnosti RS ČSTV v oblasti zajištění fungování  aparátu a kanceláře RS. Konstatoval, že pokud nepřijdou finanční prostředky dle schváleného rozpočtu na rok 2011 v položce dotace na činnost ve výši Kč 338.819,-- , je zajištěn chod jen do konce roku.. Celkové příjmy představují částku k uvedenému datu 3.868.960,06 Kč což je 93% plánovaných příjmů a výdaje jsou ve výši Kč 2.808.609,10 Kč což představuje 67% plánovaných výdajů.Zůstatek zdrojů k 30.9. vykazuje částku 1.060.350,96 Kč. Na tomto zůstatku se nejvíce podílí nečerpání prostředků na údržbu TVZ ze státních zdrojů a také i z OLKS. Je však zřejmé ,že TJ-SK tyto prostředky do daného termínu vyúčtují.
  Dále předseda RS  informoval o poradě zástupců RS  a OS ČSTV dne 13.10. 2011 v Dubu nad Moravou za účasti předsedy ČSTV Pavla Kořána a místopředsedy ČSTV Vladimíra Šimíčka, kteří podali informace z jednání VV ČSTV v návaznosti na přípravu mimořádné 24. valné hromady ČSTV, která se uskuteční dne 26.11. 2011  ve Sportovním centru Nymburk. Zde se budou schvalovat nové stanovy i nový název organizace. Stanovy připravuje 18ti členná komise složená ze zástupců komory TJ-SK a komory národních sportovních svazů. Připravuje se však návrh nových stanov i ze strany VV ČSTV. Oba představitelé také hovořili o ekonomickém zajištění RS a OS ČSTV v návaznosti na půjčku Gladiolu. Pokud vše dopadne dobře a 24.VH schválí doplatek prostředků na činnost, měly by regiony překlenout období v prvním čtvrtletí 2012. Jinak na rok 2012 nejsou zajištěny žádné zdroje na pokryttí činnosti RS a OS či krajů. V této souvislosti také předseda  hovořil o výkazech členské základny, hospodaření a pasportu  TJ-SK za rok 2011, které se budou provádět tak jako v minulých letech. Na další schůzi VV RS ČSTV bude projednána účast zástupce RS ČSTV na 24.VH ČSTV  s doporučením jak hlasovat při projednávání jednotlivých bodů programu VH.
  V závěru schůze informoval předseda DR RS ČSTV RNDr. Jan Trávníček o provedené kontrole hospodaření RS ČSTV ke  30.9. 2011, která proběhla dne 14.10. 2011. Nebyly shledány žádné nedostatky.

 • 14. schůze VV RS ČSTV – 22.9. 2011 v Olomouci:
  Na pravidelné zářijové schůzi VV RS ČSTV vedle pravidelných bodů jednání –  schválení zápisu z předchozí schůze a kontroly plnění úkolů a usnesení projednal čerpání rozpočtu RS ČSTV za první pololetí a aktuelní informaci o stavu financování.V této souvislosti předseda RS seznámil přítomné s výhledem další činnosti RS ČSTV v oblasti zajištění fungování  aparátu a kanceláře RS. Konstatoval,že pokud nepřijdou finanční prostředky dle schváleného rozpočtu na rok 2011 v položce dotace na činnost ve výši Kč 338.819,-- je zajištěn chod jen do konce roku. Poté se musí činnost RS ČSTV utlumit nebo ukončit.Také dopis předsedy  ČSTV, který členové VV RS dostali, vyjadřuje velmi špatnou situaci jednotlivých RS nebo OS ČSTV,které v některých případech již činnost ukončily. Celkové příjmy představují částku za 1. pololetí 2.476.139 Kč a výdaje jsou ve výši Kč 1.060.567 Kč. TJ –SK čerpají prostředky na údržbu jak státní, tak i krajské dle schválených plánů. Předseda i členové VV RS ČSTV se vyjádřili k celkové situaci RS ČSTV v návaznosti na chystanou  mimořádnou VH, která se uskuteční dne 26.11. 2011. Aktuelně informoval předseda RS J.Odstrčilík o novém způsobu přidělování státních prostředků na provoz a údržbu TVZ TJ-SK v roce 2012 a o vzájemném vypořádání mezi RS ČSTV a OFS Olomouc v rámci právní subjektivity ,kterou svaz má dle nových stanov FAČR. Místopředseda RS J.Novák  informoval o proběhlé 5. OLDM, kterou pořádal Olomoucký kraj a o pracovním jednání s hejtmanem kraje a jeho náměstkem, které řešilo zajištění prostředků  v rámci rozpočtu kraje na rok 2012 pro ČSTV a CISKO. V závěru VV RS potvrdil doporučení žádostí subjektů o investice na rok 2012 pro Box klub Gambare Olomouc: - investice „ Adaptace kotelny na tělocvičnu“  a TJ Slovan Černovír  – investice „Vybudování umělé travnaté plochy.

 • 13. schůze VV RS ČSTV – 28. července 2011 v Olomouci :
  Na červencové schůzi VV RS ČSTV vedle pravidelných bodů programu – kontroly a schválení zápisu ze 12. schůze VV a kontroly plnění úkolů a usnesení projednal a schválil plán práce VV RS na 2. pololetí roku 2011. Termíny schůzí VV jsou 22.9., 20.10., 10.11. a 15.12.2011. Předběžně je v plánu mimořádná VH ČSTV dne 26.11.2011 v Nymburce – tato VH má řešit úpravu Stanov ČSTV a další existenční záležitosti organizace ČSTV. Dále byl VV RS informován o vyhlášení investičních programů na rok 2012 – informace a potřebné tiskopisy pro subjekty jsou na webových stránkách ČSTV. Místopředseda RS ČSTV J.Ondroušek informoval o dalším postupu  na Okresním fotbalovém svaze v souvislosti se získáním právní subjektivity. Jar. Novák informoval  VV RS o průběhu a výsledcích 5.LODM v Olomouckém kraji – mladí sportovci kraje získali 70 medailí a skončili velmi těsně na vynikajícím 4. místě v hodnocení krajů. I po organizační stránce proběhla akce na vysoké úrovni a bez problémů. Předseda komise TVZ ing. Švébiš pak upozornil na potřebu dopracování a aktualizace pasportů TVZ – bude provedeno v podzimních měsících. V závěru schůze pak členové VV RS diskutovali a aktuelní situaci v SAZKA a.s. a dopadech na sportovní prostředí.

 • Mimořádný zpravodaj TP:
  V mimořádném čísle TP najdete informace k novým programům MŠMT na rok 2012. Je mimořádně důležité pro TJ a SK. Nově musí samostatné subjekty (TJ,SK) žádat o příspěvky na údržbu TVZ a na program Sportuj s námi již pro rok 2012 dle pokynů v tomto mimořádném čísle TP !! Je třeba, aby funkcionáři řádně prostudovali tyto pokyny a v termínu do 30.9.2011 žádosti poslali prostřednictvím republikového sportovního svazu !!
  Mimořádný zpravodaj TP ke stažení zde.
  Tabulky pro TJ/SK ke statní podpoře najdete zde.

 • Zápis č. 12 ze schůze VV RS ČSTV Olomouc  -  9. června 2011 v Olomouci:
  Pravidelná červnová schůze VV RS zhodnotila přípravy, průběh a závěry 22. RVH ČSTV okresu Olomouc. VV RS konstatoval, že RVH byla jen těsně usnášenischopná. Byly schváleny základní dokumenty, které jsou zapotřebí k tomu, aby RS ČSTV vyvíjelo činnost v souladu se stanovami. Členové VV RS společně konstatovali, že pokud bude situace v ČSTV stejná jako doposud, příští RVH nemusí být usnášenischopná. Předseda RS  informoval členy VV o přípravě nových stanov  a názvu ČSTV, které by se měly projednávat v podzimních měsících s tím,že bude potom nutné přepracovat také stanovy RS ČSTV a do nich zapracovat nové podněty tak, aby byly RVH usnášenischopné a nemohlo dojít ke zrušení plánované RVH vzhledem k nepřítomnosti většího počtu zástupců TJ-SK. Předseda poděkoval všem členům za pomoc a organizaci této RVH. Zápis a usnesení  RVH  jsou umístěny  na webových stránkách RS ČSTV Olomouc.  VV RS dále projednal a schválil rozpis finančních příspěvků na provoz a údržbu ze státních zdrojů. Předseda komise TVZ ing. Švébiš  uvedl materiál, zpracovaný komisí TVZ, který doplnil předseda RS ČSTV. Osvětlil postup rozdělení financí dle zadaných kritérií, tj. na akce plánu údržby dle požadavků TJ/SK, na příspěvek dle hodnoty majetku nedoporučuje komise TVZ vzhledem k nízkému finančnímu objemu přidělených prostředků toto kriterium použít a také stanovila  výši rezervního fondu,který bude použit na částečné překročení fakturovaných prací a na požadavky TJ-SK, které se během roku mohou vyskytnout a budou řešit havarijní stavy TVZ. Dalším bodem programu bylo projednání a schválení
  mimořádného příspěvku od Olomouckého kraje.  Z příspěvku, který byl získán prostřednictvím OLKS ČSTV,  bylo rozděleno celkem Kč 1.434..tis. dle zadaných kritérií pro dalších 32 TJ/SK  a RS ČSTV v návaznosti na hodnoty majetku TJ/SK a na posílení plánu údržby 2011  a v případě RS ČSTV na pokrytí nájemného kanceláře.  TJ a SK budou neprodleně informovány o výši přidělených finančních prostředků a podmínkách čerpání. Dále byl projednán a schválen rozpis finančního příspěvku z programu Sportuj s námi – pro 10 TJ/SK bylo rozděleno celkem 124.400 Kč, subjekty budou opět informovány o výši příspěvku a podmínkách čerpání. V závěru byl VV RS informován o pokračujících jednáních s OFS ČSTV a o skutečnosti, že od 1.7.2011 dojde k přestěhování sekretariátu do nových prostor v rámci OLKS ČSTV.

 • Zápis č. 11. ze schůze VV RS ČSTV Olomouc – 5. května 2011 v Olomouci:
  Hlavními body květnové schůze VV RS ČSTV byla informace o průběhu a závěrech 23. VH ČSTV v Nymburku a příprava 22. RVH ČSTV okresu Olomouc.  Předseda RS ČSTV J.Odstrčilík podal podrobnou informaci o jednání VH ČSTV dne 16. dubna 2011 v Nymburce. Pozice sportu je velmi neutěšená. Změna by mohla nastat v případě přijetí nového zákona o „SPORTU“.V ekonomice trvá nepříznivá situace a pokles příspěvků od státu, ještě nepříznivější je situace u vlastních zdrojů, zejména ze SAZKY. Bylo nutné řešit zajištění chodu RS a  OS ČSTV na rok 2011. To se podařilo díky prodeji pohledávky ve výši 127 mil Kč.Státní prostředky z MF byly přiděleny pouze republikovým svazům. Doposud nebyly rozděleny prostředky na údržbu TVZ TJ-SK na rok 2011. Zpráva nebyla ze strany svazů schválena a tudíž byla v rámci usnesení jen projednána.  Rozpočet roku 2010 byl překročen o více jak 300 mil Kč, což bylo zapříčiněno účtováním. Byla provedena náprava tak, aby se situace již neopakovala.Hospodaření po diskusi bylo oběma komorami schváleno. Bilance zdrojů 2011:  - byla postoupena pohledávka za SAZKAUa.s. ve výši 127 mil Kč, která bude rozdělena mezi obě komory (50:50). .Propočty příspěvku budou zaslány na regiony.V současnosti není známa částka na údržbu a Sportuj s námi od MŠMT. Rozpočet ČSTV na rok 2011 byl schválen v obou komorách. Návrh řešení další činnosti SAZKA a.s. -velmi ostrá diskuse především ze svazů k postupu VV ČSTV. Návrh řešení v rámci usnesení nebyl přijat. Novela Stanov ČSTV a nového názvu - i zde proběhla ostrá diskusi s tím,že v komoře svazů nebyla novela přijata a nebyl přijat i nový název. V rámci usnesení bylo dohodnuto vytvoření expertní komise za účasti 9 zástupců za komoru TJ-SK a stejného počtu zástupců komory svazů. Tato komise připraví nový návrh novely Stanov. Příprava 22. RVH ČSTV okrsu Olomouc – uskuteční se v plánovaném termínu 19. května 2011 od 15,00 hodin v DOS v Olomouci. Příprava rozpočtu RS ČSTV 2011 -  předseda RS ČSTV Josef Odstrčilík členům VV navrhl, aby rozpočet na rok 2011 byl zpracován v hospodářské komisi ihned, jak budou známé vypočtené částky na činnost z vlastních zdrojů,  na údržbu od státu a také na údržbu od OLKS. Vše bude připraveno do termínu RVH. V rámci tohoto rozpočtu se počítá s úsporou nákladů ve výši cca 500 tis.Kč oproti roku 2010. Pracovní poměr ukončil R. Komínek. Sekretariát má tedy 2 zaměstnance. Příprava dalších materiálů pro RVH bude probíhat dle již dříve schválených termínů. Dále byl VV RS informován o jednání s OFS ČMFS ve věci dořešení další součinnosti. Byla schválena delegace na 10. VH OLKS ČSTV a  nominace dr. Neuwirtha (Ostrava) do expertní komise pro přípravu novelizace Stanov ČSTV.

 • Zápis a usnesení 22. RVH RS ČSTV – 19. května 2011 v Olomouci :
  Dne 19.5.2011 se ve velkém sále DOS Olomouc konala 22. regionální valná hromada RS ČSTV.
  - Zápis z 22. RVH ŘS ČSTV ke stažení zde - MS Word (50 kB)
  - Usnesení 22. RVH ŘS ČSTV ke stažení zde - MS Word (40 kB)

 • Investiční program 2012

  Formuláře a tiskopisy k IP 2012 ke stažení v dokumentech.

   

   

 • 23. regionální valná hromada ČSTV okrersu Olomouc se koná ve čtvrtek dne 19. května 2011 od 15,00 hodin v zasedacím sále Domu odborových služeb v Olomouc, Palackého 21. Na programu je projednání činnosti a hospodaření RS ČSTV Olomouc za rok 2010, rozpočet RS ČSTV na rok 2011 a aktuelní informace ze 23. VH ČSTV, která se konala 16.4.2011 v Nymburku. Pozvánky a delegační lístky obdrží sdružené subjekty - TJ, SK a okresní sportovní svazy písemně poštou.

   

 • Úrazové pojištění členů ČSTV pro rok 2011

  Po schválení rozpočtu ČSTV na rok 2011 bude i nadále bez omezení pokračovat smluvní vztah ČSTV s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s., na úrazové pojištění členů ČSTV. Smlouva o úrazovém pojištění členů ČSTV má stále stejné číslo -  495000830-7 a v platnosti zůstává minimálně do konce roku 2011.

  Více informací naleznete na odkazu 
  http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/urazovepojisteni2011kooperativa.pdf

 

 • VÝZVA ČSTV
   

  ČSTV VYZÝVÁ K UKONČENÍ MANIPULACE S VÝSLEDKY 23. VALNÉ HROMADY ČSTV A  NÁTLAKU  SMĚREM  K TĚLOVÝCHOVNÝM JEDNOTÁM  A SPORTOVNÍM  KLUBŮM ČSTV důrazně odmítá zkreslování výkladu výsledků sobotní valné hromady  ČSTV. Valná hromada  ČSTV schválila v sobotu 16.4.2011 zprávu o hospodaření za rok 2010, bilanci zdrojů pro rok 2011, rozpočet ČSTV na rok 2011 a další usnesení, důležitá pro činnost ČSTV. Většina delegátů, reprezentující naprostou většinu  členské základny  ČSTV a reálnou základnu  českého sportu, soustředěnou do tělovýchovných jednot a sportovních klubů, odmítla pokus o odebrání kompetencí výkonnému výboru ČSTV, který podle návrhu P.Teličky měl nahradit nově vzniklý krizový výbor.
  Proti tomuto návrhu se vyslovilo celkem 94 delegátů, pro bylo 42 a 17 se hlasování zdrželo. Stejně tak většina delegátů odmítla návrh K.Bauera ke krokům, vedoucím k odvolání  či rezignaci předsedy představenstva a generálního ředitele SAZKA, a.s., A.Hušáka (proti 81 delegátů, pro 57, zdrželo se 19). Jednoznačná většina delegátů pak dala mandát výkonnému výboru  ČSTV a zástupcům  ČSTV v představenstvu SAZKA, a.s., k řešení současné situace v SAZKA, a.s., (pro 141, proti 1, zdrželo se 12). ČSTV je demokratickou organizací zastřešující český sport. Řídí se demokratickými principy. Jeho vedení respektuje svobodný názor každého z jeho  členů, zabývá se všemi podněty, které obdrží, ať se týkají jakékoliv  činnosti  ČSTV. Je však zcela jednoznačně vázáno ve své  činnosti rozhodnutími a názory demokraticky zvolené většiny. Proto jsou těžko pochopitelné výzvy k odstoupení vedení ČSTV, které zazněly již druhý den po zmíněné valné hromadě ze strany představitelů některých sportovních svazů. Tyto výzvy jsou popřením demokratických principů nejen v ČSTV, ale v jakékoliv společnosti, kdy je nemyslitelné, aby přehlasovaná menšina zpochybňovala výsledek demokratického hlasování. Návrhy na odvolání vedení ČSTV mohly být předloženy na sobotním jednání valné hromady ČSTV, kde bylo přítomno téměř 100% delegátů, členů sdružených v ČSTV.  Výkonnému výboru  ČSTV nebyla nikdy ze strany iniciativy „Český sport 2011“ doručena žádná výzva sportovních svazů, stejně jako jakýkoliv konkrétní návrh k řešení současných problémů sportu, včetně financování. ČSTV proto vyzývá zástupce a představitele iniciativy „Český sport 2011“, kteří za ni vystupují, aby upustili od konfrontačního způsobu jednání, které ve svých důsledcích poškozuje celý český sport, a zasedli ke společnému jednacímu stolu k nalezení  řešení, které bude pro sdružené členy nejlepší. Vyzývá ke konstruktivnímu jednání, které nalezne cestu nejen k novele Stanov  ČSTV, ale především k zajištění podmínek pro celé sportovní prostředí, včetně jeho základního  článku - tělovýchovných jednot a sportovních klubů - kde se odvíjí sportovní život, ze kterého následně těží sportovní svazy při zajišťování své reprezentace a image.

  Pavel Kořan, v.r.            Vladimír Šimíček, v.r.               Tomáš Král, v.r.

  předseda ČSTV             místopředseda ČSTV               místopředseda ČSTV

   

  Jan Boháč

  generální sekretář ČSTV

 • Závěry 23.valné hromady ČSTV
  V sobotu 16. dubna 2011 od 9,30 se tradičně ve Sportovním centru ČSTV v Nymburce konala 23. valná hromada ČSTV, kterou charakterizovala téměř stoprocentní účast, když v prezenci chyběl pouze delegát Horské služby ČR. V obou komorách bylo zaregistrováno celkem 157 delegátů s hlasem rozhodujícím. Po schválení procedurálních otázek, volbě orgánů a komisí valné hromady, následoval téměř devítihodinový program společného jednání. Poté proběhla necelá hodina odděleného jednání obou komor – komory svazů a komory tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Přes názorové neshody k některým bodům proběhla valná hromada v důstojné atmosféře. Krátce před osmou hodinou večerní jednání 23. VH ČSTV skončilo.

  Valná hromada schválila klíčové materiály pro činnost ČSTV – zprávu o hospodaření za rok 2010, která úzce souvisí se zprávou o činnosti organizace, a dále bilanci zdrojů pro rok 2011 a rozpočet ČSTV na rok 2011. Těmito rozhodnutími jsou vytvořeny podmínky pro další pokračování činnosti ČSTV. Za významnou je nutné považovat shodu, ke které došlo v rámci diskuse o novele stanov, která nebyla přijata. Na návrh pracovního předsednictva delegáti valné hromady schválili k přípravě novely stanov ustavení dohodovací komise, která bude do třiceti dnů složena ze zástupců obou komor ČSTV – komory svazů a komory tělovýchovných jednot a sportovních klubů. První výsledek práce této komise má být zveřejněn do 30.11. tohoto roku. Zda bude součástí novely opět změna názvu není zatím jasné. Návrh na změnu názvu valná hromada nepřijala. Přestože jej podpořila stovka delegátů, v drtivé většině ze sboru zástupců TJ/SK, včetně velkých sportů jako fotbal, lední hokej a lyžování, v komoře svazů návrh neprošel.

  Očekávané rozhodnutí VH ČSTV k další činnosti SAZKA, a.s., bylo předmětem dlouhé diskuse. Po několika nepřijatých návrzích na usnesení se valná hromada vyslovila 141 hlasem pro návrh podaný pracovním předsednictvem. Přijaté usnesení doporučuje zástupcům majoritního akcionáře v představenstvu SAZKA, a.s., a ukládá zástupci akcionáře ČSTV na valné hromadě SAZKA, a.s., činit takové kroky, které povedou k obnovení plného provozu společnosti a zachování jejího dobrého jména. Valná hromada ukládá Výkonnému výboru ČSTV činit taková opatření, která umožní předložit v nejkratší možné době valné hromadě ČSTV návrh na optimální zhodnocení akciového podílu ČSTV v SAZKA, a.s.

  23. valná hromada ČSTV na společném jednání i v následném odděleném jednání obou komor schválila způsob rozdělení finančních prostředků pro rok 2011 mezi sdružené subjekty. Na jednání komory svazů nebyly za řádné členy ČSTV schváleny Unie šipkových organizací ČR, Česká šipková organizace a Českomoravský svaz malé kopané.

 • 10. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 14. dubna 2011 v Olomouci:
  Na plánované dubnové schůzi bylo hlavním bodem programu schůze VV RS ČSTV projednání materiálů pro 23. VH ČSTV dne 16.4.2011 v Nymburce. Předseda RS ČSTV J.Odstrčilík podrobně informoval členy VV RS o průběhu a závěrech porady vedení ČSTV s předsedy regionů v Praze a o návšrěvě předsedy ČSTV P.Kořána a GŘ SAZKA a.s. A.Hušáka na jednání KR OLKS ČSTV. Podrobně byly prodiskutovány nejnovější informace o návrzích na řešení situace v Sazce vč. názoru na eventuelní hlasování o odvolání A.Hušáka. Prodiskutováno bylo i stanovisko k možnému hlasování o odvolání vedení ČSTV a k předloženému návrhu změny Stanov ČSTV mj. navrhující změnu názvu organizace. Předseda RS ČSTV  J. Odstrčilík byl pověřen zastupováním RS ČSTV Olomouc na 23.VH ČSTV s doporučením hlasovat dle výsledkú a dohody regionálních – okresních sdružení ČSTV po páteční večerní poradě regionů. Dále byl VV RS informován J.Ondrouškem o krocích okresního fotbalového svazu  v návaznosti na zřízení vlastního účtu OFS dle nařízení ČMFS a postupném ukončení spolupráce vedení účetnictví ze strany RS ČSTV. Vzhledem k tomu,že OFS nemá právní subjektivitu o ukončení spolupráce a převedení zůstatku finančních prostředků OFS z účtu RS ČSTV musí požádat ČMFS Praha.  Jar. Novák informoval VV RS o podpisu smlouvy s Olomouckým krajem ve výši 4 mil.Kč pro OLKS ČSTV na provoz a údržbu TVZ v roce 2011, dle které lze čerpat i prostředky na provoz regionálních sdružení ČSTV. V závěru pak vzal VV RS ČSTV na vědomí informaci o ukončení činnost TJ Sokol Bystrovany ke dni 31.3.2011.

 • 9. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 17. 3. 2011 v Olomouci:
  Na řádné březnové schůzi projednal VV RS ČSTV výsledky statistického šetření členské základy v TJ / SK za rok 2010. Sdruženo je ve 182 subjektech celkem 30.419 členů ( pokles proti roku 2009 o 356 členů – z toho u mládeže o 516 členů). O výsledku bude podrobnější informace na RVH ČSTV 2011.  Předseda RS ČSTV Josef Odstrčilík dále informoval VV RS o průběhu porady předsedů regionů Svmor. oblasti za účasti předsedy ČSTV P.Kořána. Porada měla dvě témata – příprava VH ČSTV v Nymburce dne 16.4.2011 v návaznosti na připravované nové stanovy ČSTV, které řeší mj. i změnu názvu organizace.  Druhé téma byla situace v SAZCE a.s. a následné řešení, které je připravováno a bude  rovněž projednáváno na VH ČSTV. V otázce financování regionů nedošlo k pozitivnímu posunu a situace je nadále velmi kritická. Člen VV RS Jos. Ondroušek informoval VV RS o dění v OFS  v návaznosti na připravované nové stanovy ČMFS. VV RS ČSTV dále z důvodu nedostatku finančních prostředků a nenaplnění RF RS ČSTV neschválil 3 žádosti subjektů o mimořádné příspěvky.  V závěru bylo schváleno přijetí nového subjektu do RS ČSTV – 1.FC Olomouc a byly vráceny k doplnění a upřesnění 2 žádosti o přijetí do RS ČSTV Olomouc – MGC Horka nad Moravou a MGC Haná Olomouc.

 • 8.schůze VV RS ČSTV – 17.února 2011 v Olomouci:
  Na pravidelné únorové schůzi projednal VV RS ČSTV hospodaření RS ČSTV Olomouc za rok 2010. Na straně příjmů  nebyla naplněna položka Ostatní příjmy(zejména úroky banky) ve výši Kč 32.371.. Zbývající příjmové položky byly  překročeny a to v oblasti Údržby TVZ, Sportuj s námi, dotace od sponzorů. Příspěvek na údržbu od Olomouckého kraje byl pokryt v plánované výši. Celkem příjmy představují částku Kč 6.039.683,30 .  Na straně výdajů : - rozpočet VV RS byl překročen o cca. 35.000,- Kč v důsledku navýšení položky Ostatní výdaje, která byla podrobně okomentována. . Dotace na činnost TJ/SK:  - překročení ve výši 147.000,--Kč bylo umožněno doplatkem dotace na činnost TJ/SK za rok 2008. Na rok 2009 a  2010 nebyly pro TJ/SK poskytnuty žádné prostředky z vlastních zdrojů ČSTV. Státní prostředky na údržbu byly v průběhu roku navýšeny o Kč 481.200,- Kč a byly rozděleny na TJ/SK dle rozhodnutí VV. Krajské dotace na údržbu byly vyčerpány v plánované výši. Ostatní výdajové položky byly čerpány v souladu s rozpočtem na rok 2010. Celkem výdaje za rok 2010 činí Kč 6.068.144,-Kč a hospodářský výsledek představuje. ztrátu ve výši Kč 28.460,- Kč. Po diskusi a zodpovězení dotazů VV RS hospodaření roku 2010 schválil a uložil jeho předložení RVH 2011. Dále VV RS schválil návrh na svolání 22. RVH ČSTV okresu Olomouc předběžně na termín 19.5.2011.  VV RS byl informován o výsledku 1. termínu šetření členské základny v TJ/SK – k termínu 17.2.2011 je vykazován  pokles členské základny  a to především u mládeže Během roku 2010 byly přijaty 2 nové subjekty,jeden subjekt byl zrušen a to TJ Zora Olomouc, konečný stav TJ/SK je 183.  Ještě cca 35 subjektů hlášení nedodalo, bylo urgováno s konečným termínem odeslání  2. konečné verze 11.3.2011. Předseda RS J.Odstrčilík podal aktuelní informace o současném vývoji v SAZCE,  o přípravě rozpočtu RS ČSTV na rok 2011 v návaznosti na získání finančních prostředků  od okresních svazů a  od ČSTV. 23. VH ČSTV je svolána na 16. dubna 2011do Nymburka. Žádost o přijetí nového subjektu  1.FC Olomouc byla odročena na příští schůzi VV RS ČSTV.

 • Zápis č. 7 ze schůze VV RS ČSTV – 20.ledna 2011 v Olomouci :
  Na pravidelné lednové schůzi věnoval VV RS podstatnou část jednání informacím o aktuelní situaci kolem a.s. SAZKA a s tím spojených problémů s financováním sportovního prostředí. Členové VV byli informováni předsedou RS Josefem Odstrčilíkem o jednání celostátní porady regionů ČSTV s vedením v Praze na Strahově dne  11.ledna 2011. Celé financování ČSTV v roce 2011 je negativně  ovlivněno rozhodnutím MF, aby prostředky určené na sport, šly prostřednictvím vybraných sportovních svazů – ne přes střešní organizaci. Jednání předsedů RS ČSTV na této poradě  bylo zaměřeno na řešení situace a zajištění financování RS z jiných zdrojů. Z této porady vzešel tzv. Návrh zásad dělení finančních prostředků pro základní činnost kanceláří Regionálních – okresních sdružení ČSTV v roce 2011. Cílem tohoto dělení je zachování činnosti  kanceláří RS – OS jako významného a zásadního pomocníka TJ/SK. Tento návrh se netýká okruhu služeb poskytovaných okresním sportovním svazům, kterým budou tyto služby účtovány  v jiném režimu. Celkový objem pro tento účel získaných finančních prostředků se budou dělit takto : 60% objemu tvoří fixní částka a 40 % pohyblivá částka, která charakterizuje odlišnost jednotlivých RS-OS (velikost, čl. základna, počet TJ, služby a osobní náklady).Celkový objem pro rozdělení činí cca 50 mil.Kč. Na základě této skutečnosti VV RS ČSTV Olomouc projednal personální obsazení sekretariátu RS a po rozsáhlé diskusi  a po důkladné analýze pracovní náplně servisního pracovníka svazů R. Komínka v návaznosti na požadavky jednotlivých okresních svazů  a Středomoravské oblasti házené rozhodl o zrušení tohoto pracovního místa a podání výpovědi k 1.3. 2011 z důvodu nadbytečnosti dle ustanovení § 46 odst. 1 písm.c ZP. Dále vzal VV RS ČSTV  na vědomí informace podané předsedou  o současném stavu vývoje SAZKY a.s. a jejího zadlužení. K této problematice se postupně vyjádřili všichni členové VV RS, kteří konstatovali, že rozsáhlá mediální kampaň má za cíl diskreditaci ČSTV jako majoritního vlastníka SAZKY s cílem ovládnutí loterijní společnosti a dalších hodnotných majetků sportovní organizace.K celkové situaci a především k přípravě rozpočtu RS ČSTV na rok 2011 se VV RS vrátí na příští schůzi, kdy by měla být známa finanční dotace, kterou RS Olomouc na svou činnost obdrží.

   Dále VV RS pozitivně zhodnotil 45.ročník vyhlášení NEJ..2010  a schválil závěrečné vyúčtování akce, které skončilo přebytkem cca 12 tis.Kč. VV RS byl informován o probíhajícím statistickém šetření členské základny v TJ/SK, přípravách 5.LODM 2011 v Olomouckém kraji a přípravě volební VH OFS Olomouc. Schváleno bylo udělení  Medaile  ČSTV pro ing.J.Švébiše k životnímu výročí 70 let.


   

 • 6.schůze VV RS ČSTV Olomouc – 13. 12. 2010 v Olomouci :
  Poslední schůze VV RS ČSTV v roce 2010 se uskutečnila  jako rozšířená o členy DR RS ČSTV, členy komisí VV a pracovníky sekretariátu RS ČSTV. Bylo projednáno a schváleno čerpání státního příspěvku na údržbu TVZ za rok 2010 - operativně byl přerozdělen zůstatek nečerpaných prostředků ve výši  90.600,- Kč dle návrhu komise TVZ. Dále bylo projednáno a schváleno čerpání mimořádného příspěvku na provozu a údržbu od Olomouckého kraje na rok 2010, který byl vyčerpán beze zbytku. VV RS dále projednal a schválil plán práce na rok 2011. Předseda RS ČSTV J.Odstrčilík informoval VV o aktuelní situaci ve financování sportu, která je kritická a velmi vážně je ohrožena existence regionálních sdružení. Proto je připravována krizová varianta, která předpokládá mj.přestěhování  a řešení obsazení sekretariátu RS – návrh bude předložen na lednové schůzi VV RS. Místopředseda J.Novák informoval VV o přípravách vyhlášení NEJ..2010 dne 16.12. na olomoucké radnici, o jednáních přípravného výboru 5.LODM 2011 a o vyhlášených grantových programech Města Olomouce a Olomouckého kraje na podporu sportu v roce 2011. VV RS doporučil do nově tvořené sportovní komise Rady Města Olomouce stávajícího člena Jar.Nováka. Schváleno bylo udělení Medaile ČSTV pro A.Bögiho z Dukly Olomouc k životnímu výročí  70let.

  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČSTV Josef Odstrčilík členům VV, DR , členům odborných komisí VV RS   a pracovníkům sekretariátu RS ČSTV za spolupráci v roce 2010 a popřál jim klidné prožití Vánočních svátků 2010 a hodně zdraví , pohody a spokojenosti do Nového roku 2011.
 • 5. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 11. listopadu 2010 v Olomouci:
  Listopadová schůze VV RS ČSTV se zabývala stavem financování – plněním rozpočtu RS ČSTV za tři čtvrtletí roku 2010,výhledem dokonce roku 2010 a výhledem roku 2011. V příjmové části rozpočtu je vykazována částka 5.125 345,- Kč  což je 95 % plánu.Vlastní zdroje na činnost jsou povýšeny o přijatý doplatek za rok 2006 a splátku roku 2008, ale naopak došlo ke snížené dotace od MF ve výši 10%. Ostatní příjmové položky – údržba byla navýšena o 240.600,--Kč, Sportuj s námi, dotace od sponzorů a příspěvek od Ol. kraje jsou vykazovány v plánované výši. Ve výdajové části rozpočtu je vykazována částka  3.578.341,- Kč. Z toho rozpočet VV RS je překročen pouze v položce Ostatní výdaje, která byla podrobně okomentována. Dále jsou překročeny výdaje v položce dotace na činnost TJ-SK kde došlo k doplacení roku 2008. Nedočerpány jsou položky dotace na údržbu, ostatní výdaje,vyhlášení sportovců. Rezervní fond je čerpán téměř na 100 % a také dotace od Olomouckého kraje na provoz a údržbu TJ-SK je téměř již vyčerpána. K 30.9. 2010 vykazuje rozpočet přebytek ve výši 1.547.003,-Kč. Dále VV RS projednal aktuelní stav čerpání prostředků na údržbu TVZ - dotace na údržbu pro rok 2010 byla navýšena o mimořádný příspěvek 481.200,-Kč. Plán akcí ve výši Kč 1.265.000,- Kč je v současné době čerpán  částkou 829.479,--Kč. V této souvislosti VV RS ČSTV projednal žádosti TJ-SK na navýšení prostředků na údržbu nebo uhrazení faktur za práce. Dotace na provoz a údržbu od Olomouckého kraje ve výši 1.494.000,- Kč je vyčerpána bezezbytku. Výhled financování roku 2011 se odvíjí od záměru MF a MŠMT změnit tok financí přes sportovní svazy, což velice vážně ohrožuje existenci regionálních a okresních sdružení ČSTV a tím poskytování alespoň základních příspěvků a servisu pro sdružené TJ/SK a okresní sportovní svazy. Vedení ČSTV v této záležitosti intenzivně jedná na úrovni ministerstev, parlamentu a senátu. V závěru schůze byly schváleny návrhy na udělení TV vyznamenání – H.Kneifel (TJ Uničov)- ČU ČSTV, P.Jeřábek (AK Olomouc) –ČO ČSTV, dr. R.Zavřel a dr.L.Bank (oba SK UP Olomouc) –Medaile ČSTV a 1 návrh na mimořádný příspěvek z RF RS ČSTV ve výši  10tis.Kč.

 • 4. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 21. října 2010 v Olomouci :
  Na pravidelné říjnové schůzi byl VV RS ČSTV informován předsedou RS J.Odstrčilíkem o poradě vedení ČSTV s představiteli regionů, která se konala 20.10.v Praze. Byly na ní  podány informace o financování ČSTV v roce 2010,  předpoklad financování v roce 2011 a návrh nových stanov ČSTV. V první části bylo sděleno,že ekonomické situace ČSTV je velmi kritická především v oblasti financování a zajištění chodu RS a OS ČSTV. Rok 2011 je ze strany státu rozpočtován ve výši Kč 270 mil (tzv.Kalousek), avšak tyto prostředky mají jít cestou sportovních svazů, což by zapříčinilo téměř jistý konec chodu RS a OS ČSTV. Co se týče vlastních prostředků ČSTV( SAZKA) a doplacení roku 2008 ve výši 126 mil.Kč, vše závisí na jednáních s bankami (klubové financování). Pokud banky budou souhlasit s vyplacením této částky, je reálné zachování struktury ČSTV. Vedení ČSTV vedou v této záležitosti intenzivní jednání. Návrh nových stanov ČSTV přednesl a okomentoval předseda ČSTV P. Kořán. Důležitou změnou těchto stanov je změna názvu nově na „ Asociace sportu České republiky“.

  VV RS ČSTV dále schválil vyhlášení  45. ročníku NEJ..2010 – plánuje se uspořádání v  osvědčeném modelu minulých ročníků ve slavnostních prostorách olomoucké radnice opět krátce před vánočními svátky. Termín bude stanoven po projednání s novým vedením olomoucké radnice. Výzva pro subjekty k podání nominací do jednotlivých vypsaných kategorií zde.

  Dále VV RS ČSTV přijal informaci  o přípravě statistického šetření členské základny v TJ/SK za rok 2010 a aktualizaci pasportu TVZ k 31.12.2010.  Pokyny pro sdružené subjekty zde.

  V závěru schůze schválil VV RS návrh na udělení Medaile ČSTV pro p.J.Vavrouška (Granitol Mor. Beroun)k životnímu výročí 70let,  přijetí 2 nových subjektů do RS ČSTV Olomouc -  SK Judo Lutín a Vem Camará capoeira Olomouc o.s.a 2 mimořádné příspěvky z RF v celkové výši 20.000,-Kč.

 • 3. výjezdní schůze VV RS ČSTV – 9.září 2010 ve Věrovanech :
  Po prázdninové přestávce se další chůze  VV RS uskutečnila v areálu TJ Sokol Věrovany za účasti starosty obce p.Mir.Kubíčka. VV RS ČSTV si prohlédl místní sportovní areál a byl informován o úzké spolupráci s Obecním úřadem. Vedle pravidelných bodů programu projednal VV RS informaci o čerpání rozpočtu RS ČSTV za období 1.-8./2010. Členové VV RS byli seznámeni s příjmovou i výdajovou stránkou rozpočtu a také se stavem finančních prostředků RS. V této souvislosti předseda RS seznámil přítomné s dopisem předsedy ČSTV, kterým oznamuje krácení státního příspěvku („Kalousek“) plošně o 10% což pro náš okres znamená částku Kč 184.000,-. Dále tento dopis také uvádí, že financování tohoto typu od státu dle neoficiálních informací má skončit, což by bylo pro RS ČSTV a celý sport  likvidující. Dotace na údržbu jsou zaslány ve výši 54%. Dotace „Sportuj s námi“ jsou zaslány ve výši 50% a finanční částka od OLKS je zaslána v plné výši.  Čerpání rozpočtu VV RS i celého rozpočtu RS je v souladu se schválenými výdaji a v žádné z položek až na položku „Ostatní výdaje“nehrozí přečerpání. Byla předložena i podrobná informace o čerpání RF RS ČSTV, kde zůstává k dočerpání částka Kč 30.000,-. VV RS přijal informaci o předložení žádosti BC GAMBARE Olomouc do investičního programu ČSTV na rok 2011, dále o přípravách 5. Letní olympiády dětí 2011 v Olomouckém kraji a probíhající diskusi nad novelou Stanov ČSTV.  Byla schválena 1 žádost o mimořádný příspěvek z RF RS ve výši 10 tis. Kč a mimořádné navýšení prostředků na údržbu TVZ pro TJ MILO Olomouc o 30 tis.Kč na řešení havarijního stavu rozvodů vody v areálu TJ.

 • 2.schůze VV RS ČSTV – 1. července 2010  v Olomouci :
  Na pravidelné červencové schůzi projednal a schválil VV RS ČSTV návrh Komise údržby TVZ na rozpis příspěvků pro TJ/SK ze státního příspěvku vč. úpravy kritérií – tj. pro letošní rok vypustit podíl dle hodnoty majetku TVZ. Případné avizované navýšení státních prostředků bude řešeno dodatečně po jejich obdržení. Dále byl projednán a schválen návrh rozpisu mimořádného příspěvku na provoz a údržbu od Olomouckého kraje – dle zadaných kritérií bylo pro 33 TJ/SK rozděleno celkem 1,494 mil.Kč a stanoveny podmínky čerpání a vyúčtování. Projednán a schválen byl i rozpis finančního příspěvku z programu Sportuj s námi 2010, kdy pro 10 TJ/SK bylo rozděleno 124 tis.Kč. V závěru byl schválen mimořádný příspěvek z RF RS  ve výši 10 tis.Kč pro TJ Sokol Chomoutov na likvidaci povodňových škod.

 • 1. schůze VV RS ČSTV – 10. června 2010 v Olomouci :
  Na první schůzi po volební valné hromadě zvolil VV RS dva místopředsedy – Jaroslava Nováka za TJ/SK a mgr. Josefa Ondrouška za okresní sportovní svazy. Dále byly ustaveny odborné komise VV RS a jmenováni jejich předsedové : ing.Josef Skopal pro komisi hospodářskou, ing. Jaroslav Švébiš pro komisi údržby TVZ a Jaroslav Novák pro komisi organizačně – manažerskou. Byla přijata informace i volbě předsedy DR RS ČSTV – dr. Jan Trávníček a místopředsedy DR – Ladislav Římský. VV RS ČSTV dále aktualizoval dokumenty, potřebné pro práci orgánů RS ČSTV – Jednací řád VV RS ČSTV, Organizační řád DR RS ČSTV, Podpisový regulativ aparátu RS a Okresních sportovních svazů a Materiální zabezpečení členů volených orgánů RS ČSTV. VV RS zhodnotil přípravy a průběh 21.RVH ČSTV, schválil plán práce VV RS na 2.pololetí 2010  a byl informován o jednáních VH v TJ Tatran Litovel a SK Sigma MŽ Olomouc. V závěru byly schváleny mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV pro 2 subjekty v celkové výši 20 tis.Kč.

 • 21. regionální valná hromada ČSTV okresu Olomouc – 20.května 2010 :
  Ve velkém sále DOS v Olomouci se dne 20.května 2010 konala 21.RVH ČSTV okresu Olomouc. Projednala a uzavřela činnost a hospodaření RS ČSTV za rok 2009 a schválila rozpočet na rok 2010. Vedle těchto standardních bodů programu proběhly i volby nových orgánů  RS ČSTV Olomouc na období 2010 až 2014.
  Ke stažení zápis a usnesení 21.RVH ČSTV.

 • 43. schůze VV RS ČSTV Olomouc -  4.května 2010 v Olomouci :
  Informaci o průběhu a závěrech 22. VH ČSTV  dne 17.4.2010 v Nymburku podal předseda RS ČSTV Jaroslav Novák : V hlavní zprávě zhodnotil předseda ČSTV ing.Srb uplynulé 4leté období – zájem o sportování neklesá, nedostatkem je chátrající stav TV zařízení. Vztah ministryně lepší než s předchůdci, ale politická situace nedovoluje rozvinutí kontaktů, pozice sportu je na chvostu zájmu, ani v legislativě se příliš nepokročilo. V ekonomice trvá nepříznivá situace a pokles příspěvků od státu, ještě nepříznivější je situace u vlastních zdrojů, zejména ze SAZKY. Vedle Aréna, DPH, konkurence se nepříznivě projevuje opatrnost bank – dlouhá jednání o společném financování SAZKY nejsou dokončena. Pozitivem je státní příspěvek(Kalousek), který zajišťuje financování od počátku roku (již 70% naplněno). Zhodnocení období 20 let (ing.Srb předsedou) – zvýšení počtu členů, sdružených subjektů, udržení majetku, řada pozitivních zákonů, po likvidaci všeho v roce 1990 opět obnovení systému ST, center ve spolupráci s MŠMT … závěrečný projev ing.Srba byl oceněn potleskem delegátů  ve stoje. Hospodaření 2009 –ing. Pávek: - rozpočet roku 2009 byl splněn s úsporou, ale zdroje dalších rezerv jsou vyčerpány. Prostředky roku 2009 – došlo 5 splátek, dalších 7 bylo uhrazeno  až v měsíci březnu a dubnu 2010 – doplatky roku 2006 a části roku 2008. Ještě za rok 2008 dluží SAZKA128 mil.Kč, rok 2009 bude uzavřen na VH SAZKY 26.5.2010. Není reálné se vracet k financování roku 2009 dle kritérií, ale je třeba financovat dle skutečně došlých prostředků.

  Bilance zdrojů 2010:  - státní prostředky (204 mil.Kč) budou zasílány dle splátkového kalendáře ve 4 splátkách, dosud nebyly k dispozici státní prostředky na údržbu (přislíbeno na výšení o 40 mil.Kč, z toho ČSTV 28) ani Sportuj s námi 2010. Propočty příspěvků byly na regiony zaslány. Volby nových orgánů ČSTV : - předsedou zvolen Pavel Kořán, místopředsedové pro regiony  - Vladimír Šimíček, pro svazy – Tomáš Král (lední hokej).

  VV RS ČSTV se dále zabýval přípravou 22.volební RVH ČSTV. Byl informován o jednání s předsedy okresních svazů fotbalu a házené, které akceptovaly návrhy k optimalizaci pracovníků aparátu RS ČSTV. Podrobně byl projednán rozpočet RS na rok 2010 - je sestaven jako vyrovnaný, příjmové položky – státní  zdroje na činnost 1849,0 mil Kč(o cca 200 tis.Kč méně proti roku 2009), 1. splátka vlastní zdroje 528,5 tis.Kč – podíl v % 1,89459 – takto budou propočítány a zasílány další splátky během roku 2010. Rovněž prostředky na údržbu TVZ jsou výrazně nižší jak u státních zdrojů 1.223,9 mil.Kč (- 650tis.), tak u krajských zdrojů 1.494,0 mil.Kč (- 280 tis.), snížení je způsobeno nízkými vykázanými částkami z uzávěrek TJ/SK. Dále byly projednány a schváleny písemné materiály pro delegáty 21.RVH – kontrola plnění usnesení  20.RVH 2009 a činnost VV RS ČSTV. Příprava voleb nových orgánů RS ČSTV Olomouc 2010-2014 – předseda RS  Jar.Novák potvrdil svůj záměr dále  nekandidovat na funkci předsedy RS ČSTV a informoval VV RS o došlých návrzích pro volby nových orgánů RS ČSTV Olomouc. Zde nutno konstatovat, že nových kandidátů není mnoho a že zájemců o práci ve VV RS ČSTV  se nedostává. Z došlých návrhů bude zpracován písemný podklad pro práci volební komise na 21.RVH ČSTV.  V závěru byly schváleny 3 žádosti o příspěvky  z RF RS ČSTV v celkové výši  25.000,-Kč a schváleny návrhy na vyznamenání pro funkcionáře TJ Sokol Bouzov ke 100. výročí založení TJ – 3x medaile ČSTV, 4x ČO ČSTV a 5x ČU ČSTV.
   

 • 42. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 8.dubna 2010 v Olomouci :
  Předseda RS ČSTV Jaroslav Novák podal podrobnou informaci o průběhu porady, konané dne 30.3.2010 v Praze na Strahově. Porada proběhla v klidné a pracovní atmosféře, předány byly podkladové materiály pro jednání 22. VH ČSTV v Nymburce dne 17.4. 2010. SAZKA splatila plánovaných 12 splátek – doplatky za roky 2006 a 2007. Za rok 2008 zbývá pohledávka cca 120 mil.Kč. Splátky roku 2009 bude řešit VH Sazky (25.5.). Zpoždění mají  podpisy smluv na státní prostředky 2010 od MŠMT s výjimkou činnosti. Údržba je opět nižší proti roku 2009, v jednání je příslib náměstka Kocourka o navýšení 40 mil.Kč. Ing. Srb nekandiduje na předsedu ČSTV – představili se 2 přihlášení kandidáti – Pavel Kořán  a ing. Čuřín. RF ČSTV je vyčerpán, VH bude předložen návrh na jeho aktivaci ze splátek SAZKY (vždy 20% do RF) – nutné pro zajištění  chodu ČSTV (úhrady provozních nákladů). Dále byl VV RS informován o výsledku statistického šetření v TJ/SK za rok 2009 – ve 182 TJ/SK je celkem 30.775 členů (úbytek proti r. 2008 o 528 členů), z toho mládeže 8.531 (přírůstek o 537 členů). VV RS se dále zabýval přípravou 21.RVH ČSTV – v rámci přípravy rozpočtu RS bude jednáno se svazy fotbalu a házené o možné úpravě vztahů s cílem snížení pracovníků aparátu RS o 1 až 1,5 pracovní síly. RVH bude předložen návrh převodu finančních prostředků roku 2009 do zdrojů roku 2010. VV RS byl rovněž informován o výsledku účetních uzávěrek TJ/SK a okresu za rok 2009, kde došlo k výraznému propadu nákladů na energie(- 3 mil.Kč)  a údržbu TVZ (- 8mil.Kč), což se promítne do výrazného snížení příspěvků od ČSTV, státu i kraje. Bylo schváleno 7 mimořádných  příspěvků z RF RS ČSTV v celkové výši  77.500,-Kč a návrhy na udělení TV vyznamenání – Medaile ČSTV :Vítězslav Hejtmánek(DHK Olomouc), Josef Čechák (So.Majetín)  ČO ČSTV: Ladislav Bank (SK UP Olomouc).

 • 41. schůze VV RS ČSTV Olomouc  -  2. března 2010 v Olomouci :
  Druhá výborová schůze roku 2010 projednala hospodaření  RS ČSTV Olomouc za rok 2009. Na straně příjmů : - nebyly naplněny dotace z vlastních zdrojů ČSTV ( SAZKA) – doplatky roků 2006 a  2008 ve výši 187.000,-Kč, ani příspěvek na rok 2009 ve výši 1.662.500,-Kč. Zbývající příjmové položky byly pokryty, případně překročeny .  Na straně výdajů : - rozpočet VV RS byl dodržen s úsporou cca 13.000,-Kč. Dotace na činnost TJ/SK:  - splněn  doplatek roku 2007 pro všechny TJ/SK do výše 75% plánované částky, doplatek roku 2008 poskytnut ve výši 476.000,-Kč, zbývá uhradit 503.000,-Kč po obdržení dotace z ČSTV. Na rok 2009 nebyly pro TJ/SK poskytnuty žádné prostředky – viz nedoplatky z příjmové části rozpočtu. Ze stejných důvodů nemohl být naplněn ani plánovaný odvod do provodního fondu RS ČSTV. Státní i krajské dotace na provoz a údržbu TVZ  i  program Sportuj s námi byly plně pokryty. Příjmy celkem činily 7.040.497,- Kč,  výdaje celkem činily 6.862.441,-Kč, zůstatek + 178.056,-Kč.
  VV RS ČSTV potvrzuje své již dřívější rozhodnutí doplatit TJ/SK rok 2008 v okamžiku získání chybějících dotací roku 2009 a zbývající částku odvést do provozního fondu RS ČSTV.  O jeho užití pak předloží návrhy RVH ČSTV 2010.  Dále VV RS ČSTV rozhodl o svolání 21. RVH ČSTV okresu Olomouc. Je navrženo svolání na termín 20.května 2010 od 15,00 hodin ve Velkém sále Domu odborových služeb v Olomouci, Palackého 21. V programu vedle obvyklých bodů bude i volba nových orgánů RS ČSTV Olomouc. Dále byla  projednána obsahová a organizační příprava RVH a doporučeno oslovit sdružené subjekty  - TJ,SK a okresní sportovní svazy k předložení návrhů kandidátů pro práci v orgánech RS ČSTV Olomouc na období 2010 – 2014. VV RS ČSTV projednal návrh Jednacího řádu 21.RVH a návrh Volebního řádu 21.RVH. Termín pro předložení návrhů  pro volby je stanoven  do 29. 4. 2010. VV RS ČSTV byl informován o výsledcích grantových programů OK a Města Olomouce pro rok 2010, předběžném výsledku statistického šetření členské základny v TJ/SK za rok 2009 a jednáních VV ČSTV v období prosinec 2009 až únor 2010. Schváleny byly 2 mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV ve výši 30.000,-Kč.
   

 • 40.schůze VV RS ČSTV Olomouc – 21. ledna 2010 v Olomouci, OLKS ČSTV:
  Na první schůzi roku 2010 projednal a přijal VV RS ČSTV Olomouc návrh rozpočtového provizoria na 1.pololetí roku 2010. Návrh respektuje složitou situaci ve finančních dotacích od ČSTV, zejména z vlastních zdrojů (SAZKA).  Není navržena valorizace platů sekretariátu RS, kráceny jsou nezbytné další výdajové položky. Je respektována potřeba zajištění nutných administrativních záležitostí ( statistika členů, vyúčtování státních a krajských prostředků, účetní uzávěrky TJ/SK a okresu,  příprava volební RVH ČSTV 2010..). V bohaté a konstruktivní diskusi bylo hovořeno o potřebě zpracování auditu činností a zapojení jednotlivých pracovníků sekretariátu RS. Jako nezbytné se v současné ekonomické situaci jeví snížení počtu pracovníků aparátu. Tuto záležitost je třeba řešit v návaznosti  na volební RVH okresu Olomouc (květen 2010). Dále bylo projednáno hodnocení 44. ročníku NEJ..2009  a celkové vyúčtování akce – náklady i výdaje cca  o 20 tis. Kč nižší proti předcházejícímu  roku. Mírné překročení výdajů bylo uhrazeno z přebytku roku 2008. Byla diskutována nabídka produkční agentury na pořadatelství v roce 2010 – VV RS nabídku posoudí a rozhodne po volební VH 2010 – tj. do 30.6.2010.  VV RS dále  uložil zahájit přípravy na svolání 21. RVH ČSTV (květen  2010), která bude volební. Schválen byl 1 příspěvek z RF RS ČSTV ve výši 5 tis. Kč.
   

 • 39. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 10. prosince 2009 – APETIT Zora klub :
  Závěrečná schůze VV RS v roce 2009 se konala tradičně rozšířená o účast členů Dozorčí rady a pracovníky  sekretariátu  RS ČSTV. Byla projednána schválena zpráva Komise TVZ o čerpání státního příspěvku na údržbu TVZ v TJ/SK v roce 2009 a schváleno operativní rozdělení nevyčerpaných prostředků ve výši 95 tis. Kč pro 6 subjektů. Schváleno bylo čerpání mimořádného příspěvku na provoz a údržbu TVZ od OK, částka byla čerpána ve 100% výši  a vyúčtování předáno na OLKS ČSTV. Dále byl schválen plán práce VV RS ČSTV na 1.pololetí  2010. Úkolem VV RS bude zajistit nezbytné administrativní záležitosti – vyúčtování státních prostředků, statistiku členů, účetní uzávěrky v TJ/SK a okresu – vše za rok 2009 a připravit rozpočet RS ČSTV 2010 a  volební valnou hromadu RS ČSTV Olomouc v květnu 2010. Dále byl VV RS ČSTV informován aktuelní situaci s financováním z vlastních zdrojů ČSTV – problémy trvají u splátek a.s. SAZKA. Bylo uhrazeno 5 splátek z plánovaných 12, vesměs se jednalo o část doplatků roku 2006, doplatky za roky 2008 a 2009 zatím nebyly poskytnuty  a jsou závislé na výsledku jednání s konsorciem bank. Aktuelně VV RS přijal informace ze sportovních  komisí Města Olomouce a ROK: - komise se zabývaly přípravou grantových programů a všeobecně podpory sportu  2010.
   

 • 39. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 10.12.2009 – APETIT Zora klub :
  Závěrečná schůze VV RS v roce 2009 se konala tradičně rozšířená o účast členů Dozorčí rady a pracovníky  sekretariátu  RS ČSTV. Byla projednána schválena zpráva Komise TVZ o čerpání státního příspěvku na údržbu TVZ v TJ/SK v roce 2009 a schváleno operativní rozdělení nevyčerpaných prostředků ve výši 95 tis. Kč pro 6 subjektů. Schváleno bylo čerpání mimořádného příspěvku na provoz a údržbu TVZ od OK, částka byla čerpána ve 100% výši  a vyúčtování předáno na OLKS ČSTV. Dále byl schválen plán práce VV RS ČSTV na 1.pololetí  2010. Úkolem VV RS bude zajistit nezbytné administrativní záležitosti – vyúčtování státních prostředků, statistiku členů, účetní uzávěrky v TJ/SK a okresu – vše za rok 2009 a připravit rozpočet RS ČSTV 2010 a  volební valnou hromadu RS ČSTV Olomouc v květnu 2010. Dále byl VV RS ČSTV informován aktuelní situaci s financováním z vlastních zdrojů ČSTV – problémy trvají u splátek a.s. SAZKA. Bylo uhrazeno 5 splátek z plánovaných 12, vesměs se jednalo o část doplatků roku 2006, doplatky za roky 2008 a 2009 zatím nebyly poskytnuty  a jsou závislé na výsledku jednání s konsorciem bank. Aktuelně VV RS přijal informace ze sportovních  komisí Města Olomouce a ROK: - komise se zabývaly přípravou grantových programů a všeobecně podpory sportu  2010.
   

 • 38.schůze VV RS ČSTV – 19.11.2009 v Olomouci:
  Hlavním bodem programu listopadové schůze VV RS byla aktuální  informace o plnění rozpočtu RS ČSTV Olomouc za rok 2009. Bez problémů a dle splátkového kalendáře probíhá financování státními prostředky – RS obdrželo státní příspěvek na činnost  od MF v plánované výši (2.052.100,- Kč), na údržbu TVZ a Sportuj s námi rovněž plněno na 100%. V plnění příspěvků  z vlastních zdrojů ČSTV (SAZKA) bylo jako doplatek  roku 2006 poskytnuto 986.600,- a zbývá doplatit 118.300,-Kč. Doplatek roku 2008 ani dotace na rok 2009 zatím nebyly  zaplaceny. Rozpočet VV RS  je čerpán uvážlivě, v položce Ostatní výdaje se nepříznivě promítá „vloupání a krádež pokladny“ v hodnotě cca 30 tis.Kč, záležitost je uplatněna u pojišťovny. Dotace TJ/SK- zaslány prozatím doplatky roku 2007 do výše 75% a částečně doplatky roku 2008, celkem pak 791.000,-Kč. Čerpání dotací na údržbu TVZ  – státní + krajské – probíhá a bude upřesněno na prosincové schůzi VV. Inventura čerpání RF : podpora sportovních akcí  - čerpáno 130 tis., zůstává 20 tis.Kč, dořešit mimořádné příspěvky na opravy celkem 30 tis.Kč tak, aby čerpání RF RS nebylo překročeno. Ostatní výdaje  a Vyhlášení sportovců jsou čerpány v souladu s rozpočtem. VV RS podle aktuelního stavu plnění doplatků dotací ČSTV (vlastní zdroje ) rozhodne na prosincovém VV o možném zaslání prostředků do TJ/SK ( doplatek roku 2008 – zbývá doplatit cca 500 tis.Kč ). Dále VV RS projednal materiál k aktualizaci statistky členské základny za rok 2009 a informaci o přípravě  44. vyhlášení NEJ..2009. Schválil udělení ČO ČSTV pro A.Lajčíka a V.Dostalíka z AKOlomouc, 2 žádosti o mimořádné příspěvky  - 1x z RF  RS ČSTV ve výši 5 tis.Kč a 1x z rozpočtu RS ČSTV 2010 ve výši 30tis.Kč. V závěru bylo schváleno přijetí nového subjektu do RS ČSTV – Pony klub Corazon.
   

 • 37. schůze VV RS ČSTV – 2. října 2009 –výjezdní ve Slatinicích :
  VV RS byl informován o činnosti a aktivitách SK Slatinice a o součinnosti a spolupráci s OÚ. Schůze se konala v atriu OÚ Slatinice, ve kterém se nacházejí 2 tenisové kurty, přístupné veřejnosti a lázeňským hostům. SK dále provozuje fotbalový areál se 2 travnatými hřišti a sokolovnu, na kterou je  připraven projekt na modernizaci a rozšíření. Vedle pravidelných bodů jednání (schválení zápisu, kontrola plnění úkolů a usnesení) byl VV RS informován o zářijové schůzi VV ČSTV Praha – mj. o schůzkách vedení ČSTV s ministryní školství a ministrem financí k přípravě financování roku 2010, představena byla pracovní verze „Koncepce státní podpory sportu v ČR“, která má být v říjnu projednána ve vládě ČR. Financování 2009:  - státní prostředky – do 10.10. budou vykryty na 100%, v plné výši údržba, Sportuj s námi …  - vlastní prostředky :  na schůzi VV přítomen GŘ Sazky Hušák, potvrdil 12 splátek po 23,5mil.Kč pro ČSTV, v současné době obdrželo ČSTV 4 splátky.V jednání je dohoda o mimosoudním vyrovnání mezi Sazkou a státem (DPH) – nyní se řeší na politické rovině. Investice 2010:  - bylo podáno 71 žádostí za cca 260mil.Kč, 6 žádostí bylo vyřazeno (mj. Slatinice pro nepřipravenost), z regionu zůstává Mor.Beroun. Žádosti, které půjdou na MŠMT přímo, nutno doložit stanoviskem regionu nebo svazu. V případě jejich schválení nebude ČSTV dělat administraci. VV RS dále schválil uspořádání  44. ročníku vyhlášení sportovců a kolektivů okresu Olomouc ze rok 2009  a  dále udělení   ČO ČSTV pro atletické funkcionáře Jaroslava Poláka a dr. Jiřího Veselého . Schválena byla žádost Okresního svazu LH o příspěvek na úhradu ledové plochy pro OP LH 2009/2010,která bude uplatněna do grantu 2010 na MgM Olomouce. Schváleny byly 2 příspěvky o mimořádné dotace z rezervy údržby TVZ v celkové výši 20 tis.Kč. V závěru bylo schváleno přijetí SK ZORA Olomouc za člena  RS ČSTV a neschváleno přijetí o.s. Fotbal budoucnosti pro nesplnění podmínek členství dle Stanov RS ČSTV Olomouc.  

 • 36. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 20.8.2009 v Olomouci :
  Na srpnové schůzi VV RS ČSTV byla vedle stálých bodů programu ( kontrola a schválení zápisu z předcházející schůze VV a kontroly plnění úkolů a usnesení ) projednána informace o čerpání rozpočtu RS ČSTV Olomouc za 1.pololetí a aktuelním stavu plnění příspěvků od ČSTV. VV RS konstatoval, že státní prostředky ( údržba, příspěvek na činnost od MF, Sportuj  s námi) jsou zasílány dle splátkového kalendáře, plně pokryt je i mimořádný příspěvek na provoz a údržbu od OK. Naopak přetrvávají problémy s příspěvky z vlastních zdrojů (od SAZKY), které byly prozatím poskytnuty v minimální výši. VV RS podrobně projednal čerpání  RF RS zejména se zaměřením na limitované příspěvky pro sdružené subjekty (podpora významných akcí) a konstatoval,  že čerpání rozpočtu RS ČSTV je uvážlivé a nesignalizuje překročení schváleného rozpočtu. Dále byl projednán rozpis příspěvků z programu Sportuj s námi 2009 – mezi 10 subjektů bylo rozděleno celkem 122.300,-Kč. Na základě žádostí TJ byly do plánu investic ČSTV na rok 2010 doporučeny 2 akce – 1.TJ Granitol Moravský Beroun – rekonstrukce tělocvičny, 2. SK Slatinice – vybudování sportovního areálu v obci. Dále byly schváleny 2 mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV ve výši 20 tis.Kč a nebylo doporučeno přijetí Pony klubu COROZAN o.s. za člena RS ČSTV Olomouc.
   

 • 35. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 16. června 2009 v Olomouci:
  Na pravidelné červnové schůzi – první po 20. RVH ČSTV – projednal výkonný výbor průběh a závěry 20. RVH. Konstatoval poměrně dobrou účast delegátů obou komor,  RVH byla řádně připravena vč. vypovídajících podkladových materiálů.  Jednání bylo věcné bez komplikací a problémů a schválením dokumentů vytvořila podmínky pro činnost v roce 2009.. Pozitivem byla přítomnost generálního sekretáře ČSTV mgr. Jana Boháče a jeho věcné diskusní vystoupení, kterým doplnil zprávu předsedy RS a reagoval i na diskusní vystoupení předsedy TJ Granitol Mor.Beroun k problematice investic ČSTV.  Z diskuse : - VV RS ČSTV podpoří žádost TJ Granitol Mor.Beroun zařazením na prioritní místo v plánu investic ČSTV na rok 2010. Dále byly projednány návrhy rozpisů příspěvků ze státních zdrojů a mimořádného příspěvku od OK na provoz a údržbu TVZ – TJ a SK budou informovány o výši příspěvků a podmínkách čerpání. VV RS dále rozhodl o zaslání doplatků na činnost TJ/SK za rok 2007  do výše 75% středním a velkým TJ a SK. Byla přijata informace o jednání vedení ČSTV s představiteli dočasné vlády ( ministři Janota a Kopicová), směřující k přípravě rozpočtu na rok 2010 a nápravě  krácených dotací roku 2009 a informace ke zřizování datových schránek - dle sdělení ČSTV  nemají TJ, SK, regionální a krajská sdružení ČSTV a sportovní svazy, registrované jako občanská sdružení u MV ČR, povinnost jejich zřizování. Kladně byla projednána žádost a přihláška ke sdružení v RS ČSTV Olomouc nového subjektu – TTC Olomouc ( Table Tenis Club Olomouc).
   

 • 20. regionální valná hromada ČSTV okresu Olomouc - 21. května 2009:
  Usnesení 20. regionální valné hromady ČSTV okresu Olomouc si můžete stáhnout ve formátu MS Word zde.
  Zápis z 20. regionální valné hromady ČSTV okresu Olomouc si můžete stáhnout zde.

 • 34. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 11.května 2009 v Olomouci:
  Hlavní bodem programu poslední schůze VV RS ČSV před 20. RVH ČSTV byla závěrečná redakce materiálů pro delegáty  - Zpráva o činnosti VV RS ČSTV od 19.RVH ČSTV okresu Olomouc a  Kontrola plnění usnesení 19.RVH ČSTV 2008.  Dále byl projednán návrh rozpočtu VV a RS  ČSTV Olomouc na rok 2009, který bude předložen delegátům RVH. .  Byly obsáhle prodiskutovány varianty pro zpracování návrhu rozpočtu 2009 a  případných doplatků za roky 2007 a 2008. Rozpočet VV RS je plánován ve výši 1,806 mil.Kč, tj. o 31,5 tis.Kč menší než skutečnost roku 2008. Vzhledem k nejisté situaci splátek 2009  bylo  rozhodnuto použít rozpisu příspěvků na rok 2009 a částečného doplatku roku 2008  pro úplné doplacení příspěvků roku 2008 (cca 980 tis.Kč), dále doplatit rok 2007 do výše 75% ( cca350 tis.Kč) těm TJ a SK, které obdržely pouze zálohy 50% a na této výši ukončit financování  roku 2007 (do doby, dokud nedojdou pro rok 2007 chybějící finanční prostředky ). Případnou zbývající částku zaslaných prostředků roku 2009 a celý doplatek roku 2006 ponechat v rezervním fondu RS ČSTV a o jeho použití operativně rozhodnout v závěru roku 2009 s tím, že  částky budou pro TJ a SK rozděleny dle platných kritérií.  VV RS byl informován o schůzi DR RS ČSTV, která připravila zprávu pro 20.RVH a o schůzi sportovní komise MgM Olomouce, která se konala v nově vybudovaném aquaparku v lokalitě Horní lán v Olomouci.
   

 • 33. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 23. dubna 2009 v Olomouci:
  Na pravidelné dubnové schůzi byl VV RS ČSTV informován o průběhu a závěrech 21.VH ČSTV, konané dne 18.dubna 2009 v Nymburku. Možno konstatovat, že přes mimořádnou snahu VV ČSTV se v průběhu uplynulého období nepodařilo stabilizovat ekonomickou situaci ČSTV. Trvají problémy s financováním vlastních zdrojů ČSTV (zejména od SAZKY), kde jen díky mimořádnému státnímu příspěvku byly subjekty financovány do výše 60% přislíbených částek, Sazka přes rekordní výsledky nestačí poskytovat běžné zálohy ani doplatky let 2006 – 2008. Dnes je již zřejmé, že vedle odvodů DPH je příčinou tohoto stavu splácení obligací za výstavbu Arény (až 800mil.ročně). Přesně dle splátkového kalendáře jsou k dispozici státní prostředky na údržbu TVZ, i když jejich výše je naprosto nedostačující. Pro rok 2009 pak bylo sportovní prostředí kráceno MŠMT o dalších 300mil.Kč, což se opět promítne do krácení investic a zejména údržby. Na majetek ČSTV v hodnotě 42 mld. Kč dostává ČSTV na údržbu částku 75 mil.Kč. Naprosto nefunguje komunikace s ministrem Liškou, nepracuje ustavená Rada ministra.Byla zpracována analýza financování sportu v ČR – závěr : sport je podhodnocen ročně o 1,4 mld.Kč. Rozpracována je „Státní politika v oblasti TV a sportu“ – bude snaha situaci napravit, zvažuje se zřízení „Fondu pro podporu sportu“. V diskusi zazněla velmi ostrá kritická slova na adresu přístupu MŠMT ke sportovnímu prostředí, i kritika malé aktivity VV ČSTV, vedení ČSTV nedostatečně reprezentuje a není politiky akceptováno. Pro podzimní předčasné volby nutno vyvinout propagační kampaň ČSTV, sdělit veřejnosti, v jaké situaci se sport nachází. Nutno se i maximálně angažovat v orgánech Sazky a nekompromisně uplatňovat práva majoritního akcionáře. K financování : - ze zdrojů Sazky bude doplácen rok 2006 a rok 2008, je rozepsán státní příspěvek ( Kalouskovy), rok 2009 zřejmě nebude zálohově splácen vůbec. Rozepsán bude státní příspěvek na údržbu. V kritériích nedošlo ke změnám, povýšen byl základní příspěvek pro regiony na 300.000,-Kč. Sníženy byly o 11% příspěvky pro krajská sdružení ČSTV. Dále se VV RS ČSTV zabýval přípravou materiálů pro 20.RVH ČSTV okresu Olomouc a schválil celkem 7 mimořádných příspěvků z RF RS ČSTV v celkové výši 62.500,-Kč pro sdružené subjekty na podporu významných sportovních akcí v regionu.

 • 32.schůze VV RS ČSTV – 12. března 2009 – zasedačka OLKS ČSTV:
  Vedle pravidelných bodů programu projednal na březnové schůzi VV RS ČSTV informaci o čerpání rozpočtu RS ČSTV Olomouc za rok 2008. Konstatovat, že přetrvávají problémy s příspěvky z vlastních zdrojů ČSTV, které byly za rok 2008 naplněny pouze do výše 60% ( výpadek 2.291.100,-Kč). Částečně byl uhrazen výpadek vlastních zdrojů z roku 2007, celkem však za roky 2006 – 2008 dluží ČSTV na účet RS ČSTV Olomouc téměř 5 mil.Kč. Tzv. provozní fond činí v tuto chvíli pouze cca 400tis.Kč. Státní a krajské prostředky na provoz a údržbu byly poskytnuty v plné výši. Na straně výdajů byl mírně překročen rozpočet VV RS( +27,5 tis.Kč) především v položce „Ostatní výdaje“ (+40,0 tis.Kč)- neplánovaná vetší oprava kopírky. Dotace do TJ/SK dle kritérií byly vyplaceny do výše 70% - 119 menších a středních TJ/SK s příspěvkem do 10 tis. Kč byly plně pokryty, zbývající TJ/SK obdržely zálohu 50%- zbývá vyplatit 979.800,-Kč. Zbývající výdajové položky byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. Celkem skončilo hospodaření za rok 2008 schodkem - 710.148 Kč, který byl krytý z provozního fondu RS. Dále byl VV RS předběžně informován o statistickém šetření členské základny za rok 2008 – podrobné statistiky budou podány na dubnové schůzi. Předseda RS Jar.Novák informoval o výběrovém řízení programu CISKO 2009 a o pravidelné schůzi sportovní komise Mg města Olomouce. Byly schváleny 4 žádosti sdružených subjektů o mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 37.500,-Kč, schváleno přijetí nového subjektu – Figure skating club Olomouc- do RS ČSTV a nominace a návrhy pro volby do KR OLKS na období 2009 – 2013 : Vladimíra Šimíčka (OS Šumperk) do funkce předsedy OLKS ČSTV, Jaroslava Nováka (RS Olomouc) na funkci místopředsedy pro regiony a Josefa Odstrčilíka (RS Olomouc) na funkci předsedy ekonomické komise.
   

 • 31.schůze VV RS ČSTV – 19. února 2009 v Olomouci:
  Na pravidelné únorové schůzi byl VV RS ČSTV informován o jednání sportovních komisí Rady města Olomouce a Rady Olomouckého kraje, které projednaly návrhy na finanční příspěvky v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2009. Město Olomouc rozděluje do oblasti sportu a tělovýchovy stejnou částku, jako v roce 2008 – „vlajkové lodě“ obdrží celkem 6mil.Kč, na grantové programy je pak částka 6,5 mil.Kč, 1mil.Kč je pak na podporu významných sportovních akcí. Olomoucký kraj posílil podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2009 o 2,02 mil.Kč na celkovou částku 39,230mil.Kč, z toho na „vlajkové lodě“ 24,3 mil.Kč, na dva grantové programy 13,43 mil.Kč a 1,5 mil.Kč na projekt CISKO. Současně pak OK schválil významný projekt pro OLKS ČSTV ve výši 4 mil.Kč na provoz a údržbu TVZ v TJ/SK Olomouckého kraje. Dále pak VV RS ČSTV Olomouc rozhodl o svolání 20.RVH ČSTV okresu Olomouc na 21. května 2009 do velkého sálu Domu odborových služeb Olomouc, Palackého 21. VV RS ČSTV byl informován o skončení 1. etapy statistického šetření členské základny v TJ/SK za rok 2008 – cca 50 TJ/SK v tomto termínu hlášení nedodalo, VV RS vyslovil s tímto stavem nespokojenost a v případě nedodržení 2. termínu (2.3.2009) budou TJ/SK vystaveny postihu.
  Členové VVRS ČSTV blahopřáli PaedDr.Lubomíru Dvořákovi, předsedovi DR RS ČSTV k životnímu výročí 75.let a předali mu Čestné uznání OLKS ČSTV za dlouholetou práci pro sport a tělovýchovu.
   

 • 30.schůze VV RS ČSTV – 15. ledna 2009 v Olomouci:
  Na první schůzi roku 2009 projednal a schválil VV RS ČSTV návrh rozpočtového provizoria na 1.pololetí roku 2009 v celkové výši 955.000,-Kč, z toho mzdy a OON maximálně 545.000,-Kč. Současně uložil vypracovat 1. verzi rozpočtu VV RS ČSTV na rok 2009. Vzhledem ke složité ekonomické situaci doporučuje VV RS ČSTV zpracovat tento rozpočet v maximální výši roku 2008, což by znamenalo, že již druhý rok nebude rozpočet VV RS navyšován. Úspory budou zajištěny v kapitolách: – schůze a VH, - školení, - výkony spojů (zavedení e-pošty), - ostatní výdaje, - pohoštění,dary. V dalším programu bylo provedeno zhodnocení 43.ročníku NEJ..2008 a schváleno vyrovnané závěrečné vyúčtování této akce. V závěru schválil VV RS přijetí nového subjektu – Muay Thai Olomouc a 2 žádosti o mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 20.000,-Kč na organizační zajištění významných republikových soutěží.
   

 • 29.schůze VV RS ČSTV – 11.12.2008 – APETIT Zora klub Olomouc:
  Na závěrečné výborové schůzi roku 2008 projednal VV RS ČSTV zprávu o čerpání státních prostředků na údržbu TVZ v TJ a SK za rok 2008 a mimořádných prostředků od Olomouckého kraje na provoz a údržbu 2008. VV RS mohl konstatovat, že státní prostředky byly poskytnuty v plné nekrácené výši a byly beze zbytku vyčerpány. Rovněž příspěvek od OK byl poskytnut v plné výši a byl vyčerpán a vyúčtován prostřednictvím OLKS ČSTV. VV RS ČSTV schválil 2 mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 20.000,-Kč. Dále pak VV RS ČSTV schválil plán práce na1.pololetí 2009 včetně předběžného termínu RVH ČSTV okresu Olomouc, která je plánována na 14.5.2009. VV RS byl informován o stavu příprav 43. ročníku vyhlášení NEJ..2008.
  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČSTV Olomouc Jaroslav Novák všem členům VV, DR , komisí a pracovníkům sekretariátu za spolupráci v roce 2008 a popřál všem hodně zdraví, pohody a spokojenosti o Vánočních svátcích a v Novém roce 2009.
  Obdobné blahopřání pak směřuje i do všech sdružených subjektů – tělovýchovných jednot, sportovních klubů a okresních sportovních svazů.
   

 • 28.schůze VV RS ČSTV – 27. listopadu 2008 v Olomouci:
  Na pravidelné listopadové schůzi projednal VV RS aktuelní informace z porady vedení ČSTV s představiteli regionů-okresů a krajů, týkající se zejména situace ve financování závěru roku 2008. Současně VV RS Olomouc provedl rozvahu vlastního financování a čerpání rozpočtu RS ČSTV Olomouc. Uložil předsedovi RS Jar.Novákovi informovat sdružené subjekty o aktuelní situaci - viz přiložený dopis předsedům TJ/SK. Dále byl VV RS informován o proběhlé kontrole Revizní komise ČSTV Praha, která prověřovala čerpání státních prostředků na údržbu TVZ za rok 2007 v TJ Lokomotiva Olomouc, SK Sigma MŽ Olomouc a HC Šternberk. Byly schváleny 2 mimořádné příspěvky z RF RS v celkové výši 11.000,-Kč a pozastaveno přijetí nového subjektu MUAY THAI Olomouc k doplnění potřebných údajů a informací.

   

 • Statistika členské základny a aktualizace pasportu TVZ 2008:
  Více viz. dopis předsedy RS ČSTV ke statistice pro rok 2008.

 • 27.schůze VV RS ČSTV – 30. října 2008 v Olomouci:
  Na pravidelné říjnové schůzi projednal VV RS informaci o hospodaření za RS ČSTV Olomouc ke dne 31.10.2008. Byl současně informován o dopise předsedy ČSTV ing. Srba k aktuelní situaci ve financování závěru roku 2008 vč. očekávaných doplatků za rok 2006, event. 2007. Aktuálně má RS ČSTV na účtu 60% prostředků na činnost a 83% prostředků na údržbu TVZ. Na straně příjmů je očekáván doplatek na údržbu TVZ a Sportuj s námi( celkem 422.550,- Kč) a přislíbený doplatek roku 2006 (14%=1.104.400,-Kč). V případě splnění těchto doplatků by celkové příjmy 2008 činily 9,070 mil. Kč,tj. 91,4% plánu.Na straně výdajů je čerpání uvážlivé , v žádné položce nehrozí přečerpání rozpočtu 2008. Na dotacích do TJ/SK bylo dosud zasláno 69,6% plánu, údržba státní čerpána na 57%, údržba krajská na 39%-na vyúčtování se intenzivně pracuje-termín 30.11.2008. VV RS ČSTV rozhodl provést pro příští schůzi VV RS prognózu aktuálního finančního zajištění závěru roku 2008 s případnou možností dotování doplatku pro TJ/SK za rok 2008.
  VV RS byl dále informován o jednání VV ČSTV dne 22.10.- jednání byl přítomen ředitel odboru MŠMT p.Vosyka, který informoval o skutečnosti, že rozpočet MŠMT 2009 v kapitole pro sport je snížen o 300 mil.Kč proti roku 2008. ČSTV předložilo požadavky na státní rozpočet 2009 – v položce údržba TVZ je částka 250mil.Kč. Byl sválen investiční plán ČSTV – podáno 103 akcí v celkové částce 391mil.Kč, reálně se dá počítat s částkou cca 150mil.Kč, tj.asi do 50.místa v seznamu akcí.
  Dne 18.11.2008 je ohlášena kontrola RK ČSTV Praha na data ekonomické povahy roku 2007- státní dotace na provoz a údržbu TVZ. Budou revidovány vedle RS ČSTV i TJ : Lokomotiva Olomouc, SK Olomouc SMŽ a HC Šternberk- konkrétně náklady na energie, vodné-stočné, údržba TVZ v nezdaňované i zdaňované činnosti.
  Byly schváleny 3 žádosti sdružených subjektů o mimořádné příspěvky: z RF RS ČSTV - 2 žádosti v celkové částce15.000,-Kč a 1 žádost z rozpočtu RS ČSTV Olomouc pro rok 2009 ve výši 25.000,-Kč.

 • 26. schůze VV RS ČSTV – 25.září 2008 v Olomouci:
  V rámci pravidelných bodů programu – kontroly plnění úkolů a usnesení – informoval předseda RS Jar.Novák o čerpání prostředků z RF RS ČSTV Olomouc včetně limitované položky podpory akcí. Dále byl VV RS informován o investicích pro rok 2009 – prostřednictvím ČSTV byla podána 1 žádost TJ Lokomotiva Olomouc, přímo na MŠMT jsou připravovány 2 žádosti – TJ Granitol Moravský Beroun a TJ Uničov. V hlavních bodech programu zářijové schůze pak byla informace o jednání VV ČSTV dne 10.9. – zejména pak o průběhu financování závěru roku 2008. Státní a krajské prostředky jsou k dispozici bez problémů a dle splátkového kalendáře. Vlastní zdroje ČSTV ( zejména ze SAZKY) byly k 10.7. ve výši 54% , další dvě splátky SAZKY roku 2008 byly použity na úhradu úvěru roku 2007. . Doplatky roku 2006, 2007 budou řešeny na představenstvu SAZKY 18.9. Předseda RS informoval o dopise předsedy ČSTV ing. Srba – ke 30.9. bude uvolněno cca 23,8 mil.Kč na doplatek roku 2007. Vedení ČSTV bude pokračovat ve financování roku 2008 tak, aby s doplatkem státního příspěvku bylo ke 13.10. dosaženo financování 60% roku 2008. Držitelé obligací SAZKY vzhledem k nestabilitě finančních trhů ve světě zpochybňují vyplacení záloh výtěžku za měsíce září až prosinec 2008. Další jednání představenstva SAZKY se koná 9.10., o výsledku a dalším postupu budou regiony neprodleně informovány. Dále VVRSČSTV schválil uspořádání 43. ročníky vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc za rok 2008. Schválil 1 žádost o mimořádný příspěvek z RF RS ve výši 5.000,-Kč a žádost Okresního svazu ledního hokeje o příspěvek z rozpočtu RS ČSTV Olomouc ve výši 50.000,-Kč na pronájem ledové plochy pro OP v LH 2008/2009 s tím, že položka bude uplatněna v rámci grantu 2009 u Mg města Olomouce. V závěru byl přijat nový subjekt za člena RS ČSTV Olomouc –HC Mora Olomouc.

 • 25. schůze VV RS ČSTV – 7.srpna 2008 v Olomouci:
  Na prázdninové schůzi byl VV RS ČSTV informován o průběžném čerpání rozpočtu RS ČSTV Olomouc za 1.pololetí 2008. . Na straně příjmů jsou plněny příspěvky od ČSTV dle splátkového kalendáře pro rok 2008. Příspěvky na činnost k datu schůze jsou ve výši 3.095.600,-Kč- 54%, státní prostředky na údržbu ve výši 1.418.200,-Kč- 66,6 %. Mimořádný příspěvek od OK na provoz a údržbu ve výši 1.776.000,-Kč – 100%, příspěvek na program Sportuj s námi -68.050,-Kč - 50%. Na straně výdajů je hospodaření uvážlivé – ke 30.6. ještě není provedeno zálohování příspěvků na činnost, k datu schůze jsou již zálohy odeslány. Dále VV RS schválil rozpis příspěvků pro sdružené subjekty z programu Sportuj s námi – pro celkem 9 subjektů byly smluvně poskytnuty příspěvky ve výši 136.100,-Kč na pořádání veřejně přístupných akcí s upřednostněním kategorií dětí a mládeže. Byly schváleny 3 mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 40.000,-Kč. VV RS byl informován o aktuelní situaci s financováním roku 2008, investicích 2009 a s převody nemovitostí od ČSTV na sdružené subjekty.

 • 24. schůze VV RS ČSTV - 12. června 2008 v Olomouci :
  První schůze VV RS ČSTV po 19. RVH ČSTV okresu Olomouc zhodnotila průběh a závěry RVH 2008. VV RS konstatoval dobrou účast delegátů jednot i svazů, pozitivem byla účast předsedy ČSTV ing. Srba. Dále byly projednány a schváleny návrhy příspěvků pro sdružené subjekty z vlastních státních zdrojů na činnost 2008, příspěvky ze státních zdrojů na údržbu TVZ 2008 a mimořádných příspěvků od Ok na provoz a údržbu TVZ 2008. TJ a SK budou aktuelně informovány o výši příspěvků a podmínkách čerpání. Současně vzal VV RS na vědomí informaci předsedy ČSTV o splátkovém kalendáři, dle kterého bude probíhat financování roku 2008. V závěru schůze byly schváleny 3 mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 25.000,-Kč na podporu organizačního zajištění významných sportovních akcí v regionu.
   

 • 19. regionální valná hromada ČSTV okresu Olomouc - 22. května 2008:
  Usnesení 19. regionální valné hromady ČSTV okresu Olomouc si můžete stáhnout ve formátu MS Word zde.
  Zápis z 19. regionální valné hromady ČSTV okresu Olomouc si můžete stáhnout zde.
   

 • 23. schůze VV RS ČSTV – 16. května 2008 ve Slatinicích :
  V úvodu květnové výjezdní schůze blahopřáli členové VV RS a hosté místopředsedovi Jaroslavu Šolcovi životnímu výročí 60 let a předali mu Čestný odznak ČSTV a upomínkový dárek. Dále si účastníci schůze prohlédli rekonstruovaný objekt s muzeem autoveteránů, regeneračními a společenskými prostorami. V pracovní části schůze byla hlavním bodem programu příprava rozpočtu RS ČSTV na rok 2008. V příjmové části byly zařazeny již známé příspěvky od ČSTV(činnost, údržba, Sportuj s námi, granty). Ve výdajové části VV RS rozhodl nezvyšovat vlastní rozpočet a ponechat ho v max. výši roku 2007 tj. 1.811.000,-Kč, po diskusi pak nebude do rozpočtu zařazen v příjmech ani výdajích doplatek roku 2006. RVH bude předložen rozpočet ve vyrovnané výši celkem 9.924.200,- Kč. VV RS byl dále aktuelně informován o květnové schůzi VV ČSTV a schůzi Komise MgM Olomouce. V závěru byla schválena vyznamenání pro funkcionáře TJ/SK – Vladimíra Dzurilly(BK Olomouc), Jiřího Douby(Dukla Olomouc) a dr. Ladislava Nicka(Lokomotiva Olomouc) vesměs ke kulatým životním výročí.
   

 • 22. schůze VV RS ČSTV – 24. dubna 2008 v Olomouci :
  Předseda RS ČSTV Olomouc Jaroslav Novák informoval VV RS o průběhu a závěrech 20. VH ČSTV, konané dne 19. dubna 2008 v Nymburku. Podrobná informace bude předložena i delegátům 19. RVH ČSTV okresu Olomouc dne 22.5.2008. Dále VV RS projednal materiály pro 19. RVH ČSTV – Zprávu o činnosti VV RS od 18.RVH ČSTV do 21.5.2008, Kontrolu plnění usnesení 18. RVH ČSTV 2007, Čerpání rozpočtu RS ČSTV Olomouc za rok 2007 a Přehled čerpání svazů RS ČSTV Olomouc za rok 2007. VV RS byl informován o schůzi Dozorčí rady RS ČSTV, která projednala proběhlé kontroly dle plánu činnosti a provedla přípravu zprávy pro 19. RVH ČSTV. Dále byl VV RS informován o schůzi sportovní komise Mg Města Olomouce v areálu TJ Lokomotiva Olomouc, která připravovala řešení majetkových záležitostí mezi subjekty, působícími v uvedeném areálu a ČOS. VV RS ČSTV schválil přijetí nového subjektu do RS ČSTV Olomouc – SK HANÁ orienteering a dále schválil celkem 7 žádostí o mimořádné příspěvky z RF RS v celkové výši 105.000,- Kč, další 3 žádosti byly pozastaveny a budou projednány po prozkoumání náležitostí. Schváleno bylo udělení ČU OLKS ČSTV pro p. Miroslava Lesáka (AK Olomouc) k životnímu výročí.
   

 • 21. schůze VV RS ČSTV – 20. března 2008 v Olomouci :
  Pravidelná březnová schůze VV RS ČSTV projednala informaci předsedy RS ČSTV Jaroslava Nováka o výsledku statistického šetření členské základny v TJ a SK za rok 2007. K datu 31.12.2007 má RS Olomouc ve 180 TJ a SK celkem 31.139 členů, z toho je 8.237 mládeže do 18 let. Největším sdruženým subjektem je Sdružení futsalových mužstev s 3.456 členy, celkem 11 subjektů má více jak 500 členů. Největším sportovním svazem je fotbal, který sdružuje 10.991 členů v 67 oddílech. Aktualizované údaje všech subjektů jsou na webové stránce RS ČSTV. Dále se VV RS zabýval přípravou 19. RVH ČSTV, která se uskuteční 22. května 2008 od 15,30 hodin ve velkém sále DOS, Palackého 21. Aktuelně byl VV informován o jednáních komisí pro sport ROK a Mg Města Olomouce, které finančně podpořily konání MS v kick- boxu a Olomouci (srpen 2008 v hale UP) částkami po 500 tisíc Kč. VV RS schválil 4 žádosti o mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 42.500,- Kč a návrhy na udělení TV vyznamenání : Pavel Čechák – ČU OLKS ČSTV, Jaroslav Šolc, ing. Bohuš Šimáček, Otakar Hradil, Miroslav Hrabal, Jaroslav Novák – ČO ČSTV a dr. Josef Blaha a dr. Radko Zavřel – Medaile ČSTV – vesměs k životním výročím za dlouhodobou práci pro sport a TV.
   

 • 20. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 21. února 2008 v Olomouci:
  Na pravidelné únorové schůzi byl VV RS ČSTV informován o lednovém a únorovém jednání VV ČSTV Praha. Přijal informaci o zrušení nutnosti doplnit stanovy subjektů o údaj „ občanské sdružení“ – TJ/SK budou informovány prostřednictví webu. Do investičního plánu ČSTV došlo celkem 710 žádostí v celkové hodnotě 3 mld. Kč. Investiční komise ČSTV žádosti zpracovala do pořadí a seznam doporučených akcí byl předložen na MŠMT, seznam na webu ČSTV.

  Financování roku 2008 : - na účet RS ČSTV došla 1. splátka – ¼ státního příspěvku a záloha 2% vlastních zdrojů od SAZKY. Státní prostředky budou přicházet nadále ve čtvrtletních splátkách, od SAZKY se předpokládají měsíční zálohy 5%. Bilance zdrojů 2008: prostředky na státní reprezentaci, SCM, talentovaná mládež (ST), program Sportuj s námi jsou předpokládány cca ve výši roku 2007, u provozu a údržby ale propad proti roku 2007 o cca 100 mil.Kč !!! Z investičních prostředků odčerpává MS v lyžování 2009 v Liberci přes 100 mil.Kč, za poslední 3 roky již na toto MS odešlo 850 mil.Kč!!! Nedořešena je bilance vlastních zdrojů ČSTV – je předkládán návrh na vyčlenění 80 mil.Kč z roku 2008 na doplatek roku 2006, doplatek roku 2007 bude řešen průběžně podle výkonnosti SAZKY a a.s.ČSTV (za roky 2006 a 2007 dluží ČSTV na účet RS ČSTV Olomouc před 3 mil.Kč). 20. VH ČSTV byla svolána na sobotu 19. dubna 2008 do Nymburka.

  Dalším bodem programu schůze bylo svolání 19. RVH ČSTV okresu Olomouc, která se uskuteční ve čtvrtek dne 22. května 2008 od 15,30 hodin ve velkém sále Domu odborových služeb v Olomouci, Palackého 21.

  V aktuelní informacích byl VV RS ČSTV informován o výsledcích jednání grantových komisí MgM Olomouce a Rady OK – Město Olomouc rozdělilo na granty 6,5 mil.Kč, z toho subjekty ČSTV získaly 5,2 mil.Kč. Dále na „vlajkové lodě“ bylo přiděleno celkem 7 mil.Kč a na podporu významných sportovních akcí v regionu 900 tis. Kč. Olomoucký kraj vyčlenil na podporu sportu 2008 celkem 37,2 mil.Kč, z toho vrcholové oddíly získají 24,7 mil.Kč ( z toho okres Olomouc 8,85 mil.), na CISKO o.s. 1,5 mil.Kč a na 2 grantové programy celkem 11 mil.Kč ( z toho do okresu Olomouc cca 5,3 mil.Kč). Rada OK dále schválila významný projekt na podporu provozu a údržby TVZ ve výši 4 mil.Kč prostřednictvím OLKS ČSTV.

  V závěru schůze byly schváleny 3 žádosti o mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 31 tis. Kč, bylo doporučeno přijetí nového subjektu – Silný team Uničov o.s. a naopak zamítnuto přijetí spolku Mláďata plus Olomouc, doporučeno bylo udělení ČU OLKS ČSTV pro ing. Jiřího Juřenu k životnímu výročí 60 let.
   

 • 19.schůze VV RS ČSTV Olomouc – 17. ledna 2008 v Olomouci :
  V úvodu první schůze roku 2008 byl VV RS informován o aktuelní situaci s financováním ČSTV v závěru roku 2007. Přípisem předsedy ČSTV ing. Srba bylo sděleno, že doplatek příspěvku do výše 75% nebude z důvodu splátky obligací Sazka Arény do 20.12.2007 naplněn o 5%. VV RS konstatuje, že spolu s nedoplatkem roku 2006 již dluh ČSTV vůči RS Olomouc činní cca 3 mil.Kč. Předpoklad doplatku 5% částky je během ledna 2008. Stejným přípisem byla potvrzena informace, že ze státního rozpočtu 2008 získá ČSTV částku cca 204 mil. Kč na podporu sportu a TV. Dále VV RS projednal a schválil rozpočtové provizorium na 1. pololetí roku 2008 v celkové výši 951.000,- Kč. VV RS byl dále informován o grantových programech Města Olomouce a Olomouckého kraje na rok 2008 , které budou v komisích projednány 23 a 24. ledna. V závěru byl schválen návrh na udělení Čestného odznaku ČSTV pro Jiřího Jíšu z Billard clubu Olomouc a přijetí nového subjektu do RS ČSTV Olomouc – Rebel sports clubu o.s.
   

 • 18. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 18.12.2007 – salonek APETIT Zora klubu Olomouc
  Závěrečná schůze roku 2007 se uskutečnila jako rozšířená o členy DR, komisí VV a pracovníky aparátu RS ČSTV. Vedle stabilních bodů programu bylo projednáno čerpání státních prostředků na údržbu TVZ v TJ a SK za rok 2007 – komise TVZ byla pověřena provedením operativního přerozdělení cca 236 tis. Kč, které zbývalo k úplnému čerpání příspěvku roku 2007. Mimořádné prostředky z OK byly vyčerpány v plné výši a vyúčtování bylo prostřednictvím OLKS ČSTV předloženo OK. V plné výši byl rovněž vyčerpán příspěvek z programu Sportuj s námi 2007 a vyúčtování i s příslušným navýšením bylo předloženo EO ČSTV Praha. Dále bylo provedeno vyhodnocení 42. ročníku slavnostního vyhlášení NEJ..2007 – VV RS konstatoval, že akce proběhla úspěšně, měla dobrou účast sportovců i hostů a měla i kladnou odezvu v regionálních sdělovacích médiích. Dle předběžného vyúčtování skončila schodkem cca 7 tis. Kč, který bude uhrazen ze schváleného příspěvku z RF RS ČSTV. V dalším programu byl projednán a schválen prán práce VV RS ČSTV na 1.pololetí 2008 s předběžným termínem 19.RVH ČSTV dne 15. května 2008, 20.VH ČSTV je plánována na 19. dubna 2008 ve středisku ČSTV v Nymburku. VV RS dále přijal informaci o financování závěru roku 2007 – k termínu schůze je na účtu RS ČSTV 70% ročního příspěvku, do konce roku má být ještě zasláno 5% do celkové výše 75%. VV RS proto rozhodl vyčkat s doplatkem roku 2007 do TS/SK okresu a řešit operativně dle situace počátkem roku 2008. V bulletinu TP č. 9 /2007 byly zveřejněny pokyny k úpravě stanov občanských sdružení – VV RS doporučil jejich zveřejnění na webu RS ČSTV v úplném znění. V závěru schůze pak byl schválen příspěvek pro RAS ČAS Olomouc na zajištění regionálních přeborů 2008 ve výši 25 tis. Kč, který bude uplatněn prostřednictvím grantu na MgM Olomouce a udělení ČO ČSTV pro p.Romana Pecháčka z SK UP Olomouc k životnímu výročí 70 let v roce 2008.

  Předseda RS ČSTV Olomouc Jaroslav Novák poděkoval všem členům VV, DR, komisí VV RS ČSTV a pracovníkům sekretariátu RS ČSTV za jejich práci v roce 2007 a popřál klidné a spokojené prožití vánočních svátků a hodně zdraví, pohody a úspěchů v Novém roce 2008. Obdobné blahopřání pak směřuje i funkcionářům, trenérům, cvičitelům a členům tělovýchovných jednot a klubů olomouckého regionu.
   

 • 17. schůze VV RS ČSTV – 15. listopadu 2007 v Olomouci :
  Pravidelná listopadová schůze VV RS ČSTV projednala pokyny ke statistickému šetření členské základny v TJ/SK za rok 2007. Dále byl VV aktuelně informován o stavu čerpání státních prostředků na údržbu TVZ – se znepokojení konstatoval nedostatečné čerpání v TJ a SK ( z rozpočtu 4.078.400,- Kč vyčerpáno 2.511.017,- Kč, tj. 62%) a vyzval subjekty k urychlenému čerpání a vyúčtování přidělených příspěvků. Současně pověřil komisi TVZ případným operativním přerozdělením nevyčerpaných prostředků tak, aby příspěvek byl účelně a plně vyčerpán. Dále byl VV RS informován o závěrech porady regionů a krajů s vedením ČSTV dne 30.10. v Praze, kde hlavním tématem bylo financování závěru roku 2007 a rozhodl aktuelně informovat sdružené subjekty o skutečnosti, že financování roku 2007 bude ke dni 20.12.2007 naplněno pouze do výše 75% plánovaného příspěvku. Současně budou TJ a SK informovány o aktuelní situaci se zrušením povinnosti podvojného účtování pro občanská sdružení s příjmy do 3mil.Kč ročně a o postupu při úpravě stanov subjektů o doplnění názvu o informaci „občanské sdružení“. VV RS ČSTV přijal informaci o vyhlášení grantových programů Olomouckého kraje a Města Olomouce na rok 2008 k podpoře sportu a uložil informovat své subjekty písemnou formou a prostřednictvím webové stránky. Současně byl projednán záměr spuštění elektronické komunikace mezi sdruženými subjekty RS ČSTV a VV RS ČSTV – jednoty a kluby byly vyzvány k aktualizaci elektronických adres, aby tento záměr mohl být počátkem roku 2008 realizován. V závěru schůze byl schválen vstup RS ČSTV Olomouc jako řádného člena do o.s. CISKO s členským příspěvkem 10.000,- Kč a 3 mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV Olomouc v celkové výši 35.000,- Kč.
   

 
 • 16. schůze VV RS ČSTV – 18.10.2007 – výjezdní v Ostružné-Petříkově:
  Na pozvání SKI klubu Loko Olomouc se říjnová schůze VV uskutečnila jako výjezdní v nově vybudovaném SKI Penzionu lyžařského SKI klubu Lokomotivy Olomouc v Petříkově. V úvodu si členové VV RS prohlédli nový objekt a byli informováni o průběhu výstavby, financování a připravovaném provozu. V dalším programu pak byl VV RS informován o říjnovém jednání VV ČSTV, zejména pak o situaci s financováním činnosti. Z roku 2007 jsou bez problémů financovány státní prostředky (údržba, Sportuj s námi). Vlastní zdroje ČSTV jsou zálohově vyplaceny do výše 41%, do konce roku je předpoklad max. 75% s nutností úvěru ČSTV. Z doplatku roku 2006 je zálohově uhrazeno 46%, regionu stále chybí částka cca 1,1 mil.Kč. Její zaslání je termínově nejisté, očekává se až po splátce úvěru na Sazka Arénu cca v polovině ledna 2008. VV RS proto rozhodl z vlastních zdrojů doplatit TJ a SK rok 2006 do výše 100% a současně dopisem upozornit TJ a SK, že rok 2007 bude vyplacen max. do výše 75% původní dotace. Pro rok 2008 je v PČR zapsáno ve státním rozpočtu v kapitole VPS 300 mil.Kč ( z toho 205 mil.pro ČSTV) jako kompenzace pro o.s. – akcionáře SAZKY – za odváděnou DPH. VV RS byl dále informován o investičním programu ČSTV na rok 2008 – žádosti podalo 102 subjektů v celkové částce 402 mil.Kč – seznam podaných akcí bude zveřejněn na webu ČSTV. Přímo na MŠMT byly RS ČSTV Olomouc doporučeny žádosti o investice pro TJ Sokol Paseka, TJ Tatran Litovel, FK Šternberk, Jachetní klub Olomouc a SK Droždín. VV RS dále schválil vyhlášení 42. ročníku NEJ .. 2007 – vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc za rok 2007. ( viz výzva pro kluby a oddíly k nahlášení kandidátů). V závěru pak byly projednány žádosti o finanční příspěvky na opravy pro TJ Granitol Moravský Beroun a HJK Pohoda Litovel s návrhy dalšího postupu.
   

 • 15. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 21. září 2007 – v Olomouci:
  Hlavním bodem programu pravidelné zářijové schůze VV RS byla informace o čerpání rozpočtu RS ČSTV Olomouc za období leden a srpen 2007. Členové VV byli aktuelně informováni o situaci s financování roku 2006 – SAZKA nesplnila slib dr. Hušáka o dofinancování roku 2006 do 15.9. – došla záloha na doplatek 868 tis. Kč z celkového dluhu 1.973 mil. Kč, tj. 44%, k plnému doplacení roku 2006 ještě chybí 1.105 mil. Kč. Na zálohách roku 2007 je dosud na účtu RS ČSTV 2.370 mil. Kč, tj. 36% příspěvku. Prostředky ze státních zdrojů jsou zasílány pravidelně – na provoz a údržbu je 75%, na program Sportuj s námi 50% a doplatek dojde v polovině října. Příspěvek z OK je poskytnut v plné výši. Čerpání rozpočtu RS je ve všech položkách uvážlivé a nehrozí překročení. Rozpočet VV je čerpán na 61%, celkový rozpočet RS na 41%. Dále byl VV RS podrobně informován o čerpání RF RS ČSTV – celkové čerpání na 32%, sledovaná limitovaná položka podpory akcí sdružených subjektů čerpána na 55%. Dále byl VV RS aktuálně informován o jednání VV ČSTV – v Parlamentu jsou novely zákonů – odklad zavedení podvojného účetnictví u o.s. do roku 2013, zrušení povinnosti úpravy Stanov s doplňkem o.s. a nové hlasování o navrácení DPH pro sázkové společnosti. V této souvislosti bude předložen ve sněmovně návrh na zavedení částky 300 mil. Kč do kapitoly státního rozpočtu jako kompenzace za odvod DPH – částka by se dělila mezi sportovní subjekty – akcionáře SAZKY. V závěru schůze byly schváleny 2 mimořádné příspěvky pro sdružené subjekty v celkové výši 65.000,- Kč ( z toho 50 tis. Kč pro OSLH na soutěže OP 2007-2008) a byl přijat nový subjekt do RS ČSTV Olomouc – Armádní šachový klub Domu armády Olomouc.
   

 • 14. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 16. srpna 2007 – výjezdní v Uničově:
  Výjezdní srpnová schůze VV RS ČSTV se konala v tenisovém areálu TJ Uničov. Členové VV byli informování o červnovém jednání VV ČSTV. Financování roku 2007 probíhá dle splátkového kalendáře – ke 30.6. bylo na účtu RS 30% příspěvku 2007 (2,173 mil.Kč), ze státního příspěvku na údržbu 60% ( 2,719 mil.Kč), na 100% je plněn příspěvek od Olomouckého kraje ( 1,157 mil.Kč) a na 50% příspěvek z programu Sportuj s námi( 61,1 tis. Kč). Předpoklad pro doplatek roku 2006 je konec srpna, max. do poloviny září 2007. Je připravována dostavba malé haly u Sazka Arény ze zdrojů mimo ČSTV i SAZKU, v jednání je přejmenování Sazka Arény na O2 Arénu. VV RS byl dále informován o činnosti Vyšší odborné školy ČSTV, která v příštím roce vyřadí prvé absolventy, připravuje se i možnost dálkového studia a v přípravě jsou kurzy pro pracovníky sekretariátů ČSTV ( okresy, kraje, příp. velké TJ,SK). V investičních programech pro rok 2008 se nepočítá se zásadními změnami pravidel ( budou k dispozici na webu MŠMT) – termín pro podání bude 31.10.2007. K dispozici je materiál VV ČSTV, mapující oblast sportovně – talentované mládeže ( sportovní třídy, tréninková centra …). VV RS ČSTV projednal návrh rozpisu finančního příspěvku z programu Sportuj s námi. Celkem 10 subjektům bude smluvně poskytnuto 122.200,- Kč. V závěru schůze pak byly projednány žádosti o příspěvky z RF RS ČSTV – schváleny byly 2 příspěvky v celkové částce 20 tis. Kč, 2 příspěvky nebyly schváleny – akce nesplňovaly podmínky pro čerpání prostředků z RF R ČSTV Olomouc.
   

 • 13. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 14. června 2007:
  Na pravidelné červnové schůzi projednal VV RS ČSTV průběh a závěry 18. RVH ČSTV okresu Olomouc, konané dne 17.května 2007 a mohl konstatovat, že VH byla řádně připravena a proběhla úspěšně. Schválením dokumentů tak vytvořila podmínky pro činnost v roce 2007. Dále byl projednán rozpisu finančních příspěvků z vlastních zdrojů ČSTV pro rok 2007 pro TJ a SK – příspěvek od ČSTV je o cca 1,3 mil. Kč nižší než v roce 2006, z toho na členskou základnu o 300 tis. Kč a v provozních nákladech o 1 mil.Kč. Subjektům budou zaslány zálohy ve výši 50% do 15.7. 2007. Dalším bodem programu bylo projednání příspěvků ze státních zdrojů na údržbu TVZ pro rok 2007 – zde jsou zdroje naopak o 1,280 mil. Kč vyšší proti roku 2006. Dle majetku TJ/SK je vyčleněna a rozdělena částka 1 mil. Kč, na akce dle žádostí bylo přiděleno 2.866 tis. Kč a je ponechána rezerva na havarijní stavy ve výši 212 tis. Kč. Na účtu RS ČSTV je již záloha 50% a je možno prostředky na údržbu čerpat. Dále byl projednán rozpis mimořádného příspěvku na provoz a údržbu od OK, kde bylo postupováno v návaznosti na hodnoty majetku subjektů a posílení plánovaných akcí údržby. V závěru schůze vzal VV RS na vědomí sloučení florbalových klubů FBS a IBK Olomouc do prvně jmenovaného , projednal přípis o připravovaném cyklu vzdělávání pracovníků kanceláří ČSTV prostřednictvím VOŠ ČSTV a schválil 6 žádostí o příspěvky z RF ČSTV v celkové výši 58.000,- Kč, žádost OSK Klubko Olomouc bude řešena v rámci programu Sportuj s námi a žádost TJ Slovan Černovír byla dodatečně zařazena do plánu údržby TVZ 2007. Další schůze VV RS ČSTV se bude konat po červencové přestávce v měsíci srpnu 2007.
   

 • Zápis a usnesení z 18. RVH ČSTV, konané v Olomouci dne 17.5.2007
  Zápis z 18. RVH ČSTV Olomouc ke stažení ve formátu MS Word.
  Usnesení z 18. RVH ČSTV Olomouc ke stažení ve formátu MS Word.

 • 12. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 10. května 2007:
  Poslední schůze VV RS ČSTV před 18. RVH ČSTV byla věnována přípravě rozpočtu RS ČSTV Olomouc na rok 2007. Po propočtu částek bylo konstatováno, že příspěvek z vlastních zdrojů ČSTV na činnost je o cca 1,3 mil. Kč nižší oproti roku 2006 a činí 6.584.300,- Kč. Dotace ze státních zdrojů na provoz a údržbu TVZ bude o 1,28 mil. Kč vyšší a činí 4.078.400,- Kč. Dále je již schválen Významný projekt OK na posílení údržby, předběžný propočet OLKS ČSTV pro okres Olomouc činí 1.153.000,- Kč, tj. o cca 250.000,- Kč méně proti roku 2006. Je však reálný předpoklad doplatku roku 2006 od ČSTV do výše cca 97%. VV RS pak schválil návrh vyrovnaného rozpočtu pro rok 2007 ve výši 12.012.700,- Kč, který bude předložen delegátům 18.RVH ČSTV. V okamžiku doplatku roku 2006 na účet RS ČSTV bude proveden doplatek subjektům do plné výše 100%, případný rozdíl dotace bude vyrovnán z provozního účtu RS. VV RS ČSTV mohl konstatovat, že 18.RVH ČSTV okresu Olomouc je řádně připravena. Závěrem byly schváleny 2 příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 15.000,- Kč.
   

 • 11. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 19. dubna 2007:
  VV RS ČSTV byl podrobně informován předsedou Jaroslavem Novákem o průběhu a závěrech 19. VH ČSTV, která se konala 14.4. v Nymburku. Již v úvodu VH proběhlo hlasování o vyslovení důvěry předsedovi ČSTV ing. Srbovi a svazovému místopředsedovi mgr. Kořánovi – delegáti obou komor velkou většinou potvrdili oběma funkcionářům jejich mandát pro další období. Pozitivní informací je výrazné zlepšení komunikace s MŠMT po loňských volbách a nástupu ing. Ivo Kaderky do pozice náměstka ministryně. Podařilo se navýšit státní příspěvky na provoz a údržbu TVZ a na program Sportuj s námi a vrátit občanská sdružení do odborných komisí a rad ministerstva. Velký prostor byl věnován diskusi k ekonomickým otázkám, kdy rok 2006 byl kvůli odvodu DPH a.s. Sazka vyfinancován pouze do výše 75%. GŘ Sazky dr. Hušák informoval, že po VH a.s. bude odveden výtěžek do výše 967 mil.Kč a je tedy reálný předpoklad, že rok 2006 bude subjektům doplacen téměř v plné výši. 19. VH pak schválila zprávy o hospodaření za rok 2006 a rozpočet roku 2007 včetně kritérií pro rozdělování. Dále se pak VV RS ČSTV zabýval přípravou 18. RVH ČSTV okresu Olomouc – projednal zprávu o činnosti od poslední RVH, kontrolu plnění usnesení 17.RVH a rozpočet VV RS ČSTV na rok 2007. VV byl informován o schůzi DR RS ČSTV, která zpracovala zprávu pro RVH a v závěru pak schválil 3 mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 45.000,- Kč.
   

 • 10. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 23. března 2007 : 
  Hlavním bodem programu březnové schůze VV RS ČSTV byla informace o výsledku statistického šetření  členské základny v TJ/SK za rok 2006. Již tradičně byly problémy se získáním informací letos ze 13 jednot, které budou z rozhodnutí VV RS postiženy finančními sankcemi. V okrese je celkem 180 jednot se 31.153 členy, základna poklesla o 649 členů, z toho o 466 dospělých a 183 mládeže. Kompletní výsledky a aktuelní stavy k nahlédnutí jsou na odkaze – Členská základna.  Dále se VV RS ČSTV zabýval přípravou 18. RVH – schválil Jednací řád, Program, Pozvánku a Delegační listy a připravil materiály Činnost VV RS od 17. RVH a Kontrolu plnění usnesení 17.RVH. Dále byl informován o jednáních VV ČSTV v únoru a březnu 2007, zejména pak  o aktuelním stavu příprav VH ČSTV – zdrojích rozpočtu ze státních prostředků, vlastních zdrojů ČSTV a plánu investic roku 2007. Možno očekávat nárůst zdrojů na údržbu TVZ a program Sportuj s námi, příznivě se vyvíjí možnost doplatku roku 2006 do výše 100%.Naopak u vlastních zdrojů ČSTV na rok 2007 bude zřejmě bilance nižší o cca 30 mil.Kč. Členům VV RS byly dány k dispozici Otevřený dopis K.Bauera a dále článek z Deníku o ČSTV a Stanovisko ČSTV k tomuto materiálu a členové VV byli vyzváni, aby po prostudování sdělili své názory a stanoviska k těmto materiálům. VV RS dále delegoval na VH ČSTV dne 14.4. do Nymburka předsedu RS Jar. Nováka a na VH OLKS ČSTV pak Jar. Nováka, Jos. Odstrčilíka, Mir. Hrabala, Jar. Švébiše a Jar. Šolce. V závěru schůze byly schváleny 3 žádosti subjektů o mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV Olomouc  v celkové výši 32.500,- Kč.   
   

 • 9. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 15. února 2007 : 
  Na pravidelné únorové schůzi  projednal VV RS ČSTV hospodaření Regionálního sdružení ČSTV za rok 2006. V části příjmů byly naplněny všechny položky s výjimkou dotace od ČSTV, která byla pokryta ve výši 75 % - dlužná částka od ČSTV činí 1.973 mil.Kč. V části výdajů možno konstatovat uvážlivé hospodaření – rozpočet VV s úsporou 90 tis. Kč – plnění na 95 %, rezervní  fond RS ČSTV je čerpán na 91%. Dotace do TJ/SK byly  plněny ve výši 80% a dlužná částka činí 1,075 mil. Kč.  Zkreslení konečného hospodářského výsledku ( - 2,167 tis.Kč)  způsobuje doplatek roku 2005, který ve výši  cca 1,8 mil.Kč není uveden v příjmech (pokyn ČSTV), ale je vykázán v části výdajů  ve výši 1,387 tis. Kč. Po diskusi bylo rozhodnuto pro jednání RVH připravit delegátům materiál ve srozumitelné verzi s uvedením doplatku roku 2005 v obou částech rozpočtu , tím se upraví výsledek roku 2006 na ztrátu cca – 320 tis. Kč. V dalším programu pak VV RS ČSTV rozhodl o svolání 18. RVH ČSTV okresu Olomouc v termínu čtvrtek 17. května 2007 do Domu odborových služeb, Palackého ul., Olomouc se standardním programem – schválení hospodaření roku 2006 a rozpočet roku 2007. Dále byl V V RS ČSTV informován o výsledcích jednání sportovních komisí Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce, které rozdělily grantové příspěvky pro rok 2007 – z kraje obdrží subjekty RS ČSTV mimo vlajkových lodí částku 3,595 mil.Kč, z města Olomouce pak opět bez vlajkových lodí částku 5,170 mil.Kč. VV RS byl dále informován o jednání VV ČSTV za měsíce prosinec  06 a leden 07 – porady regionu se zúčastnil i předseda ČSTV ing. Srb. Rýsuje se pozitivní změna v investiční politice – do procesu rozdělování prostředků budou opět přijaty  střešní sdružení sportovního prostředí, navýšení prostředků je avizováno do programu Sportuj s námi (o 1,3 mil.Kč) i do programu Provoz a údržba TVZ (o 80 mil.Kč). Naopak ve vlastních zdrojích nelze zatím počítat s plným příspěvkem od a.s. SAZKA, kde probíhá pře o navrácení DPH, pro rok 2007 lze počítat pouze se 75% příspěvku roku 2006 před krácením, tj. zhruba s výší skutečného příspěvku roku 2006. Přefinancování úvěru za Sazka Arénu  i prodej pozemků se projeví v toku financí Sazka během roku 2007 a mohou situaci jen vylepšit.
   

 • 8. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 18. ledna 2007 : 
  Na první schůzi roku 2007 se sešel VV RS ČSTV Olomouc. Hlavním bodem programu bylo projednání rozpočtového provizoria na 1. pololetí roku 2007. VV RS byl seznámen s dopisem předsedy ČSTV ing. Srba k financování roku 2006 a předpokladům roku 2007. Za rok 2006 byly subjekty vyfinancovány do výše 75%, tato částka je konečná a bude i v této výši zúčtována. V případě, že Sazka realizuje větší příjem než 75% z 1 miliardy Kč, budou poukázané prostředky rozděleny dle stávajícího klíče a do 31.8.2007 zaslány jednou splátkou subjektům. Bilance zdrojů roku 2007 bude upřesněna po schůzi VV ČSTV v lednu 2007. Trvá snaha po vyřešení záležitosti návratu DPH a zlepšení toku financí ( např. prodej pozemků kolem Sazka Arény se uskutečnil). Byla diskutována problematika s výstavbou a provozem  Sazka Arény – celková výše úvěru po restrukturalizaci a doba splácení i případná varianta odprodeje či darování Arény.  Následně VV RS ČSTV schválil mzdový fond sekretariátu RS ČSTV s navýšením  platů o 4,7% a návrh rozpočtového provizoria na 1.pololetí 2007 v celkové výši 922.000,- Kč. Dále VV RS ČSTV zhodnotil přípravy a průběh 41. ročníku slavnostního vyhlášení sportovců a kolektivů NEJ..2006 a vzal na vědomí celkové vyúčtování akce ve výši cca 130.000,- Kč jako vyrovnané. Dále byl VV RS informován o změnách v Zákoníku práce po jeho novele a nové směrnici o vyznamenáních v ČSTV, kde je opětovně zaveden Čestný odznak ČSTV ( žádost viz Dokumenty) . Byla schválena žádost 1 subjektu o příspěvek z RF RS ČSTV ve výši 10.000,- Kč a informace o podání grantu RS ČSTV na MgM Olomouce na  podporu  regionálních akcí sportovních svazů.
   

 • 7. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 13. 12. 2006  : 
  Poslední schůze roku 2006 byla rozšířena o účast pracovníků aparátu RS ČSTV a konala se v salonku  APETIT ZORA klubu. Byla projednána informace z komise TVZ o čerpání státního příspěvku na údržbu TVZ 2006 v TJ a SK. Bylo konstatováno, že ke dni 12.12. 2006 zbývalo čerpat pouze cca 88 tis. Kč. Na doporučení komise schválil VV RS z rezervy a zůstatku prostředků vyhovět žádostem o navýšení prostředků pro : Sokol Krčmaň + 10.000,- Kč, GKM Olomouc + 20.000,- Kč, SK Slatinice + 20.000,- Kč, SKI klub Olomouc + 26.000,- Kč, TK Šternberk + 14.000,- Kč. Dále VV RS projednal a schválil plán práce na 1. pololetí 2007 – v plánu je  7 řádných  schůzí, termín 18. RVH ČSTV byl stanoven na 17. května 2007. VV RS ČSTV byl informován o činnosti DR RS ČSTV a plánu práce na 1. pol.2007, dále o stavu příprav slavnostního vyhlášení NEJ..2006 dne 20.12. v reprezentačních  prostorách olomoucké radnice a schválil 2 návrhy na udělení ČU ČSTV pro Přemysla Jeřábka  a Medaile ČSTV pro Vítězslava Křenka ( oba od RAS ČAS Olomouc). Za řádného člena RS ČSTV byl přijat Klub Heyrovského Olomouc o.s. a nebyla přijata žádost SK Jasňáci Uničov pro nedostatky v registraci subjektu.

  Závěrem předseda RS ČSTV Jaroslav Novák poděkoval všem členům VV, DR, odborných komisí a pracovníkům sekretariátu RS ČSTV za jejich práci v roce 2006 a popřál vše nejlepší do Nového roku 2007. 
   

 • 7. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 13. 12. 2006  : 
  Poslední schůze roku 2006 byla rozšířena o účast pracovníků aparátu RS ČSTV a konala se v salonku  APETIT ZORA klubu. Byla projednána informace z komise TVZ o čerpání státního příspěvku na údržbu TVZ 2006 v TJ a SK. Bylo konstatováno, že ke dni 12.12. 2006 zbývalo čerpat pouze cca 88 tis. Kč. Na doporučení komise schválil VV RS z rezervy a zůstatku prostředků vyhovět žádostem o navýšení prostředků pro : Sokol Krčmaň + 10.000,- Kč, GKM Olomouc + 20.000,- Kč, SK Slatinice + 20.000,- Kč, SKI klub Olomouc + 26.000,- Kč, TK Šternberk + 14.000,- Kč. Dále VV RS projednal a schválil plán práce na 1. pololetí 2007 – v plánu je  7 řádných  schůzí, termín 18. RVH ČSTV byl stanoven na 17. května 2007. VV RS ČSTV byl informován o činnosti DR RS ČSTV a plánu práce na 1. pol.2007, dále o stavu příprav slavnostního vyhlášení NEJ..2006 dne 20.12. v reprezentačních  prostorách olomoucké radnice a schválil 2 návrhy na udělení ČU ČSTV pro Přemysla Jeřábka  a Medaile ČSTV pro Vítězslava Křenka ( oba od RAS ČAS Olomouc). Za řádného člena RS ČSTV byl přijat Klub Heyrovského Olomouc o.s. a nebyla přijata žádost SK Jasňáci Uničov pro nedostatky v registraci subjektu.

  Závěrem předseda RS ČSTV Jaroslav Novák poděkoval všem členům VV, DR, odborných komisí a pracovníkům sekretariátu RS ČSTV za jejich práci v roce 2006 a popřál vše nejlepší do Nového roku 2007. 
   

 • 6. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 16. 11. 2006  : 
  Na pravidelné listopadové schůzi VV RS ČSTV Olomouc byli členové VV informováni předsedou RS ČSTV Jaroslavem Novákem  o poradě vedení ČSTV s regiony – okresy a kraji – konané dne 25. 10. 2006 v Praze na Strahově. Předseda ČSTV ing. Srb pozitivně zhodnotil změny na MŠMT – ministryně Kopicová  vyslovuje podporu ČSTV a SAZCE, obnovila činnost Rady MŠMT a osobně se první schůze zúčastnila. Změnu stylu práce přinesli i nový náměstek ing. Kaděrka a vedoucí odboru sportu p. Husák. Investice roku 2007 se připravují po dvou liniích – ČSTV i MŠMT. Státní financování roku 2006 probíhá bez problémů, u financování z vlastních zdrojů ČSTV ale problémy nastávají. Za využití všech rezerv byl doplacen rok 2005, na SAZKU plně dolehla tíže zákona o DPH  a není schopna plnit přislíbené částky. Proto VV ČSTV rozhodl o vyfinancování roku 2006 do výše 75% plánovaného příspěvku, případný doplatek v roce 2007 je zatím nejistý, chybí potřebné zdroje. V další části pak vystoupil  GŘ a.s. SAZKA dr. Hušák, který komentoval i další vážný útok na SAZKU ze Senátu PČR, který projednává nový zákon o loteriích a hazardních hrách. Na základě těchto nepříznivých informací provedl  VV RS ČSTV Olomouc rozbor  financování VV a sdružených subjektů do konce roku 2006. Rozhodl o dofinancování středních a větších TJ a SK do výše 75% ročního příspěvku 2006 a schválil finanční prognózu činnosti VV do konce roku 2006. Do TJ/SK bude celkem zasláno 4.452.200,- Kč, tj. 81,5 % plánované částky. Nevyplaceno zůstane 1.004.000,- Kč. Od ČSTV bude na příspěvku roku 2006 chybět částka 1.973.050,- Kč. Předpokládá se, že rozpočet VV RS ČSTV Olomouc skončí schodkem – cca 350.000,- Kč, který bude pokryt z provozního fondu RS ČSTV Olomouc. VV RS ČSTV byl dále informován mj. o pracovním setkání předsedy RS ČSTV Jar. Nováka a místopředsedy Mir. Hrabala s novým primátorem Města Olomouce Martinem Novotným a o otevření nového fotbalového hřiště s umělým trávníkem  v Uničově. V závěru schůze byl schválen 1 mimořádný příspěvek z RF RS ČSTV ve výši 15.000,- Kč.
   

 • 5. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 19. října 2006: 
  Na pravidelné říjnové schůzi se VV RS ČSTV sešel  v areálu  DHK Zora Olomouc. Úvodem se za doprovodu p.Vítězslava Hejtmánka uskutečnila prohlídka rekonstruovaných prostorů sportovní haly, plynové kotelny a klubových místností. Po pravidelných bodech schůze – kontrole a schválení zápisu a kontrole plnění usnesení byl projednán a schválen  návrh na vyhlášení 41. ročníku NEJ..2006 včetně organizačního a ekonomického zajištění. Dále byl VV informován o připravovaných investičních akcích na rok 2007, které subjekty požadují prostřednictvím IP ČSTV nebo přímo prostřednictvím MŠMT.  VV byl informován o průběhu regionální porady ČSTV za účasti předsedy ing. Srba – pozitivně jsou vnímány personální změny na MŠMT – novým náměstkem jmenován ing. Kaděrka, vedoucím odboru pak J.Husák z JM kraje. Povodňové příspěvky nebyly dosud z ČSTV odeslány, příslib v nejbližších dnech ve splátkách. Ing. Švébiš informoval o schůzi komise TVZ – zatím čerpáno 58% prostředků, z krajských pouze 40%. Komise pak projednala mimořádné žádosti S.Krčmaň a GKM Olomouc, které bude řešit v průběhu listopadu a doporučila vyhovět žádosti SK Velká Bystřice částkou 20.000,- Kč. Projednány a schváleny byly žádosti 2 subjektů o příspěvek z RF RS ČSTV ve výši 18.000,-Kč a přijetí nového subjektu Kazuma Capoeira Olomouc. V závěru pak byl VV RS seznámen s Pokynem předsedy ČSTV k aktualizaci členské základny a pasportu TVZ za rok 2006 s termínem předložení do 16. února 2007. Na vědomí byl vzat dopis FBC Olomouc a doporučeno předsedovi RS interpelovat v této záležitosti sportovní komise Rady Města Olomouc a Rady Olomouckého kraje.  
   

 • 4. schůze VV RS ČSTV Olomouc  – výjezdní 14. 9. 2006 v Uničově: 
  Zářijová schůze VV RS ČSTV se uskutečnila jako výjezdní v areálu tenisového oddílu TJ Uničov.  VV RS si za účasti předsedy TJ Uničov  p. Richarda Dostála prohlédl nové sociální a klubové zařízení tenisového areálu TJ, vybudované ze státních investičních prostředků.  Po pravidelných bodech programu – kontrole a schválení zápisu z předcházející schůze a kontrole plnění úkolů a usnesení - byl VV RS informován o čerpání rozpočtu VV a RS ČSTV Olomouc za období 1. – 8. 2006 a mohl konstatovat, že na příjmové stránce je přesně plněn splátkový kalendář ČSTV jak u vlastních zdrojů, tak u státního příspěvku. Rovněž čerpání výdajů rozpočtu jak VV, tak celého RS je v souladu se schváleným rozpočtem a nehrozí přečerpání v žádné položce. Byla přijata informace finančního ředitele ČSTV dr. Pávka o postupu dalšího financování roku 2006.  VV RS byl informován o jednání sportovní komise ROK, která projednávala mj.účast kraje na 3.LODM 2007  a podpořila ustavení Centra individuelních sportů OK. Dále pak byly schváleny 3 žádosti subjektů o mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV ve výši 20.000,- Kč a žádost Okresního svazu LH  o příspěvek z rozpočtu RS ČSTV na úhradu ledové plochy pro OP v hokeji 2006/2007 ve výši 50.000,- Kč. V závěru pobytu v Uničově si VV RS prohlédl staveniště fotbalového hřiště s umělým trávníkem  3. generace, budovaného z investičních  prostředků státního rozpočtu s příspěvkem Města Uničova.
   

 • 3. schůze VV RS ČSTV Olomouc -  10. srpna 2006 v Olomouci : 
  Na své srpnové schůzi vedle pravidelných bodů jednání VV byl schválen rozpis finančních příspěvků  pro TJ a SK na akce z programu Sportuj s námi 2006 v celkové výši 93.200,- Kč, které obdrží celkem 8 sdružených subjektů. Dále byl VV RS informován o přidělení mimořádných finančních příspěvků od MŠMT  na likvidaci povodňových škod z jara roku 2006 v celkové výši 1.070.000,- Kč pro 7 povodní nejvíce postižených TJ. Čerpání prostředků je v samostatném režimu prostřednictvím odboru ČSTV. Regionální sdružení ČSTV byla oslovena Investiční radou ČSTV k předkládání žádostí o investice prostřednictvím IP ČSTV na rok 2007 – sdružené subjekty budou informovány prostřednictvím výzvy na internetové stránce  RS ČSTV Olomouc. Schváleny byly celkem 3 žádosti o mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši  38.000,- Kč, žádost SK Velká Bystřice byla odložena k rozhodnutí po místním šetření. Odložena byla i žádost o přijetí nového subjektu – SK Kazuma Capoeira Olomouc -  po projednání se svazovými orgány ČUBU ( Česká unie bojových umění).
   

 • 2. schůze VV RS ČSTV Olomouc -  29. června 2006 v Olomouci : 
  VV RS na své druhé schůzi se vrátil k projednání průběhu a závěrů 17. RVH ČSTV dne 18. května 2006 a konstatoval, že VH byla řádně připravena a proběhla zcela pracovně a bezkonfliktně. VV se zabýval diskusními příspěvky z VH a přijal opatření k naplnění všech bodů usnesení 17.RVH. Možno konstatovat, že 17.RVH vytvořila schválením dokumentů předpoklady pro úspěšnou činnost v roce 2006.  VV RS pak projednal a schválil dle pověření RVH kompletní rozpočet  RS ČSTV Olomouc na rok 2006, projednal a schválil  rozpis příspěvků z vlastních zdrojů ČSTV na činnost TJ/SK na rok 2006, dále  rozpis příspěvků ze státních zdrojů na provoz a údržbu TVZ v roce 2006 a konečně rozpis mimořádného příspěvku od OK na rok 2006  na provoz a údržbu TVZ . Subjekty budou písemně informovány o výši přidělených příspěvků a podmínkách jejich čerpání. Zálohy ve výši 50% roční částky budou zaslány na účty subjektů do 15.7.2006, u příspěvků do cca 20tis. Kč pak jednorázově v plné výši. VV byl informován o schůzi VV ČSTV 14.6. – o připraveném přeúvěrování SAZKA Arény, které zlepší finanční tok ročně o cca 300 mil.Kč, dále o ustavení rad a komisí VV, financování roku 2006. Díle VV projednal a schválil celkem 5 žádostí o mimořádné příspěvky z RF RS v celkové výši 30.000,- Kč  a přijal 2 nové subjekty – FBC YMCA Olomouc a SK RELAX Olomouc. V rámci budování a modernizace elektronické korespondence budou osloveny všechny TJ/SK v regionu s výzvou, aby k 1.1.2007 byly připraveny na spuštění výhradní elektronické korespondence  mezi ČSTV Praha, RS ČSTV Olomouc a jednotlivými subjekty v regionu.
   

 • 1. schůze VV RS  ČSTV Olomouc – 5. června 2006 v Olomouci : 
  Na své první schůzi po 17. RVH  ČSTV okresu Olomouc zvolil VV místopředsedy – 1. místopředsedou Jaroslava Šolce , 2. místopředsedou mgr. Miroslava Hrabala.  Dále VV ustavil odborné komise a úseky jako poradní orgány VV : hospodářskou komisi – předseda ing. Josef Skopal, komisi pro údržbu TVZ – předseda ing. Jaroslav Švébiš, komisi organizačně – manažerskou – předseda mgr. Miroslav Hrabal a úsek pro styk s orgány veřejné a státní správy – předseda Jaroslav Šolc. Předsedové projednají personální složení komisí, osloví funkcionáře, kteří kandidovali na RVH do orgánů RS a nabídnou jim práci v jednotlivých komisích.   VV přijal informaci, že na první schůzi DR RS ČSTV byl předsedou DR zvolen dr. Lubomír Dvořák, místopředsedou pak dr. Jan Trávníček. Dále byly aktualizovány dokumenty pro práci orgánů RS – Jednací řád VV, Organizační řád DR, Podpisový regulativ, Podpisový regulativ svazů a Materiální zabezpečení členů volených orgánů RS. VV RS schválil plán práce na 2. pololetí 2006 a projednal 5 žádostí o mimořádné příspěvky z RF RS – schválil 3 v celkové výši 21.000,- Kč, další 2 postoupil k projednání komisím.
   

 • Usnesení 17. valné hromady Regionálního sdružení ČSTV v Olomouci dne 18.5.2006

    
  Kompletní usnesení si můžete stáhnout zde:

  MS Word DOC   Acrobat Reader PDF
   

 • 17. valná hromada Regionálního sdružení ČSTV v Olomouci

        Za účasti generálního sekretáře ČSTV mgr. Jana Boháče se v Olomouci uskutečnila volební 17. valná hromada RS ČSTV okresu Olomouc, která vedle uzavření roku 2005 hodnotila i uplynulé čtyřleté volební období od roku 2002.

        Delegáti, zastupující 178 tělovýchovných jednot a sportovních klubů a 10 okresních sportovních svazů byli informování o průběhu a závěrech 18. VH ČSTV, která se konala koncem dubna v Nymburku. ČSTV se po období úspěšného ekonomického zajištění dostalo v roce 2005 do problémů, které vznikly krácením plánovaného příspěvku od a.s. SAZKA o cca 220 milionů korun, což pro subjekty ČSTV znamenalo pouze 75% předpokládaných příjmů. Tento výpadek způsobila změna zákona o DPH, která vstoupila v platnost od ledna roku 2005 a která sázkovým společnostem zrušila možnost výjimky odpočtu DPH. Subjekty ČSTV ( regiony i sportovní svazy ) však mají potvrzen příslib, že zbývající částka ( pro RS ČSTV Olomouc 1,877 mil.Kč) bude doplacena během roku 2006. Druhým problémem pak jsou neupokojivé vztahy mezi ČSTV a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – zejména v oblastech provozu a údržby TVZ a investic se nedaří nalézt společnou řeč a podpora a zájem  ze strany ministerstva je naprosto nedostačující.  Naprosto nekompetentně pak působí vyjádření ministryně Petry Buzkové o možné změně v cestě finančních toků do sportovního prostředí přes sportovní svazy. Ty však jsou zřízeny pro organizování sportovních soutěží a až na nepatrné výjimky nevlastní a neprovozují  žádná sportovní a tělovýchovná zařízení. Ta jsou ve vlastnictví klubů a jednot a na nich leží veškerá tíže zajištění provozu a údržby. Valná hromada pak zvolila předsedou ČSTV ing. Vladimíra Srba, zvolila osmnáct členů VV a další orgány ČSTV.

        V další části byli delegáti RVH informováni předsedou RS ČSTV v Olomouci Jaroslavem Novákem o činnosti RS ČSTV v Olomouci – to patří mezi největší organizace v ČR – sdružuje ve 176  TJ a SK celkem 31.830 členů, z toho je 8.603 v kategoriích mládeže. Velmi pozitivně byla hodnocena úzká spolupráce s komisemi sportu a tělovýchovy Rady Města Olomouce a Rady Olomouckého kraje, které velmi výrazně podporují sportovní a tělovýchovné prostředí. Oceněna byla i aktivita funkcionářů sportovních klubů, díky které se i přes problémy se získáváním investičních prostředků podařilo modernizovat a dobudovat řadu sportovišť – fotbalové areály  Sigmy Olomouc a 1. HFK Olomouc v Holici, baseballový areál na Lazcích,  areál házené ve Velké Bystřici, tenisové zázemí v Uničově, 1. etapu výstavby šaten na fotbale v Litovli apod. Regionální sdružení ČSTV také podporuje celou řadu tradičních a jednorázových významných sportovních akcí v regionu, pokračuje pravidelně ve vyhlašování nejlepších sportovců a kolektivů, které mělo již 40. ročník. Na dobré úrovni je internetová stránka RS ČSTV Olomouc s adresou www.cstv.cz/olomouc , kde lze nalézt všechny potřebné aktuelní informace.  Ne vše ze čtyřletého Programu 2002 – 2006  se podařilo uskutečnit -  rezervy jsou v kontaktech s poslanci a senátory zvolenými v našem regionu, chybí systém pravidelných informací veřejnosti o možnostech a aktivitách v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času, nabízí se možnost využití zpracovaného  pasportu tělovýchovných zařízení pro zpracování koncepce budování sportovní infrastruktury, rezervy jsou i ve zlepšení a zvýraznění spolupráce s FTK UP Olomouc. RVH schválila hospodaření roku 2005, které skončilo schodkem 388,5 tis.Kč a odsouhlasila i rozpočet společných výdajů VV a sportovních svazů na rok 2006 ve výši 1.756.000,- Kč a zásady výpočtu příspěvků pro jednoty a kluby na činnost a na provoz a údržbu TVZ.

        V závěru RVH pak proběhly volby na období 2006 až 2010. Předsedou byl opět zvolen Jaroslav Novák, do výkonného výboru pak mgr. Miroslav Hrabal za Regionální atletický svaz, Jaroslav Šolc z SK Slatinice, ing. Josef Skopal z SK Uničov a ing. Jaroslav Švébiš ze SKI klubu LOKO Olomouc. Do dozorčí rady byli zvoleni dr. Lubomír Dvořák z SK UP Olomouc (předseda), Ladislav Římský ze SK Olomouc Sigma MŽ a dr. Jan Trávníček z Okresního volejbalového svazu.   
   

 • 45. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 4. 5. 2006 v Olomouci  
  Poslední výborová schůze před volební valnou hromadou se zabývala výhradně přípravou materiálů pro 17. RVH. Byla provedena konečná redakce materiálů pro delegáty RVH – činnost VV RS od minulé RVH, volební řád RVH, příprava rozpočtu RS a VV RS na rok 2006. Z důvodů posunu termínu  propočtu příspěvků pro regiony může být  RVH předložen pouze rozpočet VV RS a dále zásady pro provedení výpočtů příspěvků z vlastních zdrojů ČSTV a státních zdrojů na údržbu TVZ. Dále byla provedena uzávěrka a zpracování návrhů kandidátů pro volby orgánů RS ČSTV na období do roku 2010, které budou postoupeny volební komisi 17.RVH. VV RS konstatoval, že 17. RVH je řádně a odpovědně připravena. VV RS byl informován o reakcích na vystoupení P.Buzkové v ČT a na tiskovou kampaň po VH ČSTV – dopis předsedy ČSTV ing. Srba, reakce a.s. SAZKA, reakce místopředsedy ČSTV Vl. Šimíčka a osobní dopis předsedy OS ČSTV z Havl. Brodu, adresovaný ministryni P.Buzkové. VV RS  doplnil informace o povodních  a posílil příspěvek pro TJ MILO o 15 tis. Kč
   

 • 44. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 24. 4. 2006 v Olomouci 
  Na řádné dubnové schůzi byl VV RS ČSTV informován o průběhu a závěrech 18. VH ČSTV, která se konala 22. dubna 2006 v Nymburku. Volební VH ČSTV se vyznačovala 100% účastí v obou komorách, mimořádně dlouhým průběhem jednání (13 hodin) a bohatou a tvrdou diskusí. V hlavním projevu zhodnotil předseda ČSTV ing. Srb čtyřleté volební období  a podrobil kritice vztah MŠMT k prostředí  sportu a tělovýchovy zejména v oblastech provozu a údržby TVZ a investic. Velká část projevu byla věnována ekonomickým záležitostem a  návaznosti na a.s. SAZKA a provoz SAZKA Arény. N V diskusi, které byla silně ovlivněna předvolebním bojem, byly napadány a zpochybňovány některé kroky a nedostatečná síla zástupců ČSTV v představenstvu a.s. SAZKA k zajištění kompletního financování ČSTV, zpochybňovány byly údaje v ekonomických materiálech roku 2005 a to zejména z komory svazů. Diskusní vystoupení zástupce MŠMT p. Rázla  přineslo jiná čísla v ekonomických údajích, než jaká uvádí ve svých materiálech ČSTV a tyto disproporce se v průběhu VH nepodařilo sladit. To vedlo k odkladu termínu propočtu vlastních zdrojů ČSTV až po VH SAZKY, státní zdroje budou k dispozici do 28.4. Na VH proběhly volby nových orgánů ČSTV – předsedou byl opět zvolen ing. Srb, místopředsedy Vl.Šimíček a P.Kořán. Ve  VV je 7 nových členů ( 2 v komoře okresů a 5 v komoře svazů).  Dále VV RS projednal informaci o povodňových škodách na sportovních zařízeních v regionu a rozhodl  podpořit částkou 285.000,- Kč  celkem 9 subjektů pomoc k odstranění škod ( 95 tis. Kč z RF RS ČSTV a 190 tis. Kč z mimořádného příspěvku od Olomouckého kraje).   VV RS byl informován o podpisu smluv k poskytnutí příspěvků od OK pro vybrané sportovní subjekty – uskutečnilo se dne  20.4. za účasti hejtmana dr. Ivana Kosatka ( 5 subjektů z okresu OL získalo částku 9,5 mil.Kč).  Byla schválena 1 žádost o příspěvek z RF ve výši 15.000,- Kč a  schváleno přijetí nového subjektu – FBS YMCA Olomouc ( florbalový klub ).
   

 • 43. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 23. 3. 2006 v Olomouci

  VV RS ČSTV na pravidelné březnové schůzi projednal materiály pro 17. RVH ČSTV okresu Olomouc – program VH, jednací řád, volební řád a kontrolu plnění usnesení minulé RVH 2005. Dále byl informován o výsledcích statistického šetření členské základny v TJ/SK za rok 2005. Členská základna vzrostla o 624 členů, pozitivní je zejména růst dorostenecké základny (+136) , trvale se ale projevuje pokles v kategoriích žactva, zejména u chlapců (-291). Olomoucké sdružení ČSTV mělo  ke 31.12.2005 31802 členů ve 176 TJ/SK. Konkrétní čísla jsou zveřejněna v aktualizovaných údajích na internetové stránce v odkaze členská základna. VV RS byl dále informován o aktuelní situaci v přípravě volební VH ČSTV dne 22.4.2006 v Nymburce, dále o aktuelních ekonomických záležitostech – rozpočtu VV ČSTV, zálohovém financování roku 2006, o opětovné změně zákona o DPH, která opět osvobozuje  SAZKU od platby DPH. Byly schváleny nominace – předsedy RS Jar. Nováka na 18. VH ČSTV, členů VV RS ČSTV na 5. VH OLKS ČSTV a nominace p.Vladimíra Šimíčka (OS ČSTV Šumperk) do VV ČSTV a do funkce místopředsedy ČSTV za komoru regionů a Jana Urbana (OS ČSTV Bruntál) do VV ČSTV.   Dále bylo schváleno celkem 8 žádostí o mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 87.000,- Kč a přijetí nového subjektu CLUB KARATE OLOMOUC do RS ČSTV Olomouc.

   

 • 42. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 23. 2. 2006 v Olomouci

  Na pravidelné únorové schůzi projednal VV RS zprávu o hospodaření RS ČSTV Olomouc za rok 2005, kterou předložil předseda hospodářské komise RS ing. Josef Skopal. Vzhledem ke známé situaci s příspěvky z vlastních zdrojů ČSTV (SAZKA), nebyly naplněny příjmy pro dotace na činnost TJ/SK o 1.876.700,- Kč. Dle pokynu VV ČSTV Praha je tato částka zapsána jako pohledávka. Zbývající příjmové položky rozpočtu RS byly naplněny. Ve výdajové části rozpočtu bylo hospodařeno dle schváleného rozpočtu roku 2005. VV RS hospodařil s úsporou 77 tis. Kč, dotace na činnost TJ/SK dle kritérií nebyla naplněna o 1.385,- tis. Kč, rezervní fond 600 tis. Kč byl čerpán částkou 429 tis. Kč. VV RS konstatoval, že vzhledem k situaci bylo hospodaření  uvážlivé a zcela v souladu se schváleným rozpočtem a bylo uloženo zprávu  předložit ke schválení valné hromadě 2006. VV RS dále projednal a schválil návrh na svolání 17. RVH ČSTV okresu Olomouc na 18. května 2006 do velkého sálu DOS  v Olomouci a současně projednal a schválil obsahovou a organizační přípravu RVH. Vzhledem k tomu, že končí volební období stávajících orgánů RS ČSTV, uskuteční se na 17. RVH volby. Sdružené subjekty RS ČSTV Olomouc – TJ, SK a okresní sportovní svazy  - byly písemně vyzvány k předložení návrhů kandidátů pro nadcházející volby orgánů RS ČSTV s termínem předložení do 28. 4. 2006.   Dále byl VV RS informován o vypsaných grantech Olomouckého kraje na podporu sportu s termínem podání do 10.3.2006,  o nové pojistné smlouvě mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa ( č. smlouvy 495000830-7 ) s účinností od 1.1.2006 na dobu neurčitou a o přípravě volební VH ČSTV, která se uskuteční 22.4. 2006 v Nymburce. VV RS dále schválil 4 žádosti o mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV ve výši  57.000,- Kč a 2 žádosti nových subjektů o přijetí do RS ČSTV Olomouc – Tenisový klub Litovel a Junior Golf Team.

 
 • 41. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 15. ledna 2006 v Olomouci : 

  Na své první schůzi v roce 2006 projednal VV RS ČSTV informaci o průběhu 40. ročníku slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc 2005, které se uskutečnilo v reprezentačních prostorách olomoucké radnice 19. prosince 2005.  Možno konstatovat, že průběh akce byl úspěšný, účast představitelů města, sportovců , sponzorů a dalších hostů na vysoké úrovni. Akce byla prezentována i v regionálních médiích – tisku, rozhlase  a televizi. Podařilo se ji úspěšně zajistit i po ekonomické stránce – bylo předloženo závěrečné vyúčtování s přebytkem cca 10 tis. Kč. Dále VV RS ČSTV projednal a přijal rozpočtové provizorium na 1. pololetí 2006, jehož návrh vychází ze skutečností rozpočtu 2005 s přihlédnutí ke známým skutečnostem roku 2006 ( inflace, volební RVH, mzdový nárůst  ve výši do 5%). Předložený návrh zajistí nezbytnou činnost sekretariátu v rámci působnosti pro TJ/SK a svazy. Provizorium bude kryto ze zálohových dotací ČSTV, případně z provozních prostředků RS ČSTV Olomouc. Dále byly přijaty aktuelní informace o financování vlastních zdrojů ČSTV roku 2005 – RS bylo vydotováno do výše 75% plánované výše příspěvku, doplatek do 100% se předpokládá do konce 1. pololetí 2006. Pozitivní informací je novela zákona o DPH, která vrací Sazku do režimu 5% s platností od 1.4.2006, což upravuje předpoklady rozpočtu roku 2006 až do výše min. 95% roku 2005.  17. volební VH ČSTV byla svolána na 22. dubna 2006 do Nymburka.  Dále VV RS ČSTV přijal informace o nově uzavřené pojistné smlouvě ČSTV se společností Kooperativa – subjekty budou informovány samostatným upozorněním na webové stránce RS ČSTV. Byl schválen příspěvek z rozpočtu RS ČSTV pro RAS ČAS Olomouc ve výši 20.000,- Kč na pronájmy sportovišť pro okresní atletické přebory 2006.

   

 
 • 40. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 15. 12. 2005 v Olomouci : 

  Na závěrečné schůzi roku 2005 byl VV RS ČSTV informován o aktuelní situaci ve financování roku 2005 – po jednání představenstva a.s. SAZKA bude ještě do konce roku zaslána další splátka roku 2005 do výše 75% původního příspěvku a pokyny pro zaúčtování zbývajících prostředků jako pohledávky dluhu ČSTV. Předpoklad celkového  doplatku  roku 2005 je pak termínován do konce června 2006 s možností vyřešení do termínu VH ČSTV(22. dubna 2006). Doplatek DPH od státu se zřejmě nepodaří projednat,  prošla ale novela zákona o DPH, která opět zajišťuje možnost odpočtu DHP pro Sazku s účinností zřejmě od 1.4.2006.  VV RS ČSTV dále projednal informaci o čerpání prostředků na údržbu TVZ za rok 2005 – od ČSTV jsou prostředky vydotovány v plné výši,  k vyčerpání ještě zbývá cca 154 tis. Kč. VV RS schválil 2 mimořádné příspěvky z rezervy v celkové výši 45 tis. Kč a pověřil hlavního ekonoma RS provedením operativních opatření k dočerpání celé částky státního příspěvku a následného vyúčtování na EO ČSTV Praha. VV RS byl dále informován o přípravách slavnostního vyhlášení 40. ročníku NEJ..2005 dne 19. 12. na olomoucké radnici a o jednáních komisí pro sport a TV  Rady  města Olomouce a Rady Olomouckého kraje, které připravovaly poklady pro rozpočty obou institucí na rok 2006 s významnými příspěvky pro podporu oblastí sportu a tělovýchovy.  Byl schválen plán práce VV RS ČSTV na 1.pololetí 2006, kde ke stěžejním bodům patří příprava volební Regionální valné hromady ČSTV okresu Olomouc, předběžně  v termínu  18. května 2006 a dále přijetí nového subjektu – SK Vincentinum Šternberk za řádného člena RS ČSTV Olomouc.

   

  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČSTV Olomouc Jaroslav Novák všem členům VV, DR a pracovníkům aparátu RS ČSTV za vykonanou práci v roce 2005 a popřál jim i jejich rodinám klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku 2006 pak hlavně zdraví a osobní i sportovní úspěchy.

   

  Podobné přání pak míří i do všech tělovýchovných jednot a sportovních klubů regionu všem funkcionářům, trenérům, cvičitelům i řadovým členům – vše nejlepší v Novém roce 2006 !!!

 • 39. schůze VV RS  ČSTV Olomouc – 24. 11. 2005 v Olomouci: 
  Na řádné listopadové schůzi  projednal VV RS ČSTV aktuelní informaci o čerpání rozpočtu RS ČSTV Olomouc ke dni 31.10.2005 a byl podrobně informován o prognóze  dalšího financování ze státních zdrojů a z vlastních zdrojů ČSTV do konce roku 2005. Státní prostředky ( údržba TVZ, program Sportuj s námi, mimořádný příspěvek od Olomouckého kraje  ) jsou zabezpečeny v plné výši s plněním do konce roku 2005. U vlastních zdrojů ČSTV je na účtu RS ČSTV 57% plánované částky, do konce roku 2005 budou ještě min. 2 splátky, která zajistí 65% prostředků. Plná 100% výše příspěvku není ze strany ČSTV zpochybněna, doplatky roku 2005 budou spláceny do výše 75% do konce února 2006, do výše 100% je předpoklad do konce června 2006 v těchto termínech je obdrží i TJ a SK.  Již 81 malých jednot a klubů obdržely příspěvky roku 2005  v plné výši ( do částky 6.000,- Kč), plně je vykryto i několik středních a větších jednot a klubů. Příspěvcích jsou vyplaceny ze 72% - k úhradě bylo použito zatím nečerpaných prostředků z údržby, od okresních svazů a z provozní rezervy RS ČSTV.  TJ a SK byly o situaci informovány dopisem předsedy RS ČSTV. VV RS ČSTV konstatoval, že financování RS ČSTV Olomouc do konce roku 2005 není ohroženo, jsou zajištěny prostředky na všechny povinné platby  ( mzdy, odvody, pojištění ..), k jejichž úhradě bude použito provozního fondu. Dále byl VV RS informován o přípravě slavnostního vyhlášení 40. ročníku NEJ..2005, které se uskuteční dne 19. 12. 2005 v reprezentačních prostorách olomoucké radnice. Byly podány informace  z jednání Komisí pro sport a TV ROK a Rady MgM Olomouce, které připravují pro rok 2006 nové modely podpory sportu a tělovýchovy s výrazně vyššími finančními příspěvky proti minulým rokům. Rozpočty obou institucí budou schvalovány ještě v polovině prosince 2005. Město Olomouc již vyhlašuje grantový programu pro rok 2006 – viz samostatný odkaz !!  Ke dni 31.12.2005 bude prováděno tradiční statistické šetření členské základny v TJ a SK za rok 2005 s termínem předložení aktualizovaných seznamů členů do 10. 2. 2006 na RS ČSTV Olomouc – viz samostatný odkaz !!  
   

 • 38. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 20. 10. 2005 v Olomouci : 

  Na pravidelné říjnové schůzi VV RS ČSTV podal  předseda RS ČSTV Jaroslav Novák podrobnou informaci  z porady vedení ČSTV s předsedy regionů ČSTV dne 19.10. v Praze, zaměřenou zejména k problematice financování činnosti v roce 2005. Státní zdroje roku 2005 budou vykryty v plné výši do konce roku 2005 ( údržba TVZ, Sportuj s námi). Vlastní zdroje ČSTV pro rok 2005 – původně optimistický propad na 80% přislíbené částky již nelze dnes garantovat – jako hlavní problémy se jeví :  a) dopad změny Zákona o DPH (SAZKA měsíčně odvádí cca 20 mil. Kč – odhad za rok 2005 činí 250 mil. Kč)   b) chybějí hotové peníze SAZKY  (splácení  úvěru za výstavbu SAZKA Arény). Současná situace je taková, že ČSTV vyfinancovalo 47% prostředků běžného roku. V minulých letech tuto situaci řešil Rezervní fond ČSTV – ten je však momentálně z důvodu opožděných plateb SAZKY vyčerpán a jeho doplnění se dá očekávat až po VH SAZKY v červnu 2006. Předseda ČSTV ing. Srb podrobně popsal postup a kroky jednání ke změně zákona o DPH, jednání na MŠMT, ministerstvu financí apod. Záležitost je stále ve stádiu intenzivních jednání a měla by být vyřešena v horizontu několika týdnů (1. varianta – projednání ve vládě ČR naráží na neochotu ministryně Buzkové , 2. varianta - formou rozpočtu roku 2006 přes poslaneckou iniciativu je zdlouhavější, ale asi průchodnější).

   

  Dr. Hušák ujistil, že SAZKA funguje naprosto normálně, není před krachem a očekává rekordní výsledky za rok 2005. Vyřešeny jsou problémy s pozemky pod halou a v jejím okolí – SAZKA je má zapsány ve vlastnictví a jedná s investory o jejich odprodeji na další komerční aktivity kolem haly. Do konce roku zašle SAZKA 3 splátky – cca 100 mil.Kč, další úhrada záloh ve výši cca 150 mil.Kč je odvislá od  restrukturalizace úvěru a úspěšným jednáním o odprodeji pozemků.

   

  Závěr: - předseda ČSTV ing. Srb konstatoval, že do konce roku obdrží okresy 62% částky, prostředky do výše 80% pak do konce února/ 06 a do konce dubna /06 pak doplatek do 100%. Stejným klíčem mají být financovány i sportovní svazy, kraje pak do konce roku 2005 obdrží 90% příspěvku .

   

  V bouřlivé diskusi byl vyzván VV ČSTV, aby  neprodleně  zpracoval a dal regionům k dispozici nezvratný platební kalendář a podrobný přehled, jak bylo naloženo s RF ČSTV.

   

  V návaznosti na tyto informace přijal VV RS  ČSTV Olomouc tato opatření:

 • Státní prostředky na provoz a údržbu TVZ , jakož i mimořádné prostředky od Olomouckého kraje na rok 2005 budou zajištěny v plné výši a platí pokyny pro jejich využití a vyúčtování dle dříve zaslaných materiálů.

 • Státní prostředky programu Sportuj s námi 2005 budou zajištěny v plné výši a platí pokyny pro jejich využití a vyúčtování dle potvrzených  Smluv.

 • Vlastní zdroje ČSTV na činnost TJ/SK v roce 2005 byly zaslány zálohově ve výši 50%,  u příspěvků do 6 tis. Kč v plné výši 100%.  Další příspěvky na činnost TJ/SK do konce roku 2005 již nebudou zasílány.

 • Doplatky příspěvků na činnost TJ/SK za rok 2005 budou zasílány neprodleně po jejich obdržení na účet RS ČSTV od ČSTV během roku 2006.

 • Ke dni 31.10.2005 zastavuje VV RS ČSTV Olomouc čerpání mimořádných příspěvků z RF RS ČSTV s výjimkou případných havarijních situací.

 • Ke dni 31.10.2005 bude provedena inventarizace nutných výdajů a zdrojů hospodaření RS ČSTV a zpracováno rozpočtové provizorium do konce roku 2005.

   

  VV RS ČSTV Olomouc dále projednal a schválil vyhlášení 40. ročníku NEJ.. 2005 -  vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů včetně organizačního a ekonomického zajištění.  Dále bylo schváleno udělení Medaile ČSTV pro p.Otakara Horáčka ze Sokola Věrovany k životnímu výročí 70 let, mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV pro 5 subjektů v celkové výši  39. 000,- Kč a doporučení pro TJ Tatran Litovel, SK Sigma MŽ Olomouc a SK Uničov na žádosti o investiční akce 2006 prostřednictvím MŠMT. Schválen byl splátkový kalendář pro OS ČSTV Bruntál na vratku části dotace za TJ Granitol Moravský Beroun   za postih z kontroly RK ČSTV v roce 2003 v celkové výši 27.137,- Kč. VV RS byl informován o jednáních komisí sportu a TV Mg města Olomouc ( příspěvky pro subjekty ČSTV, příprava městského rozpočtu 2006) a Rady Olomouckého kraje ( příprava účasti na 2. ZODM, příprava rozpočtu kraje 2006). Dne 26.10. se uskuteční kontrola RK ČSTV na čerpání státních prostředků 2004 (TJ Štěpánov, HC Uničov, HC Šternberk).

   

 • 37. schůze VV RS ČSTV – 15. 9. 2005 v Olomouci :    

  Na zářijové schůzi projednal VV RS CSTV informaci o čerpání rozpočtu VV  a RS ČSTV za 1. pololetí 2005. Konstatoval, že  hospodaření VV je uvážlivé a zcela v souladu se schváleným rozpočtem. Příspěvky od VV přicházejí tentokráte s časovým zpožděním a pouze v 80% výši. Ke dni 9.9. je na  účtu RS ČSTV  48% prostředků na činnost, příspěvky na údržbu TVZ jsou pokryty dle plánu ve výši 75% roční částky. Byla provedena inventura čerpání RF RS ČSTV a jeho čerpání shledáno v limitu a souladu se Statutem. VV pověřil předsedu RS a ekonoma prověřením výhledu financování do konce roku 2005 a případnou přípravou krizové varianty financování.  VV RS ČSTV schválil udělení Čestného uznání OLKS ČSTV pro p.Antonína Kvapila ze Sokola Těšetice k životnímu výročí  90 let a dále přijetí dvou nových subjektů do RS ČSTV – Házená Uničov a SK Hvězda Město Libavá.  Byl schválen příspěvek pro OS ledního hokeje ve výši 50 tis. Kč na pronájem ledové plochy pro soutěž OP 2005-2006 a mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV pro celkem 6 sdružených subjektů v celkové výši 60 tis. Kč. Žádost So. Bystrovany o řešení havarijního stavu střechy klubovny byla odročena a bude dořešena po prošetření situace a stavu na místě.

   

 • 36. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 20.7. 2005 v Olomouci

  Na své prázdninové červencové schůzi projednal VV RS ČSTV návrh na rozdělení mimořádného příspěvku na provoz a údržbu TVZ od  Olomouckého kraje na rok 2005 ve výši 1.414.000,- Kč. Komise TVZ připravila návrh na rozdělení v návaznosti na hodnotu majetku TVZ v TJ/SK a na posílení plánu řádné údržby 2005. VV RS rozhodl rozdělit kompletní celou částku – tedy i komisí  ponechanou rezervu 49 tis. Kč. TJ/SK byly neprodleně informovány o přidělených částkách  a o podmínkách čerpání.  Dále byl projednán návrh na rozdělení příspěvku  z programu SPORTUJ  S NÁMI 2005 v celkové výši 95.700,- Kč na podporu organizace a pořádání veřejně přístupných akcí pro kategorie dětí a mládeže. Dále byl VV RS ČSTV informován o jednání komisí pro sport a tělovýchovu Mg města Olomouce ( mimořádné příspěvky z grantů pro TJ/SK ve výši cca 250 tis. Kč a příspěvek 400 tis. Kč z nespecifikovaných akcí na modernizaci časomíry na atletickém stadionu AK Olomouc) a krajské komise Olomouckého kraje ( příprava 2. ZODM, informace o účasti na 2.LODM v Brně, informace o průběhu Festivalu sportu pro všechny). Byla podána informace o investičních akcích 2005 ( SK Sigma Olomouc, TJ Uničov) a přípravě investic pro rok 2006. Byly schváleny mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV pro 4 TJ/SK v celkové výši  37.000,- Kč. Z závěru schválil VV RS přijetí nového subjektu IBK Olomouc ( florbalový klub) a neschválil přijetí o.s. Centrum poznání (asijská zdravotní cvičení) pro nesoulad se Stanovami ČSTV.

   

 • 35. schůze VV RS ČSTV Olomouc – 24.5. 2005 v Olomouci :

  Na své první schůzi po 16. RVH ČSTV provedl výkonný výbor zhodnocení průběhu a závěrů 16. RVH ČSTV. Konstatoval, že RVH byla řádně připravena, materiály pro delegáty i předkládané zprávy byly na vysoké úrovni a byly delegáty RVH přijaty  bez doplňků a připomínek. Pozitivem byla i vysoká účast delegátů z jednot, klubů i sportovních svazů. V diskusi vystoupili i oba hosté – předseda ČSTV Ing. Vladimír Srb a předsedkyně komise  mládeže a sportu Olomouckého kraje mgr. Marta Vláčilová. Vzruch do jednání RVH vnesl příspěvek V.Nehery k podpoře záměrů magistrátu města Olomouce k výstavbě sportovně-rekreačních zařízení a následná reakce  Lad. Kučerňáka z TJ MILO Olomouc proti předcházejícímu návrhu. Následnou ostrou diskusi, plnou protichůdných návrhů , ukončilo až stažení původního návrhu z programu jednání. Přes tento krok možno považovat za správné, že tato problematika  na RVH zazněla. VV konstatoval, že schválením dokumentů byly vytvořeny podmínky pro činnost organizace v roce 2005.  V dalším programu byly projednány návrhy na rozpis finančních příspěvků na činnost TJ/SK a na provoz a údržbu TVZ v TJ a SK pro rok 2005.  Oba materiály byly po diskusi schváleny a TJ/SK budou písemně informovány o výši přidělených prostředků.  Dále byl VV informován o přiděleném příspěvku  Sportu pro všechny na program Sportuj s námi 2005 ve výši 95.700,- Kč – rozpis na subjekty bude proveden na červnové schůzi VV. Byly projednány žádosti o mimořádné příspěvky z RF – pro 5 subjektů bylo uvolněno 53.000,- Kč na podporu akcí. 1 žádost (TJ Hodolany Sigma) byla odročena a uloženo projednání na místě s představiteli TJ. Schváleny byly 3 návrhy na udělení medaile ČSTV – J.Čamek a J.Černohous z Okresního svazu kuželek a J.Polák z AK Olomouc.

   

 • Usnesení 16. RVH ČSTV okresu Olomouc dne 28.4.2005:   v příloze

   

 • 34. schůze RS ČSTV Olomouc - 14. 4. 2005 v Olomouci:
  Na poslední schůzi VV RS před 16. regionální valnou hromadou okresu Olomouc informoval předseda RS ČSTV o průběhu a závěrech 17. VH ČSTV, která se konala 9. dubna 2005 v tělovýchovném středisku ČSTV v Nymburku. Dále VV projednal a schválil soubor písemných materiálů pro delegáty 16. RVH ČSTV- Kontrolu plnění usnesení 15. RVH 2004, Činnost VV RS ČSTV od 15. RVH, Volební řád doplňkové volby do DR RS ČSTV, Návrh úpravy kritérií pro rozdělování příspěvků na provoz a údržbu TVZ a ekonomické materiály - Čerpání rozpočtu VV a RS ČSTV za rok 2004 a Hospodaření okresních sportovních svazů za rok 2004. Rozpočet RS ČSTV bude zpracován po obdržení výše příspěvků od ČSTV a předán delegátům RVH při prezenci. VV RS ČSTV schválil nominaci Jar. Nováka a Jos. Odstrčilíka pro volby do Krajské rady OLKS ČSTV na období 2005 až 2009 a Smlouvu o vzájemném partnerství mezi RS ČSTV Olomouc a HC TJ Šternberk pro projekt v rámci 3. výzvy SROP. Byly schváleny 3 žádosti o mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 50.000,- Kč. VV RS byl informován o ustavující schůzi nově jmenované Komise Rady OK pro mládež a sport, ve které jsou pro období do roku 2009 za RS ČSTV Jaroslav Novák a Josef Odstrčilík.

 • 33. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 9.3.2005 výjezdní v Ostružné-Petříkově:
  V úvodu schůze byla uctěna památka předsedy DR RS ing. Miroslava Inderky, který náhle a neočekávaně zemřel dne 15.2.2005 a rozloučení s ním se konalo 22.2.2005 ve Šternberku. Členové VV uskutečnili pěší prohlídku lyžařského střediska Petříkov s návštěvou a prohlídkou objektů SKI klubu Loko Olomouc a TJ Tatran Litovel. Dále byla projednána vynucená změna programu 16.RVH ČSTV o doplňkovou volbu do DR RS ČSTV do konce volebního období 2006. VV RS byl dále informován o výsledku statistického šetření stavu členské a organizační základny v TJ/SK za rok 2004 - v regionu byl zaznamenán nárůst členů ČSTV o 739 na celkový počet 31.178. Nárůst členů je i v dorosteneckých kategoriích o 145 členů, ale žákovské kategorie zaznamenaly úbytek členů o 298. V roce 2004 ve evidováno 172 TJ/SK, z nich 15 nesplnilo svou povinnost předložit hlášení. Aktualizované adresáře a číselné statistiky členů TJ/SK budou umístěny na internetovou stránku RS ČSTV. VV RS byl dále informován o schůzích Komise sportu a TV RmOlomouce, která mj. rozdělila příspěvky z rozpočtu města 2005 - subjekty RS ČSTV získaly celkem 4.435 tis. Kč. Bylo schváleno celkem 5 žádostí o mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši cca 60.000,- Kč a přijetí nového subjektu - SK SAM Olomouc do RS ČSTV Olomouc. V závěru byly schváleny nominace zástupců RS ČSTV na 4. VH OLKS ČSTV dne 18.4. 2005 a na 17. VH ČSTV dne 9.4.2005 v Nymburku.

 • Podmínky pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2005
  Olomoucký kraj zveřejnil podmínky pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2005. Žádosti na předepsaných tiskopisech je možno podávat na projekty do 20 tisíc korun a na tzv. významné projekty. Pravidla pro podání žádostí i tiskopisy žádostí lze najít na adrese: http://www.kr-olomoucky.cz/dalsi_index.html#granty/granty_hlavni.jsp Finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje 2005 a nebo na naší stránce na odkazu Dokumenty.

 • 32. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 10. 2. 2005
  Na další pravidelné schůzi projednal VV RS ČSTV hospodaření VV RS za rok 2004. Hospodaření probíhalo v souladu s přijatým rozpočtem, žádná z položek nebyla překročena a hospodaření VV skončilo přebytkem cca 80 tis. Kč. K úsporám došlo především v položkách Ostatní výdaje a Výkony spojů, kde se pozitivně projevila změna připojení k internetu. Dále bylo projednáno čerpání rozpočtu RS ČSTV Olomouc za rok 2005 - v příjmové části byly na 100% naplněny příspěvky na činnost a na provoz a údržbu TVZ pro TJ/SK i na akce programu Sportuj s námi. Část plánovaných příjmů od sponzorů ( vyhlášení NEJ..) bude naplněna počátkem roku 2005. Ve výdajové části vznikla úspora nedočerpáním RF RS a již výše zmíněnou úsporou rozpočtu VV RS. Celkový přebytek hospodaření RS ČSTV ve výši cca 233,8 tis. Kč bude převeden do zdrojů rozpočtu roku 2005. Dále VV RS rozhodl o svolání 16. RVH ČSTV okresu Olomouc na 28. dubna 2005 do velkého sálu DOS v Olomouci, Palackého 21 a přijal obsahové i organizační zajištění této RVH. Aktuelně byl VV RS informován o ukončení 1. verze statistického šetření členské základny v TJ/SK a o jednání VV ČSTV v prosinci a lednu ( mj. informace o přechodu 2 TJ z okresu Bruntál do okresu Olomouc ). Byly schváleny 2 příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 5 tis. Kč a schváleno a doporučeno udělení Medaile ČSTV pro dr. Jiřího Veselého z AK Olomouc na návrh RAS ČAS Olomouc.

 • Subjekty TJ/SK na území města Olomouce mohou celoročně žádat o příspěvek do výše 5.000,- Kč z rozpočtu města Olomouce na podporu jednotlivých pořádaných akcí. Směrnice i tiskopis žádosti jsou na internetové stránce města Olomouce : www.olomoucko.cz nebo na Odboru školství Mg města Olomouc, příp. na RS ČSTV Olomouc - Jar. Novák.

 • 31. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 13. 1. 2005
  Na první schůzi v roce 2005 schválil VV RS ČSTV Olomouc rozpočtové provizorium, které zabezpečí řádnou činnost RS ČSTV do 16. RVH ČSTV okresu Olomouc. Byly schváleny platové úpravy pracovníků sekretariátu RS o valorizaci ve výši 7% s platností od 1.1.2005 s limitem čerpání ve výši 370.000,- Kč do 05/05 a s podmíněnou výši příspěvku z vlastních zdrojů ČSTV na rok 2005. VV RS projednal dále závěrečné hodnocení slavnostního vyhlášení 39. ročníku NEJ..2004 a konstatoval, že akci je možno po všech stránkách hodnotit jako úspěšnou. I po ekonomické stránce se akci podařilo plně zajistit a bude minimálně vyrovnaná, byla mediálně prezentována v regionálních sdělovacích prostředcích. VV RS připraví pro příští 40. ročník projekt na uspořádání větší společensko-sportovní akce. Byly schváleny 2 žádosti o mimořádné příspěvky v celkové výši 25.000,- Kč, dále bylo schváleno ukončení členství HC Bombers Prostějov v RS ČSTV Olomouc pro neplnění ustanovení Stanov RS ČSTV Olomouc a přijetí nového subjektu - SK taekwondo Scorpions Olomouc
 • 30. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 9. 12. 2004
  Poslední schůze roku 2004 se konala tradičně rozšířená o účast členů DR RS ČSTV, pracovníků komisí VV RS a pracovníků sekretariátu RS ČSTV. Byla projednána zpráva o čerpání státních prostředků na údržbu TVZ za rok 2004. Možno konstatovat, že jak prostředky od ČSTV ve výši cca 2,5 mil. Kč, tak i mimořádné prostředky od Olomouckého kraje ve výši cca 1,4 mil. Kč byly beze zbytku vyčerpány v souladu s přijatým plánem roku 2004. Dále byla podána podrobná informace o poradě vedení ČSTV s představiteli regionů a o přípravě slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů - 39. ročníku NEJ..2004. Uskuteční se dne 22. prosince 2004 v reprezentačních prostorách olomoucké radnice. Byly schváleny celkem 3 mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 41,5 tis. Kč a schváleno udělení Medaile ČSTV pro p. Milana Beňa z Tatranu Litovel. Předsedovi RS bylo uloženo informovat sdružené subjekty z města Olomouce o vypsaných grantech z rozpočtu města Olomouce na podporu sportu a tělovýchovy na rok 2005 a projednání postupu při přechodu TJ Granitol Moravský Beroun z okresu Bruntál do olomouckého okresu. Byl schválen plán práce VV RS ČSTV Olomouc na 1. pololetí roku 2005, který mj. ukládá přípravu kandidátů pro volby do Krajské rady OLKS ČSTV a do komise sportu a tělovýchovy Rady Olomouckého kraje.
  V závěru schůze poděkoval předseda RS ČSTV Olomouc Jaroslav Novák všem členům výkonného výboru RS ČSTV, dozorčí rady RS ČSTV , pracovníkům odborných komisí VV a pracovníkům aparátu RS ČSTV za dobrou spolupráci v roce 2004 a popřál všem hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti do Nového roku 2005.

 • 29. schůze VV RS - 21. 10. 2004 v Olomouci:
  Výkonný výbor RS ČSTV byl informován o zářijové a říjnové schůzi VV ČSTV, který mj. projednal informaci o hospodaření ČSTV za 1.pololetí 2004 a východiska rozpočtu ČSTV na rok 2005, aktualizaci investičního programu ČSTV na rok 2005, který bude uplatněn prostřednictvím MŠMT, vyhodnocení dotazníkové akce k postavení krajských sdružení ČSTV v systému a informaci o zahájení činnosti Vyšší odborné školy ČSTV. Pozornost byla věnována připravovanému přechodu subjektů na podvojné účetnictví od 1.1.2005 - jsou připraveny 2 verze programů - Ekonom a Hospodář, pracuje se na přípravě přechodového můstku pro přechod ze současného stavu na nové účetnictví a na zajištění finančních prostředků na podporu zvýšených nákladů s touto akcí.
  VV RS ČSTV schválil uspořádání 39. ročníku vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc za rok 2004 včetně organizačního a ekonomického zajištění, dále organizační zajištění aktualizace členské základny a pasportu v TJ a SK za rok 2004 a uložil úkoly k přípravě přechodu na podvojné účetnictví ve sdružených subjektech. Přijal informaci předsedy DR ing. Inderky o provedené kontrole hospodaření RS ČSTV Olomouc za období leden - září 2004. Schválil mimořádné příspěvky z RF RS ČSTV pro 3 subjekty v celkové výši 22.000,- Kč a podpořil 2 žádosti o investiční prostředky, podávané sdruženými subjekty přímo na MŠMT ( TJ Tatran Litovel - Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten kopané, TJ UNEX Uničov - 2. etapa výstavby sociálního zařízení v areálu tenisu).

 • 28. schůze VV RS - 16. 9. 2004 - výjezdní ve Slatinicích :
  Na výjezdní schůzi v tenisovém areálu SK Slatinice projednal VV RS ČSTV informace o čerpání rozpočtu RS Olomouc a prostředků na provoz a údržbu TVZ za období leden až srpen 2004. Bylo konstatováno, že hospodaření probíhá uvážlivě a dle schváleného rozpočtu, příspěvky od ČSTV jsou poskytovány přesně dle splátkového kalendáře a není signalizováno krácení. Komisi TVZ bylo uloženo dořešení havarijních akcí v Litovli (VS Litovel, HJK Pohoda Litovel) a Billard clubu Olomouc. Současně VV projednal přípravu kontrolních akcí v TJ/SK ve 4. čtvrtletí 2004, zaměřených na čerpání státních příspěvků a vedení členské evidence.Byly schváleny příspěvky pro subjekty z programu Sportuj s námi 2004 v celkové výši 71.300,- Kč, mimořádné příspěvky z RF RS pro 4 subjekty v celkové výši 32.000,- Kč a příspěvek pro OSLH Olomouc na OP v hokeji 2004 - 2005 na pronájem ledové plochy ve výši 60.000,- Kč z rozpočtu RS na rok 2005. Na základě informace TJ Tatran Litovel o odstoupení z investičního plánu ČSTV 2005 rozhodl VV RS o zařazení další akce z regionálního pořadí, kde na prvém místě je akce SK Sigma MŽ Olomouc - Dostavba sociálního a regeneračního zařízení Legionářská 12.

 • 27. schůze VV RS - 12.8. 2004 v Olomouci
  Po červencové přestávce byl VV RS aktuelně informován: - o jednání VV ČSTV Praha - regiony byly osloveny k vyjádření stanoviska na postavení krajských sdružení ČSTV - RS Olomouc považuje současné kompetence i postavení krajů za dostačující a doporučí pouze sjednocení stanovisek sportovních svazů na krajské uspořádání. Byla přijata informace o zařazení TJ Tatran Litovel do investic ČSTV 2005 s příspěvkem 2 mil.Kč a o přidělení příspěvku z programu Sportuj s námi 2004 ve výši 71.300,- Kč.
  O schůzi Komise ROK pro mládež a sport - v přípravě je zpracování koncepce sportu a tělovýchovy v Olomouckém kraji - předpokládá se, že zpracovatelem bude FTK UP Olomouc s termínem prezentace v cca květnu 2005.
  Dále byly projednány žádosti subjektů o mimořádné příspěvky - z nich bylo 7 schváleno v celkové výši 69.000,- Kč, další postoupeny komisi TVZ k řešení z jiných zdrojů a 2 byly zamítnuty. VV RS schválil udělení Čestného uznání OLKSA ČSTV pro p.Otakara Hradila, předsedu OAS ČAS Olomouc a byl informován o slavnostním udělení Cen města Olomouce 2003 za oblast sportu a tělovýchovy pro p. Antonína Hořínka, dlouholetého funkcionáře SK Sigma Olomouc a okresní tělovýchovy a dr. ing. Ladislava Nicka, zakladatele a propagátora zimního plavání. .

 • 26. výjezdní schůze VV RS ČSTV - 10. 6. 2004 v Uničově:
  V první části výjezdní schůze se v tenisovém areálu TJ UNEX Uničov uskutečnil přátelský turnaj ve čtyřhrách. Ve druhé části schůze, konané v zasedací místnosti TJ UNEX, byly projednány pravidelné body programu - kontrola a schválení zápisu z minulé schůze a kontrola plnění úkolů a usnesení. VV RS byl informován o možnosti oceňovat funkcionáře nově zavedeným Čestným uznáním Olomouckého krajského sdružení ČSTV ( Zásady i jednoduchý formulář jsou umístěny na odkaze Dokumenty ). RS ČSTV Olomouc zpracovalo formulář Evidenčního listu TJ/SK, který si mohou jednoty a kluby, sdružené v RS ČSTV Olomouc , vyžádat u předsedy Jar. Nováka. VV RS ČSTV byl informován o účasti předsedy RS na III. Sportovním setkání partnerských měst ve Šternberku , o průběhu VH SK Olomouc Sigma MŽ a o jednání Komise Rady města Olomouc pro sport a volný čas, která schválila příspěvky na subjekty ČSTV ve výši 160 tis. Kč. Na žádost Mg města Olomouce byli na akci Nadace sportující mládeže Plzeň, která se koná 11.7. na zámku Kozel, nominováni mladí úspěšní sportovci regionu - M. Kobliha, J.Duraj a N. Severová.

 • Informace a postup při nákupu SW pro subjekty ČSTV - Microsoft Select Licence
  Pod odkazem DOKUMENTY naleznete informace o nové možnosti výhodného nákupu softwaru Microsoft v rámci licenční smlouvy Microsoft Select Licence

 • 25. schůze VV RS ČSTV - 20. května 2004:
  Na pravidelné schůzi, první po 15.RVH ČSTV okresu Olomouc, projednal VV RS průběh a závěry 15.RVH. Konstatoval, že RVH proběhla za lepší účasti sdružených subjektů, materiály pro delegáty byly na dobré úrovni, což přispělo ke klidnému a pracovnímu průběhu jednání. Všechny schválené dokumenty RVH vytvořily předpoklady pro činnost v roce 2004. Dále byly projednány a schváleny rozpisy finančních příspěvků na činnost jednot a klubů pro rok 2004 dle platných kritérií. VV RS rozhodl o krácení příspěvků o 20 % pro subjekty, které se bez omluvy nezúčastnily 15.RVH. Dále byly projednány a schváleny rozpisy finančních příspěvků na provoz a údržbu TVZ v roce 2004 ze státních zdrojů a z mimořádného příspěvku, který prostřednictvím OLKS ČSTV poskytl Olomoucký kraj. Jednoty a kluby budou písemně vyrozuměny o výši poskytnutých příspěvků a podmínkách jejich čerpání. Zálohy na činnost pro rok 2004 budou odeslány na účty TJ/SK do 30.6.2004. Členové VV RS byli seznámeni se smlSTV aslána do všech TJ/SK. Předseda RS informoval o jednáních na radnici ve Šternberku, v komisi sportu,tělovýchovy a volného času Mg města Olomouce, o průběhu volební výroční schůze TJ Tatran Litovel a jednání s předsedou TJ Granitol Moravský Beroun ve věci přechodu TJ z okresu Bruntál do okresu Olomouc k 1.7.2004. VV RS dále rozhodl na základě výzvy VV ČSTV o zařazení investiční akce Rekonstrukce sociálního zařízení na fotbalovém stadionu TJ Tatran Litovel do programu ČSTV na rok 2005 s požadavkem na navýšení příspěvku na minimálně 3,1 mil. Kč. Dále bylo projednáno a doporučeno celkem 8 žádostí TJ/SK o příspěvky z RF RS ČSTV v celkové výši 79.000,- Kč, byl přijat nový subjekt do RS ČSTV Olomouc - Box klub Gambare Olomouc a schválen návrh na udělení Čestného uznání ČSTV pro Jaroslavu Krejčovou z TJ Mládí Olomouc.

 • 24. mimořádná schůze VV RS ČSTV Olomouc 29.4.2004:
  Na mimořádné schůzi projednal VV RS jediný bod programu - rozpočet RS ČSTV Olomouc na rok 2004. Bylo konstatováno, že příspěvek ČSTV z vlastních zdrojů činí 7.694.300,- Kč, tj. navýšení proti roku 2003 o 848 tis.Kč, příspěvek na údržbu TVZ ze státních zdrojů činí 2.582.600,- Kč, tj. navýšení o 164,9 tis. Kč. Od OLKS ČSTV je zajištěn příspěvek 1.410.000,- Kč na provoz a údržbu TVZ - navýšení o 205 tis. Kč. Celkové příjmy rozpočtu RS ČSTV Olomouc jsou plánovány ve výši 12.077.300,- Kč, rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. VV RS ČSTV návrh rozpočtu schválil a předloží ho 15.RVH ČSTV okresu Olomouc s doporučením ke schválení.

 • 15. regionální valná hromada ČSTV okresu Olomouc 29.4.2004:
  Ve velkém sále Domu odborových služeb v Olomouci proběhla 15. RVH ČSTV okresu Olomouc. Hostem RVH byl generální sekretář ČSTV mgr. Jan Boháč. Delegáti vyslechli zprávu VV RS ČSTV o činnosti od poslední RVH, aktuelní informace o průběhu a závěrech 16. VH ČSTV a průběžnou informaci o plnění Programu RS ČSTV Olomouc do roku 2006 - přednesl předseda RS ČSTV Olomouc Jaroslav Novák. Bez doplňků a připomínek bylo schváleno hospodaření RS ČSTV za rok 2003, které skončilo přebytkem cca 55 tis. Kč. Stejně jednomyslně byl schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2004. Delegáti rovněž schválili úpravu Pravidel pro tvorbu a čerpání rezervního fondu RS ČSTV. Pravidla a tiskopis k podání žádosti o příspěvek z RF jsou umístěny ke stažení na internetové stránce RS. RVH se zúčastnilo 113 delegátů z TJ a SK (66%) a 9 delegátů svazů (90%).

  Usnesení valné hromady si můžete stáhnout zde:  MS WORD DOC 28,5 kB    ADOBE ACROBAT PDF 96,0 kB

 • 23. schůze VV RS ČSTV Olomouc dne 15.4. 2004:
  Hlavním bodem programu pravidelné dubnové schůze VV RS byla kompletní příprava 15. RVH ČSTV okresu Olomouc. Podrobně byly prodiskutovány materiály pro delegáty VH, zejména pak kontrola plnění usnesení 14. RVH roku 2003 a návrh na úpravu zásad tvorby a čerpání RF RS ČSTV. Návrh rozpočtu bude operativně projednán po získání směrných čísel příspěvků od ČSTV. VV konstatoval, že 15. RVH je řádně připravena. Dále byli členové VV informováni o průběhu a závěrech 16. VH ČSTV, konané dne 3.4.2004 v Nymburku - informováni budou i delegáti RVH. Byly projednány žádosti subjektů o mimořádné příspěvky z RF a bylo doporučeno tyto uplatnit již v režimu dle navržených úprav čerpání RF RS ČSTV. VV byl informován o jednání komisí sportu a TV ROK a Mg města Olomouce, schválil úhradu prací za aktualizaci internetové stránky RS ČSTV Olomouc a přijetí nového subjektu - Jezdecký klub CABALLO Křelov- do RS ČSTV Olomouc.


 • 22. schůze VV RS ČSTV Olomouc dne 18.3. 2004 v Olomouci:
  Na březnové schůzi VV RS byla vedle pravidelných bodů programu projednána informace o výsledku statistického šetření členské základny v TJ - SK za rok 2003. Podklady nedodalo 8 TJ-SK a VV proto rozhodl oslovit tyto subjekty s upozorněním, že nesplnily jednu ze základních podmínek členství v RS ČSTV Olomouc, která je zakotvena ve Stanovách RS, a vystavují se tak možnému postihu krácením či odejmutím finančních příspěvků na činnost a údržbu TVZ. RS Olomouc mělo ke konci roku 2003 170 jednot a klubů, 328 oddílů odborů a 30439 členů. I v roce 2003 se projevil trend poklesu mládeže o 247 členů ( aktualizované údaje za rok 2003 jsou na www.cstv.cz/olomouc/clenska.htm ). VV RS dále přijal informaci o jednání komise Rady města Olomouc pro sport a tělovýchovu, která rozdělila příspěvky z rozpočtu města pro rok 2004 - z částky 3.850 tis. Kč získaly subjekty ČSTV na území Olomouce 3.450 tis. Kč. Komise rovněž významně pomohla řešit ekonomické problémy Billard clubu Olomouc. RS ČSTV Olomouc bylo 26.2. pořadatelem porady ČSTV Svmor. regionu, která se konala ve výškové budově Regionálního centra Olomouc pod patronací radního Olomouckého kraje ing. Sekaniny a za účasti generálního sekretáře ČSTV J.Boháče. VV RS přijal informaci z práce DR RS ČSTV a její podněty a připomínky. Bylo schváleno konečné vyúčtování akce NEJ..2003 a projednán a HK postoupen návrh na úpravu Pravidel pro tvorbu a čerpání rezervního fondu RS ČSTV Olomouc. Závěrem byli schváleni delegáti na 3.VH OLKS ČSTV a přijat nový subjektu do RS - KUKUČ AEROBIK OLOMOUC.

 • PaedDr. Lubomír Dvořák oceněn medailí ČSTV viz. též FOTOAKTUALITY
  Dne 2 února 2004 oslavil sedmdesát let významný olomoucký plavecký odborník a funkcionář PaedDr. Lubomír DVOŘÁK.
  Lásku k tělesné výchově a sportu získal od svého otce , jednoho ze zakladatelů olomoucké sokolské atletiky. V olomouckém Sokole také získal všestranné základy k další sportovní činnosti v plavání, lyžování, tenise a volejbale. Po maturitě na Slovanském gymnáziu a po studiu tělesné výchovy a češtiny na Universitě Palackého v Olomouci působil na školách zábřežského a olomouckého okresu. Jako učitel a trenér sportovních plaveckých tříd vychovat řadu pozdějších výborných plavců (Svozil, Pacák, Kladiva, Vilímec, Macháčková, Hajný a další). Od sedmdesátých let organizoval na republikové úrovni masové soutěže a má nemalou zásluhu na získání titulu Nejzdatnější okres v republice v roce 1975 pro náš okres. Od roku 1980 do roku 2001 stál jako prezident v čele oddílu plaveckých sportů SK UP Olomouc, kde současně s životním výročím slavil 55 let členství oddíle plaveckých sportů UP Olomouc a 50 let trenérské, rozhodcovské a cvičitelské práce. Od roku 1993 do roku 1997 byl předsedou Okresního sdružení ČSTV v Olomouci.
  Za svou bohatou činnost obdržel na návrh RS ČSTV Olomouc nejvyšší tělovýchovné vyznamenání - Medaili ČSTV za práci ve prospěch tělovýchovy a sportu.

 • 21. schůze VV RS ČSTV - 12. února 2004:
  VV RS ČSTV Olomouc na své únorové schůzi vedle pravidelných a stálých bodů programu projednal zprávu o hospodaření RS ČSTV Olomouc za rok 2004. Hospodaření VV probíhalo v hlavních položkách dle schváleného rozpočtu - s výjimkou účtu "Ostatní výdaje" byly všechny další položky ve schválených limitech. Položka "Ostatní výdaje" byla překročena o cca 97 tis. Kč - z toho činí 50 tis. Kč nový počítač od VV ČSTV( pokryto zvýšeným příspěvkem od ČSTV), 12 tis. Kč nákup přenosného počítače pro zpracování pasportu TVZ, 8 tis. Kč nákup programů pro PC ( účetnictví a antivirový program), 28 tis. Kč pak nutná větší oprava fotoválce u kopírky. Pro komentář na RVH bylo uloženo zpracovat podrobné vyhodnocení a okomentování této položky. Hospodaření RS za rok 2003 : - v příjmové části rozpočtu byly naplněny, případně přeplněny, všechny plánované příjmy, výrazné zvýšení o 1,205 mil. Kč bylo v dotacích na provoz a údržbu TVZ ( od OLKS ČSTV - mimořádná dotace Olomouckého kraje). Výdajová část rozpočtu - rozpočet VV byl přečerpán o cca 85 tis. Kč - viz komentář výše ( Ostatní výdaje). Dotace na činnost přečerpány o 20 tis. Kč - bylo způsobeno vrácenými příspěvky 2002 za chybná čísla účtů TJ/SK - odesláno v roce 2003. Přečerpání vykazuje akce vyhlášení sportovců - v roce 2003 proběhla akce 2x ( v lednu za rok 2002, v prosinci za rok 2003), z toho důvodu jsou výdaje vyšší - většina příjmů za prosincovou akci bude realizována až počátkem roku 2004. Plánovaný schodek rozpočtu je cca o 55 tis. Kč nižší. VV RS doporučil připravit materiál pro delegáty RVH do přijatelné a srozumitelné formy. Dále VV RS rozhodl o svolání 15. RVH ČSTV okresu Olomouc na čtvrtek 29. dubna 2004 od 15,30 hodin do velkého sálu Domu odborových služeb v Olomouci, Palackého 21 se standardním programem - projednání a schválení hospodaření za rok 2003 a rozpočtu na rok 2004. VV RS dále schválil mimořádný příspěvek z RF ve výši 10 tis. Kč pro AK Olomouc na tradiční atletickou akci dne 8.5.2004 a obměnu služebního vozu Škoda Felicia jeho odprodejem a nákupem vozu škoda Fabia z provozních prostředků RS ČSTV.

 • 20. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 22. ledna 2004 v Olomouci :
  Vedle pravidelných bodů programu - kontroly a schválení zápisu a kontroly plnění úkolů a usnesení - projednal VV RS ČSTV Olomouc na své první schůzi roku 2004 rozpočtové provizorium na zajištění řádné činnosti do RVH 2004. Do 31.5. 2004 jsou výdaje omezeny částkou 625.000,- Kč. Současně byly sváleny úpravy platů pracovníků sekretariátu RS o valorizaci ve výši 7% s platností od 1.1.2004 a uloženo připravit návrh rozpočtu RS ČSTV Olomouc na rok 2004 k projednání na RVH ČSTV. Byla přijata informace o ukončení aktualizace pasportu TVZ a schváleno vyplacení odměn za tuto práci z příspěvku z rozpočtu ČSTV Praha. Bylo provedeno zhodnocení 38. ročník vyhlášení NEJ..2003, které se uskutečnilo 17.12. na olomoucké radnici. VV RS schválil mimořádný příspěvek pro Regionální atletický svaz ČAS Olomouc na úhradu pronájmů haly a stadionu pro regionální atletické soutěže 2004 a návrh na udělení Medaile ČSTV pro Jiřího Romsyho k životnímu výročí 70 let..
 • 23. 5. 2002 - 13. regionální valná hromada ČSTV okresu Olomouc:
  Ve velkém sále Domu odborových služeb v Olomouci se uskutečnila 13. RVH ČSTV okresu Olomouc, která vedle standardního programu (schválení činnosti VV a hospodaření RS za uplynulé období, schválení rozpočtu RS na rok 2002 ) byla tentokráte i volební. Končilo 4leté funkční období orgánů RS, které pracovaly podle v roce 1998 nově pojaté koncepce. Předseda RS Jaroslav Novák provedl vyhodnocení „PROGRAMU RS ČSTV Olomouc na roky 1998 až 2002“ a mohl konstatovat, že převážnou většinu námětů se podařilo splnit a že činnost ČSTV v regionu je na solidní úrovni a spolek je konsolidovaným a důvěryhodným partnerem pro spolupracující subjekty. Za proběhlé období se v regionu podařilo zrealizovat řadu významných investičních akcí – z těch největších např. výstavba a rekonstrukce tribun na fotbalovém stadionu Sigmy Olomouc, výstavba umělé polytanové dráhy a tribuny na atletickém stadionu Lokomotivy Olomouc, velké opravy po povodních 1997 v areálech Lodních sportů Olomouc, ČLTK Olomouc, házenkářské haly DHK Zory Olomouc, dlouho očekávaná rekonstrukce ledové plochy na ZS ve Šternberku, rekonstrukce povrchu na hřištích házené v Uničově a ve Velké Bystřici. V regionu vyrostly nové školní tělocvičny v Hlubočkách, v Litovli, v Olomouci na Stavebním učilišti a v Hodolanech. Ještě v tomto roce probíhá výrazná modernizace fotbalového areálu 1.HFK Olomouc v Holici a výstavba sportovního areálu v Olomouci – Lazcích s mistrovským baseballovým hřištěm. RS tradičně podporuje významné sportovní akce v regionu, samo pak je každoročně iniciátorem a pořadatel vyhlašování nejlepších sportovců a kolektivů okresu, které má již tradici 36 ročníků od roku 1966. V návaznosti na Program ČSTV do roku 2006 a obdobný materiál, který zpracovalo Olomoucké krajské sdružení ČSTV, byly nastíněny i programové náměty a cíle pro olomoucký region, které budou konkretizovány do vlastního programu.
  Za překvapivě dobré účasti delegátů z TJ a SK a z okresních sportovních svazů byly zvoleny nové orgány RS ČSTV - výkonný výbor a dozorčí rada. Předsedou RS byl i na další období zvolen Jaroslav Novák, novým předsedou dozorčí rady pak ing. Miroslav Inderka z Uničova

  Usnesení 13. RVH ČSTV okresu Olomouc

  13. RVH ČSTV okresu Olomouc, konaná dne 23.5.2002 v Olomouci ve velkém sále Domu odborových služeb, Palackého 21:

  A. VZALA NA VĚDOMÍ:
  a) Kontrolu plnění usnesení 12.RVH ČSTV okresu Olomouc ze dne 24.5:2001
  b) Zprávu Dozorčí rady RS ČSTV Olomouc
  c) Zprávu mandátové komise 13.RVH ČSTV okresu Olomouc ze dne 23.5.2002
  d) Informace předsedy RS ČSTV o průběhu a závěrech 14.VH ČSTV a o plnění Programu ČSTV za roky 1998 až 2002.
  e) Informaci o hlavních směrech činnosti ČSTV v období 2002 až 2006.

  B. SCHVÁLILA:
  a) Zprávu o činnosti VV RS ČSTV Olomouc od 12.RVH ČSTV okresu Olomouc dne 24.5.2001 do 22.5.2002 a vyhodnocení plnění Programu RS ČSTV Olomouc za období 1998 až 2002.
  b) Zprávu o hospodaření RS ČSTV Olomouc za rok 2001.
  c) Rozpočet RS ČSTV Olomouc na rok 2002.
  d) Platnost stávajících kritérií pro dělení prostředků ze státních zdrojů a prostředků z vlastních zdrojů ČSTV pro další volební období.
  e) Podporu aktivit dětí a mládeže v členských subjektech RS ČSTV Olomouc formou vyplacení příspěvku na každého člena kategorie mládeže dle propočtu HK RS ČSTV Olomouc.

  C. ZVOLILA ORGÁNY RS ČSTV OLOMOUC NA OBDOBÍ 2002 – 2006:
  a) Předsedu RS ČSTV Olomouc: Jaroslav NOVÁK
  b) Výkonný výbor RS ČSTV Olomouc: Ing. Jaroslav ŠVÉBIŠ
  Mgr. Miroslav HRABAL
  Jaroslav ŠOLC
  Ing. Josef SKOPAL
  c) Dozorčí radu RS ČSTV Olomouc: Ing. Miroslav INDERKA
  PaedDr. Lubomír DVOŘÁK
  RNDr. Jan TRÁVNÍČEK
  D. POVĚŘILA:
  Předsedu RS ČSTV a VV RS ČSTV účastí na 1.VH OLKS ČSTV, konané dne 3.6.2002 v Olomouci.

  E. ULOŽILA: - Výkonnému výboru RS ČSTV Olomouc:
  a) Provést rozpis finančních příspěvků z vlastních zdrojů ČSTV na činnost TJ/SK na rok 2002 dle platných kritérií. Termín: do 20.6.2002 Odpovídá: HK – předseda
  b) Provést rozpis finančních prostředků ze státních zdrojů na provoz a údržbu TVZ na rok 2002 dle platných kritérií. Termín: do 20.6.2002 Odpovídá: Komise TVZ-předseda
  c) Zpřesnit programové zaměření RS ČSTV Olomouc na roky 2002 až 2006 a zabezpečit jeho postupnou realizaci a kontrolu v plánech práce VV RS ČSTV ve volebním období.
  Termín: do 30.9.2002 Odpovídá: předseda RS ČSTV
  d) Vyhodnotit diskusi, projednat připomínky a náměty a vhodných využít pro další činnost.
  Termín: do 20.6.2002 Odpovídá: VV RS – předseda RS

  F. DOPORUČUJE: - tělovýchovným jednotám a sportovním klubům:
  Věnovat pozornost dořešení majetkových záležitostí v jednotách a klubech vůči ČSTV dokončením delimitace majetku a následné aktualizaci a objektivizaci pasportu tělovýchovných zařízení v jejich vlastnictví pro možné využití při jednání s orgány státní správy na úrovni kraje a republiky. Termín: do 31.12.2002 Odpovídají: předsedové TJ/SK

 • 1. schůze VV RS ČSTV - 13. 6. 2002 v Olomouci: Na své první schůzi VV RS zhodnotil průběh a závěry 13.RVH okresu Olomouc a mohl konstatovat, že pečlivá příprava ekonomických i organizačních materiálů pro delegáty se odrazila na hladkém průběhu jednání. Na dobré úrovni byly hlavní referáty předsedy RS J.Nováka i předsedy ekonomické komise ing.Skopala, celkové úrovni RVH přispěla i účast místopředsedy ČSTV Vl. Šimíčka. Rovněž volební část RVH proběhla bez problémů a nebylo třeba více kolové volby.
  Dále projednal VV RS návrh na ustavení komisí a úseků jako svých poradních orgánů – byly ustaveny komise hospodářská ( předseda ing.Skopal), údržby TVZ (předseda ing.Švébiš), organizačně-manažerská (předseda mgr. Hrabal) a úsek pro styk se státní a veřejnou správou (předseda J.Šolc). V dalším programu byla projednána 1.verze návrhů na rozdělení příspěvků na činnost a na provoz a údržbu TVZ. Po připomínkách bylo definitivní schválení odloženo na červencovou schůzi VV. V závěru schůze byl schválen plán práce VV RS na 2.pololetí 2002 a podány aktuální informace mj. ze schůzí VV ČSTV, přípravě 6.letní speciální olympiády v Olomouci apod.

 • 2. schůze VV RS ČSTV – 11. 7. 2002 v Uničově: Druhá schůze VV RS se konala jako výjezdní v Uničově v prostorách TJ UNEX Uničov. Schůze byla rozšířená o účast členů dozorčí rady, komisí VV a pracovníků sekretariátu. Předsedou DR byl v úvodu schůze zvolen ing.Miroslav Inderka. Hlavními body jednání bylo schválení rozpisů příspěvků z vlastních zdrojů ČSTV na činnost TJ/SK pro rok 2002 a příspěvků ze státních zdrojů na provoz a údržbu TVZ v jednotách a klubech na rok 2002. Po zapracování připomínek z 1. schůze VV byly oba materiály schváleny a současně bylo uloženo informovat TJ a SK o výši poskytnutých příspěvků a zaslat na účty subjektů zálohy ve výši 50% přidělených částek na činnost, u příspěvků do výše 4.000,- Kč pak zaslat částku jednorázově.

 • 3. schůze VV RS ČSTV - 12. 9. 2002 v Olomouci: Třetí schůze VVRS, konaná po srpnové prázdninové přestávce, schválila informaci o čerpání rozpočtu RS ČSTV Olomouc za první pololetí 2002. VV mohl konstatovat, že hospodaření probíhá uvážlivě a bez mimořádných výkyvů. Dotace od ČSTV na činnost i údržbu chodí pravidelně a dle splátkového kalendáře. K termínu schůze je činnost TJ vydotována na 68 %, údržba je pak čerpána na 58 % ročního plánu. Dále VV schválil rozdělení příspěvku na program Sportuj s námi ve výši 67 tis. Kč a mimořádné příspěvky z rezervního fondu na podporu sportovních akcí v regionu v celkové výši 57 tis. Kč. Byla rovněž schválena mimořádná dotace pro Okresní svaz ledního hokeje ve výši 50 tis. Kč na pronájem ledové plochy pro Okresní přebor v hokeji 2002/2003. VV RS dále schválil finanční podporu ve výši 30 tis. na povodňovou pomoc pro TJ Bavorovice v okrese České Budějovice, která byla na účet TJ zaslána bezprostředně po povodních v srpnu 2002. Předsedové komisí informovali mj. o jednání s primátorem Olomouce M.Tesaříkem o možné spolupráci při řešení havárie topení na loděnici LS Olomouc, o přípravách vyhlášení 37. ročníku NEJ..2002, o přípravě internetové stránky RS ČSTV, bylo schváleno doplnění a modernizace výpočetní techniky sekretariátu RS, o vyhlášení krajských grantů pro oblast volného času a byly přijaty dva nové subjekty – SK Dolany-Véska a Agentura GARDE Calcio Olomouc.

 • 4. schůze VV RS ČSTV - 25. 10. 2002 v Olomouci: VV RS byl aktuelně informován o situaci na MŠMTV po nástupu nové ministryně P.Buzkové a personální výměně náměstka ing. Malého za ing. Karla Hrdého. Další aktuelní informace se týkaly povodňových škod na majetku ČSTV, které jsou odhadnuty na 800 mil.Kč a s tím souvisejícími kroky investiční rady ČSTV, postupu výstavby haly SAZKY v Praze, o východiscích rozpočtu ČSTV na rok 2003, kdy ve vlastních zdrojích (zejména SAZKA) se očekává nárůst o cca 20 mil.Kč, ve státních zdrojích je signalizován propad u investičních prostředků o cca 1/3 proti roku 2002. Předseda RS J.Novák podal informace z komise mládeže a tělovýchovy Rady Olomouckého kraje – byl zveřejněn grantový Program č. 6 – Rozvoj nabídek pro volný čas. Ve výběrové komisi jsou za TV prostředí mgr. Fryčák, doc. Tomajko a mgr. Brož, termín předložení projektů je 18.11.2002. Dále komise vyhodnotila GALA SHOW 2002 (5.9. v Olomouci ) jako úspěšnou a má zájem na tento podnik navázat i v dalších letech v režii Olomouckého kraje. Dále VV RS projednal žádosti TJ/SK o mimořádné příspěvky – schválil žádost TJ Tatran Litovel o předčasný příspěvek 100 tis. Kč, neschválil žádost HC TJ Šternberk o zařazení opravy střechy na ZS Šternberk do investičního programu ČSTV (doporučeno řešit formou grantu na kraji), schválil příspěvky z RF RS ČSRTV na sportovní akce v regionu ve výši 16 tis. Kč, schválil materiál, zabezpečující materiální nároky členů volených orgánů RS ČSTV Olomouc na funkční období.

 • 5. schůze VV RS ČSTV - 21. 11. 2002 v Olomouci: V programu páté schůze byl VV RS informován o čerpání rozpočtu RS ČSTV za 3 čtvrtletí roku 2002 – i nadále možno konstatovat, že přísun prostředků je pravidelný a čerpání rovněž bez výkyvů a v souladu se schváleným rozpočtem. VV RS vzal na vědomí materiál k přípravě statistického šetření členské základny TJ/SK za rok 2002, který zahrnuje i aktualizaci adresářů sdružených subjektů a objektivizaci pasportu TVZ. Dále bylo schváleno vyhlášení 37. ročníku NEJ.. 2002 – ocenění nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc za uplynulý rok včetně organizačního a ekonomického zajištění. VV RS projednal a přijal materiál „PROGRAM ČSTV na roky 2002 až 2006 – záměry pro region okresu Olomouc“ a doporučil jeho vydání a prezentaci formou brožury. Současně bylo doporučeno VV a komisím, aby materiálu využily pro své programy v průběhu stávajícího funkčního období. Aktuelně byl VV RS informován o připravených kontrolách DR RS v TJ a SK, zaměřených na čerpání státních prostředků na provoz a údržbu TVZ, o přidělení M ČR v atletice mužů a žen v roce 2003 do Olomouce, o listopadovém jednání VV ČSTV (např. hala SAZKY, nová verze investičního programu ČSTV na rok 2003, závěry z kontroly revizní komise mj. v okrese Olomouc – postih 29,2 tis. Kč pro rok 2003 za nesprávně použité státní prostředky, obnova HW a SW pro regionální sdružení po VH ČSTV 2003). Byl schválen mimořádný příspěvek na opravy havárie topení na loděnici TJ LS Olomouc – z prostředků rezervy na údržbu bude poskytnuto 100 tis. Kč, z RF RS dle odst. 1 Statutu.. pak částka 100 tis. Kč, na řešení bude využito i řádně plánované částky 140 tis. Kč dle plánu údržby 2002. V závěru byl přijat nový subjekt do RS ČSTV Olomouc – Atletický klub Šternberk.

 • 6. schůze VV RS ČSTV - 12. 12. 2002 v Olomouci ( rozšířená o členy komisí a pracovníky aparátu): VV RS projednal informaci o čerpání státního příspěvku na provoz a údržbu TVZ v TJ a SK za rok 2002. Bylo konstatováno, že přidělená částka byla beze zbytku vyčerpána a uloženo hlavnímu ekonomovi RS ČSTV provést vyúčtování dle požadavků EO ČSTV Praha. Dále byl VV informován o proběhlých kontrolách čerpání státních prostředků v TJ a SK Dlouhá Loučka, LS Olomouc, Slatinice, Králová a SKI klub Olomouc. Byl schválen plán práce VV RS na 1.pololetí 2003 a podána informace z porady okresů s vedením ČSTV v Praze (mj.finanční záležitosti roku 2002 a 2003, výstavba haly SAZKY..). VV RS ČSTV schválil udělování Ceny Drahoše Válka v rámci tradičního vyhlašování NEJ.. a mimořádný návratný časově omezený finanční příspěvek pro SKI klub Olomouc. Všichni členové orgánů RS ČSTV obdrželi drobné upomínkové dárky a schůze pokračovala volnou besedou s občerstvením.

 • 7. schůze VV RS ČSTV - 16. 1. 2003 v Olomouci: Na první schůzi v roce 2003 bylo projednáno a schváleno rozpočtové provizorium na 1. pololetí roku 2003, které zabezpečuje řádný chod sekretariátu RS ČSTV a běžnou činnost do regionální valné hromady. Byly schváleny platové úpravy pro pracovníky aparátu ve výši 7% s předpokladem, že budou dodrženy platné mzdové zásady v návaznosti na finanční prostředky, přidělované VH ČSTV. Obdobně byly navýšeny i další položky rozpočtu RS např. výkony spojů (poštovné a telefony). Dále byl VV RS informován o přípravě slavnostního vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů za rok 2002, které se uskuteční 24. 1. 2003 v reprezentačních prostorách olomoucké radnice. Byly projednány závěry z kontroly účetnictví RS ČSTV, kterou provedla RK ČSTV a rozhodnuto o předepsání finančního postihu na TJ a SK dle jejich podílu na vzniku chybných položek. Byla podána informace z porady Svmor. regionu (bilance zdrojů rozpočtu ČSTV na rok 2003 počítá s cca 10% nárůstem u vlastních zdrojů - SAZKA, mírným inflačním nárůstem u státních zdrojů na údržbu, ale i větším propadem u investičních prostředků. V roce 2003 se počítá s obnovou počítačového vybavení regionálních kanceláří z centrálních prostředků ČSTV a bude pracováno na aktualizaci pasportu TVZ s termínem dokončení ke 31.12.2003. Po skončení schůze se členové VV a RD RS společně zúčastnili volejbalového utkání žen Poháru CEV mezi SK UP Olomouc a Stal Mielec (Polsko).

 

 • 8. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 13. února 2003: Hlavním bodem programu 8. schůze VV RS bylo projednání zprávy o hospodaření RS ČSTV Olomouc za rok 2002, kterou z podrobných písemných materiálů uvedl a komentoval předseda HK ing.Josef Skopal. Oblast plánovaných příjmů (zdrojů rozpočtu) byla beze zbytku naplněna, příspěvky z ČSTV byly na účet RS poskytovány dle splátkového kalendáře a byly k dispozici v běžném roce. Ve výdajové části rozpočtu bylo hospodařeno uvážlivě a rovněž v souladu se schváleným rozpočtem. Drobná přečerpání některých položek jsou zanedbatelná a jsou kryta úsporami dalších položek rozpočtu. V souladu s plánem byly čerpány mzdové prostředky vč. odvodů pojistného za zaměstnance. Rezervní fond RS, plánovaný ve výši 700 tis. Kč byl čerpán částkou 381 tis. Kč, tedy s úsporou cca 319 tis. Kč.  O 31 tis. Kč byly přečerpány příspěvky  pro TJ/SK  na údržbu TVZ - úhrada byla provedena v provozního účtu RS. Celkový výsledek hospodaření RS za rok 2002 skončil schodkem 112 tis. Kč proti plánovanému schodku 469 tis. Kč - t.zn., že částku uspořenou částku cca 350 tis. Kč je možno použít do zdrojů rozpočtu roku 2003.  VV RS ČSTV uložil hospodářské komisi předložit zprávu o hospodaření za rok 2002 ke schválení RVH ČSTV okresu Olomouc v květnu 2003. Dále byl VV RS informován o průběhu slavnostního vyhlášení 37. ročníku NEJ..2002 - akce měla velice pozitivní ohlas a vyznačovala se příjemnou a přátelskou atmosférou v historických prostorách olomoucké radnice. Předseda RS Jar. Novák dále informoval o průběžném stavu statistického šetření v TJ/SK za rok 2002 - v průběhu roku ukončily činnost 3 subjekty - Soft-baseball Olomouc(sloučil se s SK Sigma Olomouc), Hokej.klub Povel ( sloučil se IHC Analfabets) a SK Olomouc Eagles (zánik klubu). Členská základna mírně vzrostla proti roku 2002, počet jednot se zvýšil o 1. VV RS ČSTV projednal žádosti TJ a SK o mimořádné příspěvky z RF, bylo vyhověno TJ Tatran Litovel předčasným čerpáním příspěvku do výše 100 tis. Kč, dále AK Olomouc částkami 5 tis. Kč na VC Olomouce a 10 tis. Kč na MČR mužů a žen na dráze. K doplnění a upřesnění byly vráceny žádosti MABU-BO karate Olomouc a TJ MILO Olomouc.  Bylo schváleno udělení čestného uznání pro Jiřího Jíšu z Billard clubu Olomouc k životnímu výročí. V aktuelních informacích byli členové VV informováni o 2.ročníku vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje dne 4.2.2003 v Prostějově a byla podána informace z porady Svmor.regionu dne 28.1.2003 ve Zlatých Horách (m.j. potvrzen termín VH ČSTV dne 5.4.2003 v Nymburku, zavádí se písemná zpráva o činnosti, kterou bude možno využít jako výroční zprávu pro grantové programy, ekonomické informace budou zveřejněny před VH na EXTRANETU se zvláštním přístupovým kódem pro okresy, bude zpracován metodický návod na vyplňování pasportizačních karet).

 

 • 9. schůze VV RS ČSTV Olomouc  -  20. března 2003: Úvodem 9. schůze VV RS ČSTV podal  předseda RS Jar. Novák  informace z porady vedení ČSTV s představiteli okresů a regionů, která se konala dne 17.3.2003 v Praze na Strahově již tradičně krátce před termínem 15. VH ČSTV (5.4.2003 v Nymburku). Předseda ČSTV ing. Srb uvedl a komentoval materiály pro delegáty VH. Hlavní pozornost byla věnována ekonomickým informacím a to zdrojům rozpočtu ČSTV, kde může být spokojenost s navýšením vlastních zdrojů ČSTV, naopak státní zdroje v důležité položce Údržba TVZ vykazují snížení o 5 mil.Kč proti roku 2002. Rovněž investiční prostředky na akce z programů ČSTV nebudou v potřebném objemu. Vlastní rozpočet ČSTV předpokládá mírnou valorizaci příspěvků pro krajská sdružení, dále vyčleňuje 2 mil. Kč pro svazy na úhradu účetních služeb a 2 mil. Kč na zajištění pasportizace TVZ. Dále budou vyčleněny prostředky na obnovu výpočetní techniky v regionálních sdruženích. Veškeré ekonomické informace budou nově uváděny na EXTRANETOVÉ stránce ČSTV, ke které dostaly regiony přístupový kód. Dále byly podány aktuelní informace k výstavbě haly SAZKY, kde vedle probíhající výstavby pokračují jednání o budoucím vlastníkovi haly a jejím provozovateli. V návaznosti na tyto informace rozhodl VV RS ČSTV o svolání 14. regionální valné hromady ČSTV Olomouc na pondělí 28. dubna 2003 od 15,30 hodin do velkého zasedacího sálu Domu odborových služeb v Olomouci, Palackého 21. Program RVH bude standardní s hlavními body - zprávou VV o činnosti od poslední RVH, schválení hospodaření RS ČSTV Olomouc za rok 2002 a schválení rozpočtu na rok 2003. VV RS byl informován o ukončení statistického šetření členské základny v TJ/SK za rok 2002 - podařilo se provést opravy téměř všech chybných RČ, kompletně byl aktualizován adresář TJ a SK a bylo instalováno dalších cca 20 programů IS j TJ a SK (dle odhadu již IS využívá v okrese na 90 subjektů). Dále bylo schváleno závěrečné vyúčtování akce NEJ..2002. VV RS byl dále informován o ustavení komise sportu a tělovýchovy ve městě Olomouci, která již m.j. projednala granty z rozpočtu města Olomouce 2003 na podporu sportu a tělovýchovy a předložila je ke schválení zastupitelstvu města ( složení komise na internetové stránce města Olomouce). Dále byly projednány a schváleny mimořádné příspěvky z rezervního fondu RS ČSTV pro TJ Milo Olomouc, Agenturu 64 Grygov a Duklu Olomouc a návrhy na tělovýchovná vyznamenání atletických  funkcionářů - medaile ČSTV pro Hynka Tunyse  a ing. Bohuše Šimáčka a čestné uznání ČSTV pro dr. Radko Zavřela.

 

 • 10. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 11. dubna 2003: Předseda RS ČSTV Jaroslav Novák podal VV podrobné informace o průběhu a závěrech 15. VH ČSTV v Nymburku dne 5. 4. 2003. Z hlavního referátu ing. Srba i dalších příspěvků zazněla kritika na spolupráci s MŠMTV  po loňských parlamentních volbách. To vede k úvahám o zřízení samostatného ministerstva nebo vládního výboru pro sport a tělovýchovu. Za úspěch roku 2002 lze považovat vyřešení letitého problému institutu trvalého užívání. V oblasti financování došlo k nárůstu vlastních zdrojů ČSTV (SAZKA, společnosti ČSTV), u státních zdrojů je příspěvek na údržbu o 5 mil.Kč nižší proti roku 2002, nižší jsou i investice ČSTV a navýšení o 90 mil. Kč Parlamentem ČR nebylo pro ČSTV přínosem, neboť nebyly brány v úvahu požadavky plánu investic ČSTV. Delegáti byli i podrobně informováni o výstavbě Arény SAZKA v Praze - Libni a dostali ujištění, že její financování nebude mít dopad na zdroje pro ČSTV. V dalším průběhu 10.schůze VV byla provedena kompletní příprava 14. RVH ČSTV, která se uskuteční 28.4.2003 od 15,30 hodin ve velkém sále DOS Olomouc, Palackého 21. VV dále schválil mimořádné příspěvky z RF pro subjekty RS - MABU-DO Olomouc, HC Olomouc, Tatran Litovel, TJ UNEX Uničov , SK VTT Olomouc, Jachetní klub Olomouc a RS atletiky Olomouc v celkové výši 43 tis. Kč. VV byl informován o poděkování HC TJ Šternberk za spolupráci a podporu  v hokejové sezóně 2002-2003. V závěru schůze byli členové VV RS seznámeni se zprávou DR RS o kontrole hospodaření RS ČSTV za rok 2002.

 

 • 14. RVH ČSTV okresu Olomouc - 28. dubna 2003 - DOS Olomouc: Ve velkém sále Domu odborových služeb v Olomouci se uskutečnila 14. regionální valná hromada ČSTV okresu Olomouc. VH měla tentokráte standardní program - schvalovala činnost VV RS ČSTV Olomouc od minulé volební  valné hromady, hospodaření RS ČSTV  Olomouc za rok 2002 a rozpočet RS ČSTV Olomouc na rok 2003. Zpráva VV, kterou přednesl předseda RS Jaroslav Novák, mohla konstatovat, že rok 2002 byl po ekonomické stránce úspěšný, podařilo se i úspěšně zahájit činnost odborných komisí nově zvoleného VV RS. Za pozitiva roku 2002 je možno považovat ustavení a úspěšné zahájení činnosti Komise pro sport, tělovýchovu a volný čas při Magistrátu města Olomouce pod vedením Mgr. Marty Vláčilové a postavení, aktivaci a pravidelnou aktualizaci vlastní internetové stránky RS ČSTV Olomouc. Pokračovala i podpora řady regionálních sportovních akcí, již po 37. byli vyhlášeni nejlepších sportovci a kolektivy regionu. Investiční oblast byla tentokráte bez příspěvku ČSTV, podařilo se ale získat investiční prostředky z jiných zdrojů ( např. tělocvična ve Slavoníně z Magistrátu města Olomouce, atletický stadionu v Olomouci rovněž od Magistrátu a Olomouckého kraje).Jednoty a kluby byly vyzvány k součinnosti při aktualizaci pasportu tělovýchovných zařízení, která bude probíhat v roce 2003. V diskusi vystoupil i host jednání a delegát VV ČSTV - místopředseda ČSTV p.Vladimír Šimíček.

 

 • Usnesení 14. RVH ČSTV okresu Olomouc
   

  Regionální valná hromada  Českého svazu tělesné výchovy okresu Olomouc, konaná dne 28. dubna 2003 v Olomouci:

  A)  BERE  NA  VĚDOMÍ :

  1.      Kontrolu plnění usnesení 13. regionální valné hromady ČSTV okresu Olomouc, konané dne 23. května 2002

  2.      Zprávu mandátové komise 14.RVH  ČSTV  okresu Olomouc ze dne 28. dubna 2003 

  3.      Informace předsedy RS ČSTV Olomouc o aktuelní situaci v ČSTV a o průběhu a závěrech 15. valné hromady ČSTV, konané 5. dubna 2003 v Nymburce.

  4.      Informaci o průběžném plnění „Programu RS ČSTV Olomouc na roky 2002 až 2006"

  5.      Zprávu Dozorčí rady RS ČSTV Olomouc.

  B)  SCHVALUJE  :

  1.        Zprávu o činnosti Výkonného výboru RS ČSTV Olomouc  od 13. regionální valné hromady ČSTV okresu Olomouc dne 23. 5. 2002 do 27. 4. 2003, přednesenou předsedou RS ČSTV Olomouc.

  2.        Zprávu o hospodaření RS ČSTV Olomouc za rok 2002.

  3.        Rozpočet RS ČSTV Olomouc na rok 2003.

   

  C)  UKLÁDÁ  : -  Výkonnému výboru  RS ČSTV Olomouc:

   

  1.      Provést rozpis finančních příspěvků na činnost TJ/SK na rok 2003 dle platných kritérií. Termín:  do 25. 5. 2003  Odpovídá: HK - ing. J.Skopal

  2.    Provést rozpis finančních příspěvků na provoz a údržbu TVZ v TJ/SK pro rok 2003 dle platných kritérií. Termín:  do 25.5. 2003  Odpovídá:komise TVZ - ing.Švébiš

  3.     V návaznosti na vyhlášení grantového programu Olomouckého kraje pro rok 2003 zajistit systém účasti subjektů ČSTV (buď zastřešující organizace nebo samostatné subjekty ČSTV) a poradenskou činnosti při zpracování projektů. Termín: po vyhlášení programů Olomouckým krajem  Odpovídá : VV RS ČSTV Olomouc - předseda RS ČSTV

  4.     Vyhodnotit diskusi na 14. RVH ČSTV okresu Olomouc, projednat připomínky a náměty a vhodných  využít pro další činnost. Termín:  do 25. 5. 2003  Odpovídá: předseda RS ČSTV Olomouc

           D)  DOPORUČUJE :   -  tělovýchovným jednotám a sportovním klubům:

Pokračovat a dořešit majetkové záležitosti jednotlivých TJ/SK  vůči ČSTV ( delimitace majetku ) a vůči státu ČR ( institut trvalého užívání). Aktualizovat a objektivizovat pasport TVZ v návaznosti na vyhlášené podmínky a pokyny ČSTV a ve spolupráci s odbornými pracovníky RS ČSTV Olomouc. Odpovídají : - předsedové  TJ / SK okresu Olomouc  Termín:  -  31. 12. 2003

 • 11. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 15. 5. 2003:  Na své 11. schůzi VV RS vyhodnotil průběh a závěry 14. RVH ČSTV okresu Olomouc, konané dne 28.4.2003. Mohl konstatovat, že průběh RVH byl bezproblémový, materiály pro delegáty VH byly řádně připraveny a kvalifikovaně komentovány. VH proto jednomyslně schválila hospodaření RS ČSTV Olomouc za rok 2002 a rozpočet na rok 2003. VV RS ČSTV projednal a uzavřel náměty delegátů z diskuse a uložil předsedovi RS informovat o tom delegáty VH a náměty přenést na patřičné instituce Mg města Olomouce.  Dále VV RS projednal 1. verzi rozpisu příspěvků na činnost TJ/SK a na provoz a údržbu TVZ pro rok 2003. Po věcné diskusi bylo rozhodnuto dopracovat oba písemné materiály a schválit na mimořádné schůzi VV RS v termínu do 25.5.2003. V této souvislosti bylo doporučeno posílit komisi TVZ o další spolupracovníky. VV RS byl dále informován o jednáních  Komise pro sport, tělovýchovu a volný čas Rady Mg města Olomouce, o aktuelních informacích z jednání VV ČSTV a jednání předsedy RS ČSTV ve Velké Bystřici z souvislosti s připravovanou výstavbou sportovní haly. Byla schválena podpora pro FBS Olomouc v souvislosti s přípravou školní florbalové ligy.

 

 • 12. mimořádná schůze VV RS ČSTV - 23. 5. 2003:  VV RS ČSTV se sešel na mimořádné schůzi k projednání rozpisu finančních příspěvků na činnost TJ a SK a finančních příspěvků na údržbu a provoz TVZ v TJ a SK na rok 2003.  Po připomínkách a diskusi na 11. schůzi VV byly komisemi zpracovány a doplněny podkladové materiály a návrhy rozpisů. Na činnost byly stanoveny dle počtu členů TJ/SK minimální částky příspěvků v rozpětí od 2 do 4 tis. Kč. Takto rozepsané částky představují pro TJ a SK zvýšení příspěvků o 71.500,- Kč  Na základě usnesení 12. RVH  ČSTV (2001) byly jednotám a klubům, které se 2x po sobě bez omluvy nezúčastnily RVH, kráceny vypočtené příspěvky o 20%. Kráceno bylo celkem 40.560,- Kč. Rozdíl ve výši 30.940,- Kč bude uhrazen z RF RS ČSTV. U příspěvků na údržbu a provoz TVZ bylo rozděleno celkem 2.150.000,- Kč, byla ponechána rezerva 267.000,- Kč na nepředvídané havarijní stavy.  V závěru schůze informoval mgr. Hrabal o jednání krajského zastupitelstva Olomouckého kraje, které mj. rozdělovalo finanční rezervu roku 2002 ve výši cca 40 mil. Kč. Částku 1,3 mil.Kč přidělilo pro AK Olomouc na nový povrch atletické haly a dále příspěvek cca 6,5 mil.Kč na výstavbu fotbalového hřiště s umělým trávníkem 3.generace v areálu SK Sigma Olomouc. Nerozdělena zůstala ještě rezerva cca 7 mil. Kč, VV RS bude iniciovat jednání s představiteli kraje o získání příspěvku na posílení údržby TVZ.

   

 • 13. schůze VV RS ČSTV - 26.6.2003 v Uničově:
  Schůze se konala jako výjezdní v TJ UNEX Uničov. Hlavními body schůze byla příprava aktualizace pasportu TVZ v TJ a SK a příprava plánu investiční výstavby ČSTV na rok 2005.
  Výkonný výbor byl seznámen s vydanými zásadami pasportizace a připravil postup v olomouckém okrese, kde bude probíhat ve střediscích. Aktuální výpisy z LV zajistí na Katastrálním úřadě RS ČSTV. Na vlastní pasportizaci budou pracovat smluvní pracovníci. V rámci akce bude v TJ/SK projednáno i urychlení a dokončení delimitace majetku ČSTV, které probíhá pomalu a za malé aktivity a zájmu jednot a klubů.
  Dále se VV zabýval přípravou plánu investic ČSTV na rok 2005. Byly prodiskutovány neuplatněné akce z minulého období a zvažovány náměty na zařazení nových akcí. Bylo doporučeno informovat subjekty a možnostech a podmínkách investičních příspěvků ČSTV. Požadavky nutno předložit na RS ČSTV do konce srpna 2003.
  Závěrem bylo schváleno udělení medaile ČSTV pro dr. Ladislava Nicka k životnímu výročí a poskytnutí mimořádného příspěvku z RF RS ČSTV pro Ragby klub Olomouc k výročí 50 let trvání klubu. VV RS vzal na vědomí ukončení přidruženého členství v RS ČSTV Olomouc subjektu HANDBALL 2000. • 14. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 21.8.2003 - výjezdní v klubovně GOLF CLUBU Olomouc v Dolanech - Vésce:
  Členové VV RS byli informováni o historii a současné činnosti GC Olomouc, prohlédli si areál a absolvovali krátkou ukázku a výuku hry s profi-trenérem M.Laimarem. V dalším programu schůze pak schválili zápis ze 13. schůze a provedli kontrolu plnění úkolů a usnesení. Zabývali se přípravou aktualizace pasportu TVZ a schválili další kroky a postup vlastní pasportizace. Jako první budou zkušebně aktualizovány pasporty v TJ UNEX Uničov, TJ Lokomotiva Olomouc a SKI klubu Olomouc a následně pak dle připraveného programu. Dále VV RS stanovil termín sestavení Investičního plánu ČSTV na rok 2005 a schválil odeslání dopisu s žádostí o zvýšení příspěvku pro TJ Tatran Litovel v plánu investic roku 2004. Byly schváleny mimořádné příspěvky z RF RS pro sdružené subjekty v celkové výši 35 tis. Kč a schváleno přijetí nových subjektů do RS ČSTV Olomouc - Šachového klubu SIGMIA Olomouc a Teakwon-DO ITF Raptor Olomouc • 15. mimořádná schůze VV RS ČSTV Olomouc - 8. 9. 2003:
  Na mimořádné schůzi VV RS projednal návrh plánu investičních akcí z prostředků ČSTV na období roku 2005. Z doručených posuzovaných žádostí byly do seznamu na rok 2005 zařazeny akce, splňující požadavky a odpovídající stanoveným kritériím v pořadí : 1. SK Olomouc Sigma MŽ - nástavba sociálního přístavku u sportovní haly Legionářská 12 - požadovaný příspěvek 2,7 mil.Kč, 2. SK UNEX Uničov - výstavba víceúčelového sportovního hřiště, ul. gen.Svobody, požadovaný příspěvek 1,8 mil.Kč 3. TJ Štěpánov - revitalizace sportovního areálu TJ - výstavba víceúčelového hřiště - výše příspěvku bude dodatečně upřesněna. Termín pro předložení uvedených žádostí na Investiční radu ČSTV je 15.9.2003. VV RS ČSTV dále schválil přípis na IR ČSTV s žádostí o zvýšení investičních prostředků pro TJ Tatran Litovel na akci, zařazenou v seznamu ČSTV na rok 2004, na min. 3,1 mil.Kč. • 16. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 18.9.2003 - výjezdní ve Slatinicích:
  Na své další pravidelné schůzi , konané v tenisovém areálu OÚ Slatinice, byl VV RS informován o jednání zářijového VV ČSTV - postup výstavby Arény SAZKA a získání sázkového povolení od MF ČR na novou hru, o hospodaření VV ČSTV za 1.pololetí 2003, přípravě Statistiky členské základny v TJ/SK za rok 2003 a připravovaných úpravách udělování TV vyznamenání. Vláda ČR přijala 9.7.2003 Usnesení č. 673 - Směry státní politiky ve sportu a TV ( znění na www stránce ČSTV). Od 1.9. 2004 zahájí činnost Vyšší odborná škola ČSTV. Dále VV RS projednal návrh rozpisu finančních příspěvků z programu Sportuj s námi 2003 v celkové výši 120,3 tis. Kč a schválil mimořádné příspěvky z rozpočtu RS ČSTV ( 60.000,- Kč na úhradu nájmů ledové plochy pro OP v hokeji) a z RF RS ČSTV (v celkové výši 28.000,- Kč ) pro sdružené TJ a SK. Zamítnuta byla žádost TJ LS Olomouc o předčasné plnění příspěvku na činnost ve výši 50.000,- Kč a doporučeno projednání s výborem TJ LS. VV RS dále revokoval usnesení z 15. mimořádné schůze ( seznam investic na rok 2005 ). Pro nedostatky v písemných podkladech byla vyřazena akce TJ Štěpánov a zařazena na 3. místo v pořadí náhradní akce - 2. etapa rekonstrukce tělocvičny TJ Sokol Bohuňovice s požadovaným příspěvkem ČSTV 3,9 mil.Kč. V závěru byly přijaty nové subjekty do RS ČSTV Olomouc - TJ Sportovní mládí Velká Bystřice a Klub stolního hokeje Šternberk. • 17. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 15.10.2003 v Olomouci:
  Hlavním bodem schůze VV RS byl návrh na rozdělení mimořádného finančního příspěvku na provoz a údržbu TVZ, který RS ČSTV Olomouc obdrželo prostřednictví OLKS ČSTV od Olomouckého kraje ve výši 1.205.000,- Kč. Na návrh komise TVZ bylo rozdělení provedeno ve třech kapitolách - 1. pro 20 TJ/SK dle výše spravovaného majetku ( celková částka 975.000,- Kč), 2. dle mimořádných žádostí TJ/SK doručených během roku 2003 ( částka 90.000,- Kč), 3. posílení akcí údržby v TJ/SK dle původních plně nepokrytých žádostí ( částka 140.000,- Kč). Sekretariátu RS ČSTV bylo uloženo neprodleně informovat TJ a SK o přidělených částkách a podmínkách jejich užití a vyúčtování. Dále vzal VV RS na vědomí informaci o hospodaření RS za období 01. - 09./2003 - hospodaření probíhá uvážlivě a v souladu se schváleným rozpočtem 2003. VV RS byl informován o stanoviscích ČSTV a SAZKY a.s. k informacím sdělovacích médií o problémech financování stavby SAZKA ARÉNY a o odvolání kandidatury na pořadatelství HME 2007 v atletice. VV RS uložil připravit materiály k vyhlášení 38. ročníky vyhodnocení nejlepších sportovců a kolektivů za rok 2003 a k přípravě statistického šetření členské základny v TJ/SK za rok 2003. Byl schválen návrh na udělení medaile ČSTV pro p.Oldřicha Dokoupila z Billard clubu Olomouc k životnímu výročí 70 let.Schváleny byly žádosti SK Sigma MŽ Olomouc o mimořádný finanční příspěvek na reprezentaci starších žáků kopané na turnaji v Brazílii ( 20 tis. Kč) a TJ Tatran Litovel o mimořádný příspěvek 20.000,- Kč z RF RS na řešení nepředvídané situace a o předčasné čerpání příspěvku na činnost na rok 2004 ve výši 100.000,- Kč.

 • 18. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 20. 11. 2003 v Olomouci:
  Výkonný výbor schválil organizační zajištění 38. ročníku vyhlášení nejlepších sportovců a kolektivů okresu Olomouc za rok 2003 a byl informován o aktuelním stavu příprav této tradiční akce. Proběhne ve středu dne 17. prosince 2003 od 15 hodin opět v reprezentačních prostorách olomoucké radnice. Ekonomické zajištění a eventuelní příspěvek RS bude upřesněn na prosincové schůzi VV. Dále byl VV informován o postupu aktualizace pasportu TVZ, předpoklad ukončení je v 1.dekádě prosince 2003. Aktuelně byl VV informován o záležitostech výstavby a financování SAZKA Arény ve Vysočanech, o vyhlášených změnách v zásadách pro požadavky investiční výstavby od roku 2004 a východiscích rozpočtu ČSTV na rok 2004. Schváleny byly mimořádné příspěvky z RF pro sdružené subjekty ve výši 11.000,- Kč a mimořádné roční odměny pro pracovníky sekretariátu RS v celkové výši 17.500,- Kč v rámci schváleného rozpočtu RS ČSTV Olomouc.

 • Upozornění pro sdružené subjekty RS ČSTV Olomouc:
  MŠMT vyhlásilo s platností od 1.1.2004 nové zásady poskytování investičních prostředků pro sportovní a tělovýchovné subjekty. Dle těchto zásad žádají jednotlivé subjekty samostatně ( ne již prostřednictvím RS ČSTV a následně Investiční rady ČSTV), žádosti se předkládají ve vypsaném termínu prostřednictvím Krajských pedagogických středisek, které je postupují MŠMT. Kompletní znění nových zásad včetně všech potřebných tiskopisů, pokynů, termínů a adres lze najít na internetové stránce MŠMT na adrese : www.msmt.cz/mladezasport/sportatelovychova/dotace s dalším odkazem - investiční / dokumenty.
  Pro rok 2004 nutno dodat, že žádosti, které byly uplatněny v plánu investic ČSTV na rok 2004, byly přednostně postoupeny k doplnění o další potřebné údaje do TJ a SK s pokyny dalšího postupu. Pro další období je však již třeba postupovat striktně do nových zásad.

 • 19. schůze VV RS ČSTV Olomouc - 11. 12. 2003 v Olomouci:
  Na své poslední schůzi roku 2003 VV RS projednal informaci komise TVZ o čerpání státních příspěvků na údržbu TVZ a schválil dodatečné přerozdělení nečerpané částky cca 110 tis. Kč dle návrhu komise TVZ. Dále byl informován o skutečnosti, že dodatečný příspěvek na provoz a údržbu TVZ od Olomouckého kraje ve výši 1.205 mil.Kč byl beze zbytku vyčerpán a vyúčtován. Současně bylo sděleno, že k 1é.12. byla ukončena aktualizace pasportu TVZ ve všech TJ/SK. VV byl informován o stavu příprav vyhlášení NEJ..2003, konečných výsledcích v jednotlivých vypsaných kategoriích a o ekonomickém zajištění - akce předpokládá vyrovnaný rozpočet z příspěvků institucí a sponzorů. VV RS uložil hospodářské komisi připravit pro RVH návrh na úpravu statutu čerpání RF vzhledem k mimořádným příspěvkům na podporu akcí, kde se částka 20% RF ukazuje jako nedostačující. Schválen byl 1 mimořádný příspěvek z RF ve výši 7 tis. Kč, návrhy na udělení TV vyznamenání pro J.Štajgela(ČU - TJ Senice na Hané) a dr. L. Dvořáka (Medaile - SK UP Olomouc) a dále přijetí nového subjektu do RS ČSTV Olomouc - Smash Gym Kickboxu Olomouc. VV RS byl informován o jednání porady předsedů RS s vedením ČSTV, která proběhla 25. listopadu ve středisku v Nymburce. V závěru schůze poděkoval předseda RS Jaroslav Novák všem členům VV, DR a komisí RS, partnerům a pracovníkům aparátu RS ČSTV Olomouc za práci v roce 2003, popřál klidné prožití blížících se vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v Novém roce 2004.

 


Ze zápisů a materiálů průběžně zpracovává: Jaroslav Novák, předseda RS ČSTV Olomouc